گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

کا رآفرین کیست؟َ

کار آفرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصت هاي کسب و کار را ببیند
و آنها را ارزیابی کند، منابع لازم را جمع آوري و از آنها بهره برداري
کندوعملیات مناسبی را براي رسیدن به موفقیت پی ریزي نماید……..
 • بازدید : 87 views
 • بدون نظر

شرکت ها انواع مختلفی دارند و مهم ترین آن ها عبارتند از
شرکت های خدماتی , فنی , تولیدی , کشاورزی و…
محصول توليدي در طرح مورد نظر عمل صد در صد طبيعي مي باشد، كه اين امر در مرحله اول و درجه اول كار قرار دارد. و در مرحله دوم ازدياد جمعيت كلني هاي زنبورستان مي باشد كه از طريق بچه گيري و توليد بچه زنبور به طرق طبيعي و مصنوعي انجام مي گيرد.

هومر(Homer) شاعر معروف يوناني كه حدود ۸۰۰ سال پيش ميلاد زندگي مي گرده در شعرهايش از زنبور عسل نام برده است.

سولون(Solon) در سال ۶۲۰ پيش از ميلاد قانوني درباره زنبور داري در يونان نوشت. ارسطو دانشمند ايراني حدود ۳۵۰ قبل از مسيح كتابي در مورد زنبور و زنبورداري نوشته است. كه به عقيده ارسطو بهترين عسل عسل آويشن مي باشد كه امروزه نيز بهترين عسل همين مورد مي باشد.

قسمتي از كتاب وارو(Varro) دانشمند رومي كه در سالهاي ۱۱۶ تا ۲۷ قبل از ميلاد مي زيسته راجع به زنبور عسل است.

قسمتي از سوره نحل در قرآن مجيد درباره عسل مي باشد كه جمع آوري آيات قرآن به وسيله عثمان حدود سال ۶۵۰ بعد از ميلاد مسيح انجام گرفته است.

شارلماني امپراطور بزرگ اروپا در سال ۸۰۰ ميلادي اولين زنبورستان با كندوي سبدي را در يكي از مزارع خود آغاز كرد.

قرون وسطي سالهاي پررونق زنبور داري و توليد عسل در تمام اروپا بود و از همه بيشتر كشيشها به امر زنبورداري مشغول بودند.

دانشمندان- محققان- نويسندگان همچون اولاس ماگنوس در كشور سوئد كتابي به تحرير درآورد.

نيكل ياكوب نويسنده آلماني كتابي در مورد زنبور داري در ۱۵۶۸ به زبان آلماني نوشته است.

 • بازدید : 166 views
 • بدون نظر

موضوع پژوهش حاضربررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی میباشد. این پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی است و پنجاه نفر جهت نمونه آماری انتخاب شدند  و از ابزارهای جمع آوری اطلاعات  اقتباس شده از کتاب راهبردهای مدیریت  نانچیان توکلی و موسوی قرامشلو شامل پرسشنامه سبک رهبری و پرسش نامه نو آوری  استفاده شده است  که نتایج آن در ادامه این پژوهش آورده شده است

فرمت ورد ۶۷ صفحه

چکیده

موضوع پژوهش حاضربررسی رابطه بین سبكهاي رهبري مدیران آموزشی و کاربرد گسترش نوآوری های آموزشی ميباشد. اين پژوهش توصيفي وازنوع همبستگي است. جامعةآماري مورد پژوهش، معلمان مدرسه ميباشدكه۵۰ نفرنمونه دردسترس انتخاب شدند. ابزارجمعآوري اطلاعات شامل پرسشنامةسبك رهبري وپرسشنامةنوآوری اقتباس شده از کتاب راهبردهای مدیریت نانچیان ،توکلی، و موسوی قرامشلوميباشد. که نتايج زيربه دست آمد: بين سبك رهبري وظیفه مدار و گسترش نواوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد و این رابطه قوی و مستقیم می باشد که R پیرسون در این فرضیه ۰٫۶ می باشد و در فرضیه ی دیگر بین سبک رهبری انسان گرا و نوآوری های آموزشی رابطه ی معناداری وجود دارد چون Sig آن ۰٫۰۰ بود و کمتر از ۰٫۰۵ است که این رابطه قوی و مستقیم می باشد و R پیرسون آن ۰٫۶ می باشد.که هر دو فرضیه در این پژوهش قابل قبول هستند. میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح پایین (از بین سه سطح بالا،متوسط و پایین) و انسان گرا بودن در سطح متوسط به ترتیب با(۵۲-۴۴-۴۸) بیشترین درصد فراوانی و میزان نوآوربودن و وظیفه گرایی در سطح بالا و انسان گرا بودن در سطح پایین به ترتیب با (۱۲-۱۶-۱۶) کمترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است. واریانس و انحراف معیار در میزان نوآور بودن بالاترین(۱۱۹٫۸-۱۰٫۹) و در میزان انسان گرا بودن کمترین مقدار(۲۲٫۲-۴٫۷) می باشد.  

