گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 203 views
 • بدون نظر
این فایل در ۵۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آب موردنيازنيروگاه ازچاه تامين مي شودكه درزيربخشي ازويژگيهاي آبهاي زيرزميني آورده شده است :

-موادمعلق درآنها بسياركم است

-ممكن است داراي ذرات شن باشد.

-معمولاًموادآلي بسياركم دارند.

اين اب حاوي آهن محلول وگاهي هم منگنز محلول هستندكه وقتي آب درمعرض اتمسفرقرارمي گيرددراثراكسيده شدن توسط هواذرات زردوقهواي درآنهاظاهرمي شود.

-دي اكسيدكربن ممكن است دراين آبهازيادباشدوPH اين آبهامعمولا ًبين۹-۷٫۹  .6  مي باشد.

-آب چاهاي خيلي عميق ممكن است معمولاًعاري ازميكروبهاوديگرميكروارگانيسمهاباشد ولي چاههاي
كم عمق معمولاًآلوده به ميكروارگانيسمهامي باشند.

-بخاطرانحلال جزئي مواد معدني معمولاًاين آبهاداراي املاح زيادمي باشند(حدود۵۰۰  ppm )كه بيشترين جزءآن بي كربنات كلسيم ميباشد
تصفیه خانه آب
درتصفيه خانه دوبخش مهم ازيكديگرجدامي شوند :
۱-بخش آبD.M   
۲-بخش سرويس دهي وشرب
تنها ناحيه مشترك بين اين دوبخش ،بخش مخازن ذخيره آب خام مي باشدكه هركدام داراي ظرفيت ۲۰۰۰ m3  مي باشد.

دستورالعمل بخش آب D . M   (تصفيه خانه) : شامل اجزاي ذيل مي باشد :
.
-۴خط موازي باهركدام داراي ظرفيت hr/m3110 مي باشد وجودداردكه قابليت سرويس
دهي آن مابين احياءيا شستشوي معكوس۲۳ساعت ميباشدودرموردستون بسترمختلط زمان  
سرويس دهي ۲۰۰ساعت مي باشد.هرخط داراي تجهيزات ذيل مي باشد :
-يك فيلترشني باظرفيت h/m3110به منظورحذف ذرات معلق
-يك فيلترذغال اكتيو جهت جداسازي يونهاي اكسيدكننده باقي مانده به منظورحفاظت رزينها درمراحل بعدي حذف رنگ ،بو،مزه ومواد آلي
-يك فيلتركاتيوني ،رزينهاي معاوضه كننده اسيدي ضعيف وقوي در مسير جريان عمل مي كند كه جهت احياءعكس عمل سرويس دهي عمل مي كنيم.
-يك دگازوركه داراي مخزن ذخيره درانتهاي آن بوده وداراي دوفن گريز از مركزمي باشد.
-يك پمپ آب دركناردگازورقرارداردكه آب كاتيوني (كاتيون آزادشده)رابه سمت ستونهاي آنييوني وبستر مختلط ودرنهايت مخازن ذخيره آب ريز(مقطر)مي فرستند.يك پمپ اصلي كه درحالت آماده به كارمي رودبراي۴خط آبD.M   درنظرگرفته شده است.
-يك فيلترآنييوني بارزيتهاي معاوضه كننده يوني بازي ضعيف وقوي در مسير جريان عمل مي كندكه جهت احياءعكس عمل سرويس دهي عمل مي كنيم.
-يك فيلتربسترمختلط با رزينهاي معاوظه كنندهبازي قوي واسيدي
-يك مخزن ذخيره اسيد سولفوريك %۹۸ظرفيت كافي براي يك ماه بهره برداري ازتصفيه خانه 
براي توليد آب D.M 
-يك مخزن مكنده اسيدبراي مكش سيستم دربين تانك اصليذخيره اسيدوپمپهاي انتقال دهنده اسيدوجوددارد.
-يك مخزن ذخيره سودسوزان%۵۰به ظرفيت كافي جهت استفاده بهره برداري يك ماه آب
D.M (تصفيه خانه)
-يك تانك روزانه سودسوزآورجهت بهره برداري واستفاده يك روزدرتصفيه خانه جهت تهيه آب D.M
-دوپمپ تخليه وانتقال دهنده سودبه منظورانتقال سودازمخزن ذخيره به تانك روزانه(يكي ازآنهامورداستفاده قرارمي گيرد)
-يكمخزن مكنده سودبراي مكش سيستم دربين تانك اصلي ذخيره سودوپمپ هاي انتقال سودوجود دارد.
-يك مخزن شستشوي معكوس به منظور شستشوي معكوس خارجي رزينهاي ستونهاي كاتيوني وآنيوني توسط مجراي انتقال رزيني از اين ستونها به مخزن شستشوي معكوس انتقال مي يابند.
-۳مخزن ذخيره آب دمينه شده كه ظرفيت هركدام۳ m2000  مي باشد.
-دوپمپ سانتريفوژبراي انتقال آب   DMبه برجهاي خنك كن كمكي میباشد

-دوپمپ سانتريفوژ انتقال دهنده آب DM باظرفيت hr/m3300كه در صورت لزوم واحتياج براي هرقسمت درنظرگرفته مي شود.
-دوپمپ احيا جهت احياء وشستشوي معكوس رزينهاباآب كه شامل احياءوآب كشي آهسته وتند رزينهاي كاتيوني آنيوني وبسترمختلط مي گردد.
-دوپمپ خنثي سازي به منظورخنثي سازي آبي كه در اثررزينها درسيكل تصفيه آب مقطربوجود
آمده است.اين حالت درمورد فيلترشني وزغال فعال صادق نيست.ظرفيت اين استخرهابه ميزان
حجم احياء هرخط وهمچنين فاكتور ايمني اختصاص يافته بستگي دارد.هر تانك داراي يك خط 
هوابراي مخلوط كردن محتويات استخر خنثي سازي مي باشد .
-دوپمپ تزريق اسيد براي خنثي كردن پساب استخر خنثي سازي كه يكي از دوپمپ درحالت اماده باش می باشد.

-دوپمپ گريزازمركز چرخشي به منظوراحتلاط يكنواخت،خنثي سازي واز بين بردن حالت مضر فاضلاب بدست 
آمده ازاحياء مي باشد.
-يك مخزن مكنده آب خنثي به عنوان مكنده سيستم كه ما بين تانك خنثي سازي وخروجي پمپهاي تخلیه و مسیر سركوله بين دواستخروجوددارد.
-يك مخزن هواي فشرده براي تأمين هوائي بافشار ثابت براي ابزاردقيق.
دستورالعمل سرويس دهي وشرب:
۱-سيستم داراي دوپمپ سرويس دهي وشرب جدا از هم كه يكي از آنها درحالت آماده به كار است.
۲-يك مخزن ذخيره هيپوكلريت با ظرفيتm3.1
۳-دوپمپ تغذيه جداازهم به منظورتزريق هيپوكلريت به تانك هوائي بيروني باظرفيت ۵٫۸lit/hrكه يكي درحالت آماده به كار است.
۴-يك تانك هوائي با ظرفيتm31000

قسمت هاي تأسيسات آب ريز به شرح ذيل مي باشد
۱-فيلترشني ۲-فيلترذغال اكتيو ۳-معاوضه كننده كاتيوني۴-دي گازور۵-معاوضه كننده آنيوني  6-بستر مخلوط   7-مخزن پمپهاي آب ريز۸-مخزن وتزريق اسيد۹-مخزن وتزريق سود۱۰-
                                                      شستشوی معكوس خارج رزينها۱۱-خنثي سازي پساب۱۲-نقص سيستم   
        
قسمت آب دينه شامل۴خط مي باشداين فرايند باورودآب خام به فيلترشني شروع مي شودكه در روش استانداردعمليات ،جريان به سوي پايين مي باشد. فيلترشني يك ستون عمودي تحت فشار به ارتفاع وقطر
۳۰۰ميلي متر مي باشد .                                                            بستر فيلتر شامل شن و دانه هاي نگهدارنده مي باشد .                           كه روي سيني نازل دار قرار دارد.
نازلها وظيفه جمع آوري وعبورآب در مدت            زمان  سرويس دهي و توزيع آب وهوادر مرحله 
يك واش را برعهده دارند.هرفيلترشني براي جريانm3/hr110طراحي شده است.وفيلترشني اولين مرحله از
مراحل تهيه آب ريز مي باشد سيستم عملياتي ويك واش فيلترشني اتوما تيك مي باشدو توسط plcكنترل میشود.
درعين حال عمليات يادشده ميتوان توسط بكاربردن دكمه هاي واقع در پانل كنترل انجام ميگردد.

عمليات بك واش شامل سه مرحله مي باشد:
۱-يك واش توسط آب جهت انتقال موادمعلق ازفيلترشني انجام مي شوددراين مرحله جريان آب زيادخواهدبود.  هم چنين ازپمپ آماده به كارآب خام نيزاستفاده مي شودكه فلوي آن متغيراست.

۲-بك واش،آب وهوابصورت همزمان،براي اين منظورجريان آب بك واش توسط فرمان Plc روي ولواز طریق فلومترکاهش
مي يابد.

۳-سيستم رادرمدبهره برداري قرارمي دهيم وآنراازپائين درين مي دهيم تاآب خروجي فيلتركاملاًتميزگردد
فيلتر كربن اكتيو :FILTRATION ACTIVE                
دومين ستون درفرايندتوليدآب ديزستون هاي كربن اكتيوهستند.اين فيلترها بدليل آلودگي ميكروبي آب خام تعبيه شده اند.همچنين بدليل كلرزني درلوله ورودي به تانك ذخيره آب خام وحساسيت رزينهابه كلرآزادنيازبه يك فيلترزغال فعال مي باشدكه كلرآزادوكلرتركيبي راحذف كندوازموادرزيني جلوگيري نمايد.
جريان آب درحالت استاندارد ازبالابه سمت پائين فيلتركربن اكتيو مي رود.فيلترهاي كربن اكتيوستون هاي تحت فشارباmm3000قطروmm4000ارتفاع ميباشد.بسترآن شامل( granulx   aaivxed   carbon  )
ونگهدارنده( growd )مي باشدكه روي سيني سوراخ شده داراي نازل ريخته شده است.نازلهاجهت جداسازي آب ازذرات كربن درحين بهره برداري وتوزيع آب درمرحله يك واش مي باشد.هرفيلتركربن اكتيوبرايhr/m110وppm uz c.2 كلرآزادطراحي شده است.
درشرايط نرمال آب فيلترشده خروجي از فيلتر شني همان خط به ستون كربن اكتيواز پائين به بالاوارد ميگردد. برمبناي تست آلودگي دماي آب ورودي در حدود c80مي باشد.اماتادرجه حرارت خروجي فيلتركربن اكتيو به زيرc30برسدآب واردفيلتركاتيوني نمي شود.

