گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

این کتاب از سلسله علوم عرفانی میباشد این کتاب نور خاصی دارد که البته باید با چشم دل دیدش نه با چشم سر پس این کتاب را بخوانید و از مطالب عرفانی آن لذت ببریدمولف علامه نراقی میباشد  


مثلا محرمات را از حلال های خدا معین میکند مثلا گفته شده که اممروز گیر احمقی افتادم که خیلی هر بیهوده میزد    این حرف اگر بر شنونده معلوم نباشد که احمق کیست    اشکالی ندارد

کلا با خواندن این کتاب انسانی دیگر میشوید

پس…….
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کنکاشی در سیمای وخشور ایران آنگونه که از متون دینی برمی تابد
اشو زرتشت اسپیتمان ، هر گاه این نام را بر زبان جاری میکنم غرور و افتخار سراسر وجودم را می گیرد انگار که گم گشته خود را می یابم و تو گویی آتشی در رگهایم بجای خون جاریست و با بردن این نام در درون وجودم زبانه می کشد و نام او را فریاد میزند… چه بسیار افرادی که در درازای تاریخ در عشق این نام سوختند و چه بسیار مردمانی که با تحمل هزاران رنج کوشیدند این نام عزیز را زنده نگه دارند ، آتش ورهرام زبانه بکش زیرا که ما زنده ایم ، اندیشه مزدیسنی زنده است ، این سرزمین اهورایی زنده است و من زنده ام و می اندیشم…
سیمای آن وخشور همواره در هاله ای راز آمیز در پس پرده تاریخ ایران و جهان پنهان مانده است، فرزانه ای که از یک سو فرهنگ ودایی و اوستایی را فراز بخشید و از سوی دیگر ، دانشمندان یونانی در پیشگاهش شاگرد وار ، زانو زدند. دامنه دیدگاه های او در درازای تاریخ ، فرهیختگانی چون فردوسی ، حافظ و سهروردی را در بر گرفت و فروزه هایش به گونه ای بس شگفت انگیز در تند باد زمانه همچنان روشنی بخش اندیشمندان ماند. آن نابغه بی همتا که بی شک باید وی را بنیانگزار اخلاقیات، فلسفه، عرفان، و  حتی شعر بشمار آورد. وی از دانش و بینش چنان ژرفی برخوردار بود که جهان شرق تا غرب همه جا او را حکیم خوانده اند. از فیساغورس تا افلاتون تا هگل و نیچه ، ستایشگر وی بودند. اما براستی او کیست؟ آیا همان انسان سخت کوشی است که گاتها بما نشان می دهد؟ مردی که با تحمل سختی ها و مرارتهای فراوان در راه بیدار کردن وجدان خفته مردمان جهان قدم بر می دارد، همان پولاد مردی که یک تنه با سیاهی جهل و پندارهای اهریمنی به پیکار بر میخیزد و آتش خرد گرائی را در اندیشه انسانها فروزان میکند.
زندگی راستین پیامبران را همیشه هاله ای از استوره فرا می گیرد هر چند در خلال استوره ها ،حقیقت های فراوانی نهفته است. افسانه ها به تدریج برگرد زندگی نامه واقعی حلقه می زنند و کم کم زندگی اساطیری را می سازد.این شکل گیری ممکن است در همان دوران زندگی پیامبر و یا در سالهائی نه چندان دور از زمان او یا در سده های بعدتر انجام گرفته باشد زندگی نامه اشو زرتشت نیز چنین مراحلی را گذرانده است.