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده

فصل اول

مقدمه                                                                                                           7

بیان مسئله                                                                                                     11

اهداف پژوهشی                                                                                                15

اهداف جزئی                                                                                                    15

تعاریف واژه ها واصطلاحات                                                                                 15

فصل دوم

تعریف مدیریت                                                                                                18

مدیریت عملی (کلاسیک)                                                                                   31

روابط انسانی                                                                                                    31

نقش ومسئولیت های مدیران در فرآیند تغییر                                                 32     

سبک تغییر مشارکتی                                                                                       33

تغییر نوآوری                                                                                                   33

منابع قدرت مدیر                                                                                              35

فصل سوم

روش انجام پژوهش                                                                                           40

روش وابزار گردآوری پژوهش                                                                               45

فصل چهارم

اعتبار وپایابی پرسشنامه                                                                                     47

تجزیه و تحلیلاطلاعات                                                                             47

۴-۱ مقدمه                                                                                                     47

۴-۲ یافته های توصیفی                                                                                    48              

۴-۲-۲ تحصیلات                                                                                            49

۴-۲-۳ : میزان نوآور بودن مدیر                                                                          50

۴-۲-۴ : میزان وظیفه گرایی مدیر                                                                       52

۴-۲-۵ : میزان انسان گرایی مدیر                                                                        53

۴-۳ :نتایج شاخص های مرکزی و پراکندگی نمره های متغیرهای مستقل و وابسته ۵۶

۴-۴ : یافته های استنباطی                                                                                  57

۴-۴-۱- آزمون فرضیه ها                                                                                   57

فصل پنجم

۵-۱ : بحث و نتیجه گیری                                                                                  60

۵-۲ : راهکارها و پیشنهادات                                                                                62

۵-۳ : محدودیت ها و مشکلات پژوهش                                                                  62

فهرست منابع                                                                                                  63

پیوست ها

پرسشنامه میزان نوآور بودن                                                                               67

 • بازدید : 186 views
 • بدون نظر

خلاصه کتاب مدیریت دکتر نجف بیگی مشتمل بر فصل هایی با عناوین زیر می باشد: فصل اول:نگاهی به مکاتب مدیریت فصل دوم: بوروکراسی و دیدگاه سازنده ی آن در مدیریت فصل سوم: کنترل و مدیریت فصل چهارم: ارتباط و مهارت های ارتباط فصل پنجم: محیط و سازمان فصل ششم:سیستم و تفکر سیستمی فصل هفتم: اثربخشی و اهداف سازمان فصل هشتم: مکتب مدیریت اقتضایی فصل نهم: ساختار سازمانی و ……….. خلاصه کتاب مدیریت دکتر نجف بیگی مشتمل بر فصل هایی با عناوین زیر می باشد: فصل اول:نگاهی به مکاتب مدیریت فصل دوم: بوروکراسی و دیدگاه سازنده ی آن در مدیریت فصل سوم: کنترل و مدیریت فصل چهارم: ارتباط و مهارت های ارتباط فصل پنجم: محیط و سازمان فصل ششم:سیستم و تفکر سیستمی فصل هفتم: اثربخشی و اهداف سازمان فصل هشتم: مکتب مدیریت اقتضایی فصل نهم: ساختار سازمانی و ……….. 