CATIONIC         FILTER                                                                                          
بعدازفيلترزغال فعال،آبداردفيلتركاتيوني مي شودكه حاوي دو نوع رزين است.رزين كاتيوني ضعيف ورزين كاتيوني قوي،كليه كاتيونهاي موجوددرآب توسط اين دونئع رزين حذف مي گردد.سيستم به صورتCounter  carent   يابه عبارت ديگرجريان سرويس ازپائين به بالاوبسترشناور وجريان احياءازبالا به پائين طراحي شده است.
درون فيلترپوشش لاستيكي داردوفضاي داخل آن توسط يك صفحه مسطح كه روي آن نازلهائي براي عبوروتوضيع يكنواخت آب ومحلول احياءتعبيه شده به دوقسمت تقسيم مي گردد.محفظه پائين فيلتربراي رزينهاي كاتيوني ضعيف ومحفظه بالائي براي رزينهاي كاتيوني قوي مي باشد.درهرقسمت يك لايه ذرات خنثي براي توضيع بهتر جريان آب موجوداست وبراي احياءازاسيدسولفوريك رقيق بادو غلظت %۷/۰و%۵/۱ استفاده مي شود.وعامل رقيق كننده آبD.M  مي باشد.                               تعبيه شده.
 • بازدید : 241 views
 • بدون نظر
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نفت اهميت اكتشاف سوخت جهت تأمين انرژی مورد نياز,دانلود پروژه و پایان نامه رشته مهندسی نفت درباره اهميت اكتشاف سوخت جهت تأمين انرژی مورد نياز,دانلود رایگان پروژه و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته فنی و مهندسی نفت,دانلود پاورپوینت و پروپوزال رشته مهندسی نفت,دانلود تحقیق و مقاله ورد word مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت اهميت اكتشاف سوخت جهت تأمين انرژی مورد نياز
با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت با عنوان اهميت اكتشاف سوخت جهت تأمين انرژی مورد نياز رو برای عزیزان دانشجوی رشته مهندسی نفت قرار دادیم . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۳۰ صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۱۵ هزار تومان میباشد …

از این پروژه و پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .

این پروژه پایان نامه برای اولین بار فقط در این سایت به صورت نسخه کامل و جامع قرار داده میشود و حجم فایل نیز ۱۲ مگابایت میباشد .

دانشگاه تهران
دانشکده فنی و مهندسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مهندسی نفت
عنوان پایان نامه و پاورپوینت :  اهميت اكتشاف سوخت جهت تأمين انرژی مورد نياز


راهنمای خرید فایل از سایت : برای خرید فایل روی دکمه سبز رنگ (خرید و دانلود) کلیک کنید سپس در فیلدهای خالی آدرس ایمیل و سایر اطلاعات خودتون رو بنویسید سپس دکمه ادامه خرید رو کلیک کنید . در این مرحله به صورت آنلاین به بانک متصل خواهید شد و پس از وارد کردن اطلاعات بانک از قبیل شماره کارت و پسورد خرید فایل را انجام خواهد شد . تمام این مراحل به صورت کاملا امن انجام میشود در صورت بروز مشکل با شماره موبایل ۰۹۳۳۹۶۴۱۷۰۲ تماس بگیرید و یا به ایمیل info.sitetafrihi@gmail.com پیام بفرستید.

فهرست

فصل اول
  1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
فصل دوم
  2-1-  تعریف شمعهای مکشی
  2-2-  شمعهای مکشی چگونه نصب می شوند و چگونه کار می کنند
  2-3-  مزایای شمعهای مکشی
  2-4-رفتار خاک در حین نصب شمع
  2-5-  رفتار خاک در زمان بهره برداری
 2-6-  تاریخچه استفاده از شمعهای مکشی
 فصل سوم          
  3-1-  مروری بر مطالعات انجام شده
  3-2-  مطالعات انجام شده بر روی صندوقه های مکشی در ماسه
          3-2-1-  نصب
          3-2-2-  بیرون کشش استاتیکی ماسه
           3-2-3-  بیرون کشش تناوبی
۳-۳-  مطالعات انجام شده بر روی رس
   3-3-1-  نصب
   3-3-2-  بیرون کشش استاتیکی رس
         3-3-3-  بیرون کشش تناوبی
         3-3-4-   بیرون کشش تحت بار های مایل
فصل چهارم
 4-1- روابط بدست آمده برای  ظرفیت باربری
 4-2-  انواع خرابی
         4-2-1- خرابی لغزشی
         4-2-2- خرابی مقاومت انتهایی
         4-2-3- خرابی ظرفیت باربری معکوس
۴-۳-  پیش بینی ظرفیت
۴-۵- ظرفیت باربری
        4-5-1- Clukey & Morrison (1993)
         4-5-2- Deng & Carter (2000)
        4-5-3- Rahman et al(2001)
         4-5-4- Maeno et al(2001)
         4-5-5- Iskander et. Al.(2002)
         4-5-6- W.Deng , P.carter.(2000)
         4-5-7- Charles Aubney , J Donald Murff(2004)
فصل پنجم
۵-۱- روابط بدست آمده برای نصب
 5-2-نصب در ماسه
    5-2-1-آنالیز
          5-2-2-محاسبات نصب برای ماسه
          5-2-3-نفوذ براثر وزن صندوقه مکشی در ماسه
    5-2-4-نفوذ با کمک مکش
          5-2-5-محدودیتهای نفوذ بر اساس مکش
   5-2-6- تاثیر سخت کننده های داخلی
    5-2-7-فاکتور فشار a و محاسبات جریان
  5-3-نصب در رس
  5 -3-1-نفوذ تحت وزن صندوقه
  5-3-2-نفوذ با کمک مکش
  5 -3-3-محدودیتهای نفوذ بر اثر مکش
  5-3-4-تاثیر سخت کننده های د اخلی
  5-3-5-نصب در سایر مصالح

۱-۱-مقدمه       

از آنجا که هیچ ابزاری تا نیازمند بشر نباشد گسترش پیدا نمی کند واز آنجا که تامین انرژی امروزه حرف اول را می زند اکتشاف سوخت وتهیه آن باعث توجه به آبهای عمیق شده است که بعضی از ابزارهای مورد نیاز برای این اکتشافات سازه های دریایی ومهارهای کششی در عمق بیشتر از ۱۰۰۰ متر است،که نیازمند استفاده از متد های بسیار جدید نسبت به متدهای قدیمی و سنتی است.
        سازههای دریایی به طور سنتی برای کاربریهای متنوع استخراج نفت به کار رفته  است.این سازها باید  دارای کارای موثر با ایمنی بالا واز نظراقتصادی بهینه باشند.
        از دیگر سازه ها برای تامین انرژی استفاده از توربین های بادی است امروزه استفاده از توربین بادی مستقر در دریا  OFFSHOR WIND TURBIN   به منظور تامین انرژی خصوصا برای کشورهایی که باد خیز هستند گسترش یافته است. علت این امر هم از نظر صرفه جویی در مصرف و هم از نظر آلودگی هوا کاملا قابل توجیه است.اولین نوع این توربین ها در سال ۱۹۹۱ در دانمارک نصب شد.
        جدا از نظر طراحی سازه ای این سازه ها طراحی پی این گونه سازها بسیر حائز اهمیت است.
استفاده از سازه های دریای در اعماق ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ متر نگرش وابتکار بالایی را برای طراحی سازه های دریای نسبت به استفاده از شمع های سنتی وسازه های گیردار را می طلبد، که درنتیجه توجه به سازه های معلق مد نظر قرار گرفته است.
        این سازه ها معلق مشابه سازه های دیگر نیاز به مهار هایی برای مقاومت در برابر نیروهای بلند کننده هستند همچنین این مهارها باید در برابر بارهای سیکلیک ناشی از نیروی باد و نیروی موج وهمچنین طوفان های احتمالی مقاومت کنند.
        در ضمن در آبهای که از شمع های سنتی استفاده می شود نیازمند شمع کوب ها و تجهیزات سنگین در دریا است که اجرای آنها بسیار پر هزینه و وقت گیر هستند.همچنین رفتار این گونه شمع ها وعدم دقت آنها در برابر بارهای افقی بسیا رحائز اهمیت است .  
ازدلایل دیگر استفاده از سازه های منعطف آن است که در آبهای عمیق پریود طبیعی مورد قبول برای سازه های گیردار در حدود تغییرات فرکانس موج است که باعث پدیده تشدید خواهد شد و بر اساس نتایج بدست آمده سازه های منعطف دارای پریودی بیشتر از پریود طبیعی موج هستند.در شکل۱-۱ نمونه ای از سازهای دریایی و توربین های بادی آورده شده است.

فصل دوم :
۲-۱-تعریف شمعهای مکشی:
        یکی از متد بسبار جدید که برای پی های سطحی بکار می رود استفاده از ایده یک سطل برعکس به عنوان پی است ، این نوع پی ها با عمل مکش وبه صورت درجا مانند شمعها  به کار می رود. این  نوع پی ها سبب کاهش در هزینه به علت کاهش مواد مصرفی و همچنین کاهش زمان اجرا خواهند شد.بنا براین برای پی بردن به عملکرد این گونه پی ها شرایط بار گذاری این گونه سازه ها و نوع بارهای آنها برای طراحی حائز اهمیت است .
        شمعهای مکشی که با نامهای صندوقۀ مکشی ، شالودۀ سطلی ، مهار مکشی ، شالودۀ دامنی  نیز شناخته می شوند.  یک نمونه از پی های سطحی هستند که با اینکه پیدایش اولیۀمفهوم آنها به اواخر دهۀ ۱۹۶۰ میلادی(Etter&Turpin ، ۱۹۶۷ ) بر می گردد    برای اولین بار در حدود ۲۰ سال پیش معرفی شدند  اما تنها پس از تحقیقات زیاد بود که در دهۀ گذشته بطور گسترده ای در لنگرگاه ها و واحدهای شناور بکار رفتند. اکنون تنها پس از کمتر از ۱۰ سال تحقیق، جایگاه خود را در صنعت نفت پیدا کرده اند. ارجحیت آنها در داشتن ظرفیت بالا برای لنگرگاههای محکم و زنجیری ، در اکثر سایتهای سراسر جهان مانند برزیل، آفریقای غربی، دریای شمال، دریای نروژ و خلیج مکزیک بخوبی شناخته شده اند. (شکل ۲-۱)

شکل۲-۱: مناطق آبهای عمیق جهان

        استفاده از این نوع پی ها به دلیل مزایایی که نسبت به سایر انواع پی ها دارند  به سرعت در حال گسترش است وبه وفور جای شمع های معمولی را می گیرند.
۲-۲-مزایای شمعهای مکشی:
از جمله مزایای مهم اینگونه شمعها بطور خلاصه می توان به موارد زیر اشاره کرد :
•    روشهای طراحی قابل اعتماد هم برای اجرا و هم برای بهره برداری.
•    رفتار قابل پیش بینی در حین اجرا.
•    آزادی عمل؛ یعنی عملیات نصب می تواند معکوس شود و دوباره اجرا شود.
•    هزینۀ پایین در مقایسه با روشهای دیگر از لحاظ مصالح .
•    این سیستم پی سازه های دریایی را می توان در زمانهای بسیار کوتاه در بعضی موارد کمتر از یک روز نصب کرد.
•    استفاده از ابعاد مختلف با هر ترکیبی (تعداد و چینش دلخواه ) قابل اجرا هستند که در نتیجه می توان از سختی و ظرفیت پیچشی مورد نظر را تولید کرد.
 

