گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 161 views
  • بدون نظر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۱۸    کد محصول : ۱۶۴۵۱    حجم فایل : ۷۱۰۲ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس عمران شبیه سازی عدد پارامترهای هندسی – هیدرولیکی آبشستگی پایین دست جتهای ریزشی آزاد در حوضچه استغراق
عنوان سمینار: شبیه سازی عدد پارامترهای هندسی – هیدرولیکی آبشستگی پایین دست جتهای ریزشی آزاد در حوضچه استغراق

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات و مفاهیم اساسی آبشستگی
۱-۱) تاریخچه علم هیدرولیک و رسوب
۲-۱) مفهوم آستانه حرکت ذرات
۳-۱) آبشستگی
۱-۳-۱) آبشستگی عمومی
۲-۳-۱) آبشستگی موضعی (محلی)
۳-۳-۱) مراحل مختلف آبشستگی
۴-۳-۱) مشکلات و خطرات ناشی از آبشستگی سازه های هیدرولیکی
۴-۱) آبشستگی ناشی از جتها
۱-۴-۱) مقدمه
۲-۴-۱) تعریف جت و تقسیم بندی انواع آن
۳-۴-۱) خصوصیات جت قائم و آبشستگی ناشی از آن
۴-۴-۱) خصوصیات جت مایل و آبشستگی ناشی از آن
۵-۱) مروری بر مباحث تئوری آبشستگی

فصل دوم: مروری بر مطالعات صورت گرفته
۱-۲) مقدمه
۲-۲) اثر شکل ابعاد جت
۳-۲) اثر زاویه برخورد جت
۴-۲) اثر عمق پایاب
۵-۲) اثر ارتفاع ریزش جت
۶-۲) اثر اندازه دانه ها
۷-۲) اثر دبی جریان یا سرعت جت
۸-۲) اثر هوادهی ورودی به جت

فصل سوم: معادلات حاکم بر جریان سیال
۱-۳) مقدمه
۲-۳) معادلات پیوستگی
۳-۳) معادله اندازه حرکت
۴-۳) معادله انرژی
۵-۳) معادلات کلی انتقال

فصل چهارم: آشفتگی و مدلهای آشفتگی
۱-۴) مقدمه ای بر آشفتگی جریان
۲-۴) برخورد آماری با آشفتگی جریان
۳-۴) مفاهیم اساسی در مدل کردن آشفتگی
۱-۳-۴) مفهوم لزجت گردابه ای (Eddy viscosity)
۲-۳-۴) مفهوم انتشار گردابه ای (Eddy Diffusivity)
۴-۴) دسته بندی مدلهای انتقال آشفتگی
۱-۴-۴) مدلهای صفر معادله ای یا جبری
۲-۴-۴) مدلهای تک معادله ای
۳-۴-۴) مدل دو معادله ای
۱-۳-۴-۴) مدل استاندارد K-E
۲-۳-۴-۴) روش قانون دیواره (Wall Function) برای اعداد رینولدز بالا
۳-۳-۴-۴) مدل K-E برای اعداد رینولدز پایین
۴-۴-۴) مدلهای چند معادله ای
۵-۴) ارزیابی مدلهای آشفتگی

فصل پنجم: روش حل عددی
۱-۵) مقدمه
۲-۵) روش حجم محدود
۱-۲-۵) معادلات نفوذ دائم
۲-۲-۵) معادلات نفوذ – جابجایی دائم
۱-۲-۲-۵) طرح اختلاف مرکزی
۲-۲-۲-۵) طرح اختلاف بالادست یا روش آپویند
۳-۲-۲-۵) طرح توان – پیرو
۴-۲-۲-۵) طرح اختلاف بالادست مرتبه دوم (کوئک)
۳-۲-۵) معادلات نفوذ – جابجایی غیردائم (گذرا)
۱-۳-۲-۵) روش اولر پیشرو (Forward- Euler)
۲-۳-۲-۵) روش کرانک نیکولسون (Crank-Nicolson)
۳-۳-۲-۵) روش اسدریک (Sdrik)
۴-۳-۲-۵) روش فرس (Frace)
۵-۳-۲-۵) روش وثوقی (Vosoughifar)
۶-۳-۲-۵) روش کاملاً ضمنی (Fully Implicit)
۳-۵) الگوریتمهای حل توأم فشار- سرعت
۱-۳-۵) الگوریتم SIMPLE
۲-۳-۵) الگوریتم GMRES

فصل ششم: نرم افزار FLOW-3D
۱-۶) مقدمه
۲-۶) مدل آزمایشگاهی
۳-۶) شبیه سازی عددی
۱-۳-۶) منوی Global
۲-۳-۶) منوی Physics
۱-۲-۳-۶) مدل Sediment Scour
۲-۲-۳-۶) مدل آشفتگی جریان
۳-۳-۶) منوی Fluid
۴-۳-۶) منوی Meshing and Geometry
۵-۳-۶) شرایط مرزی Boundary Condition
۶-۳-۶) منوی Numericis
۷-۳-۶) منوی Simulation

فصل هفتم: نتایج بدست آمده و تجزیه و تحلیل آن
۱-۷) مقدمه
۲-۷) تجزیه و تحلیل شبیه سازی جت ریزشی
۳-۷) تجزیه تحلیل و شبیه سازی ۲ بعدی آبشستگی
۴-۷) تجزیه و تحلیل شبیه سازی ۳ بعدی آبشستگی
۱-۴-۷) بررسی ابعاد حفره آبشستگی
۲-۴-۷) بررسی توزیع سرعت در مقاطع عرضی (بردارهای جریان ثانویه)

فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۸) نتیجه گیری
۲-۸) پیشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 


عتیقه زیرخاکی گنج