 • بازدید : 89 views
 • بدون نظر
این فایل در ۸۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين مقاله به روش پژوهش در حوزه پژوهش در عمليات اختصاص دارد. در اين مقاله كليات روش پژوهش مدنظر قرار مي‌گيرد و از جزئيات فنون سخني به ميان نمي‌آيد و خواننده مي‌تواند براي مطالعه بيشتر در زمينه فنون پژوهش در عمليات، به موضوعات مربوط مراجعه كند. آنچه كه در اين مقاله مورد تأكيد است انواع پژوهش و خصوصيات آنان در حوزه پژوهش در عمليات است و روشهاي جمع‌آوري داده‌ها، آزمونهاي آماري و مهارتهايي كه هر پژوهشگر بايد كسب نمايد شرح داده نمي‌شوند و به جاي آن ابزار اصلي پژوهش در عمليات، مدلها، مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
در يك دسته‌بندي عمومي، اگر پژوهش براي حل مسائل مشخص و موجود انجام شود نوع پژوهش از جهت خروجي، كاربردي خواهد بود و اگر توسعه تئوريها و روشهاي عمومي براي توليد دانش هدف باشد نوع پژوهش، محض خواهد بود.
با هدف تدوين روش پژوهش براي پژوهش در عمليات، در اينجا دسته‌بندي عملي‌تري از انواع پژوهش در پژوهش در عمليات ارائه مي‌كنيم. در اين دسته‌بندي سه نوع پژوهش قابل تشخيص است؛ 
حل مسائل واقعي 
توسعه مدل يا روش حل براي مسائل كلاسيك 
توسعه تئوريها يا فنون عمومي.
در حل مسائل واقعي، متخصص پژوهش در عمليات با مسئله‌اي مربوط به يك عمليات در حال اجرا روبروست. صرفنظر از اينكه مشكل چه باشد و چگونه توسط سفارش‌دهنده مطرح شده باشد ممكن است از ديدگاه پژوهش در عمليات ناشناخته بوده، و به درستي تعريف نشده باشد يا چيزي به غير از آنچه باشد كه مدنظر سفارش‌دهنده است. بنابراين تعريف مسئله در اين نوع پژوهش از اهميت بالايي برخوردار است. واقعي بودن مسئله ضرورت دقت در تعيين مفروضات، جمع‌آوري داده‌ها، تعيين پارامترها و روابط و تدوين اهداف عمليات و شاخص‌هاي اثربخشي را دوچندان مي‌نمايد. عوامل اشاره شده نقش تعيين‌كننده‌اي در تعريف مسئله و دستيابي به راه‌حل دارند. راه‌حل پيشنهادي در حل مسائل واقعي زماني ارزشمند است كه بتواند در عمل پياده شود. يعني تطبيق و تعديل راه‌حل پژوهش به شكلي كه به راه‌حل عملياتي و واقعي منجر شود بسيار مهم است.
مسائل كلاسيك، مسائلي هستند كه به دليل تشابه در بسياري از عمليات مختلف، پژوهشهاي متعدد براي ارائه راه‌حل و دارا شدن سابقه علمي در كتابها و مقاله‌هاي مربوط به پژوهش در عمليات، به شكل كلاسيك در آمده‌اند. مسئله فروشنده دوره‌گرد۱، مسئله مسيريابي وسايل ترابري۲، مسائل برش و چيدمان۳، تعادل خط مونتاژ۴، مسئله زمانبندي خدمه پرواز۵، مسئله تخصيص مضاعف۶ و زمانبندي كارگاهي۷ از مسائل كلاسيك به شمار مي‌آيند. اين مسائل كاملاً شناخته شده هستند. اهداف، شاخص‌هاي اثربخشي، محدوديتها و قيود، پارامترها و مفروضات هر يك از مسائل كلاسيك مشخص و روشن هستند. خصوصيات راه‌حل، مشخص و به صورت مستقيم قابل كاربرد در موارد واقعي هستند. نيازي به جمع‌آوري داده‌هاي واقعي نيست و داده‌ هاي فرضي كه به شرايط واقعي اين نوع مسائل شبيه باشد كفايت مي‌كند. در حل اين نوع مسائل، پژوهشگر با توسعه مدلي از مسئله، روش حل مسئله يا هر دو روبروست.
در توسعه تئوريها يا فنون عمومي، حل مسئله واقعي يا كلاسيك مدنظر نيست بلكه پژوهشگر قصد دارد تئوريهاي جديدي را در قالب قضايا و روابط براي مفاهيم، اصول و فنون موجود بيان دارد يا فن جديدي را براي استفاده در حل مدلها ابداع نمايد. در اينجا هدف، كاربرد نتايج پژوهش در حل مسائل نيست (اگر چه ممكن است از آنها استفاده شود) بلكه توليد دانش در حوزه پژوهش در عمليات است. در اين نوع پژوهش، پژوهشگر با تعريف مسئله، جمع‌آوري داده‌ها، مدلسازي و كاربرد نتايج حل مدل روبرو نيست و بنابراين روش پژوهش، متفاوت و كمتر قابل مستندسازي خواهد بود.
همانطور كه مشاهده مي‌شود روش پژوهش در هر دسته متفاوت از ديگر دسته‌ها خواهد بود. دسته اول و دوم براساس تعاريف، پژوهش كاربردي هستند اما ممكن است پژوهشهاي دسته اول منجر به انجام پژوهش‌هاي دسته دوم و سوم و پژوهش دسته دوم منجر به پژوهش دسته سوم گردد. پژوهش در دسته سوم، پژوهش از نوع محض است. در ادامه روش پژوهش در اين دسته‌ها شرح داده مي‌شوند.
۳- روش پژوهش در حل مسائل واقعي
در حل مسائل واقعي بايد مراحل مشخصي را مطابق شكل ۱ طي كرد:
 