   شمعهای مکشی چگونه نصب می شوند و چگونه کار می کنند :
         شمعهای مکشی برای دامنۀ وسیعی از انواع سازه های دریایی ثابت و شناور کاربرد دارند، و اثبات شده است که قابلیت تطبیق خوبی با شرایط مختلف خاک، نیازهای سازه ها و نوع و بزرگی نیرو دارند.
صندوقه مکشی استوانۀ فلزی ( بعضا بتنی) تو خالی با قطر زیاد که از انتها باز واز بالا بسته می باشد. صندوقه که معمولاً از شناور مخصوص نصب به آب انداخته می شود، باید به آرامی بر روی بستر دریا قرار گیرد. طریقۀ پایین بردن صندوقه در آب به این صورت است که شیرهای مخصوص موجود در بالای آن باز می شود و هوای محصور در آن به سرعت تخلیه می شود و بدین ترتیب در آب پایین می رود.   برای نصب صندوقه آنرا از نوک که باز است، بر روی بستر دریا قرار می دهند. در این حالت در حالیکه شیر تخلیه آب باز است، شمع تحت وزن خود در داخل بستر فرو می رود با اتمام نفوذ صندوقه بر اثر وزن شیرهای مذکور بسته می شوند که باعث آب بندی صندوقه در برابر خلا که ایجاد خواهد شد نیزمی گردد. سپس آب موجود در قسمت محصور بین بستر و کلاهک فوقان شمع توسط پمپ خارج می شود، این امر باعث کاهش فشار درون صندوقه می شود. اختلاف فشار موجود بین داخل و خارج آن باعث رانده شدن صندوقه به داخل خاک می شود. بعد بسته به نوع طراحی کلاهک روی آن برداشته می شود؛ یا در محل باقی می ماند و کاملاً آب بندی می شود. بدین ترتیب وقتی شمع بخاطر نیروهای آنی و ضربه ای مانند نیروی موج یا ضربه های کشتی ها تحت کشش قرار گیرد در آن مکش ایجاد می شود و از خروجش جلوگیری می شود. در این حالت وزن قطعه ای از خاک که درون شمع است نیز جزء نیروهای مقاوم محسوب می شود که این نیروها باید با نیروی اصطکاک جداره جمع شوند. در صورتیکه نیروها بلند مدت باشند حالت زهکشی شده داریم و نوع خرابی متفاوت است که بعد به تفصیل در مورد انوع خرابی بحث خواهد شد.(شکل ۲-۲ و۲-۳و۲-۴ )

شکل۲-۲:صندوقه مکشی و  طریقه نصب آن (Byrne ،۲۰۰۰ )

شکل ۲-۳

شکل ۲-۴ :نصب صندوقه در کارگاه

۲-۳-روشهای نصب
روشهای حمل مانند بلند کردن و گذاشتن مهار  ساخته شده بر روی پاشنۀ یدک کشها، موجود بودن کشتی مناسب، تدارکات و هزینه ها؛ بیشتر از شرایط خود مهار و شرایط خاک و بارهای وارده، نوع شمع و روش نصب را به طراح تحمیل می کنند. اغلب، نوع کشتی های در دسترس دیکته می کند که باید از روش بلند کردن و نصب کردن یا کشیدن و نصب کردن استفاده کرد.
زمان لازم برای نصب هر شمع بسار متغیر بوده و بیش از آنکه به روش نصب بستگی داشته باشد، به خرابی ابزار آلات، وضع هوا، عمق، شکل لنگرکاه و مشکلات تکنیکی بستگی دارد. هر دو روش قابلیت نصب یک مهار را در عمق ۳۵۰-۴۰۰ متری در زمان ۱۲ ساعت از خود نشان داده اند.

 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

روغن معدنی یا نفت که به انگلیسی آن را پترولیوم (Petroleum) و به فرانسه پترول (Petrol) می گویند. از دو کلمه لاتین پتروس و اولئوم یعنی روغن سنگ ترکیب شده است. در زبان اوستائی کلمه (نپتا) به معنی روغن معدنی است که کلدانیها و عربها آن را از فارسی گرفته و نفت خوانده اند ولی دوتن از مستشرقین غربی به نامهای پرفسورهرتزفلد(Hertz fled) وپرفسوربیلی(Bailey) معتقدند که کلمه نفت از فعل “ناب” فارسی به معنی ضد رطوبت گرفته شده است.
مواد نفتی از قدیم شناخته شده و از ابتدای شناسائی تا به امروز قدم به قدم براهمیت آن افزوده گردیده است. تاریخ هردوت که حدود ۴۵۰ سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده نشان می دهد که از نفت و مشتقات آن از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح استفاده می شده است و همچنین اسناد تاریخی گویای این واقعیت است که دو هزار سال پیش در اروپا بخصوص جزیره سیسیل مردم با نفتی که از سطح زمین بالا آمده و به صورت چشمه ای کوچک در می آمده آشنائی کامل داشته و از آن استفاده می کرده اند.
از اواسط قرن نوزدهم میلادی که اولین کاوشهای علمی برای دست یابی به نفت آغاز شد تا به امروز این ماده انرژی زا و سیال سرمنشاء دگرگونیهای بسیاری در زندگی بشر گردیده که همگی آنها قابل تعمق و بررسی می باشند.
نفت از یک طرف جهش برق آسای صنعت و تکنولوژی راموجب گردید و از طرف دیگرمحور بسیاری از برخوردها و تصادمات بین المللی و تصمیم گیریهای سیاسی قرار گرفت. سیاستمداران با توجه به نقش ارزنده نفت و نیاز مبرمی که به این ماده حیاتی دارند مهمترین نقشهای اقتصاری خود را بر پایه غارت و چپاول منابع کشورهای صاحب نفت قرار داده اند. آنها به خوبی می دانند که هر چه منابع نفتی دنیا را بیشتر در اختیار داشته باشند از یک طرف کشورهای محتاج به نفت را تحت سلطه خود داشته باشند از طرف دیگر صنایع سنگین شان را تغذیه کرده و به سرعت بازارهای جهانی را به خود اختصاص می دهند. بدین ترتیب به منابع نفتی کشورهای غیر صنعتی صاحب نفت توسط نفت خواران جهانی استثماری را جان بخشیده و جایگزین شیوه های قبلی زور گویان تاریخ گشته است.   
….. و اما در ایران
در نگرشی به تاریخ تحولات نفتی در ایران می بینیم از زمانیکه در سال ۱۲۸۰ شمسی اولین امتیاز استخراج منابع نفتی توسط مظفرالدین شاه قاجار به یک انگلیسی بنام ویلیام دارسی داده شد نفت طلای سیاه بلای ایران و سرمنشاء تمامی نگون بختی ها گردید. از آن پس بود که نفت و مسائل مربوط به آن ترجیع بند کلیه تغییرات و نابسامانیها گردید.
براساس این قرارداد که مطالعه متونش چیزی جز لعن و نفرین بر جا نمی گذارد ویلیام دارسی انگلیسی متعهد گردید در مقابل بهره برداری از منابع نفتی جنوب ایران سالیانه فقط شانزده درصد به عنوان حق الامتیاز از منابع حاصله به دولت ایران بپردازند.تلاش دارسی پس از هفت سال بالاخره در سال ۱۲۸۷ در مسجد سلیمان به ثمر رسیده و چاهی که در این ناحیه حفر شده بود به نفت برخورد.
به دنبال این موفقیت ناگهان انگلیس روی کار آمده و بر امتیاز دارسی چیره شد و تمام امور را بدست گرفت بالاخره در سال ۱۳۳۰ بدنبال مبارزه ای سخت و طولانی و در اثر مجاهدتهای رهبران مذهبی و سیاسی وقت و حمایت بی دریغ مردم از آنان نفت ایران ملی شد.

کاشف نفت:
مصرف نفت در گذشته به علت عدم دسترسی به این ماده حیاتی اختصاص به یک نوع مصارف جزئی داشت یعنی در نقاطی که نفت به صورت خود جوش یا حفریت ابتدائی بدست می آمد در حد همان منطقه و در مصارفی کم اثر خلاصه می شد. اما با روی کار آمدن حفاری های علمی مصرف نفت بالا گرفت و با بالا رفتن مصرف ارزشهای
آن هم بیشتر شناخته شد.
بهمین خاطر اولین عملیات حفاری را که در سال ۱۸۵۹ صورت گرفت باید بعنوان نقطه عطف در تاریخ صنعت نفت بحساب آورد. 

