گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

دانلود فایل پروژه پایان نامه رشته معدن شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزواردر مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ با استفاده از پردازش تصاویر است رو براتون گذاشتم.

چکیده 
تهیه نقشه پتانسیل کانی سازي فرآیندي است که در آن ابتدا بر اساس ویژگی هاي زمین شناسی و
اطلاعات موجود، مناطق داراي پتانسیل براي وجود ذخایر معدنی تعیین می شوند. در مرحله بعد، قسمت
هایی از مناطق مورد اکتشاف بر اساس شواهد حاصل از نقشه هاي زمین شناسی، برداشت هاي
ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و نیز موقعیت اندیسهاي شناخته شده معدنی، براي مراحل تفصیلیتر اکتشاف
انتخاب شده و در نهایت نقشه اي تهیه می شود که نشان دهنده مناطق داراي پتانسیل و در اولویت براي
وجود ذخایر معدنی می باشد. از آنجایی که عملیات اکتشافی در شرایط ریسک پذیر و سرمایه بر انجام می
شود، یکی از اهداف برنامه هاي اکتشافی، انتخاب بهینه مناطق امید بخش و کوچک نمودن محدوده مورد
مطالعه به منظور پی جویی ماده مورد اکتشاف است. یکی از راههاي دسترسی به هدف فوق، استفاده از
بررسی هاي سنجش از دور و به طور خاص استفاده از روش هاي شناسایی الگو در این روش خاص است
که به دلیل نیاز به دقت و صحت بالاي نتایج حاصله، استفاده از الگوریتم هاي قدرتمند و با خطاي کم،
ضروري به نظر می رسد. هدف از مطالعه حاضر استفاده از معیارهاي مختلف اکتشافی در شناسایی مناطق
امید بخش اکتشافی درق سبزوار می باشد.
شناسایی الگو در اکتشاف کانسارها بر مدل سازي اندیس هاي شناخته شده از یک ماده معدنی استوار
است و می تواند بر اساس ویژگی هاي استخراج شده از نمونه هاي آموزشی مناطق مشابهی را معرفی
نماید. بنابراین در مطالعه حاضر پس از جمع آوري اطلاعات بررسیهاي اولیه منطقه و استفاده از برداشت
ژئوشیمیایی انجام شده در منطقه مورد مطالعه، با در نظر گرفتن نمونه هاي آنومال به عنوان نمونه هاي
آموزشی، اجراي طبقه بندي نظارت شده و سایر پردازش لازم بر روي تصاویر ماهواره اي و در نهایت
تلفیق نتایج حاصل از کلیه بررسی ها، ۲۰ منطقه امید بخش به ترتیب الویت و به صورت یک نقشه
معرفی شده است
 • بازدید : 103 views
 • بدون نظر
خرید اینترنتی کمک پایان نامه شرکت صنعتی هنکل-دانلود رایگان مقاله شرکت صنعتی هنکل-دانلود رایگان مقاله شرکت صنعتی هنکل-پایان نامه شرکت صنعتی هنکل
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شركت صنعتي هنكل (سهامي خاص) بصورت شركت سهامي خاص تأسيس شده است و طي شماره ۱۶۴۳۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۵۱ در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است.

– فعاليت اصلي شركت
موضوع فعاليت شركت طبق ماده ۲ اسانامه شركت شامل توليد، فروش، واردات و صادرات ماستيكهاي صنعتي، چسب، مواد پاك كننده و ساير فعاليتهاي مربوطه است.

۳-۱- وضعيت اشتغال
متوسط تعداد كاركنان دائم و موقت طي سال به شرح زير بوده است:
۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
كاركنان دائم ۸۶ نفر ۸۴ نفر
كاركنان موقت ۱۳ نفر ۷ نفر

۲- مبناي تهيه صورتهاي مالي
صورتهاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه و در موارد مقتضي از ارزشهاي جاري نيز استفاده شده است.

۱-۳- موجودي مواد و كالا
موجودي مواد و كالا به اقل بهيا تمام شده و خالص ارزش فروش تك تك اقلام مشابه ارزشيابي ميشود. در صورت فزوني بهاي تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخيره كاهش ارزش موجودي شناسايي مي شود. بهاي تمام شده موجوديها با به كارگيري روشهاي زير تعيين ميگردد:
روش مورد استفاده
مواد اوليه و بسته بندي ميانگين موزون
كالاي ساخته شده ميانگين موزون


۲-۳- سرمايه گذاريها
سرمايه گذاريهاي بلند مدت به بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه ذخيره باعث كاهش دائمي در ارزش هر يك از سرمايه گذاريها ارزشيابي يم شود درآمد حاصل از سرمايه گذاريهاي بلند مدت هنگام تحقق (تصويب سود توسط شركت سرمايه پذير) شناسايي مي شود.

