گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 116 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۱۴۴ فرمت : ورد با قابلیت ویرایش متن
تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد در این تحقیق، ۱۰۲ نمونه  شامل ۵۰ دختر و ۵۲ پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد .در جامعه جوان مورد بررسی ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در این جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با این وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری+پروپوزال

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

چكیده پایان نامه 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی از ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود. به این منظور تعداد ۱۰۲ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد شامل ۵۰ دختر و ۵۲ پسر بطور تصادفی انتخاب و تحت آزمون قرار گرفتند. ویژگی های آنتروپومتریک مورد نظر شامل: قد، وزن، طول پا، طول ران، طول ساق، طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه بود که وزن افراد توسط وزنه دیجیتالی و قد و اندازه های اندام تحتانی با استفاده از متر نواری و پهنای پنجه و پاشنه با استفاده از کولیس و همچنین تعادل شرکت کنندگان نیز با استفاده از دستگاه تعادل سنج مورد ارزیابی قرار گرفت. تکالیف تعادلی مورد نظر نیز شامل ۳ وضعیت ایستادن معمولی روی دو پا؛ ایستاده، پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا در شرایط چشمان باز بود. شرکت کنندگان هر تکلیف را ۲ بار و هر بار برای ۲۰ ثانیه انجام دادند. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتی كه بین سایر ویژگی ها و تعادل رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین در سایر شرایط ایستادن (پاها در یك راستا و ایستادن روی یك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) . 

 نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسی ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در این جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با این وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.

 کلیدواژه­ها:  آنتروپومتریک – شاخص نوسان بدن – تعادل ایستا   

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق

۱-۱)  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۲)  بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳)  ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………۷

۱-۴)  اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۴-۱)  هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۴-۲)  اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۵)  فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۶)  پیش فرض های تحقیق……………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۷)  محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۸)  نحوه رعایت نکات اخلاقی………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۹)  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی………………………………………………………………………………۱۳

فصل دوم : پیشینه تحقیق

۲-۱)  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲)  مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-۱)  کنترل پوسچرال……………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-۲)  سیستم های کنترل پوسچر……………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۲-۳)  کنترل حرکتی وضعیت ایستا…………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۲-۴)  راست قرار گرفتن بدن………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۲-۵)  تون عضلانی………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۶)  تون پوسچرال………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۲-۷)  محدوده تعادل در زمان ایستادن………………………………………………………………………………۲۷

۲-۲-۸)  راهبردهای فعال……………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۲-۹)  تعادل قدامی- خلفی……………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۲-۱۰)  راهبرد لگن………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۲-۱۱)  راهبرد گام برداشتن…………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۲-۱۲)  تعادل داخلی- خارجی………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲-۱۳)  سازگاری راهبرد حرکتی……………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲-۱۴)  بیومکانیک های تعادل…………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۲-۱۵)  فیزیولوژی تعادل………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۲-۱۶)  سیستم بینایی و کنترل تعادل………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱۷)  سیستم دهلیزی و تعادل………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۲-۱۸)  سیستم حس عمقی و تعادل…………………………………………………………………………………۴۴

۲-۲-۱۹)  نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل………………………………………………………………………۴۵

۲-۲-۲۰)  تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل…………………………………………………………۵۰

۲-۲-۲۱)  تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن………………………………………………………………………۵۱

۲-۳)  رابطه تعادل و دشواری تکلیف…………………………………………………………………………………..۵۲

۲-۴)  تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی…………………………………………………………………………….۵۳

۲-۵)  ارزیابی ترکیب بدنی………………………………………………………………………………………………….۵۷

۲-۵-۱)  شاخص توده بدن…………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۵-۲)  درصد چربی………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۲-۶)  تیپ بدنی………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۶-۱)  فربه پیکری………………………………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۶-۲)  عضلانی پیکری……………………………………………………………………………………………………۵۹

۲-۶-۳)  لاغر پیکری…………………………………………………………………………………………………………۶۰

۲-۷)  ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل………………………………………………………..۶۱

۲-۸)  ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران……………………………..۶۳

۲-۹)  تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………۶۵

۲-۱۰)  تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………………………۶۵

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱)  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۳-۲)  نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۳)  جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۴)  نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۳-۵)  متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۶)  جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی…………………………………………………………..۷۳

۳-۷)  جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا………………………………………………………………….۷۷

۳-۸)  دستکاری دشواری تکلیف…………………………………………………………………………………………۸۳

۳-۹)  روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق…………………………………………………………….۸۴

۳-۱۰) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق……………………………………………………………………….۸۴

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۸۶

۴-۲)  بررسی توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………………..۸۷

۴-۳)  آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………..۹۰

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱)  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۵-۲) خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۱۹

۵-۳)  تفسیر نتایج……………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

۵-۴)  نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………۱۲۶

۵-۴)  پیشنهادهای برخاسته از تحقیق…………………………………………………………………………………۱۲۶

۵-۵) پیشنهادهای آتی برای محققین…………………………………………………………………………………..۱۲۷

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………

 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۵۷ فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش متن
در عصر حاضر ، در سایة تحولات اجتماعی و سیاسی در جهان بویژه در دنیای غرب ، مقاصد دیگری به اهداف فوق افزوده شده و مفهوم ورزش به جای تربیت بدنی عاملی برای تخدیر و سرگرم نگه داشتن ملتهای ضعیف جهان گردیده است تربیت بدنی كه در آغاز پیدایش آن جنبه فردی و در نهایت ملی داشت اینكه به صورت جمعی و بین المللی در آمده است تا وسیله برای بهره برداری مقاصد سیاسی و…اهداف عمدة تربیت بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت است از : حفظ سلامت ، تعمیم بهداشت ، رشد و تقویت قوای جسمی ، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی ، كسب شادابی و نشاط ، و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی . اهداف فوق تا به امروز با مختصر تغییری در نزد اكثریت جوامع بشری ترغیب می شود و بر حسب ضرورت تاریخی بر یك یا چند هدف تاكید بیشتری به عمل می آید.

مطالعه و تحلیل تاریخی احوال اقوام گذشته و حال نشان می دهد كه سعی و تلاش انسان قدمت تاریخی دارد ، تا آنجا كه می توان گفت اداره حیات اقوام ابتدایی بدون حركت و فعالیت میسر نبوده است. اجرای مهارتهایی از قبیل زوبین اندازی ، تیراندازی با تیر و كمان ، كوه و غار پیمایی ، كشتی گیری و حتی اجرای مسابقه های دو كه در قرآن كریم در داستان برادران یوسف نیز از آن ذكری به میان آمده است ، جملگی حاكی از رواج فعالیتهای جسمانی و تربیت بدنی در نزد ملتها و اقوام روزگاران گذشته بوده است.

در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان ، تربیت بدنی و ورزش بخش مهم و جدایی ناپذیری از برنامه های كلی تربیت كودكان و جوانان به حساب می آید . امروزه ملتها بر اساس جهان بینی و شناخت كلی از انسان به طرح و تنظیم برنامه های ورزشی و تربیت بدن می پردازند و این گونه برنامه ها را در زندگی خانوادگی و  آموزشگاهی نسلهای حال و آیندة خود قرار می دهند.

اهداف عمدة تربیت بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت است از : حفظ سلامت ، تعمیم بهداشت ، رشد و تقویت قوای جسمی ، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی ، كسب شادابی و نشاط ، و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی . اهداف فوق تا به امروز با مختصر تغییری در نزد اكثریت جوامع بشری ترغیب می شود و بر حسب ضرورت تاریخی بر یك یا چند هدف تاكید بیشتری به عمل می آید.

فهرست مطالب

اهداف تربیت بدنی در جوامع گذشته و امروز

اهداف تربیت بدنی در جامعة اسلامی

اهداف تربیت بدنی و ورزش

‌مراحل فعالیتهای ورزشی

فصل دوم ـ رهبری انقلاب اسلامی و تربیت بدنی  و ورزش

ورزش ، وسیله خودشناسی

ورزش تمرینی برای زندگی واقعی

ورزش در گذران اوقات فراغت

فصل سوم ـ ورزش و سلامت

۱ـ تغذیه و ورزش

كالری

ویتامینها

كیفیت غذا

تغذیه خوب و تاثیر آن در ورزش

انرژی مورد نیاز یك فرد در روز

عوامل موثر در مصرف انرژی

برگشت به حالت اولیه و وام اكسیژن

 مصرف مواد غذایی به هنگام مسابقة ورزشی

تنظیم انرژی در مسابقه

كاهش آب بدن

۲ـ بهداشت و ورزش

۳ـ عوامل تهدید كنندة قلبی ـ عروقی

۱ـ افزایش سن

۲ـ وراثت

۳ـ افزایش وزن

۴ـ مصرف تنباكو و سیگار كشیدن

۵ـ میزان فعالیتهای بدنی

۶ـ مقدار كلسترول یا مواد چرب در رژیم غذایی

۷ـ فشار خون

۸ـ جنس

خود آزمایی

طرز استفاده از جدول ریسكو

برنامة شماره ۳

برنامه شماره ۴

برنامه شماره ۵

برنامه شماره ۶

منابع و مآخذ :

 • بازدید : 102 views
 • بدون نظر
خرید ودانلود پایان نامه بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان  49-15 ساله منطقه ۹ تهران در سال ۱۳۸۸-دانلود رایگان پایان نامه  بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان  49-15 ساله منطقه ۹ تهران در سال ۱۳۸۸-خرید اینترنتی پایان نامه  بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان  49-15 ساله منطقه ۹ تهران در سال ۱۳۸۸-پایان نامه  بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان  49-15 ساله منطقه ۹ تهران در سال ۱۳۸۸
این فایل ردر ۹۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در جهان امروز رشد شتابان جمعيت مايه اصلي نگراني هاي بشر در آينده را تشكيل مي دهد ، روند سرسام آور افزايش جمعيت از يك سوو محدوديت منابع از سوي ديگر دست اندكاران امر توسعه را با شگفتي و سر در گمي روبرو ساخته است  در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با فایل توضیحات مفصلی خواهیم داد. 