منشاء نفت و تشکیل مخازن نفتی:
می دانیم که سنگهای متشکله پوسته زمین را دو دسته بزرگ تشکیل می دهند.یکی از سنگهای آتش فشانی که به صورت گداخته ازاعماق زمین خارج شده و پس از سرد شدن به صورت فعلی باقی مانده و دیگری سنگهای رسوبی که توسط آب باران و جریان رودخانه ها به داخل دریاها رانده شده و طی سالهای زیاد طبقه طبقه روی هم انباشته و بر اثر فشار طبقات متراکم گشته اند. امروزه اکثر دانشمندان معتقدند که نفت باقیمانده حیوانات و نباتاتی است ذره بینی با اسم “پلانگتون” که اجساد آنها در لابلای رسوبات گفته شده باقیمانده و سپس بر اثر فشار و حرارت و فعل و انغعالات شیمیائی بصورت نفت تغییر یافته و میان خلل و فرج برخی از لایه های زمین محبوس مانده اند.
نفت خام از ترکیبات بیشمار هیدروژن و کربن بوجود آمده که معمولا” هیدروکربن نامیده می شود. در ترکیبات نفت خام مقادیر بسیار کمی از عناصر دیگر نیز وجود دارند که ناخالصی آنرا تشکیل می دهند.این هیدروکربورها بنابر نسبت ترکیب کربن و هیدروژن دارای خواص متفاوت بوده و از لحاظ رنگ و شکل,سبکی یا سنگینی با یکدیگر متفاوت هستند. بعضی خیلی سبک بوده به صورت گاز می باشند و برخی مایع و پاره ای کاملا” جامد هستند مانند آسفالت و قیر. بنابراین هیدروکربورها بر حسب شرایط اولیه در هر نقطه از زمین به صورتهای مختلفی یافت می شود.      نفت خام که معمولا” مقداری آب شور و گاز بهمراه دارد در حفره های بسیار ریز قسمتهای مناسبی از قشر زمین که 
اصطلاحا” آنها را تله های نفت گیر (Oil Traps) مینامند در طول سالیان دراز انبار شده
اند.       
 چگونگی تشکیل و منشاء بسیاری از مواد معدنی منجمله نفت بوسیله آزمایشهای شیمیایی و ذره بینی معلوم می گردد. مثلا” با آزمایش ذره بینی زغال سنگ و تحقیق در چگونگی تشکیل لایه های مجاور معدنی آن معلوم می شود که منشاء زغال سنگ درختهایی است که در سواحل دریاهای قدیم می روئیدند و سپس در زیر لایه های متعدد زمین مدفون گشته و پس از گذشت زمان بصورت رگه های زغال سنگ درآمده اند. اما طرز تشکیل نفت را نمی توان با آزمایشهای ذره بینی و یا آزمایش سنگی که در آن جمع شده معلوم ساخت زیرا نفت مایعی روان که از نقطه ای به نقطه دیگر جریان یافته و در نتیجه ممکن است در جایی غیر از محلی که بوجود آمده است جمع گردد.
نفت بصورت دریاچه یا رود در انبار زیرزمینی قرار نگرفته بلکه در بین قسمتی از منافذ ریز و خلل و فرج لایه های مخصوص زمین یافت می شود و بقیه فضای این خلل و فرج را آب گرفته است. لایه هایی که نفت در آن جا گرفته بیشتر سنگ های آهکی و منفذدار و متخلخل است.
در این لایه های منفذدار آب و نفت و گاز با هم جای گرفته اند, منتها به ترتیب وزن مخصوص آنها, آب که از همه سنگین تر است در زیر نفت و گاز در بالای آن.

هجرت نفت:
بطور کلی می توان نفت و گاز به صورت قطرات یا حبابهای بسیار کوچکی تشکیل یافته و قسمتی از خلل و فرج لایه ای که در آنجا بوجود آمده اشغال می کند. قسمت دیگر این خلل و فرج را معمولا” آب نمک دریا که در آنجاگیر افتاده است می گیرد. لایه های رسوبی را که قطرات نفت در آنجا بوجود می آید اصطلاحا” مادر سنگ یا لایه نفت زا می گویند. قطرات نفت به ندرت در همان محل و لایه ای که تشکیل یافته می مانند,بلکه براثر عواملی از آنجا حرکت کرده و در لایه دیگری بنام مخزن جمع می شوند این حرکت و تغییر محل را در اصطلاحا” هجرت نفت می گویند.
هجرت نفت شامل دو مرحله جداگانه است: 
یک حرکت نفت آب و گاز از لایه اصلی یا مادر سنگ مخزن که آن را هجرت نخستین گویند و دیگر حرکت آن درون سنگ مخزن که در نتیجه جدا شدن گاز و نفت و آب و قرار گرفتن آنها بصورت وزن مخصوص صورت می گیرد, این را هجرت دوم می نامند. طی این مرحله است که در سنگهای مخصوصی بنام نفت گیر به دام می افتد و از همین جاست که نفت استخراج می شود. البته حرکت یا هجرت نفت به کندی صورت می پذیرد و سرعت آن معادل سی تا شصت سانتی متر در سال است و اینجا معلوم می گردد که میلیونها سال گذشته تا منابع امروزی نفت در اعماق زمین تشکیل یابد.

ترکیبات نفت خام:
قسمت اعظم نفت خام از هیدروکربنهایی تشکیل شده است که عموما” از مقادیر کمی اکسیژن،گوگرد،ازت،وانادیوم و غیره در آن یافت می شود. عملیات فیزیکی در پالایش نفت مانند تقطیر تابع خواص هیدروکربنهای موجود آن و عملیات شیمیایی مانند تصفیه و گوگرد،ازت و غیره می باشد.
انواع گوناگون هیدروکربنهای نفت خام را در سری های مختلف می توان طبقه بندی نمود که از آن جمله مهمترین آنها پارافین ها،نفتین ها،آروماتیک هاو الفین ها می باشند.

پارافین ها:
اتمهای کربن با اتصال به اتمهای هیدروژن در طول یک خط ساختمان زنجیری پارافینهای نرمال را تشکیل می دهند ساده ترین پارافین که هیدروکربنی بسیار سبک است متان(CH4) نام دارد. پارافین بعدی در این سری اتان (C2H6) می باشد. متان و اتان از آنجائیکه در شرایط معمولی مایع نمی شوند به گاز خشک معروفند. مولکولهای بعدی این سری پروپان(C3H8) و بوتان(C4H10) می باشد اگرچه در شرایط متعارفی بصورت گاز هستند ولی به راحتی مایع شده و در مخلوط های مناسب به عنوان گاز مایع مصرف می شوند. مولکول بعدی که اولین پارافین مایع در شرایط متعارفی است پنتان(C5H12) نام دارد. پارافینهای نرمال می توانند از متان شروع شده و به پلیمرهایی شامل هزاران کربن در طول یک زنجیر ساده خطی ختم می شوند.

ایزوپارافین ها(ISO-ParaffinS):

ایزومرهای پارافین های نرمال هستند که در آن هر اتم کربن می توانند به یک و یا چهار اتم کربن دیگر بپیوندد.در پارافین ها با افزایش اتمهای کربن نقطه جوش بالا می رود ولی عموما” در تعداد مساوی کربن ایزوپارافین نسبت به پارافینها دارای نقطه جوش و ذوب پائین تر و عدداکتان بالاتر هستند فرمول کلی پارافینها CnH2n+2 می باشند که در آن n برابر تعداد کربن است.

نفتین ها:
نفتین ها شکل دیگری از هیدروکربنهای پارافین هستند که تقریبا” در همه انواع نفت خام وجود دارند. در این سری کربنها با پیوند با هم تشکیل یک حلقه بسته می دهند به این دلیل گاهی هم آنها را سیکلوپارافین (Cyclo-Paraffin) می نامند. ساده ترین نوع اشباع شده این سری سیکلوپروپان می باشد که در آن سه اتم کربن و شش اتم هیدروژن تشکیل مثلث را داده اند.

الفین: 
الفین ها به پارافین های اشباع نشده اطلاق می گردد. در این ترکیبات دو اتم کربن به
جای اشتراک در یک جفت الکترون ،در دو جفت الکترون اشتراک دارند و اتصال مضاعف می باشند. ساده ترین الفین ،اتیلن C2H4 است که در آن دو اتم کربن در دو جفت الکترون شریک بوده و بقیه ظرفیت را با اتمهای هیدروژن پر می کنند. اتمهای متعدد کربن در ترکیبات الفین می توانند بصورت خطی مانند پارافین ها قرار گیرند گاهی ممکن است بیش از یک اتصال مضاعف در یک مولکول وجود داشته باشد مانند بوتادی انC4H6 که در آن صورت آنها را دی الفین می نامند.

ترکیبات متفرقه:
نمک که بصورت آب نمک به همراه نفت خام به دستگاههای پالایشی وارد می شود یکی از ناخالصی های عمده است که باعث گرفتگی مبدلهای حرارتی و تولید کک در لوله های کوره می گردد علاوه بر این نمکهای کلره مخصوصا” کلرورمنیزیم تولید اسیدکلریدریک می نمایند که خوردگی در دستگاههای پالایش بویژه در قسمتهای فوقانی برج تقطیر را سبب می گردد.

ازت:
هر چند که ترکیبات ازته نفت خام اهمیت چندانی ندارد ولی باعث کاهش فعالیت کاتالیستهای مورد استفاده در دستگاه کراکینگ و مرغوب سازی بنزین شده و گاهی اوقات با تشکیل نمکهای مختلف گرفتگی مسیر گازهای گردشی را موجب می گردند.
 • بازدید : 171 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نفت خام را پس از انكه ازدل خاك بيرون آوردند با لوله ياكشتي و غيره به پالايشگاه حمل ميكنند تا درآنجا پالايش و به تركيبات مفيد و قابل استفاده تبديل شود زيرا نفت خام را به همان صورت اوليه نمي توان استفاده كرد . 
همان طوري كه بيان شد نفت خام مخلوطي از هيدروكربورهاي مختلف بوده كه در ان مواد سبك مانند بنزين و مواد سنگين مانند قير وجود دارد كه در هم حل شده اند . براي استفاده بايد اين مواد از هم تفكيك گردند و به اين جهت لازم است كه عمل تفكيك پذيري روي نفت خام انجام گيرد .بعد از عمل تفكيك در مورد بعضي از فراورده ها ، جهت قابل استفاده شدن لازم است كه عمليات ثانويه روي آنها انجام گيرد . 
براي هر يك از مراحل پالايش دستگاههاي خاصي لازم است ودركل عمل پالايش شامل سه مرحله اصلي مي باشد كه عبارتند از :تفكيك يا عمل جداسازي ،عمل تبديل و تصفيه . 
قبل از پرداختن به هر يك از مراحل لازم است توضيحات مختصري در مورد بعضي تعاريف و قوانين داده شود . 
فاز: محيط يا قسمتي ازماده است كه تمام خصوصيات فيزيكي و شيميايي آن يكسان باشد. 
نقطه جوش : درجه حرارتي است كه مايع در  ان درجه حرارت به حالت غليان در مي آيد و درهمه نقاط مولكولها مي خواهندبه فاز گاز وارد شوند . 
حالت تعادل : به حالتي از سيستم گفته مي شود كه خواص ماكروسكوپي آن مانند : 
دما، فشار ، غلظت ، حجم و …در ان حالت ثابت باشد ، تعادل ديناميكي دارد و در اشل ميكروسكوپي تحولات دردو جهت با سرعت مساوي انجام مي گيرد. 
فشار بخار : در سيستم بسته روي سطح مايع در هر درجه حرارتي مقداري بخار مايع ايجاد  مي شود كه اين بخار توليد فشار مي كند . وقتي كه بين فاز مايع و فازگازي تعادل برقرار گردد فشار ايجاد شده را فشار بخارمايع گويند كه تنها بستگي به دما دارد ودرهردمايي براي هر مايع مقداري ثابت است ودر صورت تغييرد ما مقدار ان نيز تغيير مي كند و رابطه آن به صورت زير مي باشد : 
 