۳-۳- داراييهاي ثابت مشهود
۱-۳-۳- داراييهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت مي شود. مخارج بهسازي و تعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت با عمر مفيد داراييهاي ثابت با بهبود اساسي در كيفيت بازدهي آنهاذ مي گردد، به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقيمانده داراييهاي مربوط مستهلك مي شود. هزينه هاي نگهداري و تعميرات جزئي كه به منظور حفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار واحد تجاري از استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه دارايي انجام مي شود، هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد.

۳-۳-۳- استهلاك داراييها ثابت با توجه به عهمر مفيد برآوردي داراييهاي مربوط (و با در نظر گرفتن آيين نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶) و بر اساس نرخها و روشهاي زير محسوب مي شود:

دارايي نرخ استهلاك روش استهلاك
ساختمان ۸ و ۱۰ درصد نزولي
ماشن آلات ۱۵ و ۱۲ و ۱۰ ساله نزولي و خط مستقيم
تاسيسات (۱۵ و ۱۳ و ۱۲ ساله) نزولي و خط مستقيم
وسايل نقليه ۳۰% و ۲۵% نزولي
اثاثيه و منصوبات ۱۰ ساله خط مستقيم
ابزار آلات ۴ ساله خط مستقيم

۴-۳-۳- براي داراييهاي ثابتي كه در خلرال ماه تحصيل و مورد بهره برداري قرار مي گيردد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور مي شود. در مواردي كه هر يك از داراييهاي استهلاك پذير پس از آمادگي جهت بهره برداري به علت تعطيل كار يا علل ديگري براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهلاك آن براي مدت ياد شده معادل ۳۰% نرخ استهلاك منعكس در جدول بالا است.


۴-۳- مخارج تامين مالي
مخارج نامين مالي به عنوان هزينه سال شناسايي مي شود به استثناي مخارجي كه مستقيماً قابل انتساب به ساخت داراييهاي واجد شرايط است.

۵-۳- تسعير ارز
معاملات ارزي – اقلام پولي ارزي با نرخ واريزنامه اي در تاريخ ترازنامه و اقلام غيرپولي كه به بهاي تمام شده تاريخي برحسب ارز ثبت شده است با نرخ واريز نامه اي در تاريخ انجام معامله، تسعير مي شود تفاوتهاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ترزي به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي مي شود.

۶-۳- ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان بر اساس يك ماه آخرين حقوق و مزايا براي يكسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور مي شود.

۴- موجودي نقد
موجودي نقد به شرح زير تفكيك مي شود:
۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
ريال ريال
موجودي نزد بانكها ۳۱۶۹۳۸۱۱۶۲ ۴۰۹۹۷۹۳۸۱۳
تنخواه گردانها ۴۵۶۴۲۳۹۱ ۸۸۰۰۰۰
۳۲۱۵۰۲۳۵۵۳ ۴۱۰۰۶۷۳۸۱۳
۱-۴- موجودي نزد بانكها از اقلام به شرح زير تشكيل يافته است:
۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
بانك ملت شعبه مركزي ۴۷۳۵۰۲۰۳۷ ۲۱۶۵۰۸۲۳۲۹
بانك تجارت شعبه ميرداماد ۱۳۳۷۶۰۲۲۳۲ ۹۲۹۷۴۱۶۱۴
بانك ملي ايران شعبه ميرعماد ۴۶۹۶۰۲۱۶۱ ۳۹۳۵۱۵۸۹۰
بانك تجارت شعبه توحيد ۱۳۵۶۰۹۱۲۰ ۱۷۴۶۰۹۹۵۲
بانك ملت شعبه شهر صنعتي ۶۰۷۱۶۰۷۰ ۳۲۴۳۷۱۱۶
بانك ملت حساب ارزي ۱۲۵۱۵۲۶۹۰ ۴۰۲۴۸۷۸۴۰
بانك ملي شعبه بازار ۵۴۳۶۹۱ ۵۴۳۶۹۱
بانك كشاورزي ۲۵۴۴۸۲ ۲۵۶۴۸۲
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ۵۶۶۳۹۸۶۷۹۸ ۱۱۱۸۸۹۹

۳۱۶۹۳۸۱۱۶۲ ۴۰۹۹۷۹۳۸۱۳

۵- حسابها و اسناد دريافتني تجاري
حسابها و اسناد دريافتني تجاري به شرح زير تفكيك مي شود:

                          10/10/1382 10/10/1381
     مانده مشكوك الوصول      خالص      خالص
    ريال         ريال     ريال      ريال
اسناد دريافتني تجاري ريالي ۵۷۷۷۵۳۸۸۵ ۵۷۷۷۵۳۸۸۵ ۶۳۶۰۰۳۷۴۲
حسابهاي دريافتني تجاري ريالي ۱۱۵۳۳۷۴۳۶۲۲ ۷۵۲۸۳۵۷۸۰ ۱۰۷۸۰۹۰۷۸۴۲ ۴۷۱۳۸۹۴۱۰۴
شركتهاي گروه ۱۵۳۲۹۳۱۴۴۲                    – 1532931442 664526490
۱۳۶۴۴۴۲۸۹۴۹ ۷۵۲۸۳۵۷۸۰ ۱۲۸۹۱۵۹۳۱۶۹ ۶۰۱۴۴۲۴۳۳۶

۱-۵- مبلغ پانصد و بيست ميليون ريال از اسناد دريافتني از مشتريان تا تاريخ ارائه صورتهاي مالي تسويه گرديده است.
 
۲-۵- حسابهاي دريافتي تجاري از اقلام به شرح ذيل تشكيل يافته است:

                                             10/10/1382 10/10/1381
     مانده ذخيره مطالبالت مشكوك الوصول      خالص
    ريال                    ريال     ريال      ريال
خريداران محصولات چسب ۹۸۵۶۰۹۰۴۱                      – 985609041 1149616045
خريداران محصولات اس تي ۹۶۴۰۰۸۸۷۷۱                      – 964008871 2517762093
خريدارات محصولات اس تي دبليو ۳۳۲۷۷۱۵۷۶            177561546   155210030 1046515876
خريداران محصولات نساجي ۱۸۹۹۴۵۲۷۲            189945272         –
خريداران محصولات دباغي ۳۸۵۳۲۸۹۶۲            385328962         –
فروشندگان داخلي          –                     –         –
۱۱۵۳۳۷۴۳۶۲۲          752835780 1078907842 4713894014

در سال مورد نظر مبلغ ۱۷۶۷۵۴۵۳۶ ريال از بابت مطالبات غيرقابل وصول از شركتهاي پالايش نفت طبق مصوبة هيئت مديره ذخيره مطالبات درنظر گرفته شد.

در سال مورد نظر مبلغ ۱۷۶۷۵۴۵۳۶ ريال از بابت مطالبات غيرقابل وصول از شركتهاي پالايش نفت طبق مصوبه هيئت مديره ذخيره مطالبات درنظر گرفته شد.

۱-۲-۵- تا تاريخ ارائه صورت حسابهاي مالي به ترتيب مبالغ خشتصد و چهل ميليون ريال از خريداران محصولات چسب و سه ميليارد و هشتصد ميليون ريال از خريداران اس تي و چهل ميليون ريال از خريداران محصولات اس تي دبليو به حيطه وصول درآمده است.

۲-۲-۵- مانده طلب از شركتهاي گروه بابت درآمد حاصل از كميسيون فروش دريافت نشده از شركت هنكل مي باشد.
۶- ساير حسابها و اسناد دريافتني
سرفصل فوق از اقلام زير تشكيل شده است:
۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
كاركنان (وام و مساعده) ۲۰۱۲۰۶۱۶۴ ۲۳۰۲۵۰۲۰۶
اسناد دريافتني ۳۰۷۳۳۳۴۵ ۱۱۹۶۸۲۴۵
سپرده هاي موقت ۱۷۱۵۳۶۶۶۰ ۱۶۶۴۶۱۶۶۰
طلب از ساير اشخاص وابسته ۲۸۸۰۱۹۴۵ ۳۱۲۱۸۷۲۳
ساير ۲۴۸۴۶۴۹۱۷ ۱۲۵۸۵۰۲۹۸
۷۷۰۷۴۳۰۳۱ ۵۶۵۷۴۹۱۳۲

۱-۶- بدهي كاركنان بابت وام و مساعده به تدريج و طي ليستهاي حقوق ماهيانه از گيرندگان كسر مي گردد.
۲-۶- طلب از ساير اشخاص وابسته مربوط به شركت ايران هنكل (كوگنيس) مي باشد.
۷- موجودي مواد و كالا
موجودي مواد و كالا از اقلام زري تشكيل شده است:


                                             10/10/1382 10/10/1381
بهاي تمام شده              ذخيره كاهش ارز      خالص
    ريال                    ريال     ريال
كالاي ساخته شده ۳۹۶۲۰۷۹۵۱۵                      – 3962079515 1731192748
مواد اوليه ۴۸۵۷۷۲۳۰۲۷ ۲۰۷۵۰۳۰۰۰ ۴۶۵۰۲۲۰۰۲۷ ۳۱۱۷۵۸۳۶۶۰
بسته بندي ۶۵۳۲۵۷۴۵۳                                           – 653257453 733911785
ساير موجوديها ۵۱۴۷۹۳۳۷                                           ـ           51479337 412392810
۹۵۲۴۵۳۹۳۳۲ ۲۰۷۵۰۳۰۰۰ ۹۳۱۷۰۳۶۳۳۲ ۵۶۲۳۹۲۱۰۰۳

۱-۷- موجودي مواد اوليه و بسته بندي، كالاهاي ساخته شده در تاريخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۲ در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، زلزله و ……… تحت پوشش بيمه اي مناسب و بصورت شناور قرار گرفته است.