يكي از مسائل اساسي جهان امروز مسئله جمعيت است توجه به موضوع جمعيت امر جديدي نبوده، بلكه اين موضوع از دير باز مورد توجه دانشمندان ، علما و فلاسفه بوده است . با تمام اين اوصاف واقعيت اين است كه جمعيت هيچ گاه از اهميتي كه امروز داراست برخوردار نبوده است.

عدم تناسب بين رشد جمعيت و رشد امكانات اقتصادي يكي از مشكلات عمده كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه امروزي از جمله « ايران » مي باشد.

كشورهاي جهان سوم ،‌با وجود بهره مندي از بيشترين امكانات مادي و انساني ، منابع عظيم ثروت به لحاظ اقتصادي و اجتماعي در بدترين شرايط به سر مي برند . رشد سريع جمعيت و ناهماهنگي ميان رشد جمعيت و رشد اقتصادي مشكلات عديده اي را در زمينه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ،‌ آموزشي ، درماني ، اشتغال و ديگر شاخص هاي توسعه در اين كشورها موجب شده است اما تغييرات جمعيتي نيز يكي از عوامل افزايش يا كاهش جمعيت مي باشد كه متاثر از مؤلفه هاي باروري ، مرگ و مير و مهاجرت است و در جمعيتي كه مهاجرت در آن صورت نمي گيرد مؤلفه هاي باروري ، مرگ و مير است كه باعث ثبات يا تغيير در حجم ، توزيع و تركيب جمعيت مي شود.

باروري به عنوان يكي از اجزاي اصلي رشد جمعيت ، موضوعي است كه همواره مورد توجه قرار گرفته و تحقيقات گسترده دامنه داري در زمينة شناخت عوامل موثر بر آن در ايران و خارج از ايران صورت گرفته است.

بدين لحاظ اندازه گيري و شناخت سطح باروري در هر جامعه ،‌نه تنها در پيش بيني هاي جمعيتي كه اساس و زير بناي برنامه ريزي هاي اقتصادي ،‌اجتماعي و جمعيتي براي امر توسعه لازم است بلكه در ارزيابي شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه مورد مطالعه نيز از شاخص هاي كلان و مهم به شمار مي آيد.

در كشور ايران نيز در سال هاي اخير موفقيت هاي چشمگيري در كنترل مواليد و جلوگيري از رشد شتابان جمعيت حاصل شده به طوري كه بر اساس نتايج سرشماري سال ۱۳۸۵ ميزان رشد سالانه جمعيت چيزي حدود ۶/۱ درصد بوده است.

 

 

 

 

 

 

(۱-۱)     بيان مسئله

خانواده هسته اصلي جامعه و يكي از قديمي ترين گروه ها است اين گروه كاركردهاي اجتماعي كردن فرزندان ، مراقبت از سالمندان و كودكان ،‌ايجاد آرامش روحي و رواني اعضاء‌ را بر عهده دارد . هر چند كه از كاركردهاي خانواده در جامعه امروز كاسته شده و اثرات گذشته را در جامعه ندارد ولي باز هم خانواده يكي از كانونهاي اصلي و تاثير گذار جامعه است.

در كنار كاركردهاي ذكر شده براي خانواده كاركرد توليد نسل ، فرزند آوري و باروري را ميتوان نام برد. منظور اصلي دراين پژوهش «باروري» است كه براي بقاء‌ زندگي زناشويي يك امر الزامي است . خانواده با به دنيا آمدن فرزندان و مراقبت از آنها ، جامعه پذير نمودن آنها ، نخستين گام ها را براي عهده گرفتن نقش هاي گوناگون در گروه ها ، سازمانها و نهادها توسط فرزندان بر مي دارد.

تمامي پژوهشگران ، تاريخ دانان ،پزشكان و دولتمردان متولدين خانواده هستند و بسياري از الگوهاي رفتاري آنها ريشه در خانواده دارد.

از طرف ديگر بالا رفتن ميزان شهرنشيني و سواد ،‌تمايل افراد به رفاه بيشتر ،‌ماشيني شدن كارها و علاقه زوجين و يا والدين به پيشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نيز به تعداد فرزندان و ديدگاه آنها نسبت به فرزند آوري موثر بوده است.

با در نظر گرفتن مطالب ذكر شده موضوع مورد مطالعه ما در اين پژوهش ، بررسي تاثير عوامل اجتماعي ، اقتصادي و اجتماعي به ميزان باروري زنان ۴۹-۱۵ ساله مي باشد.

در اين پژوهش سعي ما اين است كه نقش عوامل موثر در تغييرات و نوسانات ميزان باروري كه باعث دگرگوني در تعداد مواليد مي شود را بیابیم؟ و نيز ميزان تاثير اين فاكتور ها را بر ميزان باروري مورد بررسي قرار دهيم.

 

(۱-۲)     ضرورت و اهميت تحقيق

اگر چه مسئله جمعيت از دير باز مورد توجه جامعه شناسان و محققان علوم اجتماعي اقتصادي و سياسي بوده است اما پژوهش درباره علل افزايش و يا كاهش نيز بررسي در ارتباط با چگونگي تغييرات آن درچند دهه اخير توسعه فراواني يافته است .

در ايران نيز مانند ساير كشورها مسئله جمعيت و نياز واقعي روند تغييرات آن در سالهاي اخير علاقه ي محققان را به مطالعات مربوط به آن افزايش داده است .

بخصوص كه پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه اندك و پراكنده مي باشد و نمي تواند سيماي كلي علل نوسانات در روند واقعي جمعيت را در كل كشور يا مناطق شهري و روستايي تصور كنند ، بدين جهت هر گونه مطالعه در اين مورد راه گشا بوده و به شناخت چارچوب كلي جمعيت و دور نماي آينده كمك مي كند.

نقش باروري به عنوان مهمترين پديده تعيين كننده نوسانات جمعيت سبب شده كه مطالعات مربوط به آن نسبت به ساير پديده هاي جمعيتي از اهميت فراواني برخوردار باشد.

بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر در آن سهم بزرگي از پژوهش هاي جمعيتي را برخود اختصاص دهد ( آقا ،۱۳۶۴،۱)

مي دانيم كه ميزان باروري به نوبه خود تابع عوامل اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمعيت شناختي و حتي جغرافيايي است و جهت كنترل باروري شناخت  دقيق اين عوامل ضرورت دارد .

مطالعات انجام شده دراين زمينه هنوز نتوانسته ، تمامي عوامل موثر نيز ميزان تاثير عوامل شناخته شده به باروري را مشخص كنند . دليل اين امر آن است كه سهم متغيرهاي مختلف در تغييرات باروري با توجه به شرايط گوناگون اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي در هر جامعه متفاوت و در هر جامعه به گونه ي خاص مي باشد .

با توجه به اينكه بررسي همه عوامل موثر بر باروري در يك بررسي ممكن نيست و نيز به دليل كمبود زمان و امكانات لازم در اين تحقيق مقوله هايي از متغيرهاي اجتماعي – اقتصادي و جمعيتي موثر بر باروري برگزيده شده و چگونگي ميزان تاثير آنها به يكديگر و بر باروري ( به تنهايي و به طور همه جانبه ) نشان خواهد شد.

 

(۱-۳)     علت انتخاب موضوع

آگاهي از افزايش سريع جمعيت به عنوان خطر جهاني يكي از مشغله هاي فكري عمده بشر نيمه دوم قرن بيستم شناخته شد . عليرغم مباحث مفصلي كه درباره ي دامنه و واقعيت خطر افزايش جمعيت به عمل آمده و علي رغم جبهه گيري هاي عقيدتي و مرامي كه در مورد راه و روش و روش مواجهه با اين خطر بروز كرده ، لزوم جلوگيري از افزايش جمعيت به عنوان يك اصل عمده از طرف اكثريت ملت هاي جهان مورد قبول قرار گرفته است .

البته در همة‌نقاط اين يك تفاهم كلي در مورد تحديد مواليد وجود ندارد . در نتيجه در بعضي ممالك جلوگيري از رشد جمعيت به عنوان بخشي از برنامه كلي تلقي كرده و برنامه خاصي را به هدف مشخص كاهش نرخ زاد و ولد به مرحله اجرا گذاشته اند ( كيوا؛۷:۱۳۴۹).

چهل سال گذشته بر وقوع يكي از بزرگترين انقلاب هاي اجتماعي در طول زمان ما شهادت
مي دهد و آن درك اين واقعيت توسط دولت هاست كه لازم دانسته اند مردم از طريق برنامه هاي تنظيم خانواده توليد مثل خود را كنترل نمايند و در طول چهار دهه گذشته كشورهاي مختلف جهان ، چه پيشرفته و چه در حال توسعه و با نظام هاي گوناگون ، برنامه تنظيم خانواده را به بهترين روش براي كنترل جمعيت و تجديد مواليد بر شمرده اند ( كريم زاده ،۸:۱۳۷۳)

پس از كنفرانس جهاني جمعيت كه در بخارست تشكيل شد بيشتر كشورهاي در حال توسعه ، سياست ها و روش هاي طرح ريزي شده اي براي جلوگيري از بارداري ، تهية‌ و سايل و روش هاي جلوگيري از باروري و امكان دسترسي بيشتر به آن در قالب برنامه هاي ملي تنظيم خانواده را پذيرفته و به كار گرفته اند.