در اين رابطه P  فشار بخار بر حسب اتمسفر t  دما بر حسب درجه كلوين و   آنتالپي تبخير مولي بر حسب ژول برمول   و R ثابت گازها كه برابر ۳۱۴/۸ ژول بر درجه كلوين مول  است . 
در محدوده  دمايي كه H 8 ثابت باشد رابطه زير كه به نام ( كلازيوس – كلاپيرون ) معروف است را خواهيم داشت : 
 
فشار جزئي : در مورد مخلوط گازها ، فشاري را كه هر گاز وقتي كه به تنهايي تمام ظرف را اشغال كند فشار جزيي آن گاز گويند وبا  نشان مي دهند مجموع فشارهاي جزئي گازها مساوي فشار كل سيستم است : 
  و  
دراين روابط   فشار كل و  كسرمولي سازنده i مي باشد . 
محلول : به يك مخلوط يكنواخت و همگن محلول گويند كه  داراي يك فاز مي باشد . 
محلول ايده آل : محلولي را گويند كه آنتالپي انحلال آن مساوي صفر باشد :  
تعادل فازها در محلول دوتايي : وقتي كه دو ماده را در هم حل مي كنيم در حالت كلي دو حالت اتفاق مي افتد : 
۱- دو ماده در هر دو فاز سنگين و سبك ( به عنوان مثال ، حالت مايع و حالت گاز ) درهم حل 
مي شوند . 
۲- دو ماده در فاز سنگين نا محلول و در فاز سبك محلول هستند ( صرفا در فاز مايع نامحلول ودر فاز گاز محلول هستند . ) 
دروهله اول ، ما حالتي را در نظر مي گيريم كه هم در فاز سبك و هم در فاز سنگين محلول هستند و اشاره اي به روابط و قوانين موجود در اين شرايط مي كنيم . 
وقتي كه مخلوط ايده آل ازدو مايع داشته باشيم ،در فاز بخار و بر اساس قانون دالتون خواهيم داشت : 
و 
و براساس قانون رائولت ، فشار بخار هر سازنده از روي غلظت آن در فاز مايع مساوي است با : 
 
در اين رابطه  فشار بخار جسم A در فازي گازي ،  فشار بخار خالص جسم A و   كسر مولي در فاز مايع و  كسرمولي در فاز بخار است . 
از مجموع اين دو رابطه خواهيم داشت : 


 
 
در مخلوطهاي دو تايي ايده آل در حالت تعادل بين مايع و بخار خواهيم داشت : 
                                                            و 
در اين رابطه k  ضريب تعادل و x1  و x2  جز مولي اجزا ۱و۲ در فاز مايع  و Y1,Y2  
جز مولي اجزا ۱و۲ در فاز بخار مي باشد و هميشه در مورد آنها داريم : 
  و  
نسبت فشار خالص دو جسم را ضريب فرايت گويند كه معادل است با : 
 
عوامل تغيير كننده در مخلوطهاي دو تايي 
عوامل تغيير كننده در مخلوطهاي دو تايي عبارتند از دما T   ، فشار p و تركيب مخلوط c  يا همان x  براي نمايش تغييرات پارامترها بر روي صفحه وبررسي اثر آنها در روي فازها معمولا دو پارامتر درنظر گرفته مي شود و بقيه پارمترها ثابت مي مانند . 
در مخلوطهاي دو تايي كه از قانون رائولت پيروي مي كنند ، يعني اينكه آنتالپي انحلال مساوي صفر است ،   محلول ايده ال است و خواهيم داشت : 
 
دراين رابطه   فشار بخار جسم A در روي محلول و  فشار بخار همان جسم بصورت خالص و  كسر مولي  ان در فاز مايع است . 
تغييرات فشار بخار بر حسب تركيب ( شكل ۱و۲ ) و تغييرات درجه حرارت و نقطه جوش بر حسب تركيب ( شكل ۲-۲) و  منحني تعادل كسر مولي در فاز X ودر فاز بخار y  ( شكل ۳-۲) و منحني فشار بر حسب درجه حرارت درتركيب ثابت ( شكل ۴-۲) به صورت زير مي باشد : 
انحراف از محلول ايده آل : 
درمواردي كه گرماي انحلال مساوي صفر نباشد ، از قانون رائولت پيروي نمي كند و نسبت به آن انحراف نشان ميدهد . حال اگر گرماي انحلال منفي باشد ،  گويند انحراف منفي است و منحني ها در زير منحني ها در زير منحني هاي رائولت قرار مي گيرد و منحني هاي مربوط به تغييرات نقاط جوش و حرارت بر حسب تركيب ( شكل ۵-۲) و تغييرات فشار بخار بر حسب تركيب ( شكل ۶-۲) به قرار زير باشد : 
در حالتي كه آنتالپي انحلال مثبت باشد ، گويند كه انحراف مثبت استو منحني هاي رائولت قرار مي گيرد ، تغييرات مربوط به اين حالت بصورت منحني هاي شكل ( ۷-۲) و شكل( ۸-۲) مي باشند . 
در مواردي كه مواد در فاز سنگين تا محلول و در  فاز سبك محلول باشند ، دياگرام حالت تعادل فازها ، متفاوت از قبلي است ولي از انجا كه خارج از بحث ما مي باشد ، توضيح بيشتر داده نمي شود و تنها به منحني تعادل آن اشاره مي گردد : 


۹-۲ : دياگرام تعادل تركيب 
درجه حرارت براي دو ماده  در فاز
سنگين جامد ( s ) حل نمي شوند ودر فاز
 سبك مايع ( L ) محلول هستند . 

تعادل يك سيستم چند فازه بوسيله قاعده فازها مورد بررسي قرار مي گيرد و اين قاعده تغييرات ، يا تعداد فاكتورهاي مستقل را كه بدون تغيير تعداد فازها ، ميتوانند تغيير كنند معلوم مي سازد . اين قاعده بوسيله رابطه زير نشان داده مي شود : 
 
دراين رابطه C درجه ازادي سيستم k  تعداد سازنده سيستم و n  تعداد پارامترهاي خارجي كه در روي تعادل موثر هستند و P  تعداد فازها را مشخص مي كند . در حالت عمومي تعادل سيستم به سه فاكتور دما ، فشار ، تركيب بستگي دارد .در بيشترموارد يكي از اين فاكتورها ثابت نگه داشته مي شود و منحني براساس دو متغير رسم مي گردد . 
جهت بررسي و نحوه استفاده از قانون فوق ، حالت تعادل بين موادي را كه هم در فاز سبك و هم در فاز سنگين حل ميشوند ، واز قانون رائولت پيروي مي كنند در نظر مي گيريم . ( شكل ۲-۲) 
درهر نقطه از ناحيه L,G كه تنها يك فاز و يك تركيب معلوم x  وجود دارد ،مقدار c  بصورت زير محاسبه مي گردد . 
 
بدين معني كه هر كدام از پارامترهاي دماوتركيب را مي توان مستقلا تغيير داد بدون اينكه تعداد فازها تغيير كند . در روي منحتي  قسمت بالا كه تركيب فاز بخار را معلوم مي كند ، يا قسمت پايين كه تركيب فاز مايع را مشخص مي كند ، و نيز در ناحيه G+L  مقدار c  بصورت زير محاسبه مي گردد : 
 
يعني اينكه يك متغير مستقل وجود دارد و پارامتر ديگر بستگي به اولي دارد و براي اينكه تغيير فاز صورت نگيرد لازم است كه با تغيير پارامتر اولي ، دومي نيز تغيير كند . 
در نقاط   كه نقاط جوش مواد خالص A,B هستند ، مقدار c  مساوي است با : 
 
يعني اينكه هيچ يك از پارامترها نمي توانند تغيير كنند و باتغيير هر كدام از انها ، تغيير فاز اتفاق خواهد افتاد 
تفكيك   SEPARATION 
جدا كردن اجزا و سازنده هاي يك مخلوط را از هم تفكيك گويند كه دركل عملي فيزيكي است وبااستفاده از انتقال ماده از يك فاز به فاز ديگر انجام ميشود . 
با توجه به نوع مخلوط چند روش براي تفكيك وجود دارد : 
۱- تفكيك حرارتي : در اين روش از روي اختلاف در نقطه جوش يا اختلاف در نقطه انجماد مي توان با تغيير دادن درجه حرارت ، اجزا وسازنده ها را از هم جدا كرد ،وا ز يك فاز به فاز ديگر انتقال داد .مثل : عمل تقطير و تبلور . 
۲- تفكيك به كمك ماده قابت : باافزودن حلال خاص يا ماده جذب كننده به مخلوط ميتوان اجزا مورد نظر را از فازي به فاز ديگرانتقال داد مثل : عمل استخراج با حلال ويا جذب سطحي . 
۳- ساير روشهاي جدا سازي : در مورد مخلوطهاي ويژه روشهاي خاصي را مي توان بكار برد مانند جدا كردن مواد جامد معلق توسط صافيها و جدا كردن بعضي از مولكوها با استفاده از غربال مولكولي و غيره . 
عمل تقطير در تمام صنايع شيمي بخصوص در صنعت نفت ، مورد استفاده زيادي دارد و در اين ميان تقطير و استخراج بيش از ساير روشها كاربرد دارد . 
تقطير مخلوط  
تقطير روشي است كه جهت جدا كردن اجزا يك مخلوط از روي اختلاف نقطه جوش آنها استفاده ميشود و در حالت كلي بر چند نوع مي باشد : 
۱- روش تقطير ساده غير مداوم 
۲- روش تقطير ساده مداوم 
۳- روش تقطير جز به جز غير مداوم 
۴- روش تقطير جز به جزمداوم 
۵- روش تقطير آبي 
۶- روش تقطير در خلا 
۷- روش تقطير به كمك بخار آب 
تقطير ساده غير مداوم 
در اين روش تقطير ، مخلوط حرارت داده ميشود تا بحال جوش در آيد . بخارهايي كه تشكيل مي شوند و غني از جز سيك مخلوط مي باشد پس از عبور از كندانسورها ( ميعان كننده ها ) تبديل به مايع شده از سيستم تقطير خارج مي گردند . به تدريج كه غلظت جز سنگين مخلوط درمايع باقي ماند ، زياد مي شود .نقطه جوش آن به تدريج بالا مي رود . به اين ترتيب درهر لحظه از عمل تقطير تركيب فاز بخار حاصل و مايع باقي مانده تغيير مي كند . 
بيلان مواد به صورت زير است : 
بيلان كل مواد : F=L+V 
وي بيلان جز مواد : 
F.X1=L.X1+V.XV 
كه XV,X1,XF به ترتيب درصد جز سبك مخلوط در فاز ماع اوليه ، باقي مانده و بخار حاصل مي باشد . 
تقطيرساده مقاوم 
در اين روش مخلوط اوليه ( خوراك دستگاه ) بطور مداوم با مقدار ثابت در مقدار زمان در گرم كننده گرم ميشود تا مقداري از آن به صورت بخار در آيد و به محض ورود در ستون تقطير جز سبك مخلوط به صورت بخار از عبور از كندانسورها به صورت مايع در مي آيد . 
جز سنگين نيز از ته ستون تقطير خارج مي شود قابل ذكراست كه هميشه جز سبك داراي مقداري جز سنگين و جز سنگين هميشه داراي مقداري جز سبك است . بيلان مواد بر اي واحدزمان به صورت زير است ، ( شكل ۱و۲) 
 • بازدید : 199 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهی شده وشامل موارد زیر است:

