گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر
 دانلود رایگان تحقیق آخرين‌ سفرشاه‌-خرید اینترنتی تحقیق  آخرين‌ سفرشاه‌-دانلود رایگان مقالهآخرين‌ سفرشاه‌-دانلود رایگان فایل  آخرين‌ سفرشاه‌ -دانلود رایگان سمینار  آخرين‌ سفرشاه‌  
این فایل در ۶۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
اين‌ كتاب‌ سرگذشت‌ يك‌ سفر است‌، سفرتوام‌ باسرگرداني‌ شاه‌ به‌ سوي‌ تبعيدومرگ‌.ونيز عوامل‌ گوناگون‌ حكومت‌ او مناسبات‌ او با انگليسيها و امريكاييها،پليس‌ مخفي‌ اش‌ساواك‌ ،سيا،نفت‌،خريداسلحه‌.داستان‌ سقوط‌ شاه‌ از جمله‌ داستانهايي‌ است‌ كه‌ ماهيت‌روابط‌ بين‌ دولتها و رهبرانشان‌ رانشان‌ مي‌دهد. داستان‌ وفاداري‌ و عافيت‌طلبي‌ است‌ .به‌قول‌ شال‌ دوگل‌:دولتها غولهايي‌ هستند بي‌ احساس‌. 

۱۶ ژانويه‌ ۱۹۷۹،فرودگاه‌ مهرآباد تهران‌ .باد سردي‌ از جانب‌ البرز به‌ ۲ فروند هواپيماي‌۷۰۷كه‌ جلوي‌ پاويون‌ سلطنتي‌ ايستاده‌اند مي‌وزد،فعاليت‌ چشمگيري‌ در فرودگاه‌ بچشم‌نمي‌خورد.در تهران‌ برق‌ قطع‌ و وصل‌ مي‌شود و مردم‌ براي‌ نفت‌ كه‌ اين‌ روزها از آمريكاواردمي‌شودصف‌ طويلي‌ تشكيل‌ داده‌اند .امروزنسبت‌ به‌ روزهاي‌ قبل‌ آرامتر است‌ آرامشي‌ كه‌آبستن‌ حوادث‌ عظيمي‌ است‌ .شاه‌ قبلاگفته‌ كه‌ براي‌ معالجه‌ و تعطيلات‌ كشور را ترك‌خواهد كرد. نظير همه‌ بحرانهاي‌ انقلابي‌ هيچ‌ خبرواقعي‌ در دست‌ نيست‌ تقريبا همه‌ به‌راديو BBC گوش‌ مي‌دهند.شاه‌ شخصا كوشيده‌ است‌ كه‌ دولت‌ انگليس‌ را وادار سازدجلوي‌ گفتارهاي‌ BBC را بگيرد.به‌ نظر او نپذيرفتن‌ اين‌ تقاضا از جانب‌ انگليسيها يك‌خيانت‌ آشكاربه‌ او است‌. مي‌گويند موضع‌ امريكاييها پيچيده‌تر است‌،اگر آنهامي‌خواستندشاه‌ بماند تابحال‌ به‌ او گفته‌ بودند انقلاب‌ راخردكند نه‌ اينكه‌ فقط‌ ضربه‌هاي‌ناچيز به‌ آن‌ بزند.به‌ جاي‌ اين‌ كار پريزيدنت‌ كارتر يكي‌ از ژنرالهاي‌ بلندپاية‌ امريكايي‌ بنام‌رابرت‌ هويزر را فرستاده‌ است‌ كه‌ ارتش‌ را ساكت‌ نگه‌ دارد. اين‌ مطلبي‌ است‌ كه‌ بسياري‌ ازمردم‌ مي‌گويند.

به‌ دستور شاه‌ چند تن‌ از مقامات‌ بلند پايه‌ از جمله‌ نخست‌ وزير اسبق‌ و رئيس‌ سابق‌ساواك‌ بازداشت‌ شده‌اند.اما اين‌ تلاشهاي‌ شاه‌ بيهوده‌ و تقريبا بي‌ ثمر و حركاتي‌ است‌تسكين‌ بخش‌ .

در اين‌ ماههاي‌ آخر ۱۹۷۸ تقريبا تمامي‌ افراد سرشناس‌ ايران‌ و دلالان‌ بين‌ المللي‌ كه‌ ازقبل‌ آنها منتفع‌ مي‌شدند ناپديد شده‌ و به‌ غرب‌ گريخته‌اند. هوشنگ‌ انصاري‌ يكي‌ از وزيران‌شاه‌ كه‌ ثروتي‌ افسانه‌اي‌ بهم‌ زده‌ بود اجازه‌ گرفت‌ به‌ بهانه‌ يك‌ ملاقات‌ فوري‌ به‌ هنري‌كيسينجر ايران‌ را ترك‌ كند.او از فرودگاه‌ به‌ سفير امريكا تلفن‌ زد و گفت‌ سه‌ روزه‌ به‌ ايران‌بازخواهد گشت‌.سفير امريكا در تلگرافي‌ به‌ واشينگتن‌ اين‌ عمل‌ او راچنين‌ تفسسيركرد:”اين‌ كار ممكن‌ است‌ ناشي‌ از زرنگي‌ باشد اما دليل‌ خونسردي‌ است‌.”انصاري‌ هرگز به‌ايران‌ باز نگشت‌.

در ايام‌ گذشته‌ كسب‌ اجازة‌ شرفيابي‌ به‌ حضور شاه‌ كار آساني‌ نبود.امادراواخر ۱۹۷۸همه‌ چيز تغيير كرده‌ بود. غفلتا اتاقهاي‌ انتظار كاخ‌ مملو از كساني‌ بود كه‌ هيچگاه‌ در آن‌ حول‌و حوش‌ ديده‌ نشده‌ و اجازه‌ ورود نيافته‌ بودند. روزي‌ شخصي‌ به‌ نام‌ دكتر شاهكار به‌ كاخ‌سلطنتي‌ آمد .او از وكلاي‌ دادگستري‌ بود و شاه‌ را تقريبا از بيست‌ سال‌ پيش‌ نديده‌بود.شاهكار از ميرشكار شاه‌ كه‌ بااو آشنايي‌ داشت‌ تقاضاكرد ترتيب‌ ملاقاتي‌ با شاه‌ را

 

برايش‌ بدهد.كامبيز اتاباي‌ ميرشكار پذيرفت‌ و دكتر شاهكار را به‌ حضور اعليحضرت‌

راهنمايي‌ كرد.وقتي‌ دكتر شاهكار از دفتركار شاه‌ خارج‌ شد گمان‌ مي‌كردكه‌ گفتگوي‌خوبي‌ داشته‌ است‌ و تقاضاي‌ شرفيابي‌ مجددكرد.بااين‌ تقاضا هم‌ موافقت‌ شد و او دوساعت‌ ديگر رانيز در حضور شاه‌ گذراند.سپس‌ پيروزمندانه‌ به‌ ميرشكار اظهار داشت‌ كه‌ راه‌حل‌ همه‌ چيز رادر آستينش‌ دارد.

كامبيز اتاباي‌ مي‌گويد:”همگي‌ مي‌خواستيم‌ كشور را نجات‌ بدهيم‌ ،هركداممان‌ راه‌ حلي‌داشتيم‌ و همه‌ مي‌خواستيم‌ آن‌ را فقط‌ به‌ يك‌ نفر ارائه‌ بدهيم‌.”

در چنين‌ احوالي‌ درياداركمال‌ الدين‌ حبيب‌ الهي‌ فرمانده‌ نيروي‌ دريايي‌ شاهنشاهي‌ ويكي‌ از امراي‌ تحصيل‌ كرده‌ ارتش‌ به‌ ديدار شاه‌آمد.او با خود يك‌ گزارش‌ ۳۰ صفحه‌اي‌آورده‌ بود كه‌ در دست‌ گرفتن‌ زمام‌ امور كشور بوسيله‌ نظاميان‌ راپيشنهاد مي‌كرد.پس‌ از آن‌كه‌ اورابه‌ حضور شاه‌ راهنمايي‌ كردند دريادار طبق‌ معمول‌ شرفيابيها نگاهش‌ را به‌ زمين‌دوخت‌ و در حالت‌ خبردارايستادو شروع‌ به‌ خواندن‌ بخشهايي‌ از گزارشش‌ كرد.شاه‌ دراتاق‌قدم‌ مي‌زد.دريادار پيشنهاد كرد كه‌ چون‌ انقلاب‌ رو به‌ اوج‌ است‌ شايد بايد به‌ ارتشيان‌دستور بدهد كنترل‌ اوضاع‌ رادردست‌ بگيرند.آنهابايدهر كسي‌ راكه‌ مسئول‌ اوضاع‌ فعلي‌است‌ بازداشت‌ كنند.اين‌ كارمستلزم‌ اعدام‌ شايد پنج‌ هزارتن‌ از فاسدترين‌ درباريان‌ وسودجويان‌ است‌ تا ميليونها نفرمردم‌ راكه‌ خواستاربراندازي‌ دولت‌ هستند راضي‌ كندونيزپنج‌ هزار نفرازروحانيون‌ و انقلابيون‌.

