گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر
مقدمه :
اساسی ترین کاربرد ترمودینامیک در متالوژی فیزیکی پیش بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ است . 
در بررسی های مربوط به دگرگونی های فازی ما همیشه با تغییر سیستم به سمت تعادل روبه رو هستیم. بنابراین ترمودینامیک به صورت یک ابزار بسیار سودمند می تواند عمل کند. باید توجه داشت که ترمودینامیک به تنهایی نمی تواند سرعت رسیدن به حالت تعادل را تعیین کند . 

 • بازدید : 71 views
 • بدون نظر
خلاصه:
بسیاری از قسمت ها محیط های مکانیکی خود را بعنوان یک نتیجه از تغییرات فیزیکی یا عیوب وفق می دهند.سلول ها با هم برای این مرحله آشکار کننده و موثر می باشند.اگر چه خیلی از مطالعات روشن و واضح عملی شده است تا به مکانیزم آشکار کننده ها و سازگارکننده ها با کشش های مکانیکی رسیدگی شود.

 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

تاريخچه :توربو شارژ در سال ۱۹۰۵ ميلادي توسط مهندس مکانيک سوئيسي آلفرد بوچي اختراع شد . توربوشارژ عبارتست از نوعي کمپرسور توربيني و يک کمپرسور گريز از مرکز که توسط يک شفت که با اتصال فلانچي به آن متصل شده را مي چرخاند، توربين گازي توسط پيچ به مانيفولد دود متصل مي شود و گازهاي خروجي از موتور باعث چرخش توربين گاز شده و به سبب آن كمپرسور كه توسط يك شفت به توربين گازي متصل است شروع به چرخش نموده و هواي محيط را مكش كرده و سپس آن را متراكم و به طرف موتور مي فرستد. هواي ورودي بيشتر به موتور، به معني سوخت بيشتر به داخل موتور،و هوا و سوخت بيشتر به معني افزايش انرژي و قدرت خروجي موتور مي باشد . 

 • بازدید : 149 views
 • بدون نظر
تکنولوژی چدن 
گروه ۱ شامل دو دسته است: ۱- آلياژ تصفيه شده Rehend  2-  1200، A 1050
آلياژ تصفيه شده (H99, 1198) كه درجه خلوص آنها ۹۰/۹۹ و ۹۹٫۹۹۹% مي‌باشد. 
بسته به خلوصشان در ساخت خازن (چگالنده) الكتريكي (باصطلاح فلز اچ شده)، وسايل روستايي‌ها، و براي كاربرهاي دكوري در ساختن بسته‌هاي لوكس (عطريات و آرايشي) فلز معمولاً آبكاري مي‌شود. 

 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر
مقدمه
براي آن كه امتداد جرياني را منحرف كنيم يا سرعت آن را تغيير دهيم ، بايد نيرويي به آن وارد كنيم . هنگامي كه يك پره متحرك امتداد جرياني را منحرف مي كند و مومنتم آن را تغيير مي دهد ، نيرويي از پره به سيال ـ يا بعكس از سيال به پره ـ وارد مي شود . با حركت پره و جابجا شدن نيرو ، كار انجام مي شود . اساس كار توربوماشين ها بر مبناي همين اصل است . پمپها ، دمنده ها و كمپرسورها بر روي سيال كار انجام مي دهند و بر انرژي آن مي افزايند . توربين هاي آبي ، گازي و بخاري انرژي سيال را مي گيرند و به انرژي مكانيكي روي محور گردنده تبديل مي كنند . كوپلينگ سيالي و مبدل گشتاور ، متشكل از يك پمپ و يك توربين هستند و براي انتقال ملايم قدرت مكانيكي به كار مي روند .
تبديل انرژي در توربوماشين ها پيوسته است . درطراحي توربوماشين ها هم از تئوري بهره مي گيرند و هم از آزمايش .
با كاربرد تئوري تشابه مي توان از طرح ماشيني كه داراي ابعاد و سرعت دوراني مشخصي است و كارآمد بودن خود را در عمل نشان داده است استفاده كرده ، ماشين هاي مشابه ديگري با ابعاد و سرعت هاي متفاوت طراحي نمود .
در اين گزارش ابتدا تشابه هندسي و تشابه كاري توربوماشين ها را تعريف كرده ، روابط تشابه را به دست مي آوريم . سپس تئوري كسكيدها و به دنبال آن تئوري توربوماشين ها را ارائه مي دهيم . آنگاه به ترتيب به بررسي توربين هاي عكس العملي ، پمپها و دمنده ها ، توربين هاي ضربه اي و كمپرسورهاي سانتريفوژ مي پردازيم . در انتها نيز پديده كاويتاسيون را شرح خواهيم داد .

ماشينهاي مشابه ، سرعت مخصوص 
دو توربو ماشين را درنظر بگيريد كه داراي تشابه هندسي باشند يعني با ضرب ابعاد هندسي يكي از آنها در عدد ثابتي ، ابعاد هندسي متناظر ماشين ديگربه دست آيد . اگر اين دو ماشين طوري كار كنند كه خطوط جريان آنها نيز تشابه هندسي داشته باشند ، گوييم دو ماشين تشابه كاري دارند . در اين صورت بين مشخصات كاري دو ماشين نيز تشابه وجود خواهد داشت . براي آنكه بتوانيم در طراحي يك توربوماشين نمونه از اطلاعات مربوط به مدل آن استفاده كنيم ، 
بايستي مدل و نمونه علاوه بر تشابه هندسي ، تشابه كاري نيز داشته باشند . متأسفانه مجبوريم از اثرات لزجت صرف نظر كنيم ، زيرا عموما نمي توان هم دو شرط فوق الذكر را برقرار كرد و هم اعداد رينولدز مدل و نمونه را برابر نمود . 
در صورتي كه خطوط جريان در دو ماشين مشابه باشند ، دياگرام سرعت ها در ورود به يا خروج از پروانه هاي دو ماشين مشابه خواهند بود . در شكل(۱) دياگرام سرعت ها در خروجي پروانه يك پمپ نشان داده شده است . حال با        نشان مي دهيم . استفاده از اين شكل ، شرط تشابه الگوي جريان را فرمول بندي مي كنيم . زاويه پره را به 
نشان مي دهيم . سرعت مطلق سيال از جمعِ  u و سرعت محيطي پروانه را به v سرعت سيال نسبت به پره را به
 نشان مي دهيم . مولفه سرعت مطلق در امتداد شعاعيV به دست مي آيد . سرعت مطلق سيال را به u و v برداري
 نشان مي دهيم . متناسب با دبي است . زاويه سرعت مطلق با سرعت محيطي را به Vr نشان مي دهيم .  Vr  را به    
 در آنها يكسان باشد و شرط تشابه كاري ايجاب مي كند شرط تشابه هندسي دو ماشين ايجاب مي كند كه زا ويه 
 در آنها يكسان باشد .  كه زاويه 

