گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 164 views
 • بدون نظر

این پژوهش مربوط به رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریز آموزشی است و هدف از این تحقیق بررسی رابطه ی شوخی طبعی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول می باشد که از میان یکصدو پنجاه نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و از ابزارهای این پؤوهش پرسشنامه شوخ طبعی مارتین ولفکورت و پرسشنامه سلامت روان استفاده شده و  درتجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است

فرمت ورد تعداد صفحات : ۱۰۶ صفحه

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول بود، که از این میان ۱۵۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه شوخ طبعی (مارتین و لفکورت،۱۹۸۳) و پرسشنامه سلامت روان scl25 (نجاریان،۱۳۷۹) که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون tمستقل استفاده شد. نتایج در سطح ۵%=& نشان داد که هر چه فرد نمره سلامت روان پایین تری داشته باشد از سلامت روان بالاتری برخوردار است. یعنی افزایش شوخ طبعی دانشجویان افزایش سلامت روان آنان را در زندگی به همراه خواهد داشت.

 

کلید واژگان: شوخ طبعی، سلامت روان

فهرست مطالب

چکیده

                    فصل اول

                موضوع پژوهش

مقدمه

 • مزاح يا شوخ طبعي
 • بيان مسئله
 • اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

 • تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها
 • تعريف عملياتي سلامتي روان

                فصل دوم

 

              پیشینه پژوهش

پیشینه نظری پژوهش

الف- نظريه اهانت[۱]

ب- نظريه تخليه هيجاني و آسودگي [۲]

ج- نظريه ناهماهنگي و تباين [۳]

واكنشهاي مزاح مزاح و سيستم ايمني بدن

مزاح و عملكرد تحصيلي

نقش درماني مزاح تبيين روان شناختي از تأثير مزاح در مقابله با استرس مدل تعاملي استرس

 • مباني نظري سلامت روان

نظريه فرويد نظرية موري نظرية آدلر نظریه فروم نظريه مزلو نظريه اسكينر

نظريه كارل يونگ [۴]

نظریه آلبرت الیس

افراد سالم از نظر رواني نظريه اسلام

اهميت سلامت روان

الف- عوامل زيستي

ب- عوامل عاطفی و روانی

ج- عوامل اجتماعي

 • رابطة بين استرس، كنار آمدن و سلامتي

يافته هاي پژوهشي در زمينة مزاح (شوخ طبعي)

ترغيب پرورش توانايي شوخ طبعي

پیشینه عملی پژوهش

پژوهش های  انجام گرفته در خارج از کشور 

                   فصل سوم

روش پژوهش

جامعه آماري

نمونه و روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات(ابزار اندازه گیری)

 • پرسشنامة تجديد نظر شدة علائم رواني SCL25-R
 • مقياس شوخ طبعي (مزاح) مارتين و لفكورت

روش اجرا

طرح پژوهش

روش تجزيه و تحليل داده ها

                 فصل چهارم

             تجزیه وتحلیل آماری

الف ) يافته هاي توصيفي

ب ) يافته هاي مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش

فرضيه‌ چهارم پژوهش

فرضيه‌ پنجم پژوهش

                 فصل پنجم

            بحث و نتيجه گيري

تبيين يافته هاي پژوهش محدوديتهاي پژوهش پيشنهادات

منابع فارسي

REFERENCES

             پیوست ها

SCL-25

 

۱- Release

۴- Incongruity Theory

۲- Yong

 • بازدید : 159 views
 • بدون نظر

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استفاده مرتب از رسانه ها ارتباط جمعی و گرایش افراد جامعه به ارزش های مادی و تاثیر آن در دین گریزی و بررسی عدم توجه خانواده ها و تاثیران آن در این پدیده و بررسی نبود زمان مناسب برای پخش برنامه های دینی و بررسی تاثیر دوست ناباب در دین گریزی پسران و همچنین بررسی تاثیر برخورد خوب از جانب مسئولان امور دین در کاهش دین گریزی پسران می باشد که پژوهش در دانشگاه پیام نور اهواز انجام گرفته است و نتایج آن در این تحقیق ذکر گردیده است.

فرمت ورد تعداد صفحات :۸۰

مقدمه :

نوع انسان به حکم یک غریزه فطری که در نهاد او متمکن است ، همیشه به یک عقیده روحانی     می گراید اقوام بنی آدم بر هر مرحله از مدنیت که رسیده اند و منشب بر هر جنس و نژاد و خون و رنگ که بوده اند و در هر صنفی از اجتماع جهان که زندگی کرده اند ایشان را دغدغه ایی باطنی در ضمیر موجود بوده است و هست که منتهی به غیب می شود و تصویری از صور روحی و ایمان در می آیند ، این خار ، خار باطنی اندیشه نهانی اوست ظاهرا اشاره به همین معنی در آیه شریفه آمده است : فاقم و جهک للدین حنیفا فطره الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ( سوره روم ۳۰ ـ ۲۹) .