 
۳-۱- استخراج مسئله
مسئله عبارتست از فاصله بين آنچه كه مي‌خواهيم وجود داشته باشد و آنچه كه در عمل وجود دارد. در استخراج مسئله سه مرحله (۱) شناسايي مسئله،(۲) تعريف مسئله و (۳) تنظيم صورت مسئله بايد طي شود.
با توجه به تعريف واژه مسئله، براي شناسايي مسئله بايد دو موضوع تعريف شوند؛ خواسته‌ها و واقعيت‌ها. آْرمانها و اهداف عمليات يا سيستم دربردارنده آن عمليات، خواسته‌هايي هستند كه درك مشتركي از چگونگي شرايط مطلوب براي سفارش دهنده و تحليلگر مسئله ارائه مي‌كنند. واقعيت‌ها شرايط فعلي را بيان مي‌دارند. خلأ بين خواسته‌ها و واقعيت‌ها مسئله را تشكيل مي‌دهد. به عنوان مثال يكي از آرمانهاي يك كارخانه توليدي دستيابي به ۱۰۰۰۰ واحد پول سود در سال است اما در شرايط فعلي سود در سطح ۷۰۰۰ واحد پول در سال مي‌باشد. اختلاف بين شرايط فعلي و آرماني از جنبه سود كارخانه موجب پديد آمدن مسئله شده است. شكل ۲ اين مطلب را نشان مي‌دهد:
 
 
وقتي مسئله شناسايي شد مي‌توان آن را تعريف نمود. شناسايي و تعريف مسئله يكي نيستند. تا زماني كه علل بروز مسئله روشن نباشد نمي‌توان آن مسئله را حل كرد. كار تعريف مسئله همانند كار فرضيه‌سازي يك دانشمند يا تشخيص بيماري توسط يك پزشك است. دانشمند با مشاهده يك پديده فرضيه‌اي را فرموله كرده و سپس آزمايشهايي را براي تست فرضيه خود طراحي مي‌كند. پزشك علايم بيماري را مشاهده نموده، علل ممكن بيماري را مشخص كرده و سپس آزمايشهايي را براي تست هر يك از علل انجام مي‌دهد. در تعريف مسئله نيز تحليل‌گر سيستم ابتدا مسئله را شناسايي نموده، علل ممكن را فهرست نموده و سپس هر يك از علل را از طريق مصاحبه با كاربران و مطالعه سيستم موجود بررسي مي‌كند. بنابراين با شناسايي علل بروز مسئله، مسئله تعريف مي‌شود. علل ممكن بروز مسئله را مي‌توان در قالب نمودار علت و معلول، همانند شكل ۳ بيان نمود.
 