و دبي حجمي  D، قطر پروانه N در ماشين هاي مشابه را مي توانيم بر حسب سر عت دوراني  شرط برابري 
بيان كنيم . Q جريان
   . Vr متناسب است با u و V متناسب است با Vr ثابت ،  است ، پس به ازاي Vr = Vsin  چون    
 را مي توان به صورت زير بيان كرد : بنابراين شرط برابري
  متناسب است با Vr ، پس D2 برابر است با دبي تقسيم بر سطح جريان . چون سطح جريان متناسب است با Vr

 .ND متناسب است با u، پس N متناسب است با  و D متناسب است با r . چون r برابر است با u از طرفي
لذا رابطه فوق را مي توان به صورت زير بيان كرد :

اين رابطه شرط تشابه كاري ماشين هاي مشابه است .
 بيان كنيم . براي اين كار از فرمولA و يك سطح مقطع مثل H دبي ماشين هاي مشابه را مي توانيم بر حسب ارتفاع
اريفيس يعني :
Q = CdA

 براي ماشين هاي مشابه مي توان نوشت :Cd استفاده مي كنيم . با ثابت فرض كردن 


 با تغيير عدد رينولدز تغيير كمي مي كند . به همين دليل راندمان ماشين هايCd است . البته D2  متناسب با A زيرا
مشابه با ابعاد مختلف كمي متفاوت است . تغيير راندمان با تغيير عدد رينولدز را اثر مقياس گويند . در ماشين هاي كوچكتر ، شعاع هيدروليكي مجاري كوچكتر است ، لذا عدد رينولدز جريان كمتر است ، از اين رو ضريب اصطكاك بزرگتر است و بنابراين راندمان كمتر مي باشد . اختلاف راندمان مدل و نمونه مي تواند ۱تا ۴ در صد باشد .
در تئوري تشابه از اثر مقياس صرفنظر مي شود و لذا براي تعيين راندمان نمونه از روي راندمان مدل بايد از روابط تجربي استفاده كرد .
 از معادلات بالا به دست مي آوريم :Qبا حذف
 • بازدید : 121 views
 • بدون نظر
براي آن كه امتداد جرياني را منحرف كنيم يا سرعت آن را تغيير دهيم ، بايد نيرويي به آن وارد كنيم . هنگامي كه يك پره متحرك امتداد جرياني را منحرف مي كند و مومنتم آن را تغيير مي دهد ، نيرويي از پره به سيال ـ يا بعكس از سيال به پره ـ وارد مي شود . با حركت پره و جابجا شدن نيرو ، كار انجام مي شود . اساس كار توربوماشين ها بر مبناي همين اصل است . پمپها ، دمنده ها و كمپرسورها بر روي سيال كار انجام مي دهند و بر انرژي آن مي افزايند . توربين هاي آبي ، گازي و بخاري انرژي سيال را مي گيرند و به انرژي مكانيكي روي محور گردنده تبديل مي كنند . كوپلينگ سيالي و مبدل گشتاور ، متشكل از يك پمپ و يك توربين هستند و براي انتقال ملايم قدرت مكانيكي به كار مي روند .

 • بازدید : 120 views
 • بدون نظر

تاريخچه شرکت الکترواستيل

 

شرکت الکترواستيل  قريب ۳۰ سال قبل با مشارکت چند نفر فارغ التحصيل دانشگا ههاي ايران و اروپا و امريکا فعاليت خود را در زمينه توليد انواع يخچال و فريزرهاي تجاري براي مصارف سوپر مارکتها ، قناديها ، مواد پروتئيني ف رستورانها ، هتلها و امثالهم در تهران آغاز نمود سپس براي انجام عمليات توسعه واحد مزبور به مشهد کيلومتر ۴ بزرگراه آسيايي انتقال يافت در آغاز تعداد پرسنل شرکت قريب ۳۰ نفر بود و زمين آن ۱۲۰۰۰ متر مربع و زير بناي آن ۴۰۰۰ متر مربع بوده است و ميزان توليد ساليانه ۱۵۰۰ دستگاه بوده است مراحل توسعه شرکت در تنوع توليد و نيز مقدار آن در چندين مرحله مختلف طي سالهاي مزبور به شرح زير صورت پذيرفته است .

– توليد انواع سرد خانه ثابت و متحرک براي نگهداري مواد غذايي به صورت بالاي صفر و زير صفر به توليدات اضافه گرديد .

– توليد انواع شير سرد کن هاي مخزن دار در ظرفيت هاي ۵۰۰ تا ۶۰۰۰ هزار ليتري به توليدات اضافه گرديد .

– توليد انواع سرد خانه هاي نگهداري جسد به توليدات اضافه گرديد .

– توليد انواع شير سرد کن هاي سريع بدون مخزن (پليتي) به توليدات اضافه گرديد .