امروزه همه جا صحبت از این است که دیگر فلان عقیده یا اصل ، متناسب با دنیای جدید نیست و این به اندازه ایست که انسان هم حقیقت اصلی افکار و اصولی را که اعتبار جاودانه دارد از یاد می برد و هم احتیاجات واقعی این دنیای جدید را فراموش می کند .

در این هنگام که هر چند دستخوش تغییرات سطحی شده است هر آنچه مورد پسند نباشد کهنه و نامتناسب قلمداد می شود . غافل از آنکه آنچه نا متناسب و ناروا است یک نوع جهان بینی فکری وجود فکری غلطی است که حقایق جاویدان و ازلی را که همیشه برای بشر با معنا بوده و جوابگوی اصل باقی و فنا پذیری در انسان بوده است نادیده می گیرد ، انکار می کند اگر قسمت اعظم بشریت در عصر جدید ، دیگر حقایق ثابت دین و عقل که قرن های بسیاری دست اندیشمندان بسیار بارور گشته ، پذیرفته شده و پر معنی شناخته شده است ، معتبر نمی داند قبل از هر چيز به خاطر این است که خود وجود این قسمت از بشریت از معنی محروم مانده است .

هدف تحقیق :

یکی از هدفهای عمده تحقیق درعلوم انسانی . کشف اصول و آگاهیهای معتبری است که قابلیت تعمیم به جامعه مادر را داشته باشیم . چون جمع آوری اطلاعات از همه اعضای جامعه تقریبا غیر ممکن است بنابراین ناگریز به انتخاب نمونه از جامعه مادر هستیم .

از نظر نگارندگان شاید بتوان گفت ، هدف یا اهداف تحقیق تفاوت چندانی با ضرورت تحقیق ندارد و بالعکس می باشد ، از طرفی هدف از انجام پژوهشی خاص را می توان در چند مقوله دسته بندی کرد ، گاهی شخصی هدفش را از انجام تحقیق براساس علاقه اش به آن موضوع و مسئله قرار می دهد و یا برای ارضای یک کنجکاوی و برخی هم برای حل یک مشکل که مربوط به حال است یا رفع یک نیاز که مربوط به آینده می باشد و گاهی هم مشاهدات و خوانده ها موضوعی را به ذهن محققین القاء می کند و پژوهشگران اهدافی را در آن موضوع خاص دنبال می کنند و در برخی از پژوهشها مشاهده شده که چندین مقوله با هم تشکیل دهنده هدف یا اهداف پژوهشگران بوده اند .

هدف کلی تحقیق: بررسی علل و عوامل دین گریزی پسران در دانشگاه پیام نور اهواز می باشد .

اهداف جزئی :

۱ـ بررسی تاثیر استفاده مرتب از رسانه های جمعی در گرایش پسران

۲ـ بررسی گرایش افراد جامعه به ارزش های مادی و تاثیر آن در دین گریزی پسران

۳ـ بررسی عدم توجه خانواده ها و تاثیر آن در دین گریزی پسران

۴ـ بررسی نبود زمان مناسب برای پخش برنامه های دینی و تاثیر آن در دین گریزی پسران

۵ـ بررسی تاثیر دوست ناباب و گرایش پسران به دین گریزی

۶ـ بررسی تاثیر برخورد خوب از جانب متولیان امور دین در کاهش دین گریزی پسران

فرضیه های تحقیق :

۱ـ به نظر می رسد بین عدم توجه والدین و دین گریزی پسران رابطه معنا داری وجود دارد .

۲ـ به نظر می رسد بین عدم ارائه تبلیغ مناسب و دین گریزی پسران رابطه معنا داری وجود دارد .

۳ـ به نظر می رسد بین کهنه دانستن عقاید دینی از طرف پسران و دین گریزی آنها رابطه معنا داری وجود دارد .

۴ـ به نظر می رسد بین مهجور ماندن ارزش های دینی و دین گریزی رابطه معنا داری وجود دارد .

۵ـ به نظر می رسد بین تکنولوژی و رسانه های پیشرفته امروز و دین گریزی پسران رابطه معنا داری وجود دارد .