 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات : ۱۶۰ فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش متن
ارتباطات سازمانی شامل فرایندی است كه دو یا چند واحد از یك مجموعه از طریق تبادل نظر، اطلاعات مورد نیاز خود را مبادله كرده و از آنجایی كه ارتباطات از عناصر اولیه مدیریت است، مدیران باید در سطوح مختلف با افراد مجموعه و یا همطراز خود ارتباط موثر برقرار كنند .

برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی كه در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین ۵۰/۰ درصد تا ۹۰/۰ درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندركار فرایند ارتباطند و پیوسته به كار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ناشی از ارتباط مؤثر با كاركنان و درك انگیزه های ارتباطی آنان، در توفیق مدیران در دست یابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتی است كه در علوم رفتاری و رفتار سازمانی از اهداف والایی برخوردار است و می تواند در عملكرد مدیران تأثیر عمده ای داشته باشد (محسنیان راد، ۱۳۶۹، ص ۲۴۷).

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری كاركنان و مدیران سازمان ملی جوانان به تعداد ۳۰۰ نفر كاركنان و ۱۴ نفر مدیر دارای تحصیلات دیپلم تا فوق لیسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای ۱۴ نفر از مدیران به علت كمی شمارش گردید و ۱۶۹ نفر از كاركنان انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای چهار كاركرد ارتباطات رابینز بوده است.

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملكرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

چكیده

برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی كه در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین ۵۰/۰ درصد تا ۹۰/۰ درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندركار فرایند ارتباطند و پیوسته به كار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ناشی از ارتباط مؤثر با كاركنان و درك انگیزه های ارتباطی آنان، در توفیق مدیران در دست یابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتی است كه در علوم رفتاری و رفتار سازمانی از اهداف والایی برخوردار است و می تواند در عملكرد مدیران تأثیر عمده ای داشته باشد (محسنیان راد، ۱۳۶۹، ص ۲۴۷).

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری كاركنان و مدیران سازمان ملی جوانان به تعداد ۳۰۰ نفر كاركنان و ۱۴ نفر مدیر دارای تحصیلات دیپلم تا فوق لیسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای ۱۴ نفر از مدیران به علت كمی شمارش گردید و ۱۶۹ نفر از كاركنان انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای چهار كاركرد ارتباطات رابینز بوده است.

اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ برای مدیر ۹۵/۰ صدم اعتبار پرسشنامه كارمندان ۹۷/۰ صدم تعیین گردیده است.

برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصیفی، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:

۱- بین فرآیند ارتباطات و عملكرد مدیران رابطه وجود دارد.

۲- مدیران بر این اعتقادند كه كنترل رفتار سازمانی پرسنل از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.

۳- مدیران بر این اعتقادند كه در پرسنل ایجاد انگیزه می كنند.

۴- مدیران بر این اعتقادند كه عواطف و احساسات(روحیه) پرسنل چندان مهم تلقی نمی شود.

۵- مدیران بر این اعتقادند كه انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.

فهرست مطالب

چكیده                                        1

فصل اول: كلیات پژوهش                

۱-۱- مقدمه                                              3

۲-۱- بیان مسئله                                              3

۳-۱- هدف پژوهش                                           4

۴-۱- اهمیت ضرورت پژوهش                                       5

۵-۱- انگیزه پژوهش                                            6

۶-۱- سوالهای پژوهش                                           6

۷-۱- تعاریف عملیاتی                                          6

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش

۱-۲-  مبانی نظری پژوهش                                      11

۱-۱-۲- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات                               12

۲-۱-۲- ارتباطات چیست                                    14

۳-۱-۲- تعاریف ارتباطات                                       15

۴-۱-۲- هدف از برقراری ارتباط                                     17

۵-۱-۲- انواع ارتباطات                                         18

۶-۱-۲- محاسن ارتباطات غیر رسمی                              22

۷-۱-۲- شیوه های ارتباط                                       23

۸-۱-۲- شکلهای ارتباط                                          25

۹-۱-۲- فرآیند ارتباطات                                           29

۱۰-۱-۲- الگوی ارتباطی برلو                                   31

۱۱-۱-۲- ارتباطات سازمانی به عنوان یك فرآیند متقابل                        31

۱۲-۱-۲- موانع برقراری ارتباط                                      32

۱۳-۱-۲- كاركردهای ارتباطات                                   33

۱۴-۱-۲- نقش ادراك در ارتباطات                                 45

۱۵-۱-۲- بازخور                                           47

۱۶-۱-۲- ویژگی یك ارتباط مؤثر                                 49

۱۷-۱-۲- رفتار تأثیر گذار چیست                                50

۱۸-۱-۲- نقش بیان مؤثر در ارتباطات                                50

۱۹-۱-۲- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات                            52

ارتباط مؤثرتر                                                52

۲۱-۱-۲- نقش شما در بهبود ارتباطات                                53

۲۲-۱-۲- ارتباطات محور توسعه                                      55

۲۳-۱-۲- پیشرفت ارتباطات                                      56

۲۴-۱-۲- انواع ارتباطات در سازمان                                 59

۲۵-۱-۲- اهمیت ارتباطات سازمانی                               63

۲۶-۱-۲- مدیریت ارتباطات سازمانی                                  65

۲۷-۱-۲- اهمیت ارتباطات در مدیریت                                 65

۲۸-۱-۲- ارتباطات و مشكلات مدیریت                                  69

۲-۲- عملكرد                                              70

۱-۲-۲- مدیریت عملكرد                                     71

۲-۲-۲- دیدگاههای تاریخی در مورد عملكرد                           72

۳-۲-۲- تعریف ارزشیابی عملكرد                                 73

۴-۲-۲- سابقه مدل ACHIEVE                                75

۵-۲-۲- استفاده از مدل ACHIEVE                               77

۶-۲-۲- سه كنش مدیریت عملكرد                                  81

۷-۲-۲- برنامه ریزی عملكرد                                    82

۸-۲-۲- سرپرستی                                           83

۹-۲-۲- مرور بر عملكرد                                    85

۱۰-۲-۲- معیارهای عملكرد                                      85

۱۱-۲-۲- تجدید نظر در عملكرد ممكن است عملكرد را كم اهمیت جلوه دهد          88

۱۲-۲-۲- الگوی بهبود عملكرد مدیریت                                92

۳-۲- پیشینه پژوهش                                       96

۱-۳-۲- تحقیقات داخل كشور                                     96

۲-۳-۲- تحقیقات خارج كشور                                     98

فصل سوم: فرایند پژوهش

۱-۳- روش پژوهش                                     105

۲-۳- جامعه آماری                                    105

۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری                         105

۴-۳- ابزار پژوهش                                    106

۵-۳- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                       107

۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها                      107

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

۱-۴- مقدمه                                          109

۲-۴- توصیف داده ها                                  110

۳-۴- تحلیل داده ها                                  119

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

۱-۵- بحث و نتیجه گیری                               127

۱-۱-۵- تفسیر سوال اصلی پژوهش                        127

۲-۱-۵- تفسیر سوالات فرعی پژوهش                       127

۱-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش                       127

۲-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش                       128

۳-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش                       128

۴-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی چهارم پژوهش                         129

۲-۵-  نتیجه كلی                                     130

۳-۵- محدودیتها و مشكلات پژوهش                        130

۴-۵- پیشنهادهای پژوهش                               130

۵-۵- خلاصه پژوهش                                     131

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی                                   136

فهرست منابع لاتین                                    139

ضمایم

پرسشنامه مربوط به مدیر

پرسشنامه مربوط به كاركنان

 • بازدید : 119 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۸۷ فرمت : ورد با قابلیت ویرایش متن
اهمیت تحقیق فوق از آن جهت می باشد که در تیم های فوتبال از یک سو همدلی،واکنش های عاطفی و روابط خوب انسانی و از سویی دیگر تنش و عدم توافقات به وفور مشاهده می شود،که اگر به گونه ای مناسب شناسایی،تجزیه و تحلیل و مورد استفاده قرار گیرد به طور یقین موجب موفقیت تیم ها می شونداگر مربیان تیم های فوتبال علاوه بر دانش و تجربه از مهارت های ارتباطی کافی برخورد. در میان فعالیت های مختلف ورزشی، بازی فوتبال بعنوان ورزشی ارزان، زیبا و پر هیجان از کشش و جاذبه ی بسیاری در نزد عموم برخوردار است. با توجه به وظایف متعدد و متفاوتی که یک مربی از جهات مختلف به عهده دارد، او را ناگزیر می سازد علاوه بر دانش فنی مربوط به رشته ی اختصاصی خود، در سایر علوم نظیر روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت و سایر علوم انسانی اطلاعات داشته، همچنین شخص مربی باید از مهارت ارتباطی بالایی برخوردار باشد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی با عنوان : بررسی رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرك مربی گری (C,B,A)كنفدراسیون فوتبال آسیا

مقدمه 

عصری كه هر لحظه اش در گرو تغییرات شگفت انگیز است، ارتباطات حرف اول را می زند. تحقیقات نشان      می دهد كه حدود هفتاد و پنج درصد از اوقات روزانه ما به نحوی در تماس و ارتباط با دیگران می گذرد. به همین دلیل كیفیت زندگی هر كسی بستگی به كیفیت ارتباطات او با دیگران د ارد. همه ما در محیط كار فرصت های یكسانی داریم اما تنها كسانی مسیر پیشرفت و ترقی را به سرعت می پیمایند و احترام، اعتبار و مقام برای خویش كسب می كنند كه قدرت بیان داشته باشند، خود را به د رستی مطرح كنند و در شرایط مختلف و با افراد مختلف، ارتباطی مناسب و مؤثر برقرار كنند (آل یاسین،۱۳۷۶).