استوره داستانی است سرشار از نمادهای آیینی و رمزی ، بویژه نمایه های کیهانی. برای نمونه ماه و خورشید و ستارگان و دیگر چهره های جهان هستی ،به سان انسان در می آیند و در پهنه پندارها ، به نقش آفرینی می پردازند. گاهی هم به گونه ای وارونه، این انسانهای زمینی هستند که به سیمای نیروهای آسمانی نمودار میشوند. تا کنون هیچ چهره ای مانند اشو زرتشت اینچنین سرشار از استوره پردازی نبوده است.
سیمای اشو زرتشت در بخشهای گوناگون اوستا و نامه های پهلوی :
زرتشت پاک دیو ستیز… نیرومند ترین، دلیرترین،تخشاترین،چالاکترین و پیروزترین آفریدگار [یسنای ۹ بند ۱۵ و ۱۳] که در جهان خواستار راستی شد [ یسنای ۲۴ بند ۵] رد (راهبر) جهان استومند (مادی) [آبان یشت ۸۹] نگاهبان مردمان [تیر یشت ۴۴].
 نخستین کسی که نیک اندیشید ، نیک سخن گفت ،نیک رفتار کرد . نخستین آتوربان ،ارتشتار،برزیگر ستورپرور، نخستین کسی که بیاموخت و بیاموزاند.نخستین کسی که ستور (جانداران) را، اشه را، مانترای ورجاوند را و فرمانبرداری از آن را،شهریاری مینوی را ،و همه نهاد های نیک مزدا آفریده را که از آن اشه است،برای خود پذیرفت و دریافت… نخستین کسی که از دیو روی گردانید و مردمان را بالانید. نخستین کسی که در جهان استومند (اشم وهو..) را خواند  دیوان را نفرین کرد و خستو (معترف) شد که مزداپرست،زرتشتی،دیو ستیز و اهورائی کیش است.اوست نخستین کسی که در جهان استومند ،سخنی را که در دین اهورا به زیان دیوان است، برخواند. اوست پهلوان سراسر زندگی خوش و نخستین آموزگار سرزمین ها، به دستیاری او ، همه مانترای ورجاوند که در سرود (اشم وهو) ست آشکار شد. اوست رد جهانی و مینوی گیتی. اوست ستایشگر اشه که بزرگترین و بهترین و نیکوترین نهاد است .اوست پیام آور دینی که بهترین همه دینهاست… نیک خواهترین ، شکوهمند ترین،فرهمندترین،برازنده ترین ستودنی، به نیایش:سزاوارترین،بهترین شهریارآفریدگان،شایسته ترین آفریده ای که خشنودی وی خواسته شود [فروردین یشت ۸۸ تا ۹۱ و ۱۵۲] .
که دینی اندیشید ،دینی سخن گفت و دینی رفتار کرد…پیش از او آشکارا دیوان در این زمین در گردش بودند. آشکارا کامروا می شدند، آشکارا زنان را از مردان می ربودند و زاری کنندگان را می آزردند [ اشتاد یشت ۷۹ و ۸۰].
زرتشت درویشان را پرستاری کرد… هرگز دیوها در گفتار زرتشت ستوده نشدند[گزیده های زاتسپرم ۳۱].
همانگونه که او رد برگزیده و آرمانی جهان (اهو)است ، رد مینوی (رتو) و بنیادگزار کردار ها و اندیشه های نیک زندگانی در راه مزداست.اهوراست که او را به نگاهبانی درویشان برگماشت [ سرآغاز یسنا بند ۳]. دین مزداپرستی و داد (قانون) زرتشت از همه نهاد های نیک و عاشقانه (اشه نژاد) پزیرفتنی تر است.[سروش یشت هادخت ، ۳].