۸- سفارشات و پيش پرداختها
مانده حساب سفارشات و پيش پرداختها از اقلام زير تشكيل شده است:
۱۰/۱۰/۱۳۸۲ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
سفارشات خارجي:
مواد اوليه ۱۲۶۵۷۸۲۶۲ ۳۵۱۷۴۳۵۴۸
پيش پرداختها:
كالاي اماني ما نزد ديگران ۳۳۴۳۴۰۷۴۷ ــــــــــــــ
خريد مواد اوليه ــــــــــــــ ۲۶۴۳۹۳۲۲۳
شهرداري تهران ۲۵۵۱۱۲۲۶۵۰ ۲۳۵۵۲۲۶۵۰
ساير پيش پرداختها و سپرده ها ۸۶۴۱۱۵۹۲۴ ۸۲۳۹۲۵۷۱۷
۱۵۷۶۱۵۷۵۸۳ ۱۶۷۵۵۸۵۱۴۸

۱-۸- مانده سفارشات خارجي بابت اعتبارات مربوط به مواد اوليه جهت استفاده در خط توليد محصولات شركت مي باشد كه بخشي از آن تا تاريخ ارائه صورتهاي مالي به انبار شركت وارد و سفارشات مربوطه تسويه شده است.
 • بازدید : 162 views
 • بدون نظر

مقاله ای کار امد راجب شرکت بهگل خراسان

در ۸۴ صفحه

كارخانه توليدي بهگل خراسان واقع در شهرك صنعتي طوس در سال ۱۳۵۱ تاسيس گرديده كه تحت حمايت آستان قدس رضوي بود. كه بعدها به علت پيشرفت در كار و توليدات فراوان اين شركت از حمايت آستان قدس رضوي بيرون آمد ، و سهامي آن خاص گرديد . كه هم اكنون پس از ۱۸ سال سهامي خاص بودن به پيشرفتهايي از قبيل افزايش كاركنان بخشهاي اداري ، كارگران و سرويسهاي اياب و ذهاب و گسترش مساحت كارخانه ،افزايش خط توليد ، تنوع محصولات توليد شده ، بازار خوب ، كيفيت بالاي محصولات توليد شده طبق استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان و استاندارد ملي ايران ، صادرات خارج از استان و حتي صادرات خارج از كشور كه به كشورهاي آسياي ميانه صادر مي شود

 • بازدید : 186 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۷۷
فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش
در خلال دهه های گذشته کاربرد لعاب به صورت مستقیم  ، یعنی بدون نیاز به لعابهای آستری   تنها بر سطوح کاملاً صاف و هموار امکان پذیر بوده ، اما امروزه به کمک روش های جدید استفاده از آن بی هیچ مشکلی بر قطعات فرم دار نیز رایج است .تأثیر عوامل اقتصادی را نیز بر صنعت لعابکاری نمی توان نادیده انگاشت ، چرا که امروزه تهیه ورق های مخصوص لعابکاری نسبت به گذشته سریع تر و با هزینه نازلتری صورت می گیرد و همچنین میزان اتلاف پودر لعاب و درصد ضایعات محصول در روش الکترواستاتیک بسیار ناچیز بوده و از طرفی میزان مصرف پودر در این روش بسیار کمتر از لعاب مصرفی در سایر روش ها می باشد و در کنار آن خطاهای فردی نیز به حداقل ممکن می رسد .

  مقدمه

    پیشرفت صنعت لعاب مرهون عوامل متعددی است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :

۱ ) تولید ورق های سردنورد ویژه لعابکاری در دنیا و اخیراً در ایران .

۲ ) استفاده از روش الکترواستاتیک و کاربرد لعاب به صورت لعاب ( خشک ) بدون نیاز به مراحل چربی زدایی .

۳ ) کاربرد روز افزون تئوریهای علمی .

۴ ) به ثمر نشستن تحقیقات محققین در واحدهای گوناگون و رو به گسترش لعابکاری .

۵ ) تأسیس آکادمیهای مختلف آموزش لعابکاری و ایجاد زمینه های علمی آن در دانشگاه های مختلف دنیا و اخیراً در ایران .