مهارت های ارتباطی سرمایه ای مهم برای هر فرد در راه موفقیت به شمار می رود. توانایی برقراری ارتباط برای همه ی مخلوقات زمین الزامی است، و انسان ها نیز از این قانون مستثنی نیستند. البته ارتباط انسان ها بسیار پیچیده تر و دشوار تر از سایر مخلوقات است. راه های متعدد و مختلفی برای برقراری ارتباط میان انسان ها وجود دارد. با پیشرفت مهارت های ارتباطی اعتماد به نفس نیز افزایش می یابد، از این رو تقویت مهارت های ارتباطی می تواند جزء استراتژی های طولانی مدت برای رسیدن به موفقیت باشد .

امروزه فعالیت های تربیت بدنی به عنوان نوعی تربیت عملی و بخشی از تربیت مکتبی که با فعالیت های مختلف ورزشی، سلامت جسمی و روحی دانش آموزان را مدنظر دارد، مورد توجه خاص می باشد. فعالیت های ورزشی بادارا بودن عنصر مسابقه، رقابت، همکاری، نظم و مقررات و سازمان بخشیدن که حرکات جسمی و روحی به عنوان ابزاری نیکو در تعلیم و تربیت بشمار می آیند.

در میان فعالیت های مختلف ورزشی، بازی فوتبال بعنوان ورزشی ارزان، زیبا و پر هیجان از کشش و جاذبه ی بسیاری در نزد عموم برخوردار است. با توجه به وظایف متعدد و متفاوتی که یک مربی از جهات مختلف به عهده دارد، او را ناگزیر می سازد علاوه بر دانش فنی مربوط به رشته ی اختصاصی خود، در سایر علوم نظیر روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت و سایر علوم انسانی اطلاعات داشته، همچنین شخص مربی باید از مهارت ارتباطی بالایی برخوردار باشد ( چراغپور، ۱۳۶۵)

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه 

بیان مسئله:

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق:

الف)هدف کلی :

ب)اهداف ویژه:

فرضیه های پژوهش:

پیش فرض های پژوهش:

محدودیت های تحقیق:

واژه ها و اصطلاحات:

مهارت شنود مؤثر: [۱]

مربی درجه C:  [2]  

مربی درجه B  :  [3]

مربی درجه

فصل دوم پیشینه پژوهش

بخش اول : زیر بنای نظری پژوهش

مقدمه

عناصر ارتباطی عبارتند از:

انواع ارتباطات

ارتباطات افقی، عمودی و مورب

ارتباط میان افراد

موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها

موانع ذاتی ارتباطات میان افراد به طور عمده عبارتند از:

روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی

چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان

اهمیت مهارت کلامی

ب) مهارت باز خورد:

اهمیت مهارت بازخورد

ج) مهارت شنود مؤثر:

سبک های سه گانه شنود:

مربی گری

انتخاب حرفه ی مربی گری

مزایا و موانع مربی گری

آموزش و مربی گری

مسئولیت های مربی گری

احراز پست مربی گری

فلسفه مربی گری (انگیزه مربی گری ):

جنبه های مهم ارتباط ( بین ورزشكار و مربی )‌

انتقال پیام

تمركز روی نقاط مثبت

احترام گذاشتن و مورد احترام بودن

ایجاد و حفظ اعتماد

نمایش شفقت

بخش دوم : ادبیات پیشینه

الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم روش شناسی پژوهش

بخش اول : زیر بنای نظری پژوهش

مقدمه

عناصر ارتباطی عبارتند از:

انواع ارتباطات

ارتباطات افقی، عمودی و مورب

ارتباط میان افراد

موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها

موانع ذاتی ارتباطات میان افراد به طور عمده عبارتند از:

روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی

چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان

اهمیت مهارت کلامی

ب) مهارت باز خورد:

اهمیت مهارت بازخورد

ج) مهارت شنود مؤثر:

سبک های سه گانه شنود:

مربی گری

انتخاب حرفه ی مربی گری

مزایا و موانع مربی گری

آموزش و مربی گری

مسئولیت های مربی گری

احراز پست مربی گری

فلسفه مربی گری (انگیزه مربی گری ):

جنبه های مهم ارتباط ( بین ورزشكار و مربی )‌

انتقال پیام

تمركز روی نقاط مثبت

احترام گذاشتن و مورد احترام بودن

ایجاد و حفظ اعتماد

نمایش شفقت

بخش دوم : ادبیات پیشینه

الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

نتیجه رسیده که مربیان تحصیل کرده،از مهارت ارتباطی بالایی برخوردار بودند.

فصل چهارم یافته های پژوهش

بخش اول : زیر بنای نظری پژوهش

مقدمه

عناصر ارتباطی عبارتند از:

انواع ارتباطات

ارتباطات افقی، عمودی و مورب

ارتباط میان افراد

موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها

موانع ذاتی ارتباطات میان افراد به طور عمده عبارتند از:

روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی

چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان

اهمیت مهارت کلامی

ب) مهارت باز خورد:

اهمیت مهارت بازخورد

ج) مهارت شنود مؤثر:

سبک های سه گانه شنود:

مربی گری

انتخاب حرفه ی مربی گری

مزایا و موانع مربی گری

آموزش و مربی گری

مسئولیت های مربی گری

احراز پست مربی گری

فلسفه مربی گری (انگیزه مربی گری ):

جنبه های مهم ارتباط ( بین ورزشكار و مربی )‌

انتقال پیام

تمركز روی نقاط مثبت

احترام گذاشتن و مورد احترام بودن

ایجاد و حفظ اعتماد

نمایش شفقت

بخش دوم : ادبیات پیشینه

الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

نتیجه رسیده که مربیان تحصیل کرده،از مهارت ارتباطی بالایی برخوردار بودند.

جداول

فصل پنجم

بحث نتیجه گیری و پیشنهادات

بخش اول : زیر بنای نظری پژوهش

مقدمه

عناصر ارتباطی عبارتند از:

انواع ارتباطات

ارتباطات افقی، عمودی و مورب

ارتباط میان افراد

موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها

موانع ذاتی ارتباطات میان افراد به طور عمده عبارتند از:

روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی

چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان

اهمیت مهارت کلامی

ب) مهارت باز خورد:

اهمیت مهارت بازخورد

ج) مهارت شنود مؤثر:

سبک های سه گانه شنود:

مربی گری

انتخاب حرفه ی مربی گری

مزایا و موانع مربی گری

آموزش و مربی گری

مسئولیت های مربی گری

احراز پست مربی گری

فلسفه مربی گری (انگیزه مربی گری ):

جنبه های مهم ارتباط ( بین ورزشكار و مربی )‌

انتقال پیام

تمركز روی نقاط مثبت

احترام گذاشتن و مورد احترام بودن

ایجاد و حفظ اعتماد

نمایش شفقت

بخش دوم : ادبیات پیشینه

الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

نتیجه رسیده که مربیان تحصیل کرده،از مهارت ارتباطی بالایی برخوردار بودند.

پیوست ها

پرسشنامه مهارت های ارتباطی

A :    [4]


 2Effect hearing skill    

 

 C degree coach                            3

 

B  degree coach     4

 

  5 A  degree coach                                                                                    

 • بازدید : 129 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۱۳۷ فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن
مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، نسبت به برنامه های آموزشی مراكز آموزش فنی و حرفه ای رسمی، شناخت كمی دارند
    مدیران صنایع، میزان قابلیت مهارتهای آموزشی فارغ التحصیلان مراكز فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) را با پیشرفتهای فناوری كم برآورد می كنند
در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تك نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.

چكیده تحقیق:

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك، الكتروتكنیك) با نیازهای بازار كار از نظر مدیران صنایع (مدیران ردة میانی شامل مدیران فنی، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد كه هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) با دانش ها و مهارتهای مورد نیاز مدیران صنایع در بازار بوده است.

در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تك نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.

به طور كلی، نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد:

– دانش فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) از نظر مدیران صنایع در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در حد متوسط می باشد.