چند سال‌ بعد حبيب‌ الهي‌ در حالي‌ كه‌ درچايخانه‌ مجلل‌ هتل‌ هاليدي‌اين‌  در حومة‌ويرجينيا نشسته‌ بود به‌ خاطر آورد كه‌ شاه‌ قدم‌ مي‌زدومي‌ گفت‌:”اين‌ كاربرخلاف‌ قانون‌اساسي‌ است‌.”حبيب‌ الهي‌ گفت‌:امااين‌ تنها راهي‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ كشوررانجات‌داد.انقلاب‌ اكنون‌ بسيارپيش‌ رفته‌ است‌.هيچ‌ چيز جزيك‌ نيروي‌ بابر در جهت‌ مخالف‌نمي‌تواند ايران‌ را نجات‌ دهد.شاه‌ گفت‌:”فكرمي‌كنيد كه‌ من‌ بايدبرخلاف‌ قانون‌ اساسي‌عمل‌ منم‌؟”من‌ گفتم‌:آري‌ اعليحضرت‌،اين‌ تنهاراه‌ نجات‌ كشوراست‌.

سپس‌ سكوت‌ حكمفرماشدو پنج‌ دقيقه‌ بطول‌ انجاميد.شاه‌ همچنان‌ قدم‌ مي‌زد.حبيب‌الهي‌ كه‌ مردي‌ است‌كوتاه‌ قد،هنوز درحالت‌ خبردارايستاده‌ وچشمانش‌ رابه‌ فرش‌ گرانبهادوخته‌ بود.هيچ‌ يك‌ ازاين‌ دو نفرسخن‌ نمي‌گفتند.سرانجام‌ فرمانده‌ نيروي‌ دريايي‌ فهميدكه‌ شاه‌ مايل‌ به‌ تصويب‌ طرح‌ اونيست‌.پس‌ به‌ صحبت‌ درباره‌ موضوعي‌ بكلي‌ متفاوت‌پرداخت‌.

      بي‌ نظمي‌ شديدي‌ در كشور حكمفرمابود و نظاميان‌ هم‌ حق‌ حمله‌ به‌ مردم‌رانداشتند چون‌ بعدازكشتار ميدان‌ ژاله‌ شاه‌ به‌ ارتش‌ دستورداده‌ بودازقواي‌ قهريه‌ استفاده‌نكنندومردم‌ هم‌ درهمين‌ احوال‌ چيزهايي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ دولت‌ مي‌شود مثل‌بانكها،كابارههاو…رابه‌ آتش‌ مي‌كشيدند.افشار، مسئول‌ تشريفات‌ و چندتن‌ ازسران‌ ارتش‌ به‌شاه‌ پيشنهاد دادند كه‌ اويسي‌ معروف‌ به‌ ( قصاب‌ تهران‌، مسئول‌ كشتار ميدان‌ ژاله‌) را

نخست‌ وزير كند، اما شاه‌ نپذيرفت‌ و  در شب‌ پنج‌ نوامبر ۱۹۷۸ سفيران‌ انگليس‌ وامريكا را احضار كرده‌ و پس‌ از

گفتگو با آنان‌، ارتشبد غلامرضا ازهاري‌ را به‌ نخست‌ وزيري‌ برگزيد، كه‌ مردي‌ بود ملايم‌و به‌ كلي‌ مخالف‌ بكار بردن‌ قوه‌ قهريه‌ .

هنگامي‌ كه‌ شاه‌ اين‌ خبر را به‌ افشار (رئيس‌ كل‌ تشريفات‌) اطلاع‌ داد، وي‌ چيزي‌ نگفت‌.افشار دراين‌ مورد مي‌گويد:”او شاه‌ بود و من‌ نمي‌توانستم‌ قضاوتها و تصميمهايش‌ را موردچون‌ وچرا قرار دهم‌ .”

اما وي‌  چند ماه‌ بعد در تبعيد از شاه‌ پرسيد:  كه‌ چرا اويسي‌ را انتخاب‌ نكرد بوده‌ است‌؟و شاه‌ در جواب‌ وي‌ پاسخ‌ مي‌دهد” كه‌ سفراي‌ انگليس‌ و امريكا مخالف‌ بودندو عقيده‌داشتند بهتراست‌ شخص‌ ملايمي‌ مثل‌ ازهاري‌ زمام‌ امور را در دست‌ گيرد تا بتواند باروحانيوني‌ كه‌ انقلاب‌ را رهبري‌ مي‌كنند وارد مذاكره‌ شود.

افشارازمجموع‌ اين‌ وقايع‌ نتيجه‌گيري‌ مخصوص‌ خودش‌ راكرد.بعدهادر آپارتمانش‌درجنوب‌ فرانسه‌ كه‌ پنجره‌ هايش‌ روبه‌ درياي‌ مديترانه‌ بازمي‌ شودگفت‌:”به‌ عقيده‌ من‌ اين‌يكي‌ ديگر ازتلاشهاي‌ غرب‌ براي‌ خالي‌ كردن‌ زير پاي‌ شاه‌ بود.اگراويسي‌ نخست‌ وزيرمي‌شد همه‌ چيزخاتمه‌ مي‌يافت‌.مايك‌ فهرست‌ سيصدچهارصد نفري‌ داشتيم‌ كه‌ سازمان‌دهندگان‌ اصلي‌ تظاهرات‌ بودند.مي‌توانستيم‌ آنهارابازداشت‌ كنيم‌.نخست‌ وزيري‌ ازهاري‌شيوه‌ ديگري‌ دربي‌ ثبات‌ ساختن‌ ايران‌ و پايان‌ دادن‌ به‌ حكومت‌ شاه‌ بود.”

 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی  تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان  را دراختیار شما عزیزان قرار داد ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۳۰صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز در مقایس با سایر فروشگاهها مناسب تر در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید
كشاورزي وزراعت در ايران بدون توجه به تأمين آب مورد نيازگياهان ميسرنيست. بنابراين بايستي برنامه ريزي صحيح براي آن بخصوص درشرايط خشكسالي صورت گيرد. برنامه ريزي صحيح مستلزم محاسبه دقيق نياز آبي گياهان مي‌باشد. براساس روش‌هاي موجود مبناي محاسبات نياز آبي گياهان ، تبخيرـ تعرق مرجع و ضرائب گياهي است. تبخير ـ تعرق مرجع توسط لايسيمتر اندازه گيري مي‌شود و براي سادگي كار مي‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌هاي تجربي نيز تخمين زد. ضرائب گياهي نيز از مطا لعات لايسيمتر قابل  محاسبه است. اين ضرائب تابعي از عوامل مختلفي از جمله اقليم مي‌باشد. بنابراين بايستي درهر منطقه اي با دقت براي هرمحصولي محاسبه شود. (۱۹) براي محاسبه و برآورد مقدارتبخير ـ تعرق سازمان خوار باروكشاورزي ملل و متحد«FAO » تقسيم بندي زير را منظور نموده است:
اندازه گيري مستقيم تبخير ـ تعرق به وسيله لايسيمتر 
اندازه گيري مستقيم تبخير بوسيله تشتك يا تبخير سنج
فرمول‌هاي تجر بي
روشهاي آئروديناميك
روش تراز انرژي(۵)
بعضي از روشها فقط جنبه تحقيقاتي داشته تا بتوانند فرايند‌هاي انتقالي بخار آب را بهتر و عميق تر بررسي نمايند.برخي ديگر به جهت نياز در برنامه‌هاي روزانه كشاورزي بكار مي‌روند. ولي دقت و اصالت روش‌هاي تحقيقاتي را ندارد. به هر حال براي عمليات روزانه درمزارع مي‌توان از روشهايي كه نتيجه آنها بيش از ده درصد با مقدار واقعي تبخير ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود.
هدف از انجام اين طرح بدست آوردن ضرايب گياهي و تعيين نياز آبي سيب زميني دراستانهاي خراسان و سمنان مي‌باشد كه بوسيله لايسيمتر زهكش دار  در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شده است. در مورد لايسيمتر و نحوه عملكرد آن و روابط تجربي بكار رفته دراين طرح درفصل بعدي توضيح داده مي‌شود. 

۱-۲اهميت كشت سيب زميني
سيب زميني يكي از  مهمترين منابع در تغذيه انسان است. اين محصول در جهان از نظر اهميت غذائي مقام پنجم بعداز گندم، برنج، ذرت و جو دارد.(۱۱) بانگاهي به سي سال آينده، سازمان خوار بار كشاورزي (FAO) بر آورد كرده كه براي تغذيه جمعيت جهان به ۶۰ در صد غذاي بيشتري نياز است(۱۲) و از آنجا كه سيب زميني از نظر ارزش غذائي با توليد متوسط ۲/۲ تن يكي از اقلام محصولات غذايي مهم ميباشد بنابراين بايد با برنامه ريزي صحيح كشاورزي ، كه يكي از را هكار‌هاي آن بدست آوردن دقيق نياز آبي اين محصول است، باعث افزايش توليد آن در سطح جهان گرديد. اميد است اين تحقيق راه گشايي براي آيندگان درمسائل مديريت آبياري باشد. بيشترين سطح زير كشت اين محصول مربوط به اروپائيان است كه عملكردي بالغ بر ۱۶ تن درهكتار را دارا مي‌باشند.(جدول ۱-۱) بطوريكه در اين جدول مشاهده مي‌شود حدود ۴۳ درصد كل سيب‌زميني جهان در اروپا توليد مي‌شود.