     علاوه بر موارد فوق الذکر ، تأثیر عوامل اقتصادی را نیز بر صنعت لعابکاری نمی توان نادیده انگاشت ، چرا که امروزه تهیه ورق های مخصوص لعابکاری نسبت به گذشته سریع تر و با هزینه نازلتری صورت می گیرد و همچنین میزان اتلاف پودر لعاب و درصد ضایعات محصول در روش الکترواستاتیک بسیار ناچیز بوده و از طرفی میزان مصرف پودر در این روش بسیار کمتر از لعاب مصرفی در سایر روش ها می باشد و در کنار آن خطاهای فردی نیز به حداقل ممکن می رسد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                  صفحه

مقدمه                                                                                                            3 

فصل اول_تعاریف سیر تکاملی لعاب                                                                      5

فصل دوم_مواد اولیه مورد مصرف در ساخت لعاب                                                     9 

فصل سوم_تولید و ساخت لعاب                                                                          11

فصل چهارم_اصول چسبندگی لعاب                                                                     13

فصل پنجم_انواع لعاب                                                                                       15

فصل ششم_اماده سازی لعاب                                                                           21

فصل هفتم_ورقهای مورد استفاده برای لعاب کاری                                                  23

فصل هشتم_عملیات مقدماتی لعابکاری                                                              24

فصل نهم_فرایند پوشش دادن لعاب                                                                      28

فصل دهم_پخت و کوره های پخت لعاب                                                                33

فصل یازدهم_کنترل کیفی محصول نهایی                                                              35

فصل دوازدهم _ مواد کمکی لعاب                                                                        46   

 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر
تعداد صفحات : ۵۰
فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متنبراي گندله سازي سنگهاي آهن خرد و آسيا شده با دانه بندي بين صفر و صد ميكرون در سطح جهان به عنوان خوراك گندله عرضه مي گردد. اين ماده اوليه در صورت آسياكردن تكميلي در مدتي كوتاه براي واحدهاي احياي مستقيم مانند مجتمع هاي فولاد اهواز و مباركه كه مجهز به تجهيزات گندله سازي هستند، باري مناسب بشمار مي آيند. در برخي از فرايندهاي احياي مستقيم از گندله خام و خام سخت شده نيز استفاده مي شود.در مجتمع هاي احياي مستقيم مجهز به واحدهاي گندله سازي خوراك كلوخه براي گندله سازي نيز مناسب است بخصوص كه حمل و نقل اين ماده نسبت به خوراك گندله سهلتر و تلفات نسبي آن در حمل و نقل كمتر است،‌مضافاً به اينكه تجهيزات ويژه اي براي حمل و نقل لازم ندارد.

انتخاب شیوه های تولید آهن و فولاد به روش كوره قوس الكتریكی و غیره می تواند به نوع كمیت ذخایر مواد اولیه در دسترس و عیار آنها بستگی داشته باشد . همچنین انتخاب فرایندهای احیای مستقیم در كوره های تنوره دار ،‌كوره ها ی دوار،‌بسترهای سیال و غیره نیز به نوع سنگ آهن و عیار آهن در دسترس بستگی دارد،‌زیرا در روشهای احیای مستقیم سنگ آهن و نیز نوع و كیفیت مواد اولیه می تواند در كیفیت آهن اسفنجی، چدن و فولاد تولیدی و در نتیجه مصرف انرژی، مواد ،‌استهلاك كوره ها و بازده آنها در فرایند تولید آهن و فولاد تأثیر داشته باشد.

تركیب گاز خروجی نیز خود متأثر از نوع سنگ آهن و بازده گاز احیاكننده بوده و می تواند در فرایند تولید گاز در برخی از روشها در طول كاتالیزورهای مصرفی مؤثر باشد.