گاز طبيعي يك منبع مهم انرژي است كه تحت شرايط توليد طبيعي از بخار آب اشباع مي‌‌شود. بخار آب خورندگي گاز طبيعي را افزايش مي‌دهد، بخصوص وقتي گازهاي اسيدي نيز در آن وجود داشته باشد. روش‌هاي گوناگوني جهت خشك كردن گاز طبيعي مي‌تواند استفاده شود.

مقدمه
گاز طبيعي با توجه به نوع مخازني كه از آن توليد مي‌شود، ممكن است اجزاي ناخواسته گوگردي خصوصاً H2S و بخار آب را به همراه داشته باشد. تركيبات سمي گودگردي بخصوص H2S طي عمليات تصفيه از گاز جدا مي‌گردد. بخار آب نيز طي عمليات نم‌زدايي از گاز جدا مي‌شود. آب مايع و يا بخار آب به دلايل عمده زير بايد از گاز طبيعي جدا شوند:
عمل نم‌زدايي در پالايشگاهع گاز خانگيران توسط ستون‌هاي حاوي جاذب سطحي موبيل سوربيد به دليل ظرفيت بالاي آنها براي جذب آب و همچنين احيا در دماي پايين صورت مي‌گيرد. موبيل سوربيد ظرفيت بالايي جهت جذب پنتان و هيدروكربن‌هاي سنگينتر داشته و مي‌تواند جهت تنظيم نقطه شبنم گاز خروجي و رساندن آن به مشخصات استاندارد خطوط لوله بكار رود.
كاربرد و استفاده از هر فرآيندي (از قبيل جذب، جذب سطحي، سرد كردن، فشرده‌سازي و يا استفاده از كلريد سديم) جهت نم‌زدايي گازهاي طبيعي داراي خصوصيات منحصر بفرد خود مي‌باشد.
كليه اين روش‌ها داراي مزايا و معايبي بوده و انتخاب هر يك از آنها بايد با توجه به شرايي خاص فرآيند كلي بررسي گردد.
مزايا و معايب استفاده از ستون‌هاي جذب سطحي به صورت خلاصه به شرح زير ارائه مي‌شود:
مزايا:
۱٫ دستيابي به نقاط شبنم پايين تا ۱۵۰ درجه فارنهايت را ميسر مي‌كند.
۲٫ تغييرات كوچك فشار، دما و سرعت جريان گاز در عملكرد آنها بي‌تاثير است.
۳٫ حساسيت آنها نسبت به پديده‌هاي خوردگي و كف‌زايي اندك است.
معايب:
۱٫ هزينه‌هاي ثابت عملياتي بالا و همچنين افت فشارهاي بيشتري دارند.
۲٫ امكان مسموم شدن جاذب‌ها توسط هيدروكربن‌هاي سنگين، هيدروژن سولفيد، كربن دي‌اكسيد كربن و غيره وجود دارد.
۳٫ امكان شكستگي مكانيكي ذرات جاذب خشك‌كن وجود داردو
۴٫ وزن بالا و نياز به فضاي زياد.
۵٫ مقدار انرژي مورد نياز براي احياي آنها زياد بوده و در ضمن هزينه واحدهاي جانبي آنها نيز بالاست.

جاذب موبيل سوربيد
موبيل سوربيد شامل ۹۷% سيليكا و ۳% آلومينا مي‌باشد. ظرفيت جذب آن اساساً همانند سيليكاژل معمولي بوده، اما دانسيته توده آن و همچنين ظرفيت جذب آن به ازاي هر واحد حجم كمي بيشتر از سيليكاژل معمولي مي‌باشد.
در واقع موبيل سوربيد يك نوع سيليكاژل اصلاح شده و پيشرفته به شكل دانه‌هاي سخت كروي و نيمه‌شفاف است كه اين دانه‌ها گرچه غيرقابل نفوذ به نظر مي‌رسند، در حقيقت مشبك مي‌باشند و در حفره‌هاي ميكروسكوپي بسيار زيادي وجود دارد كه بخار در اين حفره‌ها بدام افتاده و مايع مي‌گردد. حفره‌ها در موبيل سوربيد آنقدر زياد است كه يك پوند از آن داراي سطحي معادل ۳۰۰۰۰۰ft2 يا بيشتر از آن مي‌باشد.
سوربيدها غيرخورنده بوده و تحت شرايط ايستا حدود ۴۰% وزن خود آب جذب مي‌كنند. در بعضي از شرايط امكان ورود آب مايع به بستر خشك كننده وجود دارد. چون فعاليت موبيل سوربيد نوع R, H بسيار زياد است، آب مايع مي‌تواند سبب شكستن دانه‌ها شود. براي محافظت بستر خشك كننده از آب به صورت مايع، مي‌توان از سوربيد نوع W استفاده كرد. اين نوع سوربيد با آنكه داراي شرايطي (از نظر تركيب و خواص فيزيكي) شبيه به نوع R, H مي‌باشد، در حضور آب مايع نمي‌شكند. نوع W در رطوبت‌هاي نسبتاً بالا به اندازه R موثر است، اما اين بازدهي در رطوبت‌هاي نسبي پايين كاهش مي‌يابد. بنابراين استفاده از نوع W در تمام بستر پيشنهاد نمي‌شود.

طراحي واحد نم‌زدايي
سيستم‌هاي نم‌زدايي از نظر خشك كردن گاز تقريباً يكسان عمل مي‌كنند و تفاوت اساسي اين سيستم‌ها، نحوه احياي بستر اشباع مي‌باشد. بستر مواد جاذب با دريافت حرارت احيا مي‌شود و كليه موادي كه جذب شده، به صورت بخار از آن خارج مي‌شوند. احياي بسترهاي كوچك مواد جاذب با يك كويل گرم كننده برقي نيز امكان‌پذير است، اما براي بسترهاي بزرگتر احياي بستر بوسيله جرياني از گاز داغ صورت مي‌گيرد. در شكل زير، سيستم نم‌زدايي پالايشگاه گاز خانگيران نشان داده شده است. در اين شكل بسترهاي اول و دوم بطور موازي عمل‌ نم‌زدايي گاز را انجام مي‌دهند و بستر سوم با جرياني از گاز مرطوب در وضعيت خنك شدن قرار دارد و گاز خروجي از آن پس از گرم شدن در كوره گاز احيا و رسيدن به دماي موردنظر احياي بستر چهارم را انجام مي‌دهد.
اين چرخه پس از زمان معيني به اتمام مي‌رسد و وضعيت ديگري به خود مي‌گيرد، به گونه‌اي كه بستر سوم پس از خنك شدن در وضعيت سرويس نم‌زدايي قرار مي‌گيرد و بستر چهارم پس از گرم شدن و از دست دادن مواد جذبي در وضعيت سرد شدن قرار مي‌گيرد. بستر اول پس از دو تعويض كه عمل‌ نم‌زدايي را انجام داده و اشباع است، در وضعيت گرم شدن قرار مي‌گيرد و بستر دوم براي نوبت دوم عمچنان عمل نم‌زدايي را انجام مي‌دهد.
جريان رو به پايين گاز جهت نم‌زدايي به دلايل زير پيشنهاد مي‌شودك
۱٫ افزايش سرعت جريان رو به بالا، بستر را منبسط كرده و سپس آن را سيال (Fluidized) مي‌كند. هرگونه حركت جاذب‌هاي خشك‌كن مي‌‌تواند باعث ساييدگي و شكستگي آنها شود.
۲٫ حركت رو به پايين به ما اجازه مي‌دهد قبل از اينكه افت فشار باعث خرد شدن ذرات خشك‌كن گردد، به سرعت‌هاي بالاتر برسيم، سرعت‌هاي بالاتر سبب مي‌شود كه به قطرهاي كوچكتري از ستون دست يابيم و در نتيجه ستون ارزان‌تري را طراحي كنيم.
۳٫ حذف آب و يا مايعات آزاد هميشه در ابتداي مسير كامل نيست. در نتيجه آلودگي‌هاي مايع دير يا زود با جاذب‌ها تماس پيدا كرده و باعث فوق‌ اشباع شدن، كراكينگ و يا خرد شدن آنها مي‌شوند.
بهترين نم‌زدايي، زماني اتفاق مي‌افتد كه سرعت رو به پايين به اندازه كافي زياد بايد تا از پديده كاناليزه شدن جلوگيري شود و همين‌طور به اندازه كافي پايين تا به ذرات خشك‌كن جامد صدمه‌اي وارد نشود.
 