– توليد انواع آبسرد کن در ظرفيتهاي مختلف به توليدات اضافه شد .

– توليد انواع ساندويچ پانل با عايق پلي اوريتال در ضخامت هاي مختلف به توليدات اضافه شد.

– توليد انواع کندانسور و اواپراتور به توليدات اضافه شد.

– توليد انواع يخچال و فريزر هاي فانتزي به انواع سنتي آن اضافه شد.

– توليد انواع يخچال و فريزر هاي اوپن به توليدات اضافه شد.

– توليد سردخانه هاي زير صفر و بالاي صفر روي کاميونت، کاميون و تريلر به توليدات اضافه شد.

– توليد قطعات پلاستيکي مصرفي در صنايع برودتي به توليدات اضافه شد.

 • بازدید : 135 views
 • بدون نظر

تحليل تئوري و عددي مدهاي واماندگي در پانل ساندويچي لانه زنبوري تحت بارهاي۱۱۱صفحه ایpdf

مهندسی مکانیک/طراحی کاربردی 
فصل اول : مقدمه و تاریخچه کار
فصل دوم:تحلیل صفحات ساندویچی و تئوری ها و روش های عددی
فصل سوم :کمانش صفحات ساندویچی
فصل چهارم:مدل سازی کمانش
فصل پنجم:تحلیل فرورفتگی موضعی
فصل ششم :نتیجه گیری و پیشنهادات