فهرست مطالب

عوامل مؤثر بر قیمت آهن

بازار آهن در انتظار سرنوشت

توقف صادرات ذوب آهن ،‌كاهش قیمت ها

بازار داخلی متاثر از بازارهای جهانی

بورس فلزات سبب رشد اقتصادی ملی

وضعیت جهانی مواد اولیه برای تولید آهن و فولاد

ماده اولیه برای ساخت و تولید گندله

ماده اولیه برای ساخت و تولید كلوخه

گندله طبیعی

۴ـ۱ـ مرغوبیت جهانی سنگ آهن برای احیای مستقیم

۴ـ۲ـ وضعیت جهانی آهن قراضه

سنگ آهن و مشخصات آن

سنگ آهن دانه بندی شده

سنگ آهن بصورت كلوخه

سنگ آهن به صورت گندله

طرز تشكیل سنگهای معندی آهن در طبیعت

الف ـ كانسارهای رسوبی

۱ـ تاكونیت و نیمه تاكونیت

۲ـ ژاسپیلت ها

۳ـ ایتابریت ها

۴ـ لاتریت ها

۵ـ اوولیتیك

۶ـ معادن سیدریتی

۷ـ معادن شنی

ب ) كانسارهای آتشفشانی یا هیدروترمال

ج)كانسارهای پر عیار شده در اثر حلالیت ناخالصی ها و خروجی آنها از سنگ

د) كانسار با منشاء سولفور

ه ) كانسارهای كنگلومرا

كانی شناسی سنگهای آهن

ارزشیابی سنگ معدن آ‌هن

۱ـ رطوبت و آب تبلور

۲ـ عیار آهن

۳ـ اندیس بازی

۴ـ ناخالصی ها

۵ـ ابعاد

۶ـ قابلیت پر عیار شدن

۷ـ قابلیت خردایش

الف ـ قابلیت خردایش درشت

ب ـ قابلیت خردایش نرم

۸ـ شكل و چگونگی عملیات انجام شده بر روی سنگ معدن

ـ سنگ آهن به صورت مستقیم

ـ‌كنستانتره آهن

ـ‌كلوخه

ـ‌گندله

موارد كاربرد اكسید آهن مصنوعی :

كلیات مربوط به تولید آهن و

 مواد اولیه مورد نیاز آنها

۱ـ تولید آهن و فولاد به روش سنتی كوره بلند /  كنورتور

۱ـ۱ـ تولید كلوخه و گندله در واحدهای كلوخه و گندله سازی

۱ـ۲ـ تولید كك در سلولهای كك سازی

۱ـ۳ـ تولید آهن خام در كوره بلند

۱ـ۴ـ تولید فولاد خام از آهن خام در كنورتور

۱ـ۵ـ پالایش فولاد خام در كوره پاتیلی

۲ـ تولید آهن و تولید فولاد به روشهای احیای مستقیم / كوره قوس الكتریكی

۲ـ۱ـ تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم میدركس

۲ـ۱ـ۱ـ كوره احیا به روش میدركس

۲ـ۲ـ تولید آهن اسفنجی به روشهای احیای مستقیم اچ ـ وای ـ‌ ال

۲ـ۲ـ۱ـ احیای مستقیم به روش مداوم اچ ـ وای ـ ال سه

تاسیسات جنبی احیای مستقیم به روش اچ – وای – ال یك دو سه :

۲ـ۳ـ تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم پوروفر

۲ـ۴ـ تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم قائم

تولید آهن خام به روش كوركس :

تولید فولاد خام از آهن اسفنجی در كوره قوس الكتریكی

۳ـ وضعیت واحدهای احیای مستقیم برای تولید آهن اسفنجی در جهان

قیمت آهن تحت تاثیر جو سازی ها

مصارف عمده آهن

موارد كاربرد اكسید آهن میكایی :

موارد كاربرد هماتیت ریزدانه :‌

استانداردها :‌

در صنعت رنگ :

آگرگات سنگین وزن :

 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر

با سلام خدمت شما در خدمت شما هستیم با ارائه پایان نامه ای بسیار ارزشمند

در خصوص مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی .

این فایل ارزشمند با فرمت dos ودر قالب 240 صفحه خدمت شما ارائه میشود .

این پایان نامه بسیار پر کاربرد برای شما عزیزان محقق است .پایان نامه ای بسیار جامع و کامل در خدمت شما قرار دادیم امیدواریم که از این فایل استفاده زیادی ببرید.

 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۹۰
فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش
محصولات گوشتی بسیار متنوع می باشند و نقش مهمی در تغذیه مردم دارند سوسیس و کالباس هم از همین نوع محصولات هستند که تهیه آنها راحت می باشد و در همه جا قابل مصرف می باشند این محصولات غیر بومی هستند و اولین بار توسط یک فرد روسی به ایران وارد گردید و هم اکنون محصولات متنوعی در واحدهای فراورده های گوشتی تولید می شود . این محصولات ارزش غذایی بالایی دارند زیرا ترکیبات اسیدهای امینه در انها کمتر بکار رفته است.
سوسیس و کالباس فرآورده هایی غیر بومی و غیر سنتی هستند . تکنولوژی این فرآورده در سال ۱۹۲۸ میلادی توسط یک روسی به نام افوناسیو به ایران وارد گردید . در سال ۱۳۱۰ تولید این فرآورده به صورت خانگی شروع و در سال ۱۳۱۷ اولین واحد صنعتی توسط آرزومانیان تاسیس و در سال ۱۳۳۸ واحدی توسط میکائیلیان شروع به کار نمود .

     امروزه انواع مختلفی فرآورده مانند کالباس تازه دودی خشک و نیمه خشک مارتادلا لیونر، سوسیس آلمانی و بلغاری در واحدهای فرآورده های گوشتی ایران که تعدادشان در حدود ۱۶۰ واحد تولیدی می باشد تهیه می شود .