 شايد بتوان گفت مهمترين كوششي كه تا كنون در زمينه تبخير ـ تعرق صورت گرفته است مربوط به سازمان خواربار جهاني FAO است كه نتايج آن تحت عنوان نياز آبي گياهان انتشار يافته است ( (FAO,24. نشريه مذكور موجب نگاشته شدن صدها مقاله بوده و شايد تمام مقالاتي كه در زمينه تبخير ـ تعرق تاكنون نوشته شده است ماخذ فوق را به عنوان يكي از مراجع اصلي معرفي نموده اند. دورنبوس و پروت در اين نشريه روشهاي تبخير و تعرق را مطرح و براي برخي اصلاحات لازم را انجام داده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌اند. در سال ۱۹۹۲ تجديد نظرهاي لازم براي نشريه فوق در شماره ۵۶ نشريه FAO بخش آبياري و زهكشي به چاپ رسيده است. همچنين در فصل هشتم شماره ۶۴ نشريه FAO.، به معادله پنمن_ مانتيس اصلاح شده در نشريه ۵۶ اشاره شده است. بروت سارت (۱۹۸۲) مولف كتابي تحت عنوان تبخير آب كه در سال ۱۹۸۲ منتشر شده و از كتب مهم در تشريح اين فرايند به شمار مي‌آيد. اين كتاب به همراه كتاب ديگري كه توسط استانهيل (۱۹۸۴) تهيه‌گرديده است. يكي از بهترين مراجعي هستند كه به بررسي تبخير و گردش انرژي دركشاورزي پرداخته‌اند و از ترازنامه انرژي در جهت تخمين تبخير و تعرق نياز آبي گياهان استفاده كرده‌اند. بروت سارت در اين كتاب كليه معادلات تبخير را جمع بندي و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. (۳ ) ورما و رزنبرگ بعد از مقايسه روشهاي بيلان انرژي و آئرو ديناميك با نتايج لايسيمتر نتيجه گرفتند كه روشهاي آئرو ديناميك نتايج بهتري مي‌دهندو شكل كاملتر آنها معادلات تركيبي هستند(۵۱).  شيه تاثير متغيير‌هاي مختلف آب و هوايي را بر روي تبخير ـ تعرق بررسي نموده و نتيجه گرفتند  مدلهايي كه بر اساس دماي هوا و تشعشع عمل مي‌كنند نتايج بهتري به دست مي‌دهند(۸۷)صالح و سنديل ۲۳ روش محاسبه تبخيرـ تعرق مرجع را در قسمتهاي مركزي عربستان مورد ارزيابي قرار دادند. آنها روشها را در پنج گروه: روشهاي دمايي، رطوبت نسبي ، تابشي ، تركيبي و روشهاي تشتك تقسيم بندي نمودند. روشهاي جنسن هيز از گروه روشهاي تابشي در اولويت اول و روش تشك كلاس  A در مكان دوم قرار مي‌گيرند. ودر مجموع روشهاي تركيبي در حد متوسط و  روشهاي دمايي در پائين ترين مكان قرار گرفتند (۷۵)ويراسينگ و كاتولاندا در سال ۱۹۹۸ نياز تبخير ـ تعرق برنج(رقم BG379 )را در ماپالانا واقع درمنطقه مرطوب شمال شرقي سريلانكا در سه سطح غرقاب و در لايسيمتر اندازه گيري  و نتيجه گرفتند كه تبخير ـ تعرق با رطوبت نسبي،سرعت باد، درجه حرارت هوا و نقطه شبنم همبستگي دارد. اين دو محققETOرا ۲ تا ۱۵ميليمتر در روز و كل ETO را بين ۵۱۵ تا۵۴۹ ميلي متر در دوره رشد بدست آوردند (دوره بين دو هفته بعد از خزانه تا دو هفته قبل از برداشت)نسبت تبخير-تعرق به تبخير در۴۰-۵۰ روز بعد از نشا’ در حدود۱ و در موقع رشد در حدود ۹/۱ تا ۳۹/۱ بوده است. آنها از جمله فاكتورهاي موثر بر ET وE را عامل باد ذكر كرده‌اند. (۷۶)كميته فني نياز‌هاي آبي بخش آبياري و زهكشي انجمن مهندسان راه و ساختمان آمريكا ASCE در نشريه‌اي تحت عنوان آب مصرفي گياهان و آب مورد نياز آبياري ۲۰ روش محاسبه EToرا بطور ماهانه در مناطق خشك و مناطق مرطوب بر اساس نتايج لايسيمتر مورد مقايسه و بررسي قرار داد كه در هر دو منطقه روش پنمن ـ مانتيس در اولويت قرار گرفت (۸۳). دورنبوس و پروت در نشريه FAO24   بر اساس يك جمع بندي از كليه تحقيقات و تجربيات در مقياس جهاني از ميان ۳۰ روش متداول جهاني برآورد تبخير-تعرق پتانسيل گياه مرجع پنج روش از كاربردي ترين روشها را ارائه نمودند. اين روشها عبارتند ازپنمن،پنمن اصلاح شده ، بلاني كريدل اصلاح شده،طشتك تبخير و روش تابشي كه بصورت كاربردي با مثالهاي عملي و ارائه جداول، راه‌حلهاي كاربردي  در رابطه با رسم منحني‌هاي ضريب گياهي مطرح شده است (۶۱). در سال ۱۹۹۳ يونجه بعنوان گياه مرجع با روشهاي پنمن(۱۹۴۸)،فائو-پنمن،تشعشع ،تبخير از تشتك A فائو مورد مطالعه قرار گرفت و نتايج تجزيه و تحليل نشان داد كه روش تشتك كلاسA و پنمن۱۹۴۸ نسبت به ساير روشها در مقايسه با لايسيمتر دقيقتر و با افزايش دور ماههاي اندازه گيري دقت نتايج بيشتر شد(۵۵). اما اين روش‌ها نتوانست در بين محققان زياد مورد قبول داشته شود. در سال ۱۹۹۳ ابوقبار و همكارانش گزارش دادند كه يونجه در سه لايسيمتر زهكش داربعنوان گياه مبنا كشت و ميزان تبخير ـ تعرق اندازه گيري شده با نتايج محاسبات سه روش پنمن،جنسن هيزو تشتك كلاسA ارزيابي گرديد. كه در نتيجه ميان تبخير ـ تعرق يونجه از طريق لايسيمتر و روش تبخير تشتك كلاسA  بالاترين ميزان همبستگي ديده شد(۳۶). در سال ۱۹۹۴در دانشگاه ملبورن استراليا با مطالعه اي در محل يك محدوده، جهت تخمين تبخير ـ تعرق مرجع با روشهاي فائو۲۴،پنمن مانتيس و تشتك تبخير كلاس A به عمل آمد و چنين نتيجه گيري شد كه نتايج حاصله از روش پنمن فائو۲۴  حدود،۲۰تا۲۴ درصد بيش از روش پنمن مانتيس بوده و روش تشعشع و پنمن مانتيس نتيجه اي مشابه براي ميزان تبخير ـ تعرق روزانه داشته است كه ميتوان در جاهائيكه امكان اندازه‌گيري سرعت باد نيست از روش تشعشع بجاي پنمن مانتيس براي تعيين تبخير ـ تعرق روزانه مرجع استفاده نمود(۴۷). در سال ۱۹۹۵ نتايج يك تحقيق روي روش پنمن و لايسيمتر چمن در مقايسه با روشهاي پنمن ـ مانتيس، ماكينگ، پريستلي، تيلور، تورگ‌،‌هارگريوز ساماني و  تورنت وايت در سه منطقه شمال شرقي كارولينا براي تعيين تبخير ـ تعرق مرجع چنين گزارش شده است كه همبستگي خوبي بين روشهايي  كه بر اساس درجه حرارت و تشعشع مي‌باشد برقرار  بوده و براساس  تجزيه و تحليل آماري در تخمين روزانه و فصلي بهترين روش پنمن مانتيس توصيه شده است(۳۴). تحقيقي در سه منطقه كارتر  ،پلي‌موث   و تاربود در قسمتهاي شرقي كارولينا ي شمالي صورت گرفت و در آن روشهاي ماكينگ،پريستلي، تايلور و تورك بعنوان روشهاي تشعشعي و روشهاي‌هارگريوز –ساماني ،تورنت وايت بعنوان روشهاي دمائي مورد استفاده قرار گرفتند. مبناي مقايسه روش پنمن مانتيس  با گياه مرجع چمن بود ،در مجموع نتيجه شد روشهاي تشعشعي و دمايي ارتباط و همبستگي خوبي با معادله تركيبي پنمن ـ مانتيس دارد. در اين معادله روش تورك در هر سه منطقه بطور متوسط بهترين نتايج را براي مقادير ماهانه ETo نشان مي‌داد(۳۹ ). ديويد و همكاران (۱۹۹۵ )در مقاله اي تحت عنوان ارزيابي شبكه‌هاي تبخير سنجي به بررسي صحت داده‌هاي تبخير سنجي و مقادير تخمين زده شده از روي توابع نيمه تجربي پرداختند. براي تخمينET از روابط پنمن- مانتيس،بلاني-كريدل و استيفان- استيوارث استفاده شد. نتايج بدست آمده نشانگر آن بود كه روش پنمن- مانتيس بالاترين ميانگين تبخير را داشته و روش استيفان- استيوارث از اين نظر كمترين مقدار را ارائه نموده است(۴۸ ). محمد با انجام آزمايشاتي كه انجام داد نشان داد كه روش طشت تبخير بهترين روش براي تخمين تبخير ـ تعرق در نواحي عربستان صعودي ميباشد(۳۷ ). آلن و‌هات فيلد (۱۹۹۶) چندين روش را با هم مقايسه نموده و نتيجه گرفته انددر شرايطي كه داده‌هاي هواشناسي دقيقي در اختيار داشته باشيم روشهاي پريستيلي- تيلور پنمن- مانتيس بهتر از ساير روشها تبخير و تعرق را ارزيابي مي‌كند(۵۸). كتسو بيليس و