اندیشه اش فراختر از همه جهان بود. بر تر از هر چیز گیتی، هوش داشت که بانیروی آن ، همه چیز را باز می شناخت.یادی که با نیروی آن، همه چیز را در می یافت. خردی که میتوانست با آن همه چیز را تشخیص دهد. جانی که از بسیاری چیزها پاسداری می کرد.فره کیانی و فره هیربدان و میل فراوان به پارسایی داشت.در دلاوری برتر بود و تنی زیبا و نیرومند داشت…پر ارج ترین و مقدس ترین و آگاه ترین. تن را از نشانه بد ، آرزو و شهوت ،آز و نیار ،خواب زیاد، خود خواهی و فریفتاری، کین ورزی و غیبت، به دور می داشت.آفریدگار اورمزد را می شناخت. اندیشه نیک را پیراسته می کرد و از آنچه به او می رسید خرسند بود. از گذرا بودن مال گیتی آگاه بود و فرجام تن را خوب به یاد داشت و در هر زمان و به هر گونه ای  در نیایش آفریدگار مهربان ، کوشاتر بود. وظیفه خود را در دادو دهش به درویشان و ارزانیان (مستحقان) انجام می داد.(استوره زندگی زرتشت.۸۳،۱۲۰،۱۶۴)    
فرهنگ فرهنگ ها که سرچشمه دانائی و گزینش (تشخیص) از آن است…معجزه معجزات، منزه از گمان ، بی مانند…[ مینوی خرد،۲]
زرتشت در ادب پارسی، به سیمای پیر مغان در آمد کسی که بقول حافظ : به تائید نظر حل معما می کرد ومی گفت که از مصاحب ناجنس احتزاز کنید. کسی که ستائیده سهروردی بود و از سوی گزارشگر آثار سهروردی ، یعنی قطب الدین شیرازی : حکیم فاضل و امام کامل ، لقب گرفت، کسی که دقیقی توسی جان خود را فدایش کرد.
روانشاد دکتر محمد معین در کتاب مزدیسنا و ادب پارسی با اشاره به اینکه شالوده تصوف ایران اسلامی را ابویزیدبسطامی ریخته یادآور می شود که سروشان جد بسطامی زرتشتی بود. همچنین عارفانی چون منصور حلاج و شیخ ابوسعید کازرونی نیز در اپتدا زرتشتی بوده اند.
در لغت نامه دهخدا از قول ناظم الاطبا در باره زرتشت آمده:شیخ مقتول و فاضل سهروردی و علامه شیرازی و علامه دوانی و میر صدرالدین و غیاث الدین منصور ، او را نبی فاضل و حکیم کامل دانند.
سیمای آن وخشور در گاتها :
بهترین راه شناخت اشو زرتشت، این بزرگترین بینشمند جهان سروده های آسمانی گاتها است، سروده هایی که مردمی ترین سخنان جهان است.
زگفتار پیغمبر راستگوی    دل از تیرگی ها بدین آب شوی
اشو زرتشت در این سروده ها از آزادی،والایی،راستی،درستی،پاکی،دوری از کژی و فریب، سخن می گوید. در این سروده ها هیچ گاه انسان را از پروردگار خود نمی ترساند، بلکه همه جا سخن از خدای بزرگ دانا٬ پروردگار هستی بخش٬‌ اهورامزدا است. خدایی که بايد با ديدی عاشقانه و عارفانه بدو نگريست.
 بیاموز آن را که آگاه نیست    دلش را بدین بارگه راه نیست
 پروردگار اهورامزدا نه قومی برگزيده دارد و نه زبان و سرزمين و خانه ای خاص،زرتشت بما می آموزد او کوهی به نام کائنات را برای ذره ای به نام زمين ما نيافريده بلکه او جوهر راستی و سرمنشاء حقيقت و نيکی است. سروده های  گاتها بما می آموزد که خداود مبداء نور و آغاز و پايان اين نظام هدفمند اشايی است. اشو زرتشت او را برتر و پاک تر از آن می داند که درگير مسائل فرومايه زندگی چند انسان گمراه شود . اشو زرتشت بما می آموزد که او اهوراست و حقيقت راستی.
پیام زرتشت چیزی بجز آوای برادری و برابری و انسان مداری و آزادی نیست. او یک آموزگار ارزنده است که جز به آموزش مردم و رهنمود کردن آنها بسوی خوشبختی به چیز دیگری نمی اندیشید. این فرزانگی و خرد گرائی آشکارا در سروده های گاتها به چشم می خورد.
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش    که تو خد دانی اگر عاقل و زیرک باشی
 در گاتها پیامبری را میبینیم که با تحمل مرارت ها می کوشد آدمیان را  به راه راست رهبری نماید و راه جویان راستی را به شنیدن پیام بزرگش آشنا و دلبسته نماید و نشان دهد که پیروی راستی در نهایت به خوشبختی جاویدان منتهی می شود.
در گاتها همه چیز جدی و واقعی است . روح آفرینش بطور شاعرانه در حال استغاثه است و اهورامزدا و امشاسپندان در حال سخن گفتن و گوش دادن و دیدن میابیم.