–    مهارت فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) از نظر مدیران صنایع در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در حد متوسط می باشد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه

۲

بیان مسئله

۵

اهمیت و ضرورت پژوهش

۶

اهداف تحقیق

۷

سؤالات تحقیق

۸

تعاریف عملیاتی واژه ها

۱۱

فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق

مقدمه

۱۳

مفهوم رشد و توسعة اقتصادی

۱۴

عوامل توسعه اقتصادی

۱۵

نقش منابع انسانی در توسعة اقتصادی

۱۵

آموزش

۱۸

تعریف آموزش و پرورش

۲۰

مفهوم برنامه ریزی آموزشی

۲۳

جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی

۲۴

نیازسنجی آموزشی

۲۷

مفهوم نیاز

۲۹

منابع نیازهای آموزشی

۳۰

انواع نیازسنجی

۳۲

كار

۳۴

عرضة نیروی كار

۳۷

بازار كار

۳۸

نیاز بازار كار

۳۹

مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار كار

۴۴

ضرورت تحكیم پیوند نظام آموزشی و بازار كار

۴۸

تعاریف آموزش فنی و حرفه ای

۴۹

رویكردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای

۵۱

نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار كار

۵۷

آموزش فنی و حرفه ای در ایران

۵۹

سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران

۵۹

تحولات گذشته تحلیل مشكلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه سوم توسعه…

مشكلات و تنگناها

نقاط ضعف مشكلات تنگناها

چالشهای آینده بخش فنی و حرفه‌ای‌

سیاست‌های استراتژیك بخش آموزش فنی و حرفه ای

سیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ای

راهكارهای اجرایی

۶۳

۶۴

۶۵

۶۸

۶۹

۷۰

۷۲

تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟

۷۸

مشخصه های تكنولوژی ارتباطات

۸۱

ویژگیهای تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات

۸۹

دلایل استفاده از تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات

۸۲

تكنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی‌كند

۸۲

روش های اجرایی برای بكارگیری تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات

چه تغییراتی برای به كارگیری تكنولوژی اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهای آكادمیك لازم است

۸۳

۸۴

پیشینة پژوهش

۸۵

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه

۹۳

جامعة آماری

۹۴

نمونة آماری

۹۵

روش تحقیق

۹۶

ابزار جمع آوری اطلاعات

۹۶

اعتبار و پایائی پرسشنامه

۹۷

روش تجزیه و تحلیل داده ها

۹۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

۱۰۱

آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق

۱۰۲

آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق

۱۰۴

آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق

۱۰۶

آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق

۱۰۸

آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق

۱۱۰

آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق

۱۱۱

آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق

۱۱۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱۱۵

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق

۱۱۶

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق

۱۲۰

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق

۱۲۲

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق

۱۲۳

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق

۱۲۴

محدودیتها و تنگناهای پژوهش

۱۲۶

پیشنهادات برای پژوهشهای آتی

۱۲۷

منابع و مأخذ

۱۲۸

– پیوستها

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۷۲ فرمت فایل :ورد با قابلیت ویرایش متن
دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شناخت خصایص و دوران تمایلات متضاد است با ورود كودك به دنیای نوجوانی و بلوغ، ولادتی تازه و مرحله ی ویژه و مستقل از دوره های قبل و بعد پدید می آید كه آن را مرحله انتقال، مرحله نجات از كودكی دوران تحولات همراه با دگرگونی های سریع و غافلگیر كننده، مرحله طوفان حیات و مرحله نجات از طفیلی گری نیز می نامند.پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع كارشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان است.

جامعه این پژوهش كه نمونه ما از آن انتخاب شده كل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل ۱۶۰ نفر می باشد كه ۸۰ نفر مجرد و ۸۰ نفر متأهل می باشد كه به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد كه آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟

چكیده:

پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع كارشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان است.

جامعه این پژوهش كه نمونه ما از آن انتخاب شده كل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل ۱۶۰ نفر می باشد كه ۸۰ نفر مجرد و ۸۰ نفر متأهل می باشد كه به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد كه آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟

ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد كه مشتمل بر ۴۸ سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی كه شامل آزمون خی ۲ می­باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:

«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

 چكیده                                                                                 2

فصل اول: طرح تحقیق                                                              

۱-۱-         مقدمه                                                                          3

۱-۲-     بیان مسئله                                                                       4

۱-۳-     اهمیت و ضرورت پژوهش                                                     6

۱-۴-     اهداف پژوهش                                                                   9

۱-۵-     سؤالهای پژوهش                                                               9

۱-۶-     تعاریف نظری                                                                    10

۱-۷-     تعاریف عملیاتی                                                                11

 فصل دوم: پیشینة تحقیق

۲-۱- پیشینة تحقیق                                                                    

۲-۲ پیشینة نظری                                                                       12

تاریخچه روانشناسی بلوغ                                                            13

مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی                                                 13     

عوامل مؤثر در بلوغ                                                                      14

بلوغ از دیدگاه روانشناسان                                                            14

عاطفه چیست                                                                            17

جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی                                                18

مراحل تشكیل هویت در جوانان دانشگاهی                                      19

الگوی تحور روانی- اجتماعی                                                         19

تكالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان                                         21

رشد و تكامل هیجانی- عاطفی                                                      22

 رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان                                               23

نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها                                                   24

رشد و تكامل اجتماعی                                                                 25

ترك خانه پدری                                                                            26

تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه                                                    26

تعادل عاطفی روانی نوجوان                                                           27

خودمحوری نوجوانان                                                                     28

خود پنداره و انواع خود                                                                   29

الگوی اریك اریكسون درباره هویت                                                    31

آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد                                                  32

عوامل حفاظتی انعطاف پذیری                                                         33

انواع هویت                                                                                   34

بحرانهای دوره نوجوانی                                                                   38

۲-۳- پیشینه عملی                                                                       39

 فصل سوم: اجرای تحقیق

۳-۱- جامعه آماری                                                                      42

۳-۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری                                             42

۳-۳- ابزار گردآوری داده ها                                                           43

۳-۴- روش گرد آوری داده ها                                                         45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

۴-۱- تجزیه و تحلیل یافته ها                                                         46

۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش                                    47

۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به سؤالهای ۲ تا ۵ پژوهش                             47

۴-۲- داده های جانبی                                                                 48                

نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده                                                 50

نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده                                                      51

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- بحث و نتیجه گیری                                                                 52

۵-۲- محدودیت ها                                                                         55 

۵-۳ پیشنهادات                                                                               55

 پیوست               

منابع و مآخذ

 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۱۰۲ فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن
یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری،پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » كه با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت  منبع كنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.

    منبع كنترل كه دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی كه دارای منبع كنترل درونی هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهای در به حد اكثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع كنترل بیرونی٬ فكر میكنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.

چكیده تحقیق

    پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » كه با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت  منبع كنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد.

    منبع كنترل كه دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی كه دارای منبع كنترل درونی هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمدهای در به حد اكثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع كنترل بیرونی٬ فكر میكنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.

    عزت نفس به مقدار ارزشی گفته میشود كه فرد به خود نسبت میدهد و فكر میكند دیگران برای او به عنوان یك شخص قائل هستند.

    جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز ۶۰ نفر از دانشجویان كه شامل ۳۰ دختر و ۳۰ پسر بوده كه در كتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.

   روش آماری كه در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این كه پژوهش دارای دو متغییر بوده كه هر كدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.

فهرست مطالب

چكیده تحقیق                                    1

مقدمه                                                                                 3

۱- فصل اول                                                                             11-8

۱-۱- بیان مسئله                                                                 9

۱-۲-      اهمیت پژوهش                                                                            9

۱-۳- هدف پژوهش                                                                         9

۱-۴-سوالات پژوهش                              10          

۱-۵-متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها     10

۱-۵-۱- منبع کنترل                                                                   10

۱-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی                                                                 11

۱-۵-۲-عزت نفس                                                                                     11

۲- فصل دوم                                                                       63-12

پیشینه نظری                                  13

۲-۱- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس                                                  13

۲-۱-۱- نظریه جیمز                                                                        13

۲-۱-۲- نظریه مید                                                                           14

۲-۱-۳- نظریه کولی                                                                        15

۲-۱-۴- نظریه روزنبرگ                                                                  17

۲-۱-۵- نظریه سالیوان                                                           18

۲-۱-۶- نظریه هورنای                                                           20

۲-۱-۷- نظریه آدلر                                                                         21

۲-۱-۸- نظریه راجرز                                                             23

۲-۱-۹- نظریه مزلو                            26

۲-۱-۱۰-نظریه ی آلپورت                                                                    27

۲-۱-۱۱-نظریه ی دیگر روانشناسان                                                      28

۲-۱-۱۲-عزت نفس و غرور                                                              30

۲-۱-۱۳-نقش خانواده در شكل گیری عزت نفس         38

۲-۱-۱۴-نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان     41

  2-1-15-كمك تخصصی برای افزایش عزت نفس           42

  2-2-منبع كنترل                                 44

  2-2-1-رویكردها و نظریه های متفاوت درباره منبع   كنترل                                            45

  2-2-2-مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی       48

  2-2-3-تفاوت های فردی                          53

  2-2-4-كنترل                                    53

  2-2-5-واكنش در برابر از دست دادن كنترل         54

  2-2-6-منبع كنترل                               56

  2-2-6-1-منبع كنترل درونی                       57

  2-2-6-2-منبع كنترل بیرونی                       58

  2-2-6-3-ویژگی های افراد با منبع كنترل درونی    60

  2-2-6-4-ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی         62

  2-2-7- تصور راتر در باره انسان                                      63

۳- فصل سوم                                                                     73-66

۳-۱ – طرح پژوهش                                                                         67

۳-۲- جامعه ی مورد پژوهش                                                  67

۳-۳- نمونه روش نمونه گیری                                                           67

۳-۴-ابزارتحقیق                                67

۳-۴-۱-آزمون منبع کنترل                                                                 67   

۳-۴-۲-آزمون عزت نفس                                                                 69

۳-۵-روش اجرای پژوهش                                                               72

۳-۵-۱-اجرای اصلی                                                                       72

۳-۶-۱-روش آمار                                                                          72

۴- فصل چهارم                                                                      78-73

تجزیه و تحلیل آمارِِِی                                                                      74

۴-۱-یافته های مربوط به سوال پژوهش                                    74

فصل پنجم                                                                                     81-79

۵-۱-بحث و نتیجه گیری                                                                       81

۵-۲-پیشنهادات                                                                                    82

منابع                                                                                                 83 

ضمائم                                                                                         100-86                                                                                      

 • بازدید : 113 views
 • بدون نظر

 خرید ودانلود پایان نامه  بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی  کارکنان شعب تامین اجتماعی استان تهران-خرید اینترنتی پایان نامه  بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی  کارکنان شعب تامین اجتماعی استان تهران-دانلود رایگان پایان نامه  بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی  کارکنان شعب تامین اجتماعی استان تهران

این فایل در ۱۸۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل مواردز یر است.