 • بازدید : 171 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان فایل تحقیق پتروشیمی اراک-خرید اینترنتی تحقیق پتروشیمی اراک-دانلود رایگان مقاله پتروشیمی اراک-دانلود فایل پتروشیمی اراک-تحقیق پتروشیمی اراک

این فایل در ۵۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وبه تاسیس این واد پرداخته است وبه انواع محصولاتی که از این شرکت پتروشیمی تولید میشود وهم چنین به معرفی بخشهای مختلف این واحد پتروشیمی پداخته است

مجتمع پتروشیمی اراك یكی از طرحهای زیربنایی و مهم كشور می باشد كه در راستای سیاستهای كلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی كشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است.

این طرح در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی، مهندسی و نصب، فاز اول آن در سال ۱۳۷۲ در مدار تولید قرار گرفت. در ادامه كار به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر، واحدهای دیگر مجتمع تكمیل و واحد اتوكسیلات بعنوان آخرین واحد مجتمع در سال ۸۲ راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت.

از سال ۱۳۷۹ همزمان با تكمیل واحدها، طرح توسعه مجتمع نیز با هدف افزایش ظرفیت واحدها به تصویب رسید كه فاز اول آن در مهر ماه ۱۳۸۴ و عملیات اجرایی فاز دوم در تابستان سال۱۳۸۶ به انجام رسید. ظرفیت كامل تولید این مجتمع پس از انجام طرح توسعه ۱٫۴۶۹٫۰۰۰ تن در سال می باشد

نوع شرکت :
شرکت پتروشیمی اراک از نوع  سهامی عام می باشد.

موضوع فعالیت شرکت :
با توجه به ماده ۲ اساسنامه موضوع فعاليت شركت عبارت است از :

 •  احداث مجتمع پتروشيمي بمنظور فعاليت در برخي رشته هاي پتروشيمي و شيميائي و صنايع وابسته به آن ، تهيه و توليد انواع مواد و فرآورده هاي پتروشيمي از قبيل پلي اتيلن ، پلي پروپيلن ، بوتادين  ، پلي بوتادين ، اسيد استيك ، وينيل استات ، اكسيد اتيلن و اتيلن  گلایکول ها ، دو اتيل هگزانول و بوتانلها ، بوتاكلر/ آلاكلر ، اتانل آمين ها .
 • تشکیل انواع شرکتها ویا مشارکت (حقوقی یا مدنی)با شرکتها .
 • مبادرت به خرید و فروش اموال ومعاملات بازرگانی داخلی وخارجی.
 • استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکها وموسسات اعتباری.
 • خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی.
 • خرید و فروش اوراق بهادار.
 • انجام عملیات خدماتی ، مالی ، اعتباری وبازرگانی در حدود موضوع شرکت.
 • اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
 • انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم ویا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده ویا  در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

 

تاریخچه

 

مجتمع پتروشیمی اراك یكی از طرحهای زیربنایی و مهم كشور می باشد كه در راستای سیاستهای كلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی كشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است.

این طرح در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی، مهندسی و نصب، فاز اول آن در سال ۱۳۷۲ در مدار تولید قرار گرفت. در ادامه كار به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر، واحدهای دیگر مجتمع تكمیل و واحد اتوكسیلات بعنوان آخرین واحد مجتمع در سال ۸۲ راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت.

از سال ۱۳۷۹ همزمان با تكمیل واحدها، طرح توسعه مجتمع نیز با هدف افزایش ظرفیت واحدها به تصویب رسید كه فاز اول آن در مهر ماه ۱۳۸۴ و عملیات اجرایی فاز دوم در تابستان سال۱۳۸۶ به انجام رسید. ظرفیت كامل تولید این مجتمع پس از انجام طرح توسعه ۱٫۴۶۹٫۰۰۰ تن در سال می باشد

نوع شرکت :
شرکت پتروشیمی اراک از نوع  سهامی عام می باشد.

موضوع فعالیت شرکت :
با توجه به ماده ۲ اساسنامه موضوع فعاليت شركت عبارت است از :

 •  احداث مجتمع پتروشيمي بمنظور فعاليت در برخي رشته هاي پتروشيمي و شيميائي و صنايع وابسته به آن ، تهيه و توليد انواع مواد و فرآورده هاي پتروشيمي از قبيل پلي اتيلن ، پلي پروپيلن ، بوتادين  ، پلي بوتادين ، اسيد استيك ، وينيل استات ، اكسيد اتيلن و اتيلن  گلایکول ها ، دو اتيل هگزانول و بوتانلها ، بوتاكلر/ آلاكلر ، اتانل آمين ها .
 • تشکیل انواع شرکتها ویا مشارکت (حقوقی یا مدنی)با شرکتها .
 • مبادرت به خرید و فروش اموال ومعاملات بازرگانی داخلی وخارجی.
 • استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکها وموسسات اعتباری.
 • خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی.
 • خرید و فروش اوراق بهادار.
 • انجام عملیات خدماتی ، مالی ، اعتباری وبازرگانی در حدود موضوع شرکت.
 • اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
 • انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم ویا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده ویا  در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

 

استراتژی شرکت

 

مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی سازمان در میزان دستیابی به برنامه های تدوین شده آن سازمان تاثیر می گذارد. از مجموعه عوامل داخلی می توان به سهامداران، هیات مدیره، مدیریت و كاركنان شركت و از مجموعه عوامل خارجی به دولت، رقبا، وضعیت اقتصادی و سیاسی كشور اشاره نمود.

از ویژگیهای بسیار تاثیرگذار عوامل داخلی بر روند دستیابی به یك استراتژی، انگیزه و تلاش مضاعف این عوامل در سازمان می باشد كه این ویژگی بطور كامل در عوامل خارجی اشاره شده وجود ندارد و به دلیل عدم كنترل كامل سازمان ها بر اینگونه عوامل ممكن است عملكرد آنها در دسترسی به اهداف از قبل تعیین شده با مشكل مواجه گردد. با توجه به اینكه،‌ شركت پتروشیمی اراك نیز از این قاعده مستثنی نیست با این وجود علیرغم مشكلات موجود،‌ این شركت توانسته است به بخش قابل توجهی از استراتژی ۵ ساله خود كه برای سالهای 84 تا ۸۸ تدوین گردیده دسترسی پیدا كند.

در برنامه استراتژی تدوین شده ۳ گزینه:

 • ‌۲۵% رشد
 • ۵۰% رشد
 • ۱۰۰% رشد

مطرح شده است كه نحوه رسیدن به آنها بدین شرح می باشد:

 1. اولین اقدام صورت گرفته، اجرای طرح توسعه پروژه های شركت می باشد. بخش عمده فعالیت های طرح توسعه با بهره برداری قسمتی از طرحهای گسترش (فاز ۱) در اواخر سال ۱۳۸۴ صورت گرفت. تكمیل و بهره برداری قسمت دوم آن در تابستان سال ۱۳۸۶ انجام شد كه با تكمیل و اجرای آن به ۲۵% رشد استراتژی تدوین شده دست یافتیم.
 2. شركت پتروشیمی اراك با خرید ۵/۳۳% از سهام شركت پتروشیمیران در شركت پلی پروپیلن جم سرمایه گذاری نموده است. طبق برنامه، در نیمه دوم سال ۸۶ به بهره برداری خواهد رسید. با تكمیل و بهره برداری این پروژه به ۱۱% رشد در استراتژی توسعه خواهیم یافت.
 3. دیگر فعالیت سرمایه ای برنامه ریزی ایجاد شركت پتروشیمی اردبیل و تلاش جهت تكمیل پروژه در برنامه زمانی تدوین شده می باشد. تكمیل پروژه همزمان با آخرین سال استراتژی تدوین شده ۵ ساله خواهد بود. بنابراین تلاش جهت تكمیل پروژه در ۳ سال آتی تاثیر بسیار زیادی در میزان دستیابی به استراتژی شركت خواهد داشت. ظرفیت شركت پتروشیمی اردبیل، تولید ۰۰۰/۲۳۰/۱ تن اوره در سال می باشد. تكمیل این پروژه با توجه به مالكیت ۹۸درصدی شركت پتروشیمی اراك، رشد ۴۸ درصدی را به دنبال دارد. زمان اجرای پروژه سه سال در نظر گرفته شده و اگر عملیات اجرایی طبق برنامه پیش رو به طور متوسط هر سال ۱۶ درصد در میزان رشد تاثیر خواهد شد.
 4. یكی دیگر از فعالیت های سرمایه ای برنامه ریزی شده، اجرای پتروشیمی لاوان در منطقه عسلویه می باشد، ‌ سهم پتروشیمی اراك در این پروژه ۲۰ درصد است ظرفیت این پروژه، تولید ۸۵۸ هزار تن اوره و ۶۶۰ هزار تن آمونیاك در سال می باشد. با تكمیل این پروژه در پایان سال ۱۳۸۸ حدود ۳/۶% از رشد پیش بینی شده، تحقق می باید.
 5. با اجرای طرح توسعه واحد BD وPBR در داخل مجتمع پتروشیمی اراک،سالیانه مقدار ۴۵ هزار تن PBR به محصولات قابل فروش شرکت افزوده خواهد شد.با اتمام پروژه در پایان سال ۸۸ و تولید این محصول ، ۲/۱۴ درصد از رشد مورد نظر محقق می گردد.

جدول زیر میزان دستیابی به استراتژی ۵ ساله را به درصد در سالهای مختلف را نشان میدهد:

جدول میزان دستیابی به استراتژی ۵ ساله ( به سال )

فعالیتهای سرمایه ای

۱۳۸۴

۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۳۸۷

۱۳۸۸

اجرای طرح های توسعه ای در داخل مجتمع

۵

۱۰

۲۵

۲۵

۲۵

سرمایه گذاری در شرکت پتروشیمیران

۵

۱۱

۱۱

سرمایه گذاری در شرکت پتروشیمی اردبیل

۱۶

۳۲

۴۸

سرمایه گذاری در شرکت پتروشیمی لاوان

<span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:"Tahoma",&quo

برچسب ها

 • بازدید : 191 views
 • بدون نظر

خرید اینترنتی تحقیق تبخیر کننده ها-دانلود رایگان تحقیق تبخیر کننده ها-دانلود رایگان مقاله تبخیر کننده ها-دانلود فایل تحقیق تبخیر کننده ها-تحقیق تبخیر کننده ها-دانلود فایل تحقیق تبخیر کننده ها

این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده است وبرای کسانی رته نفت ومعدن وصنایع واز این قبیل رشته ها دارند بسیار مناسب است.
اهميت تبخيركننده ها در صنايع گوناگون براي كساني كه با آنها سروكار دارند پوشيده نيست، مخصوصا در پالايشگاه هاي نفت و گاز براي استفاده از آب هاي نامرغوب و جلوگيري از ورود آنها به محيط زيست، آنها را بازيافت مي كنند و به صورت آب مقطر يا آب هاي سرويس در مي آورند 

اهميت تبخيركننده ها در صنايع گوناگون براي كساني كه با آنها سروكار دارند پوشيده نيست، مخصوصا در پالايشگاه هاي نفت و گاز براي استفاده از آب هاي نامرغوب و جلوگيري از ورود آنها به محيط زيست، آنها را بازيافت مي كنند و به صورت آب مقطر يا آب هاي سرويس در مي آورند كه آب هاي سرويس براي شستشو استفاده مي شود، اما آب مقطر مي تواند استفاده هاي گوناگون داشته باشد كه از جمله مي تواند در ديگ هاي بخار براي تهيه بخار استفاده شود، لذا براي تهيه آب مقطر روش هاي گوناگوني وجود دارد كه يكي از آنها روش تبخير است كه در تبخيركننده هاي چند مرحله اي صورت مي گيرد. در اين جا خواص مايع تبخير شونده و انواع تبخيركننده ها و مشكلات حاكم بر آنها شرح داده مي شود.