 • بازدید : 110 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سيستم ترمز الكتريكي دلفي از تكنولوژي  ABS در بسته آلومينيومي با كيفيت عالي استفاده مي كند. لنتهاي ترمز مستقيماً بر روي سطوح آلومينيوم وارد عمل مي گردند. گشتاور چرخشي ترمز با استفاده از جريان مستقيم به منظور به كار انداختن موتور در مجموعه ترمز چرخ توليد مي گردد.
اين سيستم از تكنولوژي بكار اندازنده موتور كه اكنون در ABS VI بكار گرفته مي شود بهره مند مي گردد. هر چند ، مكانيسم به كار اندازنده در ترمز استوانه اي بكار انداخته مي شود و جايگزين سيلندر ترمز چرخ هيدروليكي معمولي ميگردد.  سيلندر اصلي يك ترمز هيدروليكي جلويي دو كاناله را فراهم مي آورد و در اين استثناء كنترل كننده ترمزهاي عقبي بر مبناي سيگنالهاي حاصل از مبدل فشار در سيلندر اصلي پر انرژي مي كند و اين عمل را بوسيله سيم رابط به ترمز عقبي انجام مي دهد
گيرنده بطور مداوم سرعت چرخ را در هر چرخ تنظيم مي كند و مدول كنترل الكترونيكي (EMC) عملكرد مناسب ترمز را در هر چرخ عقبي محاسبه و سپس بكار مي اندازد . عملكرد ترمزگيري در هر زمان و در هر چرخ عقبي بوسيله ECM به منظور فراهم آوردن تغذيه مناسب جلو به عقب و پهلو بهينه مي گردد. اين  كار بالانس ترمز را تقريباً بطور ايده ال در دامنه وسيعي از شرايط عملكردي با توجه به تغييرات بار فراهم مي آورد.
سرويس عقبي ترمز معمول نمي باشد و خطوط ترمز هيدروليكي عقبي معمول ،منابع تغذيه و مكانيسم هاي ترمز توقف را بر طرف مي نمايد . اگر وسيله نقليه در حال حركت باشد،ABS عقبي بطور اتوماتيك به كار مي افتد . زمانيكه وسيله نقليه متوقف مي باشد، ترمز توقف كامل به كار مي افتد.
عملكرد ABS به عملكرد سيستم نزديك مي باشد.در اغلب وسايط نقليه اي كه محرك عقب هستند كنترل حركت در بر گيرنده بخشهاي اضافي نمي باشد چونكه ترمزها در زمان ممكن وارد عمل مي گردند. 
مشخصه هاي سيستم دلفي
-داشتن حجم سيستم كمتر تا پنچ كيلوگرم
-ساختار حرارتي مناسب
-تغذيه مناسب ديناميكي
-بالانس ايده ال بدون به بارگذاري وسيله نقليه
-افزايش طول عمر لنتهاي جلويي
سيستمهاي خودكار دلفي 
شرح كاربردي اين نوع سيستم 
واحد كنترل الكترونيكي ABS وروديهاي روغن ترمز چرخ را تحت عملكرد قرار مي دهد و سوپاپهاي سلونوئيدي واحد كنترل هيدروليكي (HCU) را كنترل و روغن را پمپ مي نمايد. در مورد حركت ECU به كنترل HCU مي پردازد و موجب كاهش گشتاور دوراني از طريق كنترل كننده جريان متوالي نيرو مي گردد.
مزاياي ABS :
كاهش سر و صداي صوتي 
افزايش كارآيي و پايايي وسيله نقليه در سطح جاده
طراحي فشرده و كوچك كه با HCU مجتمع مي گردد.
دارا بودن تراشه هاي كم و هزينه اندك ABS با ۳ICS 
عملكردهاي اضافي نظير كنترل حركت كه در  ABS EUC متمركز مي گردند.
مشخصه هاي توليد سيستم ABS 
پياده سازي سه IC در مورد ABS
HCU , ECU متمركز شده در يك بسته واحد همراه با سيستم دروني كه مجهز به رله يا تقويت كننده مي باشد.
عملكردهاي سيستم ABS 
چك كردن ميزان فشار تاير 
كنترل ميزان كاركرد موتور (ETS)
كنترل ميزان كاركرد موتور و ترمز (TCS)
عملكردهاي متفاوت فرمان (VES)
تغذيه مناسب ديناميكي عقبي (DRP)
تقويت پايايي وسيله نقليه Traxxar     -(vse)
موجب به حداكثر رساندن راندمان سيستم ترمز مي گردد.
.كه حركت آزاد را موجب مي گردد.
.قابليت تغيير گشتاور دوراني خروجي در يك حلقه بسته كه قابل مقايسه با ترمز ديسكي مي باشد كنترل مي گردد.
. قابليت كنترل حركت
۰ داراي عملكرد ترمز توقف ديناميكي ABS
۰ دكمه فشاري كليد ترمز براي توقف در قالب حركت به سمت چپ و راست كمك كننده است.
۰ داراي ترمز توقف كاملاً استاتيكي
۰ قابليت و توانايي در بالا رفتن از سربالاييها
۰ توانايي در حركتهاي غير پيوسته
۰ قابليت افزايش عملكرد غير خودكار وسيله نقليه
مزايا:
-داراي ترمز پايي عقبي همراه با عملكرد تقويت شده
-ABS (چرخهاي عقبي)
-كنترل حركت در وسايط نقليه اي كه با چرخ عقبي حركت مي كنند 
-بالانس ديناميكي 
-تغذيه مناسب ديناميكي 
-پدال ترمز نسبت بهسيستمهاي قبلي بهبود يافته و اصلاع شده
-طول عمر بيشتر لنتها
*سيستم هاي ترمز الكتريكي در سيستم دلفي
اين سستم ها موجب تسهيل در توقف ميگردند.
عملكرد ترمز توقف  با فشار كليد و يا قدرت دادن انتخابگر تغيير مكان در زمان توقف شروع به كار مي كند.
ECM موجب بكار اندازي مكانيسم هاي كاربرد ترمز مي گردد و به موجب آن از يك محرك الكترونيكي كوچك به منظور سيگنال دادن فيليپ فلاپ مكانيكي يا تبديل ترمز به روش مورد نظر استفاده   مي كند. نيرويي براي حفظ ترمز ضرورت ندارد و چونكه ترمز توقف بوسيله كنترل تنظيم مي گردد، ترمز هميشه با نيروي ويژه اي  بكار گرفته مي شود.
همچنين كنترل كننده بطور اتوماتيك به حالت ABS در زمانيكه ترمز توقف در خواست مي گردد و وسيله نقليه در حال حركت  مي باشد تغيير مييابد.
مشخصه هاي حركت در سربالايي ، دزدگير و حركت غير پيوسته نيز در اين مراحل وجود دارند.
سيستم هاي ترمز ضد قفل DBC7
قدرت تكنولوژي سيستم هاي ABS ،سايز ، وزن و مزيتهاي عملكردي هر بخش سلونوئيدي ، همگي در يك سيستم ترمز جاي مي گيرد.
با معرفي اين سيستم در سال۱۹۹۴ ، سيستم ترمز ضد قفل ABS VI در بين تمام صنايع ترمز خودكار بواسطه توانائيش در فراهم آوردن عملكرد تقويت شده يا تقويت سيستم هاي ترمز هيدروليكي معمولي منحصر به فرد بوده است. اين سيستم از مكانيسم هاي حركت موتور به منظور فراهم آوردن كنترل فشار چرخ به منظور بهينه سازي عملكرد ABS بهره مند گرديده است كه شامل : كاهش فواصل توقف ،قابليت حركت توقف يافته، بهبود پايابي وسيله نقليه و حذف يا برطرف كردن قفل چرخ . الكترونيكهاي دلفي دلكو و دلفي شاسي نسل بعدي سيستم كنترل حركت وترمز ضد قفل را  توسعه بخشيده اند.