به استثنای مورد بالا که بطور استعاره ذکر شده همه چیز در گاتها عملی است.دشمنان زرتشت غولهای افسانه ای  نیستند.هیچ مار و جن و اژدهائی مردم شهر و روستا را تهدید نمی کند و هیچ پهلوان افسانه ای از مردم پشتیبانی نمی کند ، بجز الهام خرد که آن هم در ورای اندیشه نیک دست یافتنی است… پروسه ای که بر اثر اندیشه و تفکر عمیق به زرتشت دست می دهد.
زدانش روان را توانگر کنید    خرد را همان بر سر افسر کنید
 خداوند هوش و زمان و مکان    خرد پروراند همی با روان
هر آن مغز ک او را خرد روشنست    ز دانش یکی بر تنش جوشنست
در گاتها از معجزات استوره ای خبری نیست. یک اوستا شناس چنانچه اپتدا گاتها را خوب و دقیق مطالعه کند و بعدا” به یشتها و وندیداد بپردازد در واقع می توان گفت چنین شخصی از عالم حقیقت و خرد ورزی مطلق به سرزمین استوره ها قدم خواهد گذاشت
 ( که البته آن هم در نوع خود بسیار زیبا و دلنشین است).
در گاتها سیمای پیامبر و ابر اندیشمندی را می بینید که در حال کوشش و تحمل سختی است. در صورتی که در یشتها همین شخص را با توصیفی دل نشین اما بصورت نیمه خدای افسانه ای مشاهده می کند که ریشه در روحیه شاعرانه و لطیف نیاکان ما دارد.
افکار اصولی در روایات اساطیری یشتها و وندیداد کهن بوده و برخی از آنها مسلما” از گاتهای اشو زرتشت و ریگ ودای هندوها نیز کهن تر می باشد، ولی در مجموع زمان تدوین یشتها و وندیداد بسیار دیرتر از گاتها می باشد.
با مطالعه گاتها به جرات میتوان گفت که زرتشت این خردمند بزرگ، پیش از دیگر اندیشمندان و فیلسوفان جهان به کنکاش و پژوهش در چیستی خود  و خدا و ابعاد روحی آدمی و ایزدی پرداخته است.گاهی در درونش آنچنان کشاکشی در می گرفت که بی درنگ به درگاه اهورامزدا پناه می برد چونان [ هات ۴۸ بند ۲] و می کوشید تا سروش به درونش راه یابد [ هات ۴۳ بند ۱۲] و بدین سان پرسش و پاسخ اهورائی در می گرفت 
  • بازدید : 616 views
  • بدون نظر
در این پست از سایت treasure.mefiles.ir دانلود مجموعه کامل و کمیاب کتاب های علوم غریبه و متافیزیک (کتاب های خطی قدیمی طلسم ادعیه ماورا مدیتیشن ارتباط با ارواح و …) رو برای شما عزیزان علاقه مند به مباحث علوم غریبه و متافیزیک قرار دادیم . کتاب هایی بسیار کمیاب و گران قیمت و همچنین کتابهایی با نسخه های اصلی به صورت چاپی و خطی رو در داخل یک پکیج بینظیر و شگفت انگیز آماده دانلود شما عزیزان کردیم . گلچین و منتخبی از صدها کتاب الکترونیکی شامل علوم غریبه,ادعیه,طلسمات,ارتباط با ارواح و جن,علم جفر,یوگا و مدیتیشن,عجایب باورنکردنی ولی واقعی جهان هستی,تسخیر و استخراج موکلین,انرژی درمانی و مباحث متافیزیک و بسیاری از کتابهای pdf در سایر زمینه های علوم غریبه,این مجموعه بسیار کمیاب با تلاش چند ماهه گروه ما تهیه و گردآوری شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد . اگر میخواهید علوم و دانش خود را افزایش دهید حتما این کتابها را تهیه کرده و مطالعه کنید . برخی از کتاب های این مجموعه بیش از ۳۰۰ صفحه اطلاعات و مطالب دارند که نشان از ارزشمند بودن این کتابها می باشد .
دانلود مجموعه کامل و کمیاب کتاب های علوم غریبه و متافیزیک (کتاب های خطی قدیمی طلسم ادعیه ماورا مدیتیشن ارتباط با ارواح ),دانلود کتاب علوم غریبه,دانلود کتاب های رایگان علوم غریبه,پکیج کتاب های الکترنیکی علوم غریبه,گلچینی از کتاب های علوم غریبه,دانلود رایگان کتاب دعا نویسی و طلسمات,دانلود رایگان کتاب تسخیر روح جن و ارتباط با ارواح,دانلود کتاب های کامل آموزش یوگا و مدیتیشن,دانلود کتاب های قدیمی خطی و نسخه چاپی,دانلود کتاب دعانویسی و ادعیه گران قیمت,دانلود رایگان کتاب الکترونیکی ماورا الطبیعه,دانلود مجموعه کتاب های متافیزیک و علوم غریبه,دانلود رایگان کتاب جامع عجایب جهان و مخلوقات هستی,خرید و فروش کتاب های عجائب و غرائب علوم غریبه,دانلود کتاب pdf طلسم ادعیه متافیزیک روح جن ارواح,خرید ارزان پکیج کتاب های علوم غریبه و ماورای زمین,دانلود کتاب های الکترونیکی pdf آموزش علوم غریبه هیپنوتیزم و انرژی درمانی