بيجي مپليس (۱۹۹۷) روابط مختلفي را براي پارامتر‌هاي مورد نياز روش پنمن ارائه شده را مطرح نموده و براي هر يك روابط تازه اي را ارائه نموده و با ديگر روابط مقايسه و بهترين را معرفي نمودند (۶۲ ). هولم و همكاران (۱۹۹۷ ) در گزارشي تحت عنوان تبخير ـ تعرق پتانسيل در هند تحت شرايط تغيير اقليم  آينده با سريهاي زماني تبخير را براي فصول مختلف و در دو دوره كوتاه مدت (۱۵)ساله و بلند مدت(۳۲ )ساله مورد مطالعه قرار دادند كه دوره كوتاه مدت تنها بر پايه داده‌هاي تبخير ـ تعرق پتانسيل و دوره‌هاي بلند مدت برپايه داده‌هاي تشتك تبخيرو تبخير ـ تعرق پتانسيل انتخاب و مورد بررسي قرارگرفتند اغلب ايستگاههاي مطالعاتي روند كاهش تبخير و تبخير ـ تعرق پتانسيل را بين سالهاي ۱۹۶۱تا۱۹۹۲ در همه فصول نشان داد. بر اساس نظريه‌هاي مختلف تغيير اقليم آتي و با توجه به افزايش دما در اثر افزايش گازهاي گلخانه اي، انتظار ميرود كه مقادير تبخير و تبخير ـ تعرق روند افزايشي را در سالهاي آتي داشته باشد اين وضعيت احتمالاً در شرايط آب و هوايي خراسان و سمنان نيز اتفاق خواهد افتاد (۶۲).جيمز رايت نتايج تحقيق تعيين تبخير ـ تعرق مرجع را با دو گياه چمن و يونجه توسط لايسيمتر وزني با تجزيه تحليل از فرمول پنمن-كيمبرلي گزارش داد كه ميزان تبخير ـ تعرقحاصل از چمن ۸۳ درصد تبخير ـ تعرق يونجه بوده است.در منابع علمي بين المللي يونجه بدليل رشد موفق در يك دامنه وسيعي از خاكهاي مشخصات مختلف فيزيكي، در مقايسه با ساير علوفه‌ها مورد توصيه بيشتري قرار گرفته است.هرچند كه بعضي‌ها يونجه را بعنوان گياه مرجع در مقايسه با چمن پيشنهاد و توصيه نموده اندولي هنوز به قاطعييت اين امر به تاييد نرسيده است. نياز آبي يونجه ،وقتي كه برداشت محصول مورد نظر مي‌باشد حدوداً بين۸۰۰-۱۶۰۰ميليمتر در يك دوره رشد كه بستگي به آب وهواو طول دوره رشد دارد گزارش شده است(۴۹).در مطالعه‌اي ديگر كه در كنفرانس بين المللي آبياري در سنت آنتونيوي تگزاس در سال ۱۹۹۶ توسط اساتيد  ايالت واشنگتن آمريكا ارائه شده است. معادله پنمن ـ مونتيس براي برآورد تبخير-تعرق روزانه گياه مرجع موفق بوده است ولي اگر بخواهيم از فرمول بصورت مستقيم براي تعيين تبخيرـ تعرق پتانسيل محصولات مختلفETO استفاده نمائيم تنها محدوديت فرمول مشخص نبودن ضريب مقاومت روزنه‌اي(Ts ) گياهان است. والندر و همكاران (۱۹۹۸)در مطالعه اي تحت عنوان تخمين تبخير ـ تعرق از روي داده‌هاي طشت تبخير، مدل ويژه‌اي براي تعيين ضريب طشت (ضريبي كه بر تبخير طشت اعمال مي‌شود تا تبخير ـ تعرق بدست آيد) ارائه نمودند. در اين مدل ضريب طشت kp تابعي از فاصله و شرايط زمينهايي كه باد قبل از رسيدن به طشت از روي آنها عبور مي‌كند (fetch)، سرعت باد و رطوبت، نسبي بوده است . اين رابطه بر اساس روابط خطي چند متغيره  ارائه شده است. براي تعيين صحت مدل از پنج روش خطاي مطلق، خطاي نسبي مطلق و ميانگين مربعات خطا استفاده گرديد. در اين مطالعه مقاديرkp حاصل از مدل با مقاديري كه توسط دورنبوس و پروت (۱۹۹۷ ) به منظور تعيين تبخير ـ تعرق از روي داده‌هاي طشت تبخير ارائه شده بود مقايسه گرديد و ملاحظه گرديد كه مدل ارائه شده بهتر از ساير روشها براي پيش بيني kp جوابگو ميباشد(۷۱ ). اشنايدر و همكاران در بوشلند آمريكا چهار روش پنمن ـ مانتيس، پنمن كيمبرلي، پنمن۱۹۶۳ و‌هارگريوزرا با داده‌هاي روزانه لايسيمتر مقايسه و نتيجه گرفتند كه معادله پنمن ۱۹۶۳ سازگاري بهتري با تبخير ـ تعرق اندازه گيري شده از لايسيمتر دارد. معادله‌هارگريوز و پنمن-مانتيس تبخير ـ تعرق را كمتر برآورد مي‌كنند اما با تبخير ـ تعر ق اندازه‌گيري شده سازگاري خوبي دارد و معادله پنمن-كيمبرلي تبخير ـ تعرق را كمي بيشتر برآورد مي‌كند(۷۷). همچنين آنها تبخير ـ تعرق برآوردي بوسيله روش پنمن-مانتيس، پنمن كيمبرلي و پنمن۱۹۶۳ را داده‌هاي حاصل از لايسيمتر براي دوم ژوئيه سال۱۹۹۵ مقايسه و نتيجه گرفتند كه  تبخير ـ تعرق برآورد شده با معادله پنمن ۱۹۶۳  با مقادير اندازه گيري شده مطابقت خوبي دارد و بطور متوسط فقط ۹/۱صد كمتر برآورد مي‌كند. معادله پنمن-كيمبرلي تبخير ـ تعرقساعتي را حداكثر ۱۲ درصد كمتر برآورد مي‌كند و معادله پنمن-مانتيس تبخير ـ تعرق تجمعي براي يك روز را۲۱ درصد كمتر برآورد مي‌كند(۷۱). سيلوا و همكاران  با استفاده از لايسيمتر‌هاي وزني ، زهكش دار و سطح آب ثابت تبخير _تعرق پتانسيل گياه مرجع ( چمن) را اندازه گيري و با نتايج روش پنمن_ مانتيس و تشتك تبخير نوع كلاس A ، همچنين نتاج لايسيمتر‌ها را با همديگر مورد مقايسه قرار دادند. در اين مطالعه مقدار كل تبخير تعرق پتانسيل گياه مرجع اندازه گيري شده از لايسيمتر‌هاي زهكش دار و سطح آب ثابت نسبت به لايسيمتر وزني بترتيب ۱۸%و ۱۱% بيشتر برآورد شده است. در صورتي كه اين مقدار از تشتك تبخير ۳۶% نسبت به لايسيمتر‌هاي وزني كمتر برآورد شده است. در اين مطالعه نتايج حاصله نشان داده است كه همبستگي بين نتايج روش پنمن_ مانتيس با لايسيمتر‌ها خوب ولي همبستگي بين نتايج تشتك تبخير و لايسيمتر وزني خوب نبوده است. همچنين نتيجه گيري شده است كه لايسيمتر‌هاي زهكش دار و سطح آب ثابت براي اندازه گيري تبخير ـ تعرق پتانسيل روزانه مناسب نيستند( ۷۸ ).در مورد ضريب گياهي تايگي در مطالعه خود و با استفاه از لايسيمتر‌هاي وزني گزارش داد مقدار KC براي گل آفتابگردان به ميزان ۲/۷۴ ـ ۶/۱۱ بيشتر از آن مقداري بود كه فائو پيشنهاد داده بود (۸۳ ).همچنين كوشوپ و پاندا در سال ۲۰۰۱ با استفاده از لايسيمترهاي وزني مقدار KC سيب زميني را بيشتر از آنچه كه فائو پيشنهاد داده بود بدست آوردند (۶۳ ). آزمايشگاه صنايع غذايي هند در تحت شرايط آب و هوائي مرطوب تبخير تعرق گياه مرجع را با استفاده از لايسيمتر وزني محاسبه و با ۱۰ روش اندازه گيري تبخير تعرق مقايسه كه فرمول پنمن مانتيس كه اصلاح شده پنمن _كيمبرلي ، فائو_ پنمن ، تورك ـ رديشن و فائو بلاني كريدل مي‌باشد بهترين نتايج را داد( ۴۰ ). استانهيل (۲۰۰۲ ) در مقاله اي به بررسي اين مسئله كه آيا  تشت تبخير كلاس A هنوز هم به عنوان عملي ترين و يكي ا ز دقيق ترين روشهاي تعيين نياز آبي گياهان است پرداخته است. از نظر وي دو گروه عمده براي اندازه گيري و تخمين تبخير وجود دارد. يكي استفاده از تبخير سنجها و ديگري تخمين با استفاده از معادلات تجربي (۷۹ ). العمران و همكاران در سال ۲۰۰۴ ميلادي، با استفاده از لايسيمتر‌هاي زهكش دار، تبخير_ تعرق گوجه فرنگي و كدو را محاسبه و با پنج روش منطبق بر شرايط آب و هوائي فائو_ پنمن ، بلاني كريدل ، جنسن _ هيز ، تشتك تبخير و تورنت وايت مقايسه و با انجام آزمايشات صورت گرفته روش پنمن براي كدو وروش تشت تبخير براي گوجه فرنگي بهترين تخمين زده بود (۳۸ ). براي ارزيابي معادله‌هاي فراواني كه در نقاط مختلف دنيا ارائه شده است و تعيين درجه دقت در شرايط آب و هوايي متفاوت كه تعداد آنها بالغ بر ۲۰ معادله مي‌باشد كميته آبياري و نياز آبي انجمن مهندسين عمران آمريكا كميته اي را تعيين و عملكرد اين روش را با استفاده از داده‌هاي لايسيمتري موجود در ۱۱ نقطه اقليمي دنيا مورد سنجش قرار داد كه نتايج آن در جدول ۲ـ۱ ارائه شده است
 • بازدید : 127 views
 • بدون نظر