 

• تبخير

تبخير يا غليظ كردن يك محلول، شامل يك ماده حل شونده غيرفرار و يك حلال فرار است. در اكثريت تبخيرها، حلال ما، آب است. در تبخير، بخشي از حلال، بخار مي شود و يك محلول غليظ توليد مي شود. تبخير كردن با خشك كردن فرق مي كند، زيرا در تبخير كردن، آن چه باقي مي ماند مايع است (بعضي اوقات مايعي با لزجي سطح بالا) نه يك جامد. همين طور تبخير با تقطير نيز فرق دارد، زيرا در تبخير معمولا بخار آب، خالص است و حتي هنگامي كه بخار آب مخلوط است، هيچ كوششي در مرحله تبخير براي جداسازي بخار آب در قسمت هاي مختلف صورت نمي گيرد. تبخير با بلورسازي نيز تفاوت دارد، زيرا در تبخير تأكيد برغليظ كردن محلول است نه برشكل دادن و ساختن بلورها در وضعيت معين، مثلا در تبخير آب نمك براي توليد نمك معمولي، خط بين تبخير و بلورسازي خيلي دور از نوك تيز بودن است.معمولا، در تبخير، مايع غليظ، محصول با ارزشي است و بخار آب بعد از چگال شدن دور ريخته مي شود، اما در يك وضعيت ويژه، عكس اين مطلب صادق است.

آب حاوي مواد معدني اغلب براي مصرف در بويلرها، فرايندهاي ويژه و مصرف انسان، تبخير مي شود و محصول عاري از مواد جامد است. اين روش اغلب، تقطير آب ناميده مي شود، اما از ديد فني، تبخير مي باشد. فرآيندهاي تبخير در مقياس بزرگ توسعه يافته است و براي تهيه آب شيرين از آب دريا به كار مي رود. فقط مقدار كمي از كل آب تغذيه بازيافت و شيرين مي شود و باقي مانده به دريا برمي گردد.

 

• خواص ويژه ي مايع

مشكل اساسي تبخير، كاملا به وسيله خاصيت مايعي كه بايد غليظ شود، تحت تأثير قرار مي گيرد. تغييرات وسيعي در خواص مايع وجود دارد (كه تشخيص و تجربه را در طراحي و عملياتي كردن تبخيركننده ها طلب مي كند) كه اين عمليات را از انتقال حرارت ساده به يك هنر مجزا مبدل مي كند. بعضي از مهمترين خواص مايع در حال تبخير به شرح زير است:

۱- غلظت: مايع رقيق ورودي به تبخيركننده، ممكن است به اندازه كافي رقيق باشد، اما هم چنان كه غلظت افزايش مي يابد، محلول بيشتر و بيشتر حالت خاص به خود مي گيرد. چگالي و لزجي با حجم مواد جامد افزايش مي يابد تا اين كه محلول اشباع شود يا اين كه به خاطر خود مايع، انتقال حرارتي صورت نگيرد. با جوش دادن بيشتر مايع اشباع شده، كريستال تشكيل مي شود كه باعث انسداد لوله ها مي شود.

 

۲-كف كردن: بعضي مواد مخصوصا مواد آلي، در مدت تبخير، كف تشكيل مي دهند. كف پايدار، با بخار آب خروجي بيرون مي رود و باعث كاهش بخار خروجي مي شود. در بسياري از حالت كل مايع، ممكن است در جوش زياد به همراه بخار آب خارج شود.

 

۳- حساسيت دما: بعضي از مواد شيميايي ظريف، محصولات دارويي و غذاها، در حين حرارت ديدن متوسط در زمان نسبتا كوتاه، صدمه مي بينند. در تغليظ چنين موادي، تكنيك هاي ويژه اي هم براي كاهش دماي مايع و هم براي مدت حرارت دادن، لازم است.

 

۴- جرم: بعضي محلول ها روي سطح حرارتي، جرم تشكيل مي دهند كه باعث كاهش شديد ضريب انتقال حرارت مي شود. در چنين حالتي بايد تبخير كننده را از كار انداخت و جرم ها را از بين برد.

 

۵- مواد ساختماني تبخيركننده: معمولا از بعضي انواع فولاد ساخته مي شوند، اما بعضي از محلول ها، فلزات آهني را مورد حمله قرار مي دهند يا آنها را آلوده مي كنند. بعضي مواد گران قيمت ممكن است در ساختمان تبخير كننده براي جلوگيري از خوردگي به كار رود كه بايد نرخ انتقال حرارت بالايي داشته باشند تا گراني را توجيه كند. بعضي خواص مايع هم بايد توسط طراح درنظر گرفته شود، مثل: حرارت ويژه، حرارت غلظت، نقطه انجماد، سمي بودن، خطرات انفجار، راديو اكتيويته و عمليات استريل.

 

 • بازدید : 117 views
 • بدون نظر

فایل تخصصی همراه با تصاویر پیرامون بررسی کوره ی واحد شیرین سازی گاز مایع پالایشگاه گاز سرخون و بهینه سازی عملکرد آن
که با استفاده از آن می توانید چگونگی این فرآیند را همراه با تصاویر آن ملاحظه فرمایید.
در این مجموعه می توانید عناوینی چون مقدمه ی این فرآیند،کوره احیا،محاسبه و نتایج،محاسبه بازده حرارتی کوره،تغییرات از کوره تا بسترهای غربالی مولکولی،
و در نهایت بحث و نتیجه گیری حول این فرآیند را بیابید.
که هر بخش همراه با تصاویر محیطی و شماتیک می باشد.

فایل تخصصی همراه با تصاویر پیرامون بررسی کوره ی واحد شیرین سازی گاز مایع پالایشگاه گاز سرخون و بهینه سازی عملکرد آن
که با استفاده از آن می توانید چگونگی این فرآیند را همراه با تصاویر آن ملاحظه فرمایید.
در این مجموعه می توانید عناوینی چون مقدمه ی این فرآیند،کوره احیا،محاسبه و نتایج،محاسبه بازده حرارتی کوره،تغییرات از کوره تا بسترهای غربالی مولکولی،
و در نهایت بحث و نتیجه گیری حول این فرآیند را بیابید.
که هر بخش همراه با تصاویر محیطی و شماتیک می باشد.
بخشی از مطالب این فایل تحقیقی:
به منظور بررسی عملکرد کوره در فاصله ی زمانی فروردین ماه
۱۳۸۴ تا مرداد ماه ۱۳۸۴ مطالعات  گسترده ای صورت پذیرفته
که نتایج آنالیز آن…..
www.shoperchi1.zepo.ir
www.shoperfile.mefiles.ir

 • بازدید : 205 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود فایل آموزشی کوره های القایی
کوره های القایی در مقایسه با کوره های سوخت فسیلی دارای مزایای فراوانی از جمله دقت بیشتر ، تمیزی و تلفات گرمایی کمتر و … است . همچنین در کوره هایی که در آنها از روشهای دیگر ، غیر القاء استفاده می شود ، اندازه کوره بسیار بزرگ بوده و در زمان راه اندازی و خاموش کردن آنها طولانی است.
خرید و دانلود فایل آموزشی کوره های القایی
کوره های القایی در مقایسه با کوره های سوخت فسیلی دارای مزایای فراوانی از جمله دقت بیشتر ، تمیزی و تلفات گرمایی کمتر و … است . همچنین در کوره هایی که در آنها از روشهای دیگر ، غیر القاء استفاده می شود ، اندازه کوره بسیار بزرگ بوده و در زمان راه اندازی و خاموش کردن آنها طولانی است.
بخشی از متن این فایل تخصصی آموزشی:
الف ) سیستمهای منبع (Supply Systems)
در این سیستمها که فرکانس کار آنها بین ۵۰ تا ۶۰ هرتز و ۱۵۰ تا ۵۴۰ هرتز می باشد احتیاجی به تبدیل فرکانس نیست و با توجه به فرکانس کار ،‌ عمق نفوذ جریان زیاد بوده و حدود ۱۰ تا ۱۰۰ میلیمتر می باشد . همچنین مقدار توان لازم تا حدود چندین صد مگا وات نیز میرسد .
ب ) سیستمهای موتورـژنراتور (Motor-Generator Systems)
فرکانس این سیستمها از ۵۰۰ هرتز تا ۱۰ کیلو هرتز می باشد . در این سیستمها تبدیل فرکانس لازم بوده و این عمل بوسیله ژنراتورهای کوپل شده با موتورهای القایی صورت می پذیرد . همچنین در این سیستمها توان به وسیله ماشینهای ۵۰۰ کیلو وات تامین میگردد و برای بدست آوردن توانهای بالاتر ،‌ از سری کردن ماشینها استفاده میشود . عمق نفوذ در این سیستمها به خاطر ……

 • بازدید : 197 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود مجموعه عکسهای متالوژی پودر
این مجموعه،شامل عکسهایی تخصصی از فرآیند متالوژی پودر می باشد که در یک فایل آرشیوی
بدون پسورد
گردآوری شده.
خرید و دانلود مجموعه عکسهای متالوژی پودر
این مجموعه،شامل عکسهایی تخصصی از فرآیند متالوژی پودر می باشد که در یک فایل آرشیوی بدون پسورد
گردآوری شده.
توجه کنید که…..
این مجموعه تنها شامل تصویر بوده و توضیح تخصصی ندارد
شامل ۹۶ تصویر


عتیقه زیرخاکی گنج