در نمودار علت و معلول، خطوط افقي نشانه۸ (يا معلول) و خطوط كج علت۹ هستند. مسئله نشانه اصلي يا اوليه۱۰ و بقيه خطوط افقي نشانه ثانويه۱۱ هستند. همانطور كه مشاهده مي‌شود در تعريف مسئله، ابتدا مسئله اوليه شناسايي مي‌شود. سپس علل ممكن (كه در مستطيل‌ها آمده‌اند) در نظر گرفته مي‌شوند. براي هر يك از علل نيز نشانه‌هاي ثانويه بيان شده‌اند و براي هر يك از آنها علت ثانويه‌اي ذكر شده است. بنابراين در يك مسئله علل مختلفي مي‌توانند وجود داشته باشند كه همه آنها از طريق پژوهش در عمليات نمي‌توانند پاسخ داده شوند. به عنوان مثال نبود انگيزه در كارگران و فرسوده بودن ماشين‌آلات از جمله عللي هستند كه تخصص‌ها يا مهارتهاي ديگري را مي‌خواهد يا بستگي به خواست و تصميم مديريت دارد.
بررسي علت و معلولي انجام شده در تعريف مسئله ناشي از رويكرد سيستمي پژوهش در عمليات است كه با ذهن باز۱۲ مسئله را مورد تحليل قرار مي‌دهد. با اين رويكرد، علل ممكن براي مسئله بررسي شده و سپس نتيجه گرفته مي‌شود كه آيا پژوهش در عمليات مي‌تواند به برخي از آنها پاسخ دهد يا خير. ممكن است بعد از انجام اين مرحله، اين نتيجه حاصل شود كه مباحث ديگري غير از پژوهش در عمليات بايد به مسئله پاسخ دهند.
تا اينجا علل و نشانه‌ها براساس مشاهده، تجربه و حدس در قالب نمودار علت و معلول فهرست شده‌اند اما اينكه كدام يك از علل و نشانه‌ها وجود دارند؟ ميزان و نوع تأثير هر يك چيست؟ براي هر يك به چه تخصص، مهارت و اقداماتي نياز است؟ و كدام يك داراي اولويت بيشتر براي بررسي هستند نيازمند پژوهش بيشتر است.
اين پژوهش بايد شامل جمع‌آوري داده‌هاي كمي و كيفي در خصوص نشانه‌ها، بررسي ميزان تأثير در علت و نشانه سطح بالاتر از طريق تحليل كمي و كيفي يا تعريف و آزمون فرضيه‌ها و اولويت‌بندي اهميت و ضرورت حل هر يك از علل باشد.
نتيجه اين پژوهش بايد فهرستي از علل باشد كه به صورت هدف بيان شده‌اند به همراه اولويت اهميت و تأثير، تخصص و مهارتهاي مورد نياز و اقداماتي كه بايد صورت پذيرد. بعنوان مثال اگر در نتيجه اين پژوهش مشخص شود كه بالابودن درصد ضايعات و دورريز بخش مهمي از هزينه‌ها را به خود اختصاص داده و در اولويت اول بررسي قرار گيرد نياز به تخصص‌هايي مانند مهندس ماشين‌آلات، روانشناس، مهندس فرايند ساخت و توليد، مهندس طراح قالب و متخصص پژوهش در عمليات خواهيم داشت تا بتوانيم زواياي مختلف اين علت را (كه در بخش تعريف مسئله در قالب نشانه‌ها بيان شده‌اند) بررسي كرده و علل ثانويه مربوط به آن نشانه‌هاي ثانويه را برطرف نماييم. اقداماتي كه در اين زمينه بايد صورت گيرد ممكن است شامل تعويض يا تعمير بخشي از ماشين‌آلات، كنترل كيفيت مناسب، افزايش انگيزش در كارگران، طراحي مجدد قالبها و بهبود فرايند ساخت و توليد باشد. تعيين اقدامات پس از بررسي و تحليل نشانه‌ها از طريق داده‌هاي جمع‌آوري شده و براساس ميزان تأثير هر يك صورت مي‌پذيرد. علت اصلي همانطور كه اشاره گرديد، بالابودن درصد ضايعات و دورريز بود كه در اينجا به شكل هدف و با عنوان كاهش درصد ضايعات و دورريز مطرح مي‌گردد زيرا علل عموماً داراي شكل منفي بوده و ماهيت فاعلي ندارند و به همين دليل در قالب اهداف روشن بيان مي‌شوند. دستيابي به اين اهداف برابر با برطرف شدن علل مي‌باشد.
 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر

دیدگاه سنتى مدیریت بر این باور بود که مدیریت یک ذوق است و هر که این ذوق را داشته باشد، مدیر خوبى است و عده اى مدیریت را یک استعداد مى دانند، که بعضى افراد از آن بالقوه یا بالفعل برخوردار هستند و عده اى هم براین باورند که مدیریت یک نوع هنر است و هر که از این هنر برخوردار باشد مى تواند مدیرى موفق باشد. اما امروزه ثابت شده که مدیریت، علاوه بر مطالبى که ذکر شد یک توانمندى علمى همراه با فرایندنگرى و فراگرداندیشى است. مدیریت علمى باید متکى به علوم و به ویژه علم مدیریت باشد. متاسفانه در طول ۵۰ سال گذشته که علم مدیریت پیشرفت چشمگیرى داشته است در کشور ما همان مدیریت سنتى اعمال شده است و…وبلاگ دانش مدیریت با نزدیک به ۳۶هزار بازدیدکننده از بهمن ماه ۸۲ بر روى سرویس دهنده بلاگ اسکاى شروع به فعالیت کرده و آهسته و پیوسته تاکنون مسیر خویش را ادامه داده است. بحث هاى علمى پیرامون مباحث مرتبط با مدیریت، معرفى گواهینامه هاى معتبر جهانى و … یادداشت هایى است که در این وبلاگ تاکنون درج شده است. نویسنده وبلاگ در مورد نقش تعیین هدف براى رسیدن به موفقیت مى نویسد: «یکى از شاخص هاى قضاوت و شناخت انسان ها، بررسى اهداف و خواسته هاى آنان است. اهداف نمادهایى هستند که بیانگر مرتبه و درجه تکامل افراد است. لذت بخش ترین تجربه بشر در زندگى، دستیابى به اهداف مورد توجه وى و در نهایت کسب موفقیت در زمان معین است. دستیابى به موفقیت حتى در مورد اهداف به ظاهر کوچک مانند کسب سود مورد انتظار، طراحى و تولید محصولات جدید و یا حتى از بین بردن یک روش نادرست، باعث ایجاد رضایت خاطر، اعتماد به نفس و بالندگى در انسان مى شود. آنچه در این میان از اهمیت بسیارى برخوردار است تعیین هدف است. براى رسیدن به موفقیت باید اهداف را از پیش تعیین کرد، در غیر این صورت آنچه به دست مى آوریم فقط یک حادثه است و نه تنها قابل تکرار نیست بلکه اعتماد و رضایت خاطرى هم نمى آفریند.» یکى از مسائل مهمى که در سالیان اخیر بحث هاى زیادى را به دنبال داشته است بحث جذب سرمایه گذارى خارجى بوده که نویسنده وبلاگ دانش مدیریت سعى کرده است در مقاله اى تاریخچه اى از جذب سرمایه گذارى خارجى از گذشته تا به حال و مشکلات و موانعى که در این راه در کشورمان وجود داشته و دارد و همچنین راهکار هایى که براى پیشرفت در زمینه جذب سرمایه گذارى خارجى وجود دارد را مورد بررسى قرار دهد. وجود وبلاگ هایى از این دست مى تواند براى گذر جامعه از مدیریت سنتى به مدیریت علمى و جایگزینى ضابطه به جاى رابطه در تعیین مدیران جامعه مفید و تاثیرگذار باشد…

 • بازدید : 157 views
 • بدون نظر

این گزارش مربوط به کارآموزی حسابداری دولتی در دانشگاه شهید چمران  اهواز  مدیریت  امور مالی اداره تنظیم سند تهیه و تنطیم شده است و ابتدا به بررسی و تشریح محل کار می پردازد و در ادامه به معرفی بخش های مرتبط با  رشته علمی کارآموزی می پردازد و در ادامه آزمون آموخته ها و  نتایج و پیشنهادات ارئه می گردد . این گزارش در  3 فصل تنطیم گردیده و گزارشی کامل و منسجم  در مورد حسابداری دولتی می باشد و تمامی مطالب مورد نیاز در آن به دقت تشریح گردیده است