خرید و دانلود مقاله کامل و با ارزش آخرین روش های آبیاری قطره ای که با نام های دیگر ازقبیل آبیاری چکه ای، آبیاری بارانی، ابیاری قطره چکانی، آبیاری موضعی، میکرو آبیاری، و بسیاری نام های دیگر خوانده می شود. در این مقاله شما با انواع روشها، تاریخجه، وضعیت ابیاری در کشورهای مختلف جهان، چشم انداز آبیاری آشنا می شوید و همچنین مطالب سود مندی در مورد نکات فنی و تجربه شده در مورد محدودیت ها و مزیت های آبیاری قطره ای به دست می آورید. مطالب علمی در مورد شیوه های و ابزار های مختلف آبیاری قطره ای و بهترین شرایط استفاده و همچنین محاسبات و آمارهای  علمی و تجربی دریافت خواهید کرد

كليات:

نگاهي به تاريخ آب و آبياري در جهان نشان مي دهد كه در سال هاي اخير روشهاي متعددي در زمينه آبياري كشاورزي ابداع شده است. كمبود آب، وضعيت نامناسب آب و هوا، پستي و بلندي زمين، كيفيت نامطلوب آب و عدم دسترسي به نيروي كارگر از جمله عواملي هستند كه در پيدايش اين روشها موثر بوده اند. از روشهاي جديد آبياري كه به سرعت در كشورهاي مختلف رو به گسترش است روش به اصطلاح قطره اي (tickle) است. آبياري قطره اي به كليه روشهايي گفته مي شود كه در آنها آب به مقدار كم و حدود ۱ تا ۱۰ ليتر در ساعت به آرامي در نزديك گياه ريخته مي شود. بهمين دليل اين روشهاي را آبياري با حجم كم (low volume irrigation) ناميده اند. آب ممكن است از بالا ريخته شده و در سطح خاك پخش شود( مانند خرد آبپاشها) و يا آنكه مستقيما در سطح خاك ريخته شود ( مانند قطره چكانهاي سطحي) .

در بعضي روشها نيز آب از زير سطح خاك وارد منطقه ريشه ها مي شود (روش قطره اي زير سطحي). در آبياري قطره اي آب در يك سيستم لوله اي در مزرعه توزيع مي وشد و دستگاه يا وسيله مكانيكي كه آب از آن به خارج گسيل و در اختيار گياه قرار مي گيرد خروجي يا قطره چكان (emitter) نام دارد. خروج آب از اين وسيله ممكن است بصورت قطره، حباب، و يا يك جريان كوچك و پيوسته باشد.

حتي وسيله پخش ممكن است يك آبپاش بسيار كوچك باشد. قطره چكان ها طوري طراحي و ساخته مي شوند كه فشار آب را كاهش داده و به حدود ۲۰ تا ۲۰۰ كيلوپاسكال (۲/۰تا۲ آتمسفر) برسانند. بنابراين روش قطره اي نيز يكي از روشهاي آبياري تحت فشار به حساب مي آيد كه در آن فشار آب بسيار كم است.

واژه هاي آبياري قطره اي و يا قطره چكان نبايد تنها قطره را در ذهن تداعي كند زيرا اين روش طيف وسيع و گسترده اي از آبياريها را شامل مي شود كه اسامي مختلفي به آن  اطلاق شده است. از جمله اين اسامي مي توان واژه هاي آبياري موضعي ( localized irrigation) خرد آبياري، آبياري ميكرو و آبياري قطره چكاني را نام برد كه همگي مترادف يكديگرند. اما از جايي كه واژه قطره اي بيشتر توصيف كننده ماهيت اين روش مي باشد در اكثر نوشته هاي علمي از آن استفاده مي شود. مانند واژه باراني كه بجايsprinkle براي تعدادي از روشها كه در انها عمل آبياري حالتي شبيه بارندگي را تداعي مي كند بكار برده مي شود. در صورتي كه sprinkle خود به معني باران نيست. از ديگر واژه هايي كه در نوشته هاي علمي براي آبياري قطره اي ذكر شده است مي توان به آبياري با جريان روزانه( daily flow irrigation)، آبياري روز به روز (diurnal irrigation) و آبياري چكه اي (drop irrigation) اشاره كرد كه هر كدام بر حسب سليقه متخصصان انتخاب شده است. در يك طبقه بندي ساده روشهاي خرد آبياري بر حسب دبي خروجي به دو گروه: قطره اي كه در آنها دبي خروجي كمتر از ۱۰ ليتر در ساعت و ميكروجت و حبابي ( bubbler) كه در آنها دبي قطره چكان بيشتر از ۱۰ ليتر در ساعت تقسيم مي شوند. اما اين نوع طبقه بندي ها نيز قراردادي بوده و از جامعيت برخوردار نمي باشد. در هر حال همان گونه كه مثلا شيوه آبياري باراني شامل مجموعه اي از روشها و وسايل مختلف است روشهاي آبياري قطره اي نيز بسيار متنوعند.

 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر

مشکلات اجرایی متداول در پروژه شبکه هاي آبیاري و زهکشی و راهکارهاي
پیشنهادي مطالعه موردي: شبکه آبیاري پایاب سد دوستی

یکی از اهداف اصلی احداث شبکه هاي آبیاري و زهکشی، استفاده بهینه از منابع آب تخصیص یافتـه بـه
کشاورزان(حقابه) جهت آبیاري زمینهاي کشاورزي می باشد، بطوریکه با توجه به مشکلات کمبود آب در کشورمان،
لزوم توجه به راندمان مناسب شبکه ها کاملاً احساس می گردد. در این راستا، بررسی موارد زیـر در طراحـی شـبکه
هاي آبیاري و زهکشی ضروري می باشد:


 • بازدید : 149 views
 • بدون نظر

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای اکبر نظری  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر سعید خرقانی  در تاریخ ۷ / ۷ / ۸۷ ارائه شده است .

این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در پنج فصل ( اول : كليات ، دوم : تأثيرواهميت مطالعات ژئوتكنيكي در برخورد با مسائل احداث كانالهاي آبياري ، سوم : بررسي خرابي پوشش كانال اصلي AMC،  چهارم : نتايج آزمايش آب اندازي كانال و ميزان كارآيي فيلتر زير لاينينگ ، پنجم :  خلاصه و نتيجه گيري وپيشنهادات ) تنظیم شده است.