با تركيب سوپاپهاي سلونوئيدي دقيق،دوران پمپ هيدروليكي بسته والكترونيكي هاي كاملاً مجتمع با آخرين تكنولوژي جديدDBC7،مزايا ومشخصه هاي عملكردكليدي را باز گو نمايد.
چرا سيستمهاي ترمز ضد قفل بصورت هوشمندي باشند.
آن چيزي كه در DBC7جديد دلفي نهفته است شامل نرم افزار هوشمند مي باشد .توانائي در عملكرد بيروني ديگر سيستمهايABCاز ساختار الگوريتمي برخوردار است  كه با كيفيت اجرايي هماهنگ مي گردد.در شاسي دلفي تكامل وتوسعه  پيشرفتهاي تكنولوژيتيABCرا مي توان مستقيماً با استفاده از مهندسي الگوريتمي ،شبيه سازي  وتحليل فعاليت ومدل سازي كامپيوتري نمود .بواسطه منابع غير همزمان،ما بايد سيستمهاي الگوريتمي پيچيده رادر توليد انبوه ودر كوتاهترين زمان ممكن بكار بريم.
سيستمهاي كنترل حركت و ترمز ضد قفلDBC7
سايز كوچك و حجم كاهش يافته موجب بهبود اقتصاد سوخت و به حداقل رساندن تجهيزات فاصله اي يا فضايي تحت پوشش مي باشد.
.ABS:102 * 104*135mm:27kg
.ABS/TCS:119*104*135mm:3.1KG
اين سيستم شامل دستگاه نقليه اي اصلاح شده با قابليت توليد         مي باشد بطوريكه مجتمع سازي سيستم را تسهيل مي نمايد و داراي:
لوله يا پايپ ترمز هيدروليكي معمولي همراه با قلابهاي نصب شده براي ABS ,ABS/TCS 
نصب مكانيكي سريع
دوران ثانوي پمپ با روش قبل از پر شدن كه به فرايند فعاليت موتوركمك مي كند.
نيروي رابط الكتريكي اندك است.
-كيفيت بالا و اعتبار بالاي تكنولوژي سيستم ABS#VI  كه در طول ساليان با توسعه و پيشرفت سيستم و تجربه توليد همراه بوده است . اين پيشرفتها شامل :
سيم كشي داخلي 
اجزاي اصلي كه كاملاً بر مبناي اصول آزمايشي هستند
تكنولوژي پروسه توليد در محفظه بي عيب 
بر اساس آزميشهاي گسترده و تائيد شده در مورد وسيله نقليه 
توليد تركيبات استاندارد مي باشند.
قيمت گذاري رقابتي در مورد موجوديهاي قابل ملاحظه .
اين قيمت گذاري ها بر اساس طراحي قطعه مورد نظر براي توليد منابع زير مي باشد:
-۱مناطق توليد اين قطعات
-۲فرآيندهاي قابل انعطاف 
DBC7 قابل ارتقاء و تطبيق با كنترل حركتي تغذيه مناسبك ديناميك عقبي و ديگر مشخصه هاي پيشرفته نظير سيستم تقويت ثبات وسيله نقليه Traxxal و افزايش فشار مي باشد. علاوه بر اين ، تكنولوژي كنترل DBC7 را مي توان به منظور متمركز كردن شاسيهاي وسيله نقليه يا عملكرد حركتي نظير بررسي ميزان تورم تاير ، كنترل فرمان و كنترل كننده پروانه بكار گرفت.
شرح كار ترمز دلفي (DBC9)
ارائه جديدترين تكنولوژي كنترل ترمز هوشمند به صورت كنترل ترمز دلفي مي باشد. بر اساس تكنولوژي سيستم هاي ترمز به وسيله سيم گاليلوي TM دلفي كه بر گرفته از تكنولوژي مدرن DBC7 مي باشد، DBC7 در بر گيرنده عملكرد بالايي از سيستم مبناي سلونوئيدي همراه با كاربرد الكترو هيدروليكي است.
با بازار برنامه ريزي شده تا سال ۲۰۰۴ DBC9  كوچكتر           مي گردد و از وزن سبكتر بي صداتر ، و با هزينه مناسبتر از بهترين سيستم هاي معمول امروزي برخوردار مي باشد. سيستم DBC9 شامل تنطيم كننده هيدروليكي شبيه ساز حسگر پدال و سيلندر اصلي است. شبيه ساز حسگر پدال از تكنولوژي استومر مانند به منظور تنظيم دقيق پدال بطور پژوهشي بهره مند      مي گردد در حاليكه گيرنده هاي رونده و فشار اطلاعات ورودي محرك را ارائه مي دهند. همچنين سيستم فضاي تحت پوشش را براي كمك كننده خلاء حفظ مي كند و قابليت حمايت هيدروليكي را فراهم مي آورد.
كاربردهاي (DBC9)
سيستم (DBC9)  در مورد كاربردهاي بيشمار QEM از كوچكترين وسايط نقليه مسافري تا كاميونهاي سبك طراحي گرديده اند DBC9 دامنه كاملي از مشخصه هاي يكپارچه شاسي را نظير ABS سيستم هاي كنترل حركت TCS و سيستم تقويت وسيله نقليه  TRAXXAR TM را در بر مي گيرد. DBC9 نيز از تكنولوژي تقويت هوشمند همانند سيستم هاي جلوگيري كننده از تصادف در بزرگراهها به طور خودكار  حمايت مي كند. در اين دامنه وسيع به منظور تقويت ايمني وسيله نقليه رابطه راننده با سيستم ثابت باقي مي ماند و حسگر پدال را مي توان در دامنه وسيعي از ويژگيهاي مشتري تنظيم كرد.
مزاياي اجرايي :
با بسته بندي كوچكتر ، وزن كمتر و كنترل كننده متمركز ، سيستم DBC9 يك سيستم راحت و ايمن را با كنترل ترمز نامناسب توصيه مي كند. اين سيستم به كوچكترين محفظه در زير يك پوشش نسبت به سيستم هاي قبلي نياز مند است كه بطور كامل مهر و موم مي گردد. DBC9 نيز كنرتل سلونوئيدي خطي را به منظور كارآيي روان و بي صداي ترمز ، طراحي پيشرفته  ECU  الگوريتم هاي نرم افزاري نا منظم ، قابليت هاي كامل انتگرال گيري عالي و بداع فرايند مونتاژ به عهده دارد.
سيستمهاي خودكار دلفي 
بررسي و ارزيابي پيوسته گيرنده هاي سرعت چرخ ABS 
اخطار قبل از صاف شدن تاير 
مشخص كردن محدوده ۸-۱۲PSI
مشخص كردن فشار اندك تاير بر روي يك تاير 
هزينه اندك
بهبود اقتصاد سوخت از طريق تنظيم ميزان فشار تاير
داشتن سرعتهاي متعادل و اندك
سيستم هاي تقويت كننده ثبات وسيله نقليه  TRAXXAR TM
 مشخصه ها :
شامل خصيصه هاي اختياري و انتخابي عملكردي غير خودكار مي باشد.
قابليت هماهنگ شدن با سيستم هاي تعليقي ، فرمان ، جلوگيري كننده از تصادف  و سيستم قدرت متوالي 
حداكثر كنترل و ايمني را به وسيله تشخيص هدف و نيت راننده ، نوع وسيله نقليه و شرايط سطح جاده فراهم مي آورد.
مزايا :
به رانندگان اين اجازه را مي دهد تا مشخصه هاي  عملكرد دستي وسيله نقليه را انتخاب نمايد.
شاسي دلفي را مي توان به منظور بهينه سازي عملكرد توام با كنترلهاي متمركز بكار برد.
سيستم هاي TRAXXAR بعنوان يكنواخترين و شفافترين سيستم هاي تقويت كننده ثبات وسيله نقليه به شمار مي رود.
 