در این پست از سایت treasure.mefiles.ir دانلود مجموعه کامل و کمیاب کتاب های علوم غریبه و متافیزیک (کتاب های خطی قدیمی طلسم ادعیه ماورا مدیتیشن ارتباط با ارواح و …) رو برای شما عزیزان علاقه مند به مباحث علوم غریبه و متافیزیک قرار دادیم . کتاب هایی بسیار کمیاب و گران قیمت و همچنین کتابهایی با نسخه های اصلی به صورت چاپی و خطی رو در داخل یک پکیج بینظیر و شگفت انگیز آماده دانلود شما عزیزان کردیم . گلچین و منتخبی از صدها کتاب الکترونیکی شامل علوم غریبه,ادعیه,طلسمات,ارتباط با ارواح و جن,علم جفر,یوگا و مدیتیشن,عجایب باورنکردنی ولی واقعی جهان هستی,تسخیر و استخراج موکلین,انرژی درمانی و مباحث متافیزیک و بسیاری از کتابهای pdf در سایر زمینه های علوم غریبه,این مجموعه بسیار کمیاب با تلاش چند ماهه گروه ما تهیه و گردآوری شده است و هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد . اگر میخواهید علوم و دانش خود را افزایش دهید حتما این کتابها را تهیه کرده و مطالعه کنید . برخی از کتاب های این مجموعه بیش از ۳۰۰ صفحه اطلاعات و مطالب دارند که نشان از ارزشمند بودن این کتابها می باشد .