موضوع اصلی این پژوهش “میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی تهران” است در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم. 

کارل یاسپرس”[۱] فیلسوف آلمانی، عالی ترین دستاورد انسان در دنیا را “ارتباط شخصیت با شخصیت” می داند (بولتون، ۲۴:۱۳۸۴) انسانها به صورت دلخواه و مواقعی نیز به طور اجبار همواره در حال تعامل با همنوعان خودهستند.اما در میان همه این تعاملات تنها بخش معدودی منجر به برقراری ارتباط موثر ودر نتیجه ایجاد رضایتمندی طرفین ارتباط می شود.

امروزه برقراری ارتباط موثر برای موفقیت نه تنها در بعد فردی ،بلکه در ابعاد اجتماعی نیز مورد توجه سازمان ها وشرکت های کوچک و بزرگ تجاری ، خدماتی و اجتماعی قرار گرفته است.

ایجاد وپیاده سازی سیستم های سنجش رضایتمندی مشتری به عنوان مهمترین شاخص در امر بهبودعملکرد ها ،از نیازهای اساسی سازمان های امروزی به شمار می رود. در عصر کنونی تمامی تمهیدات یک سازمان به منظور ارضای نیازهای مشتریان و ایجاد رضایت آنها از کیفیت خدمات و محصولات دریافتی سازماندهی می شود و مشتری یا مخاطب در زنجیره عرضه به عنوان مهمترین عنصر نگریسته میشود.

به عبارتی امروزه کارمندان توانمند، تنها مزیت و فاکتور مهم برای هر سازمانی محسوب میشوند. چراکه ایده ها و رویه ها قابل کپی برداریند، اما نمی توان کارکنانی با ارتباط موثر برای جلب رضایت مخاطبان داشت، بدون آنکه شرایط و آموزش های لازم را تدارک ندید.

تحقیق پیش رو که “میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی” را می سنجد، درواقع رابطه کارکنان به عنوان عرضه کننده و کارفرمایان به عنوان بخشی از ارباب رجوعان تامین اجتماعی را مد نظر دارد.

“ارباب رجوعانی که در واقع همان گیرندگان خدمات هستند و با عناوینی از جمله مشتری ، مخاطب و خریدار خدمت شناخته می شوند و موجودیت هر سازمانی وابسته به نحوه رضایت آنان دارد.”  (هفته نامه تامین ،شماره ۷۱۳،ص۳)

 

بیان مسأله:

زمانی تصور مي‌شد جلب رضایت مخاطبان، مختص شرکت‌هاي تجاری است که برای بقاء در بازار رقابتی، با بسیج تمامی امکانات، درصدد برآوردن انتظارات و خواسته‌های مشتریان خود هستند، اما این باور در دهه‌هاي اخیر تغییر کرده است. امروزه سازمان‌هاي بزرگ و کوچک، دولتی و خصوصی حتی اگر از سوی هیچ رقیبی تهدید نشوند، باز هم با اتخاذ راهکارهایی تلاش می­کنند، بالاترین میزان رضایتمندی مخاطبان خود را با “ایجاد وجهه مثبت” کسب ‌کنند. امروزه سازمان‌ها به این اعتقاد رسیده اند که بهترین سرمایه، مردم هستند. طبعاً سازمانی که دارای چنین نگرشی باشد، رفتارهایی را از خود بروز مي‌دهد که باعث تداوم ارتباطش با مردم شود. «همه ما بارها با سازمان‌هایی برخورد کرده‌ایم که از خود شخصیتی غیراخلاقی، صرفاً منفعت طلب و یا برعکس، شخصیتی برگرفته از یک روحیه بسیار انعطاف پذیر و مردمی به نمایش گذارده‌اند. رفتارهائی که منجر به
شکل گیری تصویری دائمی از نحوه خدمات دهی یک سازمان در ذهن مشتریان خود می شود. به همین سبب اطلاع از میزان رضایت مخاطب، برای هر سازمانی جزو اولویت‌هاي اساسی محسوب مي‌شود، مسأله‌اي که به نظر مي‌ رسد در ایران به ویژه در بخش خدمات، کمتر از حد انتظار به آن توجه می شود.» (بل، ۱۳۸۵: ۹)

نارضایتی مردم از دستگاه‌هاي عمومی و اجرایی در خصوص اجرای قوانین، پیچیدگی‌ها و بروکراسی‌هاي اداری و… تنها بخشی از مسأله را شامل مي‌شود، بخش مهم و قابل ذکر این نارضایتی، به نحوه برخورد کارمندان با مراجعین و به عبارتی ارتباطات انسانی (میان فردی) آنان برمی­گردد.

ارتباط مؤثر با مراجعین بسیاری از مشکلات درونی و بیرونی یک مجموعه را کاهش مي‌دهد و در نهایت منجر به کاهش هزینه‌هاي یک سازمان مي‌شود. موضوعی که در کشورهای پیشرفته از سالیان گذشته مدنظر قرار گرفته و در کشور ما نیز اگر چه به صورت ناقص، اما حداقل در حد یک وظیفه بر عهده سازمان هایی که با مردم سروکار دارند، گذارده شده است. سنجش میزان رضایت مردم از نحوه برخورد کارمندان با مراجعین، در قالب «طرح تکریم ارباب رجوع» هنوز هم مورد سنجش قرار مي‌گیرد و نقاط ضعف و قوت آن مجموعه به اطلاع مردم رسانده مي‌شود. «موضوعی که جهت ارتقا و حفظ کرامت مردم، تحت عنوان “طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع” و با هدف ایجاد سازوکارهای لازم در ارایه خدمات مطلوب، مناسب و مؤثر در بهار سال ۱۳۸۱ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به دستگاه‌ها و مؤسسات عمومی ابلاغ شد». (باستانی، ۱۳۸۶؛ ۳۷۳)

سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ ماهیت تعهدات و خدماتش، یک سازمان چندجانبه فرابخشی است. از یک سو شمول خدمات آن با مردم در ارتباط است و از سوی دیگر نوع وظایف آن با نظام اشتغال، توسعه و امنیت در هم تنیده شده است.

این جایگاه خدماتی، اجتماعی و اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، موجب می شود تا این سازمان تلاش کند، رضایتمندی طیف گسترده ۲۹ میلیون نفری مخاطبان خود را که به نوعی با آنها در ارتباط است، فراهم سازد.

از طرف دیگر اداره سازمان تأمین اجتماعی از طریق پرداخت حق بیمه‌ها از سوی سه گروه کارفرمایان، کارگران و دولت تأمین مي‌شود. کارفرمایان با پرداخت نزدیک به ۹۰ درصد این حق بیمه‌ها، نقش اساسی در اداره صندوق تأمین اجتماعی و ایجاد امنیت اقتصادی، شغلی و روانی برای نیروهای مولد بر عهده دارند، به همین سبب کسب رضایتمندی این دسته از افرد برای سازمانی که بیشترین منبع دارایی اش را متعلق به آنان می‌داند، امری ضروری مي‌نماید.

ارتباط سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان فرایندی طولانی دارد که از مرحله تأسیس کارگاه شروع و به طور مستمر با پرداخت حق بیمه کارگران تحت پوشش و ارسال لیست کارگران ادامه
می­یابد؛ ارتباطی که با مراجعه حضوری کارفرما یا نماینده وی و یا رابطان بیمه‌اي معرفی شده از سوی آنان، در شعب تامین اجتماعی عمدتاً به صورت ارتباطات میان فردی صورت می­گیرد.

با عنایت به اهمیت و جایگاه کارفرمایان در اقتصاد سازمان تأمین اجتماعی، این سؤال مطرح مي‌شود که آیا کارفرمایان به عنوان بخش مهمی از مراجعه کنندگان به شعب تأمین اجتماعی، از نحوه تعاملات ارتباطی، بخصوص ارتباطات انسانی (میان فردی) کارکنان آنجا رضایت دارند؟ این تحقیق بر آن است تا با اندازه گیری برخی از شاخص‌هاي ارتباطات انسانی (از جمله ارتباطات کلامی و غیرکلامی)، میزان رضایتمندی کارفرمایان از نحوه ارتباطات انسانی (میان فردی) کارکنان شعب سطح تهران را در سال ۸۸ مورد سنجش قرار دهد.