فرمت فایل ورد با قابلیت ویرایش متن

تعداد صفحات :۶۰

مقدمه:

در چند دهه اخير گسترش روش‌ها و تكنيك‌هاي جديد حسابداري درتمامي رشته‌ها و كاربرد آن به صورت كار‌آمد مرهون نوآوري و تحولات بسياري در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و بازرگاني بوده است، به گونه‌اي كه اين تحولات عظيم منجر به تغيير سيستم حسابداري از سنتي به پيشرفته گرديد. حسابداران دولتي نيز از اين امر مستثني نبوده و توانسته‌اند با بهره‌گيري از روش‌هاي جديد، گام مثبتي درجهت صحيح و به هنگام نمودن اطلاعات و ارقام مربوط به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و رفع ناهماهنگي‌هاي قوانين و مقررات با نيازهاي جامعه در سازمان‌ها بردارند.

از آنجايي كه بودجه شاهرگ اصلي دولت است، دولت تمام فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي مالي اعم از كسب درآمد و پرداخت هزينه‌هاي خود را در چارچوب قانون بودجه طي يك سال مالي انجام مي‌دهد. ادارة صحيح امورمالي دولت، نقش به سزايي در بهسازي نظام اقتصادي و اداري يا مديريت بخش دولتي دارد. با استقرار سيستم حسابداري مناسب و كارآمد مي‌توان اطلاعات صحيح و قابل اعتمادي را جهت تصميم‌گيري‌هاي منطقي براي برنامه‌ريزي‌هاي آينده اعمال نمود.

با توجه به اهميت بودجه و ارقام آن، امور مالي هر سازمان از مهم‌ترين بخش‌هاي هر دستگاه اجرايي است كه آن را مي‌توان حتي قلب سازمان ناميده يكي از الزاماتي كه براي خوب تپيدن اين قلب لازم است، آگاهي حسابداران از قوانين و مقررات مالي و مسلط بودن بر ثبت‌هاي مالي و بودجه‌اي مي‌باشد. خداوند بزرگ‌راسپاس مي‌گويم كه‌مرا در اين امر ياري نمود تا شمه‌اي از آنچه را كه در مكتب استادان بزرگوار از راه تحصيل آموخته يا درخدمت مديران آزموده به تجربه اندوخته‌ام، به عنوان ره‌آوري مختصر به پيشگاه خوانندگان عزيز تقديم دارم.

 

 فهرست:

 

 

      مقدمه:

 

 

     فصل اول:

 

                    نام دانشگاه

                       آشنايي با دانشگاه شهيد چمران

                              شهر دانشگاهي

                                    نقشه دانشگاه شهيد چمران

 

 

    فصل دوم:

                  

           پيشينه تاريخي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

               الف:  سازمان برنامه و بودجه

                  ب:   سازمان امور اداري و استخدامي

                      تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

                         پيشينه

                            ساختار تشكيلاتي

                                الف:  معاونت‌ها

                                   ب:   شوراها و هيأت‌هاي وابسته

                                     ج:   سازمان‌ها، مراكز و واحدهاي وابسته

                                        اهداف و وظايف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

                                             سازمان برنامه و بودجه دانشگاه

                                                نمودار تشكيلاتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

 

 

 

     فصل سوم:

 

         امور مالي

 1. دبيرخانه
 2. اداره دريافت و پرداخت

                     1-2-صدور سند

                       2-2-حسابداري بازنشستگان و مستمري

                          3-2-درآمدهاي اختصاص دانشگاه

                               4-2-سپرده پيمانكاران شركت‌ها

                                  5-2-صدور چك

                                     صورت مغايرت بانكي

           

 1. اداره رسيدگي
 2. اداره اعتبارات

                                       تعريف اعتبار

                                           تأمين اعتبار

                                              اعتبارات امور مالي

                                                اداره دفترداري و تنظيم حساب‌ها

                                                  گردش سند در امور مالي

                                                     ثبت‌‌هاي حسابداري اعتبارات هزينه‌اي

 

 1. اداره دفترداري و تنظيم حساب ها

                                        گردش سند در امور مالي

 

                                 ثبت حسابداري اعتبارات هزينه اي

 

 


عتیقه زیرخاکی گنج