فروش کاملترین و جامع ترین مجموعه کتاب های آموزش علوم غریبه و متافیزیک برای اولین بار در ایران


در زیر لیست برخی از کتاب های گران قیمت علوم غریبه موجود در این پکیج رو براتون قرار دادیم :

۱-ده شرط سلوک ۱۸ صفحه
۲-آل (موجود خیالی) ۵ صفحه
۳-ابجد زمان ۴ صفحه
۴-ابجد زمان ۲ شامل ۳ صفحه
۵-ادعیه ۱۳ صفحه
۶-آگاهی در خواب و برون فکنی کالبد اختری ۴ صفحه
۷-احکام نجوم در بیان کواکب و برجها ۲۲۸ صفحه
۸-عجایب هفتگانه ۵۳ صفحه
۹-عجیبترین معماری جهان ۲ صفحه
۱۰-تاریخ و اجسام آسمانی ۲ صفحه
۱۱-الماس های آگاهی ۷۸ صفحه
۱۲-آموزش تلپاتی ۲ صفحه
۱۳-۴ عناصر کلاسیک ۳ صفحه
۱۴-تابوت و آنیمیزم ۳ صفحه
۱۵-دجال و شیطان پرستان پایان جهان ۵۸ صفحه

۱۶-ارواح ۱۱ صفحه
۱۷-ارتباط با ارواح ۵۵ صفحه
۱۸-آثار و موانع ذکر ۸ صفحه
۱۹-کلیات اساطیر ۱۹۵ صفحه
۲۰-اسماء الهی ۲۰ صفحه
۲۱-اسرار یهود و آخرالزمان ۱۲۶۴ صفحه
۲۲-آتلانتیس تمدن گمشده ۶ صفحه
۲۳-اذکار ۱۱ صفحه
۲۴-بحر المعارف ۳۵۳ صفحه
۲۵-برتر از انسانهای عادی ۸ صفحه
۲۶-بیگانه ای بر لب رودخانه ۵۸ صفحه
۲۷-کتابهای مقدس به باستان شناسان
۲۸-چاکرا ها ۹۳ صفحه
۲۹-دال ۱۱ صفحه
۳۰-دانستنی ها و عجایب خواندنی جهان ۳۳ صفحه
۳۱-دنیایی بی جواب ۲۲ صفحه
۳۲-دعا و ذکر ۶ صفحه
۳۳-دعای مستجاب ۱۹۸ صفحه
۳۴-دنیایی ناشناخته ۱۰ صفحه
۳۵-دنیایی بی جواب ۱۱ صفحه
۳۶-دراکولا خون آشام شب ۴ صفحه
۳۷-ابلیس ۳ صفحه
۳۸-اژدهای خاموش ۳ صفحه
۳۹-علم عقول ۳ صفحه
۴۰-علم پزشکی نوین ۲ صفحه
۴۱-انرژی درمانی و متافیزیک ۳۱۰ صفحه
۴۲-انسانهای ۲ سر ۳ صفحه
۴۳-ارتباط کامل با ارواح ۶۰ صفحه
۴۴-اسم اعظم ۱۳ صفحه
۴۵-استرلاب ۷ صفحه
۴۶-احضار روح ۳۸ صفحه
۴۷-کتاب پیشگویی های بزرگ دنیا ۲۲ صفحه
۴۸-نوسترآداموس (پیشگویی بزرگی که آینده را رقم زد) ۶۶۲ صفحه
۴۹-فال و پیشگویی در دکان های بی کرکره
۵۰-فال ماه ها ۱۱۹ صفحه
۵۲-دنیای متافیزیک ۲۶ صفحه
۵۳-سرزمین های دور ۱۷ صفحه
۵۴-فرشتگان آسمانی ۱۴ صفحه
۵۵-راز فرعون گمشده ۳۲ صفحه
۵۶-افسونگری و نفوذ در دل ها ۲۵ صفحه
۵۷-رجوع همزاد ۳۷ صفحه
۵۸-تسخیر جن و موکل ۱۱۴ صفحه
۵۹-کشف الهدایه و مفتاح الولایه ۱۲۲ صفحه
۶۰-کلیدهای گشایش ۵۶ صفحه
۶۱-پیامی که انسانهای کرات دیگر به من دادند ۲۰۴ صفحه
۶۲-خود هیپنوتیزم ۵ صفحه
۶۳-خرافات ۸ صفحه
۶۴-ختومات و تسخیرات جن و اعمال قرطاس و علوم غریبه ۲۰۱ صفحه
۶۵-کنز الحسینی ۲۷۹ صفحه
۶۶-شیطان ۷ صفحه
۶۷-مخزن الاوفاق ۲۷۰ صفحه
۶۸-عجایب و غرائب علوم غریبه ۳۰ صفحه
۶۹-شریماد بهاگاواتام (آفرینش) ۵۵۳ صفحه
۷۰-عجایب المخلوقات ۷۴۷ صفحه
۷۱-ادراکات لحظات نزدیک به مرگ و تحولات روحی آن ۲۶۴ صفحه
۷۲-بعد ناشناخته ۲۲۷ صفحه
۷۳-پایان دوران ظلمت ۳۲ صفحه
۷۴-قانون جهان ۲۹۱ صفحه
۷۵-سیاحت غرب (سرنوشت ارواح پس از مرگ) ۱۸۵ صفحه
۷۶-نگارستان عجایب و غرائب ۲۶۶ صفحه
۷۷-سفر آسان به سیارات دیگر ۷۷ صفحه
۷۸-خیرخواه همیشگی شما ۳۳۱ صفحه