 
[۱] – Karl Jarspers

 • بازدید : 128 views
 • بدون نظر
هدف از پژوهش حاضر، بررسي مقايسه رفتار ناسازگار كودكان پيش دبستاني داراي مادر شاغل و خانه‌دار بود. جامعه پژوهش شامل دو مهد كودرك خصوصي و دولتي است. نمونه اين تحقيق ۳۰ كودك داراي مادر خانه‌دار ( ۶۰ = n ) مي‌باشد كه مادران آنها بصورت داوطلبانه در تحقيق شركت نمودند. براي جمع‌آوري داده‌هاي پژوهش ، ازچك ليست رفتار ناسازگار كودكان (خودساخته) و پرسشنامه مشخصات عمومي استفاده شد. داده‌ها نيز با آزمون t مورد تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه بين رفتار ناسازگار كودكان پيش‌دبستاني ( مهدكودك) داراي مادر شاغل و خانه‌دار تفاوتي وجود ندارد. اما بين رفتار ناسازگار كودكان پيش‌دبستاني پسر و دختر تفاوت معناداري (P<0/01) بدست آمد. به عبارتي در اين پژوهش ميانگين رفتار ناسازگار در پسران بيشتر از دختران است . 
نگرش نسبت به كودك و تربيت او در طي قرون گذشته دچار فراز و نشيب‌هاي زيادي شده است افلاطون به اهميت آموزش و پرورش در دوران كودكي اشاره نموده است و اين مسئله را در سازگاري و علاقه حرفه‌اي بعدي كودك مهم مي‌دانست . ولي در قرون وسطي اين انديشه از ميان رفت و كودك را همچون بالغين ناپخته تلقي مي‌كردند. كودكان را همچون بزرگان لباس مي‌پوشاندند و از آنان انتظار رفتار بزرگسالان را داشتند. در مدارس قرون وسطي دروس به ترتيب سختي و آساني ارائه نمي‌شد و كودكان را موجودات بي‌گناه نمي‌دانستند و آنان را از تجاوزات وحشيانه محافظت نمي‌كردند. در قرون هفدهم تحولات عميقي در نگرش نسبت به كودك بوجود آمد.مربيان سعي داشتند كودكان را از بزرگسالان و حتي نوجوانان جدا سازند. روش جديدي در تعليم و تربيت آغاز شد و مردم احساس منفي اخلاقي را به نگرشي مثبت، نسبت به كودكان تغيير دادند و كوشش همه‌جانبه‌اي براي حفظ و حراست كودكان از خشونت و فساد اخلاقي به عمل آوردند (كرين ، ترجمه فدايي ، ۱۳۶۷). روسو در قرون هفدهم مقالات متعددي در زمينه مسائل كودكان ارائه نمود و عنوان كرد كه كودكان زمينه ذاتي تشخيص درست از نادرست را دارا هستند ولي تحت تاثير قيود اجتماعي قرار گرفته‌اند. وي معتقد بود كه كودك ماهيتاً كاوشگر فعالي است كه تواناييهاي بيشماري دارد و اگر بزرگسالان زياد دخالت نكنند توانائيهايش شكوفا خواهد شد. (دبس ، ترجمه كاردان ، ۱۳۵۳) نظرات افرادي مانند فرويد، تغييرات اجتماعي حاصل شده در قرون بيستم ، آسانگيري در تربيت را دوباره مطرح كرد. بطور خلاصه برخي از علما معتقدند كودك موجودي گيرنده و داراي مغز انفعالي است كه صرفاً به عوامل محيطي مانند تشويق و تنبيه پاسخ داده و رفتارش را بر اين اساس پايه‌گذاري مي‌كند. برخي ديگر تصور مي‌كنند كه رشد و نمو كودك در اثر يادگيري فعالانه او با محيط است و به واسطه اين كار و فعاليت به تجارب خودش شكل داده و مشكلاتش را حل مي‌كند.امروزه پژوهشگران و دانشمندان مطالعات گسترده‌اي را در مورد نحوه رشد و پرورش كودكان دنبال مي‌كنند. اغلب متخصصين دوران كودكي بويژه از تولد تا ۵-۶ سالگي را دوران پي‌ريزي شخصيت و اساسي براي رفتارهاي آتي خود مي‌دانند . آنان معتقدند كه شخصيت پدر و مادر و كيفيت رفتار آنان بيش از هر عامل ديگري در تربيت و تكوين شخصيت طفل اثر مي‌گذارد. والدين اولين كساني هستند كه در آينه حساس ضمير كودك نقش مي‌بندند. البته افراد ديگري به غير از پدر و مادر در شكل‌گيري عادت و رفتارهاي كودك مؤثر هستند. ولي كيفيت تأثيرپذيري نسبت به مادر و دوران اوليه زندگي ضعيف مي‌باشد. 
 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه ورزش بخشی از زندگی مردم است. رقابت شدید برای بالارفتن از سکوهای افتخار و کسب مدال¬های رنگارنگ مسابقات جهانی و المپیک و بهره¬گیری از اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این افتخارات موجب شده است که دولت¬ها و جوامع به¬طور گسترده¬ای برای تربیت¬ و آماده¬سازی قهرمانان سرمایه¬گذاری کنند. همراه با افزایش توجّه به ورزش قهرمانی، علوم ورزشی نیز به¬کمک ورزشکاران آمده تا راه¬های بهبود اجرا و ربودن گوی سبقت از دیگران را برای آن¬ها هموارتر کند
یکی از زمینه¬های علوم ورزشی که در سال¬های اخیر موجب ارتقای کیفیّت اجرای ورزشکاران و ثبت رکوردهای بهتر و برتری آن¬ها در رقابت¬هاي ورزشي شده است، علم روان¬شناسی  است. روان¬شناسی ورزش از یافته¬های روان¬شناسی برای مطالعۀ رفتار حرکتی استفاده می¬کند و به یادگیری و اجراي حرکتی و اجرا توجّه دارد و عوامل روان¬شناختی مؤثر بر یادگیری و اجراي مهارت¬های حرکتی را بررسی می¬کند (عبدلی، ۱۳۸۴). به¬عبارت ديگر روان¬شناسی ¬ورزش یعنی به¬کار بردن نظریه¬های روان¬شناسی در زمینه¬های مختلف ورزش مانند مربی¬گری و آموزش، تا از تکنیک¬های ارزیابی روان¬شناسی و راهبردهای مداخله¬ای برای کمک به افراد جهت نیل به اجرای برتر استفاده کند و به دلیل این¬که با تجزیه و تحلیل رفتار انسان در رشته¬های مختلف ورزشی در ارتباط است، بر جنبه¬های ذهنی اجرا متمرکز می¬شود. برنامۀ تمرین مهارت¬های روانی متوجّه همین هدف است. یادگیری کنترل انرژی روانی، تنظیم فشارهای روانی، مهارت¬های توجّه  و تدوین اهداف واقعی و در عین ¬حال رقابتی، نه¬تنها در ورزش، بلکه در هر کوششی که برای رسیدن به موفقیّت صورت می¬گیرد، از مهارت¬های مفید به¬شمار می¬روند (عبدلی، ۱۳۸۴). امروزه در سطح بالای رقابتی، به¬دلیل برابر بودن سطح مهارت ورزشکاران، در نتیجه ورزشکاران به چیزی فراتر از تمرینات فشرده و تلاش¬های مستمر نیاز دارند که یکی¬از آن¬ها آمادگی روانی می¬باشد. مربیان در تمام سطوح از مهارت¬های روان¬شناختی، مانند کنترل هیجان، تصویرسازی ذهنی ، هدف-چینی، بازداری تفّکر، توجّه و تمرکز و افزایش اعتماد به¬نفس کمک می¬گیرند تا ورزشکاران را در اجرای بهتر یاری دهند. 
یکی از مهارت¬های روان¬شناختی برای اجرای موفقیّت¬آمیز مهارت¬ها، توجّه و تمركز می¬باشد. به گفتۀ جیمز  (1890) توجّه عبارتست ¬از تسخير ذهن به شكل واضح و روشن، به¬طوري¬كه فرد به ¬منظور ¬سروكار داشتن به بعضي از چيزها، بتواند از بعضي چيزهای دیگر چشم‌پوشي نمايد (سیّاح، باغبانیان، عرب عامری، ۱۳۸۴). تمركز نيز عبارت از توانايي حفظ توجّه، روي محرّک  انتخاب شده براي مدّت معيّن می¬باشد (خبیری، ۱۳۸۵). موقعی¬که توجّه ورزشکار به فرآیند اجرای مهارت معطوف شود، توجّه او به محرّک¬های نامربوط مهار شده و می¬تواند بهترین اجرا را به نمایش بگذارد. تري اورليك  (1987) معتقد است كه ورزشكاران بايد ”طرح‌هاي تمركز  “ را براي مسابقه توسعه دهند. ورزشكاران بايد نيازهاي خاصّ ورزش خود را براي توسعة طرح‌هاي تمركز مسابقه ارزيابي نمايند. اين طرح‌ها بايد در زمان‌هاي مختلف در طول مسابقه متمركز شود. با تمرين طرح‌هاي تمركز با استفادة مكرّر از تصويرسازي، ورزشكاران اين طرح‌ها را با موفقيّت بيشتري اجرا خواهند كرد (جنیفر و کومینگ، ۲۰۰۲).
از دیگر مهارت¬های روان¬شناختی که توسط بسیاری از قهرمانان المپیک و جهانی مورد استفاده قرار می¬گیرد، تمرین ذهنی است. تمرین ذهنی به¬کار گرفتن تصویرسازی، برای بهبود اجرا ورزشکار می¬باشد که این نوع تمرین، در ذهن ورزشکار انجام می¬گیرد. توانایی تصویرسازی ذهنی یکی از ظرفیت¬های انسانی است که با تمرین آموخته می¬شود و به عنوان یک مهارت، تأثیر خود را در اجرا ورزشکار به¬جا می¬گذارد. تصويرسازي در كمك به كانوني¬كردن توجّه ورزشكاران به جنبه‌هاي خاصّي از مسابقه بعدي فرد بسيار مفيد است. 
مطالعۀ آثار حیات، نیز مؤید این مطلب است که حرکت روح و روان، مستقل از جسم و جان نیست و ورزشکاران نیز در انجام تمرینات ورزشی خود بایستی تمرینات ذهنی را در زمان و مکان مناسب انجام دهند. به¬گفتۀ مالتز، تأثیر تمرینات ذهنی به موازات تمرینات جسمی می¬باشد (خبیری، ۱۳۷۲). هم¬چنین افـلاطـون معتقد است: ” تصوّر يك عمل، مقدّم بر خود آن عمل است“. در ورزش تجسّم پيروزي يا انجام يك مهارت ورزشي هميشه در ذهن ورزشكار بوده است (سهرابی، ۱۳۸۳). روان¬شناسان ورزش ادّعا مي‌كنند كه تصويرسازي ذهني مهارت ورزشي، تمركز و تحمّل ورزشكار را به سرعت افزايش خواهد داد. هم¬چنین تجسّم، نه¬تنها اجرای ورزشي را بهبود خواهد بخشيد، بلكه انگيزش و لذّت كلّي از ورزش را هم افزايش خواهد داد (اورلیک و پارتینگتون، ۱۹۸۸). 