مقدمه :

طرح تحقیق :

بیان مسئله :

ضرورت تحقیق :

هدف تحقیق :

اهداف جزئی :

فرضیه های تحقیق :

روش تحقیق :

جامعه آماری :

روش نمونه گیری :

ابزار تحقیق :

روش جمع آوری اطلاعات :

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

تعریف واژه ها و اصطلاحات :

مقدمه

تعریف دین از دیدگاه متفکران

علل انحرافات جوانان در جنبه عقیدتی :

عدم ارائه الگوی مناسب :

تبلیغات ناروا :

عوامل موثر در تضعیف نقش دین در شرایط کنونی ایران

تکنولوژی و رسانه های پیشرفته امروز و تاثیر آن بر مذهب :

نظریه های دین :

مارکس و دین

دورکهایم و شعایر دینی :

وبر و ادیان جهان :

جامعه شناسی دین چیست ؟

دین و فرآیند عقلانی شدن :

دین محافظه کار / دین مقاومت

نتایج

جنسیت و دین

. جامعه شناسی بدعت :

چیستی

دنیا گرایی [۱]

فرقه ها [۲] ، کیشها [۳] ، جنبشها [۴]

جنبشهای مذهبی نوین :

به سوی عرفی شدن :

۱ـ دیدگاه نفی

۲ـ دیدگاه اثبات

آیا جامعه ایران یک جامعه دینی است ؟

تعیین شاخص فرضیه های تحقیق :

متغیر وابسته : علل و عوامل دین گریزی پسران    

توصیف داده های آماری :

تجزیه و تحلیل داده های آماری :

سوال ۱

سوال ۲

سوال ۳

سوال ۴

سوال ۵

سوال ۶

سوال ۷

سوال ۸

سوال ۹

سوال ۱۰

سوال ۱۱

سوال ۱۲

سوال ۱۳

سوال ۱۴

سوال ۱۵

سوال ۱۶

سوال ۱۷

سوال ۱۸

فرضیه ۱

فرضیه ۲

فرضیه ۳

فرضیه ۴

فرضیه ۵

شکل

نتیجه گیری :

منابع :

[۱]ـ Secularisa tion

[۲]ـ Sect

[۳]ـ Cult

[۴]ـ morement

 

 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر

در یک فایل  word به صورت کامل ( در ۵ فصل ) ۸۱ صفحه – پایان نامه ی طراحی خانه کودک آماده شده است .
 

به صورت مختصر آنچه در پایان نامه خانه کودک شاهد خواهد بود :

۱- مطالعات پايه و زمينه

شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی   – مراحل رشد کودک  – خصوصیات کودک ۳ ساله  – خصوصیات کودک ۵-۴ ساله  – خصوصیات کودک ۶ ساله –  کاردانی کودک  و …

۲-  مطالعات زمینه

شناخت تکنولوژی اموزشی  –  شناخت تکنولوژی اموزشی  –  تاریخچه شکل گیری مراکز پیش دبستانی و دبستان در ایران –  سازماندهی محیط فیزیکی  و …

۳-  آنالیز سایت

انتخاب سایت و شناخت کلی ان – شناخت خصوصيات كالبدي شهر  – طراحي اقليمي در شهر  و …

۴-  اصول طراحی

میزان درک کودک از فضا    –  تاثیر شرایط محیطی و کالبدی بر کودکان – ابعاد و فضاهای مورد نیاز کودکستان  و ..

 

 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر

هدف سلامت روان فقط منحصر به تشريح علل اختلالات رفتار نبوده بلكه هدف آن به وجود آمدن وقوع بيماري‌هاي شديد رواني و به طور كلي هدف سلامت روان پيشگيري است . هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین هویت یابی و رشد اخلاقی با سلامت روان در نوجوانان دختر بین  دوازه تا هفده سالگی می باشد و رابطه معناداری بین شاخص های مطرح شده در این پژوهش مشاهده شد که در ادامه این پژوهش ذکر شده است