۷۹-پرسش های کامل و پاسخ های کامل ۱۰۵ صفحه
۸۰-امثال الحکم ۵۶۷ صفحه
۸۱-دانش مودرا (اسرار شگفت انگیز ) ۲۹ صفحه
۸۲-مدیتیشن ۷۷ صفحه
۸۳-هفتاد تکنیک برونفکنی ۷۳ صفحه
۸۴- عجیب ولی واقعی ۱۲۰۰ صفحه
۸۵-مدیتیشن و علوم غریبه ۱۰ صفحه
۸۶- مصر سرزمین رازها ۹ صفحه
۸۷-متافیزیک و طلسم ۳ صفحه
۸۸-متافیزیک جدید و ساختار بدن انسان ۱۸ صفحه
۸۹-خودآموز علوم و فنون علوم غریبه (میرداماد) ۳۷۱ صفحه
۹۰-موجودات ماورا الطبیعه ۱۳ صفحه
۹۱-مثلث برمودا ۸ صفحه
۹۲-نشانه هایی از ماورای زمین ۱۰ صفحه
۹۳-علوم غریبه پیشرفته ۳۰۰ صفحه
۹۴-گزیده هایی درباره علوم غریبه ۴۵ صفحه
۹۵-اوراد شبانه روزی ۱۳ صفحه
۹۶-ویجا ۳۸ صفحه
۹۷-خودآموز و آموزش فن علوم غریبه رساله کنوزالمعزمین ۱۴۲ صفحه
۹۸-روح ۸۹ صفحه
۹۹-روشن بینی و تمریناتی برای تقویت آن ۱۲ صفحه
۱۰۰-خواص سحری و درمانی سنگها ۹۷ صفحه
۱۰۱-سنگهای شفابخش ۲۴ صفحه
۱۰۲-تمدن های گمشده ۱۱ صفحه
۱۰۳-طلسمات طم طم هندی ۲۴۱ صفحه
۱۰۴-انرژی درمانی و مباحث متافیزیک ۳۰۱ صفحه
۱۰۵-یوگا ۲۴۵ صفحه
۱۰۶-بحر الغرائب (ذکر و ختم) ۲۳۵ صفحه
۱۰۷-نوسترآداموس ۶۶۲ صفحه
۱۰۸-پیشگویی های زرتشت ۲۰ صفحه
۱۰۹-بحر الاسرار تسخیرات و دعوات استخراجات مواکلین علوی سفلی ۲۶۳ صفحه
۱۱۰-سرالمستتر شیخ بهایی در علوم غریبه و جفر و خوابنامه ۲۲۰ صفحه
۱۱۱-خزینه الاسرار و کشف الاخفاء (مجموعه طلسمات و ادعیه) ۲۳۰ صفحه
۱۱۲-بلیغ ترین مواعظ و معارف در دو شاهکار علوی ۲۲۰ صفحه
۱۱۳-موجودی اسرارآمیز به نام جن ۱۵۷ صفحه
۱۱۴-کتاب الخزاین مطالبی بسیار مهم در علوم مختلفه مانند فقه حدیث تفسیر تاریخ نجوم و … ۴۵۰ صفحه
۱۱۵-شیطان در آرواره ۲۵۰ صفحه
۱۱۶-زبور داوود ۱۱۰ صفحه
۱۱۷-رساله ای در باب علم حروف جزوات و فلسفه عرفان اثر میرداماد ۲۲۰ صفحه
۱۱۸-کنز الحساب ۱۸۷ صفحه
۱۱۹-کشف الکشاف اسرار قاسمی ۱۵۰ صفحه
۱۲۰-فرخ نامه (دایره المعارف علوم و فنون و عقاید)۳۵۹ صفحه
۱۲۱-کتاب باستان شناسی چهل تکه ۱۹۶ صفحه
۱۲۲-پریان نامه و دیونامه ۱۶۰ صفحه
۱۲۳-جن در پرتو دانش و حقیقت ۷۷ صفحه
۱۲۴-متافیزیک ۵۰۲ صفحه
۱۲۵-دینامیک اختری ۵۹۰ صفحه
۱۲۶-انسان در عرف عرفان ۱۳۶ صفحه
۱۲۷-مرتاض نامه هندی ۲۲۰ صفحه
۱۲۸-شفا السقام الحزان ۱۲۷ صفحه
۱۲۹-کتاب کله سر ۱۲۰ صفحه
و ده ها کتاب دیگر …

قیمت این مجموعه بینظیر و کمیاب تنها ۳۰ هزار تومان میباشد و حجم کل کتابها ۱ گیگابایت است .

برای خرید مجموعه فقط کافیست روی دکمه سبز رنگ خرید کلیک کرده و مشخصات خودتون رو وارد کنید سپس به صورت اتوماتیک به بانک متصل شده و به سورت آنلاین واریز میکنید . پس از واریز لینک دانلود به صورت آنی برای شما نمایش داده خواهد شد .

برای انجام دعانویسی ۱۰۰ درصد تضمینی با ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com با استاد در ارتباط باشید . هرگونه مشکلات سخت در زندگی تان باشد به راحتی حل میشود .


عتیقه زیرخاکی گنج