هدف از اين پايان نامه بررسي و مشاهده نتايج بدست آمده از ارائه راهكارهاي اصلاحي مشكلات بوجود آمده در شبكه آبياري طرح آجي چاي واقع در دشت تبريز مي باشد .در اين طرح پس از آب گرفتگي كانال اصلي AMC تعدادي ترك بصورت پراكنده بر روي پوشش بتني سطوح شيبدار برخي از پانل هاي كانال مشاهده گرديد .

 • بازدید : 123 views
 • بدون نظر
این فایل در ۶+۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

برنج به عنوان غذاي اصلي حدود نيمي از جمعيت جهان به شمار مي‎آيد و به همين دليل اين محصول يكي از مهمترين منابع اصلي تأمين كننده نياز غذايي جهان است (۵۶،۷۱). طبق آمار فائو مصرف سرانه برنج در كشورهاي مختلف بين ۲/۴ تا ۱/۱۰۲ كيلوگرم متغير است و معمولاً كشورهاي عمده توليد كننده برنج مصرف كنندگان عمده نيز هستند و تا حدي بين توليد و مصرف آنها موازنه وجود دارد. ولي در كشور ما متأسفانه اين توازن برقرار نيست و ايران به عنوان يازدهمين كشور توليد كننده برنج، سومين وارد كننده در جهان است (۱۱). برنج در كشور ما بعد از گندم دومين كالاي مصرفي از نظر مقدار و تنها غله‎اي است كه منحصراً براي تغذيه انسان كشت مي‎شود و در حدود نصف جيره غذائي ۱/۶ ميليارد نفري از جمعيت دنيا را تشكيل مي‎دهد (۱۱) و در بخش عظيمي از قارة آسيا تأمين كننده بيش از ۸۰% كالري و ۷۵% پروتئين مصرفي مردم است
– سطح زير كشت و ميزان توليد برنج در دنيا و ايران:
برنج بعد از گندم بيشترين سطح اراضي كشاورزي در جهان را به خود اختصاص داده است. براساس آمار منتشر شده در سال ۱۳۸۰ از سوي فائو ‎(FAO) سطح زير كشت برنج در دنيا حدود ۱۵۱ ميليون هكتار بوده كه كشورهاي هند و چين با داشتن ۷۴ ميليون هكتار قريب به ۵۰ درصد كشت برنج جهان را به خود اختصاص داده‎اند. سطح زير كشت برنج در ايران ۵۸۷ هزار هكتار برآورده شده كه حدود ۴ درصد سطح زير كشت برنج جهان است. بيش از ۷۵  درصد اراضي زير كشت برنج در استان‎هاي ساحلي خزر يعني گيلان و مازندران قرار دارد و بيش از ۸۰ درصد برنج كشور از اين اراضي تأمين مي‎شود (۱۱). 
استان مازندران با توليد ۴۳ درصد، رتبة اول را در كشور داراست (۱۱). آمارهاي جهاني نشان مي‎دهد كه حدود ۹۲ درصد توليد برنج متعلق به كشورهاي در حال توسعه از قاره آسيا است. قارة آسيا با داشتن ۱/۱۲۱ ميليون هكتار برنج كاري يعني ۹۰ درصد سطح زير كشت جهان، رتبه اول توليد برنج را به خود اختصاص داده است. از نظر توليد، كشور چين با توليد ۱۸۳۱۴۸ هزار تن مقام اول را داشته و ايران با توليد حدود ۲۶۰۰ هزار تن در رده يازدهم قرار دارد (۱۱). در سال ۱۹۸۷ ميزان درصد سهم ايران از توليد جهاني برنج حدود ۵/۰ درصد بوده كه در افزايش توليد جهش ۱۸ درصدي را كسب كرده است. در سال ۱۹۷۷ در حالي كه عملكرد توليد شالي در واحد سطح در جهان به طور متوسط به ۳۷۹۲ كيلوگرم ارتقاء يافته بود، در ايران اين رقم به ۴۱۳۷ كيلوگرم رسيد. به عبارتي در حالي كه افزايش عملكرد جهاني ۵/۱۳ درصد بوده مقدار فزوني عملكرد در ايران به سطح ۵/۳۷ درصد ترقي كرده است (۱۱). براساس آمار فائو ‎(FAO) ميزان درصد سهم ايران از ميزان عملكرد متوسط جهاني در سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ مرتباً روند صعودي داشته و از ۳۵/۹۱ درصد به ۰۹/۱۱۸ درصد ترقي كرده است (۱۱
گياه‎شناسي برنج:
برنج يي از گياهان مهم تيره غلات مي‎باشد كه به شاخة گياهان گلدار ،  زير شاخه نهاندانگان ، ردة تك لپه‎ايها ، راستة‌ غلاف داران ،  خانوادة غلات ، جنس اوريزا  تعلق دارد كه داراي دو گ ونة زراعي به نام‎هاي ساتيوا  و گلابريما  مي‎باشد (۷‌،۲۶). 
اوريزا ساتيوا از گونه‎هاي مهم بوده و برنج‎هاي زراعي ايران از اين نوع مي‎باشند. اين‎گونه داراي انواع مختلف به شرح زير است:

۱-۳-۱- نوع ژاپونيكا  
اين برنج در نواحي معتدل ژاپن، ايتاليا و آمريكا كشت مي‎شود و براي آنكه گل توليد كند احتياج به روزهاي بلند دارد. و سازگار با اقليم‎هاي سردتر مي‎باشد. برگ‎هاي آن نازك و سبز تيره، دانه كوتاه و گرد، ريزش كم، ارتفاع گياه كوتاه تا متوسط، كركهاي پوشينه بلند و ضخيم، قدرت پنجه‎زني متوسط، بافت گياه سخت، خوشه كوتاه مي‎باشد. برنج‎هاي گرده از اين نوع هستند (۷، ۲۶، ۳۶). 
۱-۳-۲- نوع اينديكا 
اين نوع برنج سازگار به مناطق گرمسيري بوده كه در مقابل خشكي، بيماري و آفت مقاوم مي‎باشد و داراي ارقام مختلفي از نظر زمان رويش است. همچنين داراي برگهاي پهن و سبز روشن، دانه طويل نردتاً تخت، قدرت پنجه‎زني بالا، ارتفاع گياه كوتاه تا بلند كرك‎هاي پوشينه كوتاه، بافت گياه نرم و حساس به ريزش دانه مي‎باشد (۳۶). 
۱-۳-۳- نوع جاوانيكا 
اين نوع برنج در كشورهاي اندونزي، فيليپين، تايوان و ژاپن كشت مي‎شود. داراي برگهاي پهن و سبز روشن، دانه پهن و كلفت، پنجه‎زني ضعيف، ارتفاع گياه بلند،‌ بافت گياه سخت، ريزش دانه كم مي‎باشد (۳۶). 
۱-۴- سيستم‎هاي كشت برنج 
برنج از نظر اكولوژيكي و دامنة زيست، گستردگي خاصي دارد. يعني از حالت ديم تا حالت غرقابي كشت مي‎شود. كه اين نشان‎دهندة‌سازگاري اكولوژيكي و سيع اين گياه است. دامنة‌ سازگاري برنج با عمق غرقابي و درجه كنترل رطوبت منجر به ايجاد چند اكوسيستم در كشت اين گياه شده است (۳۴، ۴۶، ۵۵). 
كشت برنج براساس منبع تأمين كنندة آب به صورت فارياب  يا ديم  طبقه‎بندي مي‎شود. براساس مديريت عمليات آب و زمين، اراضي برنج به صورت زير طبقه‎بندي مي‎شوند:
الف) لولند (غرقابي): مزارع لولند توسط مرزهايي محصور مي‎شوند تا آب آبياري يا بارندگي را نگهدارند. آماده كردن زمين معمولا هنگامي صورت مي‎گيرد كه مزرعه غرقاب مي‎باشد. 
ب) آپلند: م زارع آپلند داراي مرز و كرت براي نگهداري آب نيستند. تنها منبع آب، باران ميباشد. آماده كردن زمين هنگامي كه خاك مزرعه خشك است صورت مي‎گيرد. 
براساس رژيم آب، اراضي برنج به صورت زير طبقه‎بندي مي‎شوند:
الف) آپلند:‌بدون آب ايستادگي 
ب) لولند : با ۵۰-۵ سانتي‎متر آب ايستادگي 
ج) آب عميق : بيش از ۵۰ سانتي‎متر تا ۶ متر آب ايستادگي 
شكل (۱-۲) طبقه‎بندي اراضي برنج جهان با رژيم‎هاي آبي را نشان مي‎دهد. 
كشت برنج براساس نوع واريته استفاده شده به صورت زير طبقه‎بندي مي‎شود: 
الف) برنج لولند: گياهاني نيمه پا كوتاه، متوسط تا بلند (به ارتفاع ۱۰۰ سانتي‎متر تا ۲ متر)
ب) برنج آپلند: گياهاني متوسط تا بلند (به ارتفاع ۱۳۰ تا ۱۵۰ سانتي‎متر)
ج) برنج آب عميق: گياهان متوسط تا بلند (به ارتفاع ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتي‎متر، ۲ تا ۳ متر با بالا آمدن سطح آب)
د) برنج شناور : گياهاني بلند (بيشتر از ۱۵۰ سانتي‎متر، ۵ تا ۶ متر با بالا آمدن سيلاب)
تغييرپذيري بارندگي اساس تقسيم‎بندي اكوسيستم فارياب به دو زير ا كوسيستم؛ آبي فصل مرطوب و آبي فصل خشك مي‎باشد. 
اراضي آبي فصل مرطوب   آنهايي هستند كه آب آبياري ممكن است در طول فصل مرطوب به عنوان مكمل با رندگي به شاليزار افزوده شود. اراضي آبي فصل خشك  آنهايي هستند كه بدون آب 
تكميلي در اين فصل برنج نمي‎تواند كشت شود. 
در سطح جهاني حدود ۷۹ ميليون هكتار برنج تحت شرايط آبي رشد مي‎كند. ميانگين عملكرد از ۳ تا ۹ تن در هكتار متغير است. بيش از ۷۵% برنج جهان از شاليزارهاي تحت آبياري توليد مي‎شود (۴۶). 
برنج‎هاي آپلند در حدود ۱۰% از كل شاليزارهاي جهان را به خود اختصاص داده‎اند. برنج آپلند يكي از مؤلفه‎هاي اصلي در بسياري از سيستم‎هاي كشت تناوبي و نيمه فشرده در جنوب شرقي آسيا، مناطق گرمسيري آمريكا و غرب آفريقاست. ميانگين عملكرد دانه در حدود ۱ تن در هكتار است (۳۴، ۴۶). شكل (۱-۲): طبقه‎بندي اراضي برنج جهان با رژيم‎هاي آبي (۴۶).