فرمت ورد ۱۲۴ صفحه

-۱) مقدمه

دوره نوجوانی از نظر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی یكی از حساس‌ترین، مهم‌ترین و سرنوشت سازترین دوران‌های زندگانی انسان‌ها می‌باشد اگر نوجوان این دوره را با موفقیت سپری نماید، آینده‌ای موفق‌تر و سالم‌تر خواهدداشت و به عكس در صورت كم توجهی والدین و معلمین به این دوران و بحران‌های موجود خسارت عظیمی بر نوجوانان و جامعه وارد خواهد آمد. بررسی‌ها نشان داده است كه اگر آگاهی و اطلاعات لازم در خصوص ویژگی‌ها، فشارها و مشكلات دوره نوجوانی برای افراد (نوجوانان، والدین، دوستان) از طرق مختلف داده شود، این دوره برای آینده سازان شفاف‌تر و روشن‌تر خواهد شد.از طرفی، ارزش هاي نوجوانان در طول زمان، دچار تغييرات وسيعي مي شوند. داشتن ارزش هاي معنوي اخلاقي از جمله نيازهاي اساسي نوجوانان امروزي است.رشد سریع در نوجوانی باعث می شود، نوجوان بتواند درباره مسائل اخلاقی، ارزشی، و دینی فکر یا قضاوت کند. او نسبت به دوره کودکی، درگیری بیشتری با مسائل اخلاقی و ارزشی پیدا می کند. نوجوان، از یک طرف به ظرفیت های تازه ای در فهم ارزش های اخلاقی و دینی دست می یابد و از طرف دیگر، از تجربه کافی برای برخورد با مسائل پیچیده برخوردار نیست . در مورد رشد اخلاقی گفته شده است که ؛ «رشد اخلاقی در برگیرنده آن دسته از قوانین و مقررات  اجتماعی است که تعیین می کند انسانها در رابطه با دیگر مردم چگونه باید رفتار کنند».(لطف آبادی،۱۳۸۵)

از نظر روانشناسان این قوانین مشتمل بر سه جنبه اساسی شناختی، عاطفی، و رفتاری هستند که تبیین آنها و چگونگی روابطشان با یکدیگر و تأثیری که در فرایند درونی سازی دارند، محور بحث های روان شناختی است.

این تعریف با اینکه تا اندازه ای ماهیت رشد اخلاقی را روشن می کند، ویژگیهای مشخص کننده و امتیاز بخش آن را در میان بخشهای دیگر چندان روشن نمی کند. برای روشن شدن معنای دقیق رشد اخلاقی چند نکته را باید مورد توجه  قرار داد: ۱) اختیار و عمد در کارهای اخلاقی؛ ۲) ارتباط با حالات روانی و کمال درونی. اگرچه حال در فرهنگ های مختلف در مورد  خوب و بدهای اخلاقی که از جهان بینی ها و اهداف مختلف آنها نشأت می گیرد، تفاوتهایی نیز یافت می شود؛ اما در هر صورت، در بسیاری از جوامع، یکی از مهمترین وظایف فرهنگی آشنا سازی کودک با قوانین اخلاقی و کردار خوب و بد است. همه کم و بیش از کودکان انتظار دارند که این قوانین را فرا بگیرند و به کار بندند؛ از رعایت آنها خرسند شوند و هنگام سرپیچی از آنها در خود احساس گناه کنند. ارزش های نوجوانان در طول زمان، دچار تغییرات وسیعی می شوند. داشتن ارزش های معنوی اخلاقی ازجمله نیازهای اساسی نوجوانان امروزی است (لطف آبادی،۱۳۸۵).

از سوی دیگر رفتار اخلاقی افزون بر توانایی استدلال در ارتباط با معماهای اخلاقی، به عوامل متعدد دیگری نیز بستگی دارد. دو عامل مهم در این زمینه عبارتند از : توانایی توجه به پیامد های دراز مدت اعمال خود ( به جای توجه یه پاداش های فوری) و توانایی های کنترل رفتار خود.کنترل اولیه کودک خردسال بر رفتار خود عمدتاً از طریق عوامل اجتماعی بیرونی و بلا فصل، از قبیل حضور مراجع قدرت یا ترس از تنبیه برقرار می شود در حقیقت ارزشهای اخلاقی در جنبه خارجی رویدادها و درنیاز های مادی جستجو می شوند نه در افراد. اما در سنین بالاتر به نظر می رسد که کنترل رفتار کودک بطور فزاینده ای با معیار های درونی شده رفتار که به خویشتنداری در غیاب مهارتهای خارجی منتهی می شوند بر قرار می گردد. (لطف آبادی،۱۳۸۰)

فصل اول

کلیات

۱-۱) مقدمه

۱-۲) بیان مسئله

۱-۳) ضرورت و اهمیت مسئله

۱-۴) هدف پژوهش

۱-۵) فرضیه های پژوهش

۱-۶) تعریف اصطلاحات و مفاهیم

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱) رشد اخلاقی

۲-۱-۲) عوامل مؤثر در رشد اخلاقی نوجوانان

۲-۱-۳ ) چگونگی تغییر رشد اخلاقی کودکان

۲-۱-۴) رشد ارزش ها در نوجوانان

۲-۱-۵) نظریات و تئوری های مختلف رشد اخلاقی

۱) نظريه‌ عقاید و رفتار اخلاقی

۲) الگوهای رشدی- شناختی

۳) نظریه‌های محیطی – یادگیری

۴) ديدگاه قوم شناسی

۵) نظریه ژان پیاژه[۱]