 • بازدید : 108 views
 • بدون نظر

تعداد صفحات :۱۴۴ فرمت فایل pdf
تكنیك های مختلف ساخت میكرو بسیار متفاوت از تكنیك های ساختی هستند كه برای ماشین های معمولی بكار تولیدات میكرو سیستم ها و packaging میگیریم  اگرچه برخی از تكنیك های ساخت سنتی و معمول را میتوان در و میكروسیستمها را نمیتوان از روشهای ساخت MEMS بكار گرفت  تكنولوژی موجود جهت ساخت MEMS
مورد استفاده در میكروالكترونیك جدا نمود .در این مجموعه ، با توجه به تحقیقاتی كه تا كنون ارائه شده است ، ابتدا به معرف ی میكروپمپ ها پرداخته میشود . برای
درك بهتر مفاهیم اولیه ، میكروپمپها بر اساس روشهای مختلف راه اندازی میكروپمپ و تشریح چگونگی عمل پمپاژ تقسیم بندی میشوند . در تقسیم بندی دیگری میكروپمپ ها بر اساس روش یكطرفه شدن جریان در آنها مورد بررسی قرار میگیرند . با توجه به روش بكار اندازی میكروپمپ ، جریان سیال میتواند پیوسته و یا بصورت پالسی باشد . بدین
ترتیب میكروپمپ ها از این دیدگاه نیز بررسی شده و در نهایت با ارائه موارد كاربردی ، اهمیت ادامه تحقیقات در این زمینه روشن خواهد شد .

چكیده
در این مجموعه ، با توجه به تحقیقاتی كه تا كنون ارائه شده است ، ابتدا به معرف ی میكروپمپ ها پرداخته میشود . برای
درك بهتر مفاهیم اولیه ، میكروپمپها بر اساس روشهای مختلف راه اندازی میكروپمپ و تشریح چگونگی عمل پمپاژ
تقسیم بندی میشوند . در تقسیم بندی دیگری میكروپمپ ها بر اساس روش یكطرفه شدن جریان در آنها مورد بررسی
قرار میگیرند . با توجه به روش بكار اندازی میكروپمپ ، جریان سیال میتواند پیوسته و یا بصورت پالسی باشد . بدین
ترتیب میكروپمپ ها از این دیدگاه نیز بررسی شده و در نهایت با ارائه موارد كاربردی ، اهمیت ادامه تحقیقات در این
زمینه روشن خواهد شد .
تلاش شده است با دیدگاه ساخت نمونه ای نو ، اطلاعاتی مقدماتی در زمینه میكروپمپها گردآوری شود تا با توجه به
اهمیت فراوان و نیاز به كاربرد روزافزون میكروپمپ ها در تكنولوژی مدرن ، گامی كوچك در این امر برداشته شود .
لذا در این مجموعه به معرفی مواد مورد استفاده در ساخت میكروپمپها و بررسی خواص آنه ا نیز پرداخته میشود . سپس
packaging تكنیك های مختلف ساخت و پروسه های تولید معرفی خواهند شد . و در انتها مروری كوتاه بر
میكروپمپها خواهیم داشت .
امید است این مجموعه توجه علاقمندان را به كار در این زمینه جلب نماید ، كه در این صورت بخش بزرگی ازاهداف
برآورده شده است.

فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
چكیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته ۴
۱-۱ ° ) پیشینه میكروپمپها ۵
۲-۱ ) روشهای به كار اندازی در میكروپمپها ۸
۳-۱ ) یكسو سازی جریان سیال در میكروپمپها ۱۸
در میكروپمپ ها ۲۰ dosing 4-1 ) ویژگیهای
۵-۱ ) مروری بر میكروپمپ های جریان پیوسته ۲۲
۲۵ μTAS 6-1 ) میكروپمپ ها و
فصل دوم : مواد مورد استفاده در ساخت میكروپمپها ۲۶
۲۷ SUBSTRATES AND WAFERS (1-2
از جنس مواد فعال ۲۸ substrate (2-2
28 SUBSTRATE 3-2 ) سیلیكون به عنوان ماده تشكیل دهنده
۴-۲ ) تركیبات سیلیكون ۳۸
۵-۲ ) كریستالهای پیزوالكتریك ۴۸
۶-۲ ) پلیمرها ۵۰
۵۴ PACKAGING MATERIALS (7-2
فصل سوم : پروسه های ساخت میكروپمپها ۵۶
۵۷ PHOTOLITHOGRAPHY (1-3
61 ION IMPLANTATION (2-3
64 DIFFUSION (3-3
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
۶۶ OXIDATION (4-3
72 CHEMICAL VAPOR DEPOSITION (5-3
81 PHYSICAL VAPOR DEPOSITION SPUTTERING (6-3
81 EPITAXY 7-3 ) رسوب گذاری بوسیله
۸-۳ ) میكروماشینكاری بالك ۸۵
۸۶ ETCHING (9-3
97 SURFACE MICROMACHINING (10-3
103 THE LIGA PROCESS (11-3
108 PACKAGING : فصل چهارم
مكانیكی میكروالكترونیك ها ۱۰۹ packaging (1-4
میكروسیستمها ۱۱۱ packaging (2-4
میكروسیستم ۱۱۶ packaging 3-4 ) تقابل در
۱۱۷ PACKAGING 4-4 ) تكنولوژی های ضروری در
سه بعدی ۱۲۹ PACKAGING (5-4
6-4 ) مونتاژ میكروسیستمها ۱۳۰
۱۳۴ PACKAGING 7-4 ) انتخاب مواد برای
۱۳۶ SIGNAL MAPPING AND TRANSDUCTION (8-4
فصل پنجم : بحث و نتیج هگیری ۱۴۱
° بحث و نتیج هگیری ۱۴۲
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
فهرست منابع ۱۴۳
چكیده انگلیسی ۱۴۴