۱-۵- فيزيولوژي برنج:
برنج به گروه فتوسنتزي ‎C3 تعلق داشته و داراي نقطة موازنه ‎Co2 بالايي بوده ‎(CCP ۵۰ppm) و فاقد كلروپلاست‎هاي غلاف آوندي مي‎باشد. مقدار فتوسنتز خالص در واحد سطح برگ برنج در مقايسه با ساير گونه‎هاي ‎C3 نسبتاً بيشتر است (۲). تحقيقات اخير نشان مي‎دهد كه مقدار فتوسنتز در برگهاي برنج ۴۰ تا ۵۰ ميلي‎گرم ‎Co2 دردسي متر مربع در ساعت مي‎باشد (۲). ساير بافت‎هاي سبز گياه از جمله غلاف‎هاي برگ و پانيكولها به عنوان اندامهاي غيرفتوسنتز كننده تلقي مي‎‌شوند. زيرا ميزان فتوسنتز خام و نيز خالص آنها بسيار جزئي مي‎باشد. سرعت متوسط فتوسنتز خالص بر اهميت شاخص سطح برگ ‎(LAI)  و آرايش كانوپي  در تعيين قابليت توليد ماده خشك برنج تأكيد دارد (۲). رشد بخش‎هاي هوايي زماني كه ‎LAI بيش از ۴ مي‎شود حداكثر است. ‎LAI در برنج كمي قبل از خوشه رفتن به بيشترين مقدار خود مي‎رسد و بعد از آن به علت پژمرده شدن برگهاي پايين‎تر رو به كاهش مي‎گذارد (۳۲،۲). برنج به تنش آب و همچنين به شرايط بي‎هوازي مربوط به زير آب رفتن حساس است (۳۴). 
۱-۶- فتولوژي و مراحل رشد برنج:
رشد و نمو برنج به سه مرحله تقسيم مي‎شود و هر كدام از اين فازهاي اصلي به مراحل فيزيولوژيكي مجزاي ديگري نيز تقسيم مي‎شوند كه به شرح زير مي‎باشد 
 • بازدید : 115 views
 • بدون نظر
این فایل رد ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شركت توليدي وسايل آبياري و آبرساني كه به اختصار آن را (IEM) مي نامند در حدود سالهاي ۱۳۵۲و ۱۳۵۳ پايه ريزي شد و در سال ۱۳۵۴ عملاً شروع به كاركرد اين شركت در كنار جاده اصفهان مباركه احداث شده كه زمين اين شركت حدود ۲۰۰۰۰ هزار متر و سالت انبار آن هم در حدود ۱۰۰۰۰ متر مي باشد كه اين كارخانه با زمينهاي اطرافش در حدود ۳۰ هكتار مي باشد كه زمينهاي اطراف ان توسط خود شركت چغندر قند مي شود . شركت داراي يك مدير عامل مي باشد 
مدير عامل داراي دو شركت مي باشد كه يكي در كشور سويس قرار دارد و يكي هم همين شركت كه اين شركت اول نيمه دولتي بود ولي در حدود ۸ سال قبل سهام آن كاملاً خصوصي شد و در حال حاضر يك شركت خصوصي مي باشد . از طرف مدير عامل يك مدير ماموريت دارد تا تمام كارهاي شركت را انجام دهد . ضمناً مدير عامل اين شركت كه آقاي مقيمي هستند و حدود ۶۰ در صد از سهام اين شركت را دارد .مدير انتخاب شده از طرف مدير عامل هر دو سال يك بار عوض مي گردد . اين شركت داراي دو بخش مهم يكي بخش لوله سازي و ديگري بخش تزريقي مي باشد كه هر كدام يك سرپرست دارند كه سرپرست ها روزكار مي باشند و از طرف سرپرست نيز سه سر شيفت قرار داده شده كه البته لازم به ذكر است كه كارخانه سه شيفت ۸ ساعته كار مي كند كه در هر شيفت كاري حدود ۱۵ نفر در قسمت تزريقي و حدود ۲۰ نفر هم در قسمت لوله سازي كار مي كنند . يك واحد هم در كنار قسمت لوله سازي قرار دارد كه قسمت اداري در آنجاست كه در حدود ۱۰ نفر هم در آنجا مشغول به كار مي باشند و نيز در انبار كواد ۲ نفر مسئوليت انبار را به عهده دارند و در كنار دو بخش بزرگ لوله سازي و تزريقي ۳ بخش ديگر وجود دارد كه كارهاي آن دو بخش را انجام مي دهد يكي واحد تعميرات كه در ان ۳ مكانيك و يك سرپرست مكانيك ، ۲ برق كار و يك سرپرست برق كار و يك مدير فني وجود دارد در واحد دوم واحد تراشكاري كه درآن ۲ تراشكاري مشغول به كار مي باشد سوم واحد جوشكاري و تاسيسات كه در آن يك جوشكار و ۲ لوله كش مشغول به كار هستند و نيز شركت داراي سه راننده ليفتراك است كه كليه مواد اوليه و محصولات را آنها جابه جا مي كنند ضمناً شركت يك اتاق پرستاري نيز دراد كه در آن يك پرستار براي موارد ضروري مشغول به كار است . اين بود كل سيستم و تشكيلات شركت (IEM) .
محصول آن از نوعي مواد اوليه كه در شركت پتروشيمي اراك به نام پلي پروپيلن توليد مي شود مورد استفاده قرار مي گيرد و محصولاتي كه خود كارخانه دارد لوله هايي با قطر ۸/۰ سانتي متر تا لوله هاي ۱۰و ۲۰ اينج توليد مي كند و در قسمت تزريقي نيز محصولاتي از قبيل اتصالات لوه ، سه راهي لوله ، كمر بند لوله و غيره را توليد مي كند و نيز به تازگي نوعي محصول جديد به نام درپير توليد مي كند با لوله هاي با قطر ۸/۰ سانتي متر جا زده مي شود كه براي آبياري قطره اي استفاده مي گردد .
اما مي خواهم در مورد فرايند توليد كمي توضيح بدهم قسمت تزريقي ابتدا مواد پلي پروپيلن توسط ليفتراك در كنار دستگاه مورد نظر قرار مي گيرد با استفاده يك موتور الكتريكي يك مارپيچ فنري شكل را كه در درون لوله قرار دارد در مخزن مواد قرار داده و توسط يك پيستون مارپيچ مواد با فشاربه جلو حمل مي گردد در ضمن سيلندر با استفاده از سيستم برقي گرم شده و مواد را ذوب مي كند كه مواد ذوب شده به سمت جلو ، با فشار پيستون از نوك سيلندر داخل قالب تزريق مي گردد كه مواد داخل قالب توسط آب سرد مي گردد و با استفاده از چند پوكه پران به بيرون انداخته مي شود در واحد مكانيك شركت توليدي وسايل آبياري و آبرساني انواع پمپ و ليفتراك و تراكتور باركشي حمل و نقل و خيلي چيزهاي ديگر مورد تعيمر قرار مي گيرد .
 • بازدید : 156 views
 • بدون نظر

مقدمه:
كشاورزي وزراعت در ايران بدون توجه به تأمين آب مورد نيازگياهان ميسرنيست. بنابراين بايستي برنامه ريزي صحيح براي آن بخصوص درشرايط خشكسالي صورت گيرد. برنامه ريزي صحيح مستلزم محاسبه دقيق نياز آبي گياهان مي‌باشد. براساس روش‌هاي موجود مبناي محاسبات نياز آبي گياهان ، تبخيرـ تعرق مرجع و ضرائب گياهي است. تبخير ـ تعرق مرجع توسط لايسيمتر اندازه گيري مي‌شود و براي سادگي كار مي‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌هاي تجربي نيز تخمين زد. ضرائب گياهي نيز از مطا لعات لايسيمتر قابل  محاسبه است.