۶) نظریه رشد اخلاقی لارنس کلبرگ[۲]

۲-۲) هویت

۲-۲-۱) انواع هویت و عوامل مؤثر بر آن

۲-۲-۲) شكل‌گيري هويت

۲-۹) نظريه‌هاي مربوط به هويت

۱) نظريه اريكسون

۲) نظریه جیمز مارسیا

الف) هویت آشفته یا سر در گم (پراکندگی هویت )  

ب) هویت زود شکل گرفته

ج) هویت به تعویق افتاده ( هویت تاخیری )

۲-۳) سلامت روان :

۲-۳-۱) ماهیت سلامت روانی

۲-۳-۲) عوامل موثر در تامین سلامت روان

۲-۳-۳) اصول اولیه سلامت روانی:

   الف) احترام به شخصیت خود و دیگران:

ب) شناخت محدودیت های خود و دیگران:

ج)پی بردن به علل رفتار:

   د) درک اینکه رفتار، تابع تمامیت فرد است:

ه) شناسایی احتیاجات اولیه ا ی که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان می گردد:

۲-۳-۴) تئوری های سلامت روان

۱) نظریه ی زیگموند فروید:

۲) نظریه ی آدلر[۳]:

۳) نظریه ی سالیون[۴]:

۴) نظریه ی کارل راجرز[۵]:

۵) نظریه ی آلبرت الیس[۶]:

۶) نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی:

۷) نظریه ی ویلیام گلاس[۷] :

۸) نظریه ی اسکنیر[۸]:

۲-۴) پیشینه پژوهش

۲-۴-۱) پیشینه خارجی تحقیق

۲-۴-۲) پیشینه داخلی تحقیق

فصل سوم

ابزار و روش پژوهش

۳-۱) مقدمه

۳-۲) جامعه آماری

۳-۳) نمونه آماری

۳-۴) روش نمونه گیری

۳-۵) روش تحقیق

۳-۶) شیوه جمع آوری اطلاعات

۳-۷) ابزار اندازه گیری

۳-۷-۱) آزمون رشد اخلاقی – روايتي[۹]

الف) نحوه نمره گذاري مقياس DIT

ب) پاياني مقياس DIT

۳-۷-۲) آزمون هویت یابی بنیون –آدامز :

الف) روش نمره گذاری :

ب) اعتبار و پایایی آزمــون بنیون ـ آدامز (۱۹۸۶ )

۳-۷-۲) آزمون سلامت روان ۲۸ماده ای گلدبرگ وهیلر[۱۰](GHQ)

الف) روایی پرسشنامه سلامت روان

ب) نحوه اجرا و نمره گذاری پرسشنامه سلامت روان

۳-۸) شیوه اجرای پژوهش

۳-۹) روش تجزیه وتحلیل داده ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل

 • مقدمه :

۴-۲) یافته هاي توصيفي:

نمـودار ۴-۱ : توزيع فراواني سلامت روان آزمودنیها

جدول ۴-۲ : توزيع فراوانی و درصد هویت یابی آزمودنیها  

جدول ۴-۲ : توزيع فراوانی و درصد هویت یابی آزمودنیها  

جدول ۴-۳ : توزيع فراوانی و درصد رشد اخلاقی آزمودنیها  

نمـودار ۴-۳ : توزيع فراواني رشد اخلاقی آزمودنیها

۴-۳ ) يافته هاي مربوط به فرضيه‌ های اصلی و فرعی پژوهش :

فرضيه‌ اصلی پژوهش :      

فرضيه‌ فرعی اول پژوهش :

فرضيه‌ فرعی دوم پژوهش :

فرضيه‌ فرعی سوم پژوهش :

فصل پنجم

نتیجه و پیشنهادات

۵-۱) نتیجه

فرضيه‌ اصلی پژوهش :      

فرضيه‌ فرعی اول پژوهش :

فرضيه‌ فرعی دوم پژوهش :

فرضيه‌ فرعی سوم پژوهش :

۵-۲) پیشنهادات

۵-۳) محدودیت ها

منابع

منابع و مأخذ

منابع لاتین

ضمائم

پرسشنامه هویت بنیون آدامز

پرسشنامه رشد اخلاقی DIT


عتیقه زیرخاکی گنج