 • بازدید : 111 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 سیستم کانبان در کارخانجات خودروسازی تویوتا در ژاپن، به عنوان برنامه ای برای هموار سازی جریان محصولات  در طول فرآیند تولید توسعه پیدا کرد. هدف آن بهبود بهره وری سیستم و ایجاد اطمینان از درگیر شدن کارگر ، و مشارکت وی در دستیابی به این بهره وری بالا می باشد. این مهم با بکارگیری ابزارهای دیداری   برای مشاهده جریان محصولات در طول سیستم تولیدی، و نیز مشاهدة سطوح موجودی امکان پذیر می گردید. طی گذر زمان، سیستم کانبان به عنوان ابزاری برای کنترل فعالیت تولید به منظور دستیابی به اهداف JIT و مدیریت عملیات تولید به موقع، توسعه بیشتری یافت. سیستم کانبان همچنین به عنوان یک سیستم ا طلاعاتی عمل کرده و به کنترل مقادیر تولیدی در کلیه مراحل فرآیند ساخت و مونتاژ کمک می نماید.
برخلاف سیستم های کنترل فعالیت تولید در MRP که به 
سیستم های فشاری معروفند، به کانبان به عنوان یک سیستم کششی نگریسته می شود. پیش از بحث مفصل راجع به سیستم کانبان، تفاوت های میان سیستم های فشاری و کششی کنترل تولید به اختصار تشریح می گردد:
سیستم  کششی مدیریت تولید:
 همانطور که ذکر شد برخلاف  سیستم کشی کانبان، عملکرد MRP در سطح کف کارگاه یک سیستم فشاری است در نظر گرفتن تفاوت میان دو رویکرد مزبور، می تواند به شناخت برخی مشخصه های اساسی سیستم کانبان کمک نماید.
هر دو سیستم تحت هدایت سربرنامه ای می باشد که احتیاجات محصولات یعنی اقلام بالاترین سطح در لیست مواد ر ا شناسایی می کند. این سربرنامه نیز به نوبه خود به برنامه های جزیی تری برای ساخت، مونتاژ و خرید شکسته می شود.
یک سیستم فشاری مطابق انچه که در شکل ۱ نشان داده شده، عمل می کند (منگا ۱۹۸۷) حال قطعه ای را در نظر بگیرید که می بایست در طول یکسری از ایستگاههای کاری (به ترتیب از ایستگاه M به ۱، جایی که مرکز کاری M به ۱، جایی که مرکز کاری M اولین ایستگاه بوده و ایستگاههای ۱-M الی آخر به دنبال آن می باشند) تحت فرایند قرار گیرد در یک سیستم فشاری تنها در مرکز کاری M به هر قطعه یا سفارش یک موعد تحویل (DD) اختصاص یافته و همچنین آن از قطعه یا سفارش در زمان صدور (RT) مشخصی، به جریان می افتد، اما در سایر ایستگاههای کاری این زمان ها به تبع ایستگاه قبل تعیین می گردند. مثلاً زمان به جریان افتادن سفارش کار در ایستگاه ۱-M  برابر است با زمان تکمیل کار در ایستگاهM بنابراین، یک محصول در طول سیستم تولیدی، از مواد اولیه تا تکمیل در ایستگاه نهایی، هل داده شده یا باصطلاح با جلو فشار داده می شود. MRP مثال کلاسیک یک سیستم فشاری است.
از سوی دیگر یک سیستم کششی، از سر دیگر خط تولید یعنی از نقطه نظر محصولات نهایی به فرآیند تولید می نگرد، بخش های کنترل تولید بر اساس برآورده ساختن نیازمندی های مشتری کارخانه اقدام به سفارش می نمایند. افق زمانی به میزان قابل توجهی کوتاه است. سفارشات از بالاترین سطح ساختار محصول به سمت پایین تقسیم یا باصطلاح شکسته شده و کنترل کننده وجود تعداد کافی از قطعات برای تولید محصول نهایی را بررسی می کند. اگر قطعات در دسترس باشند، محصول تولید می شود. در غیر این صورت قطعات از ایستگاه کاری قبلی که مسئول تهیه انها است. مطالبه یا باصطلاح کشیده می شوند. طی سایر مراحل تولید به سمت عقب، از چنین رویه ای پیروی شده و این روند تا فروشندگان خارج از کارخانه هم ادامه می یابد، چنین سیستمی تقاضای بالایی را برای سیستم تولیدی و فروشندگان ایجاد می نماید.این تقاضا می تواند به دو روش برآورده گردد: یا ازطریق انباشتن موجودی قطعات در کنار خط، و یا با ایجاد قابلیت برای پاسخگویی سریع به تقاضاهای مزبور در زمانی بسیار کوتاه (زمان پیشبرد کوتاه)، یک سیستم کششی در شکل ۲ نشان داده شده است.)۱
 2(سیستم های تولید کششی بر سه نوع اصلی هستند.
۱- سیستم کششی سوپرمارکتی ۲- سیستم کششی متوالی
۳- سیستم کششی متوالی و سوپر مارکتی در آمیخته )۲
۳(خصوصیات سیستم کشی تولید:             
۱- سادگی و انعطاف پذیری
۲- استفاده از ماشین آلات کوچکتر وانعطاف پذیر.
۳- تجهیزات قابل تغییر
۴- نزدیکی ایستگاههای کاری به یکدیگر به طوری که منجر به سرعت در انتقال کالاها می گردد و کالاهای نیمه ساخته در میزان حداقل مورد نیاز ذخیره می شود.
۵- انعطاف پذیری کارکنان، به طوری که تجهیزات خود را راه اندازی نموده و از طریق چرخش مشاغل، بتوان سریعاً به تغییرات و نرخ تولید پاسخ داد.
۶- سیستم سرپرستی سطوح پایین سازمانی، به نحوی است که سرپرست در حل مسائل رومره خود با توجه به تغییرات در تقاضا و حوادث غیر مترقبه مهارت دارد. )۳