 بیان مسئله:
یکی از عوامل اثرگذار بر یادگیری و اجراي مهارت¬هاي حركتي، توجّه است. در ورزش اساساً دو نوع كانون توجّه  شناسايي شده كه براي اجرا حائز اهمّیت است، توجّه از نظر وسعت که به توجّه باریک و پهن تقسیم می¬شود و توجّه از نظر جهت که به توجّه درونی و بیرونی  قابل طبقه¬بندی می¬باشد. توجّه دروني، وقتي است كه اجراكننده به احساسات، تفكّرات و یا اندام¬های خود برای اجرا توجّه نمايد. درحالي¬كه در توجّه بيروني، اجراكننده روي علائم محيطي، بازي و راهبردهاي حريف و یا اثرات اجرایش بر محیط توجّه مي¬نمايد. كانون توجّه اجراكننده نقش مهمّي در يادگيري و اجراي مهارت¬هاي حركتي دارد (سينگر ، ۱۹۸۸، ۱۹۸۵؛ سينگر، ليدر و كاراف ، ۱۹۹۳؛ وولف و پرينز ، ۲۰۰۰). به¬طوري¬كه ارائه دستورالعمل¬ها و بازخوردهايي كه توجّه اجراكننده را به آثاري¬كه حركاتش بر محيط دارد (اتّخاذ كانون بيروني) معطوف مي¬كند، نسبت به زمانی¬كه دستورالعمل¬هاي كانون دروني داده مي¬شود يا زماني¬كه هيچ دستورالعمل كانوني خاصي داده نمي¬شود منجر به يادگيري و اجراي مؤثّرتر مي¬گردد. تحقیقات نشان داده¬اند ارائه آموزش¬هایی به فراگیران به¬طوری¬که آن¬ها توجّه خود را به نتیجه و اثر حرکت (توجّه بیرونی) و نه بر حرکات خود (توجّه درونی) معطوف كنند، مي¬توانند دقّت شوت¬هاي گلف (وولف، لاترباخ و تول ، ۱۹۹۹)، ضربه تنيس (وولف، مك¬نوين ، فوچ، رانيز و تول ، ۲۰۰۰)، سرويس واليبال (وولف، مك¬نوين، ۲۰۰۰)، پرتاب توپ در فوتبال (وولف و همكاران، ۲۰۰۳) و پرتاب آزاد در بسكتبال (ال ابود  و همكاران، ۲۰۰۲) را بهبود بخشند. در تحقيق اخيری كه امانوئل  و همكاران (۲۰۰۸) روی تکلیف پرتاب دارت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که كانون توجّه بيروني بسيار مؤثّرتر از كانون توجّه دروني می¬باشد. از طرفی روان¬شناسان کاربردی ورزش و تمرین استفاده از مهارت¬های روان¬شناختی را برای بهبود اجرا مورد تأیید قرار داده¬اند (اورلیک، ۱۹۹۰). علاوه بر توجّه و تمرکز که به¬عنوان مهم¬ترین عوامل موفقیّت ورزشکاران به¬شمار می¬روند، یکی از مهارت-هایی که توجّه قابل ملاحظه¬ای را به خود جلب کرده¬ است تصویرسازی ذهنی است، که از این مهارت برای تقویت اثرات سودمند توجّه و تمرکز ورزشکار به علائم مربوط، استفاده می¬گردد. تصویرسازی ذهنی یک فعالیّت روان¬شناختی است که خصوصیّات جسمانی یک شیء، فرد یا مکان غایب را احضار می¬نماید (دنیس ، ۱۹۸۵). درخصوص سودمندي تصويرسازي ذهني اتّفاق نظر زيادي وجود دارد. ولي آن¬چه مورد ترديد بوده است ميزان سودمندي و نيز شيوۀ استفاده از آن مي‌باشد. لذا از تصويرسازي ذهني به¬عنوان يك فرآيند كاملاً شناختي ياد مي‌شود (ولف¬ و همکاران، ۱۹۸۹). در دهه قبل، محققین استفاده از تصویرسازی را توسط ورزشکاران با فرض این¬که درک بهتری از کاربرد تصویرسازی دارند مورد بررسی قرار داده¬اند که منجر به روش¬های مداخله¬ای مؤثّرتر گردیده است (بار و هال  1992؛ راجرز  و بار،۱۹۹۰؛ سالمون  و همکاران، ۱۹۹۴؛ وایت و هاردی ، ۱۹۹۸). مانروئه و همکاران (۲۰۰۰) پیشنهاد کرده¬اند که انجام تحقیقات گسترده روی استفاده از تصویرسازی می¬تواند حول چند پرسش سازمان¬دهی شود: ۱) کجا ورزشکاران از تصویرسازی استفاده کنند (یعنی محل تصویرسازی). ۲) چه¬موقع از تصویرسازی استفاده نمایند (یعنی چارچوب زمانی). ۳) چه چیزی آن¬ها تصویرسازی نمایند (یعنی محتوای تصویرسازی). ۴) چرا از تصویرسازی استفاده نمایند (یعنی کارکرد تصویرسازی) (جنیفر و کومینگ، ۲۰۰۲). در مورد محتوای تصویرسازی رویکردهای مختلفی وجود دارد، که یکی از این رویکردها، روی کیفیّت اطلاعات حسی در طول تصویرسازی تمرکز کرده است. در همین ارتباط کالیاری پدی (۲۰۰۸) روی نقش تمرین ذهنی در افزایش فراگیری مهارت فورهند تنیس تحقیقی انجام داد، و به این نتیجه رسید که تصویرسازی، روی توجّه به مسیر حرکت راکت، مخصوصاً برای افراد مبتدی، مؤثّرتر از تصویرسازی روی توجّه به مسیر حرکت توپ می¬باشد. حال با توجّه به اثرات سودمند نوع کانون توجّه بر اجرا و یادگیری که در اکثر تحقیقات به اثبات رسیده است، هم¬چنین مشابه بودن کارکرد تمرین ذهنی و جسمانی این سؤال به ذهن می¬رسد که آیا تصویرسازی کانون توجّه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف شناختی (ردیابی) مؤثّر است؟ یا به¬عبارتی چه تفاوتی بین توجّه فرد تصویرساز به هدف (محرّک  نوری) و حرکت دست در اجرا و یادگیری تکلیف ردیابی وجود دارد؟ 
ضرورت و اهميّت اجراي تحقيق 
علم تمرین و آماده¬سازی ورزشکاران از علوم متنوع و مختلفی بهره می¬گیرد و مربی¬گری بر اساس اصول علمی در چند سال گذشته مقبولیّت فزآینده¬ای را کسب کرده است. کاربرد اصول و یافته-های روان¬شناسی برای بهبود و توسعۀ اجرای مهارت¬های ورزشی مورد تأکید بسیار زیادی قرار گرفته است (سهرابی، ۱۳۸۳). پژوهش حاضر که به مقایسۀ اثر تصویرسازی کانون توجّه بیرونی و درونی بر اجرا و یادگیری يك تکلیف ردیابی می¬پردازد، از لحاظ علمی و کاربردی حائز اهمّیت می¬باشد، و با توجّه به این¬که هم توجّه و هم تصویرسازی ذهنی به¬عنوان دو عامل مهم در بهبود اجرا و یادگیری محسوب می¬شوند، و هم¬چنین به¬دلیل این¬که، تمرینات ذهنی دارای ویژگی¬های بارزی از جمله، بی¬خطر بودن، بی¬هزینه بودن، عدم نیاز به تجهیزات و مربی، عدم بروز خستگی و غیره دارد، بنابراین با توصیه به ورزشکاران به استفاده از تمرینات ذهنی، می¬توان در هزینه¬ها، تسهیلات، نیروی انسانی و غیره صرفه¬جویی نمود. در نتیجه، این شیوه تمرینی جهت یادگیری سریع مهارت¬های جدید، افزایش اعتماد به¬نفس و کنترل اضطراب و استرس بسیار اهمّیت دارد. 
 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر
چکیده:
تلاش در جهت گسترش و فراگیر شدن فرهنگ نماز در جامعه مستلزم سعی و تلاش همه نهادهای اجتماعی و فرهنگی و همسو شدن با هم از جمله: آموزش و پرورش،  تبلیغات اسلامی، و مهمتر از همه خانواده هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی می باشد.اگر مجموعه عناصر و عوامل تأثیر گذار در ارسال یک پیام ارزشی، از وحدت و هماهنگی لازم در عمل برخوردار نباشند، نمی توانند مؤثر واقع شوند و چه بسا آثار یکدیگر را خنثی کنند.عناصر و عوامل تأثیر گذارنده در محیط خانه و مدرسه و جامعه در القای یک ارزش معنوی و رسانیدن پیام و بیان روح نماز، اگر عملا یکدیگر را نفی کنند و یا در برنامه ها و اظهار مطالب، هر کدام راه و هدفی متفاوت و مغایر با یکدیگر بپیمایند، در ذهن فرد تناقض به وجود می‎آورند و پیام منجر به ایجاد انگیزه، شوق، اراده و عمل نمی شود در این مقاله سعی شده است به نقش اولیاء و مربیان(خانه و مدرسه) در ترویج فرهنگ نماز پرداخته شود و در پایان نیز راهکارهایی جهت ترویج فرهنگ نماز در بین دانش آموزان ارائه شده است .


عتیقه زیرخاکی گنج