فرآورده های گوشتی و نقش آنها در تغذیه و اقتصاد ملی

   محصولات گوشتی که دارای انواع بسیار متنوعی می باشند ، نقش عمده ای در تغذیه و تنوع غذایی مردم دارند . این محصولات از نظر مصرف راحت بوده و در همه جا قابل تهیه هستند . همچنین می توانند در اختیار مصرف کنندگان با سلیقه های مختلف قرار گیرند .

     گوشت که از اجزای اصلی این فرآورده می باشد یکی از اجزاء مهم غذای انسان به شمار می رود . گوشت دارای ارزش غذایی بالایی بوده و مصرف آن مقدار زیادی احتیاجات بدن به ترکیبات غذایی را تامین می کند . گوشت از نظر اسید های آمینه ضروری بدن منبع بسیار خوبی از پروتئین با کیفیت بالاست . بعلاوه در گوشت ویتامین های ب کمپلکس و املاح بویژه آهن به مقدار فراوان وجود دارد . محصولات گوشتی که دارای انواع بسیار متنوعی هستند در تغذیه و تنوع غذایی مردم نقش قابل ملاحظه و عمده ای دارند .

   همان طور که در بالا ذکر گردید این محصولات از نظر تغذیه بدلیل ترکیب کمتر اسیدهای آمینه آنها از گوشت خالص ارزش غذایی بالاتری دارند .

 

 • بازدید : 174 views
 • بدون نظر
تعداد ۳۲ نمونه غذا ، آب منابع و عضله ماهي به منظور اندازه گيري فلزات سرب و آهن در فصلهاي تابستان و پاييز ، در دو نوبت با فاصله ۳ ماه از چهار مزرعه پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان در استان چهارمحال بختياري اخذ شده و مورد بررسي براي فاكتورهاي فوق قرار گرفت .

ميزان آهن و سرب به ترتيب در كل نمونه‌هاي آب مزارع مختلف برابر با ۴/۴ ± ۶/۶۰ و۲/۰ ± ۵/۲ ميكرو‌گرم بر ليتر ، ميزان آهن و سرب به ترتيب در كل نمونه‌هاي خوراك مصرفي مزارع مختلف برابر با۸/۱۸۳ ± ۴/۵۶۳ و۱/۱ ± ۳/۳ ميلي‌گرم بر كيلو‌گرم و همچنين ميزان اين دو فلز به ترتيب در كل نمونه‌هاي ماهي مزارع مختلف برابر با 

۹/۳ ± ۷/۸ و۱/۰ ± ۳/۰ ميلي‌گرم بر كيلو‌گرم بوده است . با توجه به مقادير بدست آمده از دو فلز فوق هيچ‌گونه تفاوت معني‌داري در (۰۵/۰ p <) بين خوراك، ماهيان و آبهاي مختلف مشاهده نشد ولي در كل ارتباط منطقي بين ميزان اين دو فلز در غذا و ماهيان تغذيه شده از همان غذا مشاهده گرديد بطوريكه بيشترين ميزان تجمع فلزات سنگين ياد شده در غذاي كارخانه شماره ۲ و همينطور ماهيان تغذيه شده از اين غذا و كمترين ميزان تجمع اين فلزات در غذاي كارخانه شماره ۳ و ماهيان تغذيه شده با اين خوراك مشاهده شد . 

با توجه به استاندارد هاي FAO براي فلزات سنگين و مقايسه آن با مقادير بدست آمده در تحقيق حاضر، ميزان اين فلزات در آب، غذا و عضلات ماهي از حداكثر مجاز پيشنهادي كمتر مي‌باشد. لذا هيچ‌گونه خطري از جانب اين منابع متوجه مصرف‌كنندگان بعدي مثل انسان نيست .

 • بازدید : 181 views
 • بدون نظر

گسترش روزافزون جوامع پیشرفت درزمینه های صنعتی هرچندکه امتیازویژه ای به همراه داشته است ولیکن مشکلات عدیده ای نیزبرای اجتماع به ارمغان آورده است.یکی ازاین مشکلات فاظلاب حاصل ازاماکن مسکونی وفاظلاب های صنعتی می باشد.ازآنجاکه دفع غیرصحیح فاظلاب های خانگی وصنعتی اثرات نا مطلوبی برمحیط زیست دارد تصفیه هرچند کاملترفاظلاب ها اهمیت بیشتی می باید.فاظلاب های خانگی ازآن مهم ترفاظلاب های صنعتی به علت داشتن مواد آلی ومعدنی درصورت دفع درمحیط باعث آلودع شدن آب های سطحی وزیرزمینی گشته ودرنتیجه استفاده ی مجددازآب برای بهترین کاربرد مواجه می گردد.