 (لازم به یادآوری است که مکانیزم کنترل مذکور تنها در کارخانجاتی قابل اجرا است که تحلیلگران سیستمهای تولیدی، سیستم تولید آنها را تولید تکراری می نامند. حال اجازه دهید تا به اختصار تولید تکراری  راتعریف نماییم و سپس به چگونگی کاربرد کارتهای کانبان بپردازیم.
تولید تکراری
تولید تکراری عبارت است از:
ساخت، ماشینکاری، مونتاژ و تست قطعات گسسته و استاندارد که در یک حجم مشخص تولید شده و یا انجام همین عملیات برای  محصولاتی که در حجم مشخص در قالب گزینه های استاندارد مونتاژ می گردند …
مشخصه این نوع تولید، جریان های مداوم یا تولید طولانی مدت انواع قطعات است حالت ایده آل این است که قطعات به طور مستقیم از یک ایستگاه کاری به ایستگاه دیگر منتقل شوند.
هال (۱۹۸۳)
در واقع می توان این طور استدلال کرد که نتیجه نهایی بکارگیری کامل رویکرد JIT و استفاده از تکنیک های آن در تولید حرکت از تولید کارگاهی یاتولید  دسته ای به سمت تولید تکراری است. هرچه سیستم، به تولید تکراری نزدیک  تر باشند، اجرای سیستم کانبان از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد.
کنترل فعالیت تولید با کانبان
در قسمت قبل سیستم کانبان به عنوان یک سیستم کششی تشریح گردد حال با ارائه مثالی از یک سیستم ساخت و مونتاژ ساده و نمایش جریان کارتهای کانبان در ان ، چگونگی کارکرد سیستم را بررسی می نماییم. مثال حاضر بر دو محصول بانام های صندلی A و صندلی B که در فصل های پیشین در تشریح منطق MRP بکار گرفته شدند، مبتنی می باشند.
تحت سیستم کانبان، تنها خط مونتاژ اصلی از احتیاجات محصول نهایی مطلع بوده و بدین وسیله با استفاده از رویه ذیل، احتیاجات کل سیستم تولیدی را کنترل می نماید:
خط مونتاژ نهایی با توجه به زمانبندی در دست، به دنبال آن  است تا قطعات رادرزمان مورد نیاز و به مقدار مورد نیاز از مراکز کاری تغذیه کننده یاخطوط مونتاژ فرعی دریافت نماید. ین مراکز کاری یا خطوط زیر مونتاژ فرعی به تولید انباشته ای برابر یا انباشته خارج شده می پردازند. به طریق مشابه آنها نیز قطعات مورد نیاز خود را برداشت یا به بیان دیگر دریافت می کنند لذا یک واکنش زنجیره ای از سوی آخرین ایستگاه کاری به سمت اولین ایستگاه در جریان است که هدف آن برداشت تعداد قطعات دقیقاً مورد نیاز و در زمان مورد نیاز از ایستگاههای بالا سری است.
بدین ترتیب جریان مواد بانرخ مصرف مواد در خط مونتاژ نهایی همگام یا باصطلاح سنکرون می گردد. اگر الگوی زمان بندی یک الگوی منظم بوده و محصولات در انباشته ای کوچک تحویل شوند آنگاه موجودی باقیمانده در ایستگاهها بسیار اندک خواهد بود. بنابراین تولید بموقع (JIT) می تواند بدون استفاده از کنترل سفارشات کاری برای قطعات در هر مرکز کاری، بدست آید.)۱
۴(روش کانبان
“اوهینو” که شاهد تمایل افراد به تولید اضافی بود ، در پی یافتن ابزاری برامد که امکان تولید کالای مورد تقاضا وبا کیفیت خواسته شده فراهم اورد. سیستم کانبان، حاصل این اندیشه و تلاش اوهینو است.
در یک کارگاه، مبتنی بر روش کانبان، هر پست فقط قطعه ای را می سازد که پست بعدی از او تقاضا می کند. آن پست هم به نوبه خود فقط قطعه ای را تولید می کند که پست بعدی از او تقاضادارد. به همین ترتیب، آخرین پست نیز فقط قطعه ای را تولید می کند که متقاضی درخواست کرده است. در نتیجه می بایستی نوعی سیستم اطلاعاتی را یافت که نیاز نهای را با سرعت به پست های بعدی منتقل سازد. نام این سیستم، کانبان است.
خواهید دید که کاربری و فهم  این روش بسیار ساده، اما شرایط تحقق آن متعدد و بسیاردشوار است. اگر خط تولید به شکل ارائه شده در نمودار ۳ باشد، جریان اطلاعات کانبان برعکس آن بوده و با هر محموله قطعه که به پست ۲ می رسد، یک برچسب به نام کانبان جدا شده و به عنوان درخواست قطعه به پست ۱ ارسال می شود. زمانی که محموله در پست ۱ تکمیل آماده ارسال شود، کانبان در خواست بر روی آن نصب شده وبه پست ۲ فرستاده می شود. لذا کانبان، یا با محموله پر در مقابل پست ۲ است و یا با محموله خالی وآماده پر شدن در پست ۱٫ اگر محموله کانبان خالی در برابر پست ۱ وجود نداشته باشد. به این معنی است که محموله در مقابل پست ۲ است و پست ۱ متوقف می شود. لذا کانبان، ورقه کاغذ یا کارتی است حاوی اطلاعاتی در خصوص فرایند قبل و بعد ایستگاه تولید  که هنگام تحویل گرفتن قطعه برای  فرآیند بعدی مفید خواهد بود.)۴

 (انواع کارتهای کانبان
کانبان در اصل واژه ای ژاپنی است به معنی کارت، کانبان ها معمولاً کاغذهای مربع شکلی هستند که در پوشش شفافی قرار داده می شوند. دو نوع عمده این کارت در عمل عبارتند از: (نمودار ۴)
(۱) کانبان های برداشت: این کارت ها تعداد قطعه ای را که فرآیند بعدی باید از مرکزکاری قبلی خود برداشت نماید، مشخص می سازند، هر کارت وبین دو ایستگاه در جریان است:
ایستگاهی که قطعات را دریافت می کند و ایستگاهی که قطعات مورد نظر را تولید می کند

عتیقه زیرخاکی گنج