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

دانلود فایل پروژه پایان نامه جدید کانی شناسی تیتانیوم رو براتون گذاشتم _

کانی شناسی تیتانیوم_

زمین شناسی کانسارهای تیتانیوم دار_

ذخایر احتمالی ایران_

تیتانیوم وترکیبات آن_

دی اکسید تیتانیوم _

و……..

در حال حاضر بيش از ۷۰ كاني تيتانيم شناخته شده است. مهمترين كانيهاي اقتصادي تيتانيم ايلمنيت، روتيل و آناتاز هستند. كانيهاي اسفن، بروكيت، پرووسكيت ديگر كانيهاي مهم تيتانيم هستند.

۱-۱-        ايلمنيت

ايلمنيت اولين بار در كوههاي ايلمن واقع در جنوب كوههاي اورال اتحاد جماهير شوروي يافت شده است. ايلمنيت فراوانترين كاني تيتانيم با تركيب اكسيدهاي مركب (اسپينلها) و با فرمول شيميايي FeTiO3  يا FeO+TiO2  ، به طور تئوري داراي ۶/۳۱ درصد تيتانيم، ۸/۳۶ درصد آهن و ۶/۳۱ درصد اكسيژن است و بر حسب دگرساني كاني، اين مقادير تفاوت خواهند كرد. معمولاً ناخالصيهاي آلومينيم، منيزيم،‌ نيوبيم، واناديم، كرم، منگنز، آهن سه ظرفيتي در آن وجود دارد. به همين دليل كاني بدون ناخالصي را كريكتونيت مي نامند. در صورتي كه منيزيم به طور كامل جايگزين يون آهن شود كاني گايكيليت با تركيب شيميايي MgTiO3  و در صورت جايگزيني توسط منگنز، كاني پيروفانيت با تركيب شيميايي MnTiO3  به وجود مي آيد.

يك سري محلول جامد پيوسته بين ايلمنيت و هماتيت در دماي ۱۰۵۰ درجه سانتيگراد وجود دارد.. با كاهش دما، حلاليت Fe2O3  در FeTiO3  كاهش يافته و در نتيجه موجب تشكيل ايلمنيت حاوي هماتيت و هماتيت حاوي ايلمنيت مي شود. به اين ترتيب هماتيت به شكل عدسيهاي ضخيم و نازك، به صورت ادخال در بسياري از ايلمنيتها وجود دارد. عده اي بر اين عقيده هستند كه وجود تركيب Fe2O3  به دليل حضور كاني آريزونيت با فرمول شيميايي TiO2 , Fe2O3  است.

احتمال حضور دانه هاي كوچك كروندوم در ايلمنيتي با منشاء ماگماي غني از اكسيد آلومينيم وجود دارد. به نظر مي رسد كه اين دانه ها را نيز بايد به عنوان محصولات ناآميختگي در نظر گرفت.

منيتيت همراه معمولي ايلمنيت در سنگهاي آذرين و دگرگوني است. در اين سنگها ايلمنيت اغلب به صورت همرشدي با منيتيت ديده مي شود. در اين حالت ايلمنيت به صورت عدسي در درون منيتيت و منيتيت نيز به شكل ادخالهاي كشيده تيغه اي و سوزني در ايلمنيت، وجود دارند. در اين مواقع عناصر كرم، نيكل، واناديم تمايل به تمركز در منيتيت دارند و عنصر منگنز در ايلمنيت متمركز مي شود. 

 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر

كارخانه صنعتي آلياژ بمنظور توليد قطعات خودرو تأسيس و در حال حاظر توليد منيفولد هواي پيكان و فروش آن طبق قراردادهاي منعقد و سفارشات دريافتي به شركت ايران خودرو انجام مي پذيرد . اين كارخانه تا به حال قريب به سه سال از فعاليت توليدي در زمينة قطعة فوق گذارانده و قرارداد في ما بين تا پايان آذرماه ۸۰ خاتمه يافته و كليه قطعات سفارشي منيفولد پيكان تا اين تاريخ ارسال گرديده و در حدود يكماه قبل يعني اوايل مهرماه سال جاري ( سال ۸۰ ) قرارداد ساخت منيفولد هواي پژو  به تعداد ۳۵۰۰۰ قطعه بمدت حدود ۱۶ ماه منعقد گرديده و در شرف تجديد قرارداد منيفولد هواي پژو ۴۰۵ فراهم گرديده كه در صورت انعقاد با شرايط …

 • بازدید : 126 views
 • بدون نظر

با سلام .در خمت شما هستیم با ارائه یکی دیگر از پایان نامه های ارزشمند.

 این پایان نامه ارزشمند در خصوص پایان نامه ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل «منشور عملكرد» ، تكنيك «شب  میباشد .

شما میتوانید با خرید و دانلود این فایل از مطالبی که در ان گنجانده شده استفاده کامل ببرید .


عتیقه زیرخاکی گنج