             (( این پایان نامه با فرمت word می باشد ))

سيب زميني يكي از  مهمترين منابع در تغذيه انسان است. اين محصول در جهان از نظر اهميت غذائي مقام پنجم بعداز گندم، برنج، ذرت و جو دارد.(۱۱) بانگاهي به سي سال آينده، سازمان خوار بار كشاورزي (FAO) بر آورد كرده كه براي تغذيه جمعيت جهان به ۶۰ در صد غذاي بيشتري نياز است(۱۲) و از آنجا كه سيب زميني از نظر ارزش غذائي با توليد متوسط ۲/۲ تن يكي از اقلام محصولات غذايي مهم ميباشد بنابراين بايد با برنامه ريزي صحيح كشاورزي ، كه يكي از را هكار‌هاي آن بدست آوردن دقيق نياز آبي اين محصول است، باعث افزايش توليد آن در سطح جهان گرديد. اميد است اين تحقيق راه گشايي براي آيندگان درمسائل مديريت آبياري باشد. بيشترين سطح زير كشت اين محصول مربوط به اروپائيان است كه عملكردي بالغ بر ۱۶ تن درهكتار را دارا مي‌باشند.(جدول ۱-۱) بطوريكه در اين جدول مشاهده مي‌شود حدود ۴۳ درصد كل سيب‌زميني جهان در اروپا توليد مي‌شود.

فهرست مطالب:

فصل اول
۱-۱مقدمه    2
1-2اهميت كشت سيب زميني    3
1-3 اهميت سيب زميني در ايران    4
1-4 منطقه مورد مطالعه    5
1-4-1 استان خراسان    5
1-4-2 استان سمنان    7

فصل دوم
۲-۱ سابقه تحقيقات در زمينه تبخير -تعرق    10
2-2 عوامل موثر بر تبخير و تعرق    18
2-2-1  عوامل هواشناسي    18
2-2-2  فاكتورهاي گياهي    18
2-2-3  شرايط محيطي و مديريتي    19
2-3 روش سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (     19
2-4  روش فائو – پنمن- مانتيس    20
2-4-1  تعيين گرماي نهان تبخير (      21
2 -4-2 تعيين شيب منحني فشار بخار  21
2-4-3  تعيين ضريب رطوبتي (    22
2-4-4  تعيين فشار بخار اشباع (    22
2-4-5 تعيين فشار واقعي بخار ()    22
2-4-6 تعيين مقدار تابش برون زميني(    23
2-4-7  تعداد ساعات رو شنايي(    24
2-4-8 تابش خالص(    24
2-4-9  شار گرما به داخل خاك)    25
2-4-10 سرعت باد در ارتفاع ۲ متري    25
2-5 لايسيمتر    25
2-6 تارخچه ساخت لايسيمتر    26
2-7 انواع لايسيمتر:    28
2-7-1 لايسيمتر زهكشدار    28
2-7-2  لايسيمتر وزني    29
2-7-2-1  لايسيمتر‌هاي وزني هيدروليك    30
2-11-2-2 ميكرو لايسيمتر‌هاي وزني     32
2-8 طبقه بندي لايسيمترها از نظر ساختماني    35
2-8-1 لايسيمترهاي با خاك دست نخورده    35
2-8-2 لايسيمتر‌هاي با خاك دست خورده    36
2-8-3 لايسيمترهاي قيفي ابر ماير     36
 
فصل سوم
۳-۱ محل انجام طرح    38
3-2 معرفي طرح و نحوه ساخت لايسيمتر    38
3-3 تهيه بستر و نحوه كشت    39
3-4 محاسبهَ ضريب گياهي    40
3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخير-تعرق    42
3-6 پهنه بندي نياز آبي سيب زميني    43

فصل چهارم
۴-۱ بافت خاك    45
4-2 اندازه گيري پتانسيل آب در گياه    45
4-3 محاسبه ضريب گياهي (kc) سيب زميني    45
4-4 محاسبه تبخير ـ تعرق و تحليلهاي آماري    46
4-5 پهنه بندي نيازآبي گياه سيب زميني    46
4-6 بحث در مورد نتايج    47
4-7 نتيجه گيري    48
4-8 پيشنهادات    48
منابع و ماخذ    84
 • بازدید : 156 views
 • بدون نظر
این فایل درقالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام ، این پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc ”  مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی  توسط آقای اکبر نظری  و زیر نظر استاد راهنما و مدیر گروه جناب آقای دکتر عباس منصوری و استاد مشاور جناب آقای دکتر سعید خرقانی  در تاریخ ۷ / ۷ / ۸۷ ارائه شده است .
این پایان نامه بعد از چکیده و مقدمه در پنج فصل ( اول : كليات ، دوم : تأثيرواهميت مطالعات ژئوتكنيكي در برخورد با مسائل احداث كانالهاي آبياري ، سوم : بررسي خرابي پوشش كانال اصلي AMC،  چهارم : نتايج آزمايش آب اندازي كانال و ميزان كارآيي فيلتر زير لاينينگ ، پنجم :  خلاصه و نتيجه گيري وپيشنهادات ) تنظیم شده است.
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

بررسي و تجزيه و تحليل احداث كانال هاي آبياري روي خاك هاي متورم شونده

Studies and analyses irrigation channels innovation on swelling soilsفهرست مطالب:
چكيده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : كليات ۴
۱-۱ ) هدف ۵
۲-۱ )تعريف ۵
۳) انواع كانال باز ۶ –۱
۴) نامگذاري هاي مختلف كانال هاي مصنوعي ۶ –۱
۵) انواع مقاطع كانالهاي باز ۷ –۱
۶) تقسيم بندي كانالها بر اساس پايداري مصالح جداره ۸ –۱
۱۰
۷) انواع پوشش هاي كانال هاي انتقال آب -۱
۱۱
۸) عوامل مؤثر بر انتخاب نوع پوشش -۱
۹-۱ ) مسايل پوشش هاي بتني ۱۲
۱۰-۱ ) بررسي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي مسأله دار جهت احداث كانال ۱۳
۱۱-۱ ) پيشينه پژوهش ۳۰
۱۲-۱ ) روش بررسي و آزمايش ۳۲
فصل دوم: تأثيرواهميت مطالعات ژئوتكنيكي در برخورد با مسائل احداث كانالهاي آبياري ۳۳
۱-۲ ) مقدمه ۳۴
۲-۲ ) عوامل طراحي ۳۴
۳-۲ ) مشكلات نا شي از عدم توجه و دقت كافي در حين اجرا ۳۹
۴-۲ ) تشريح مكانيزم تورم وآشنايي با ساختمان كاني هاي رس ۳۹
۵-۲ ) روشهاي مقابله با تورم خاك ۶۱
۶۴ AMC فصل سوم: بررسي خرابي پوشش كانال اصلي
۱-۳ ) مقدمه ۶۵
ب
۲-۳ ) پيشرفت عمليات اجرايي ۶۶
۳-۳ ) آب گرفتگي كانال ۶۷
۴-۳ ) مشاهدات پس ازآب گرفتگي كانال ۶۸
۵-۳ ) بررسي مسأله ۷۰
۶-۳ ) گزارش ارائه شده ۷۱
۷-۳ ) عوامل احتمالي مؤثر دربالا زدگي و ترك پوشش بتني كانال ۷۴
۸-۳ ) پتانسيل تورم خاك بستر ۷۵
۹-۳ ) دلايل احتمالي ترك خوردگي بين كانال ۸۱
۱۰-۳ ) پيشنهاد اصلاح و تغييرات در جزئيات كانال ۸۲
۱۱ ) سيستم زهكشي تحتاني ۸۴ -۳
۱۲ ) اجراي پوشش بتني كانال ۸۴ -۳
۱۳-۳ ) پايش فشار آب حفره اي ۸۵
۱۴-۳ ) كنترل هاي زمان بهره برداري ۸۵
۱۵-۳ ) تمهيدات مطرح ولي لازم الاجرا تشخيص داده نشد ۸۵
۱۶ ) ساير توصيه ها ۸۶ -۳
۱۷-۳ ) چاره جويي كانال هاي پوشش شده ۸۶
۸۹
۱۸-۳ ) آب اندازي قسمت پوشش شده كانال با فيلتر جهت بررسي عملكرد فيلتر و
تغييرات بوجود آمده
۱۹ ) يافته ها ۹۶ -۳
فصل چهارم: نتايج آزمايش آب اندازي كانال و ميزان كارآيي فيلتر زير لاينينگ ۱۰۳
۱-۴ ) مقدمه ۱۰۴
۲-۴ ) بررسي راهكاراصلاحي پيشنهاد شده در كانال هاي احداث شده ۱۰۴
۱۰۷
۳-۴ ) بررسي هاي انجام گرفته در خصوص بازه هاي پوشش نشده كانال و تأ ثير
راهكارانتخابي
۴-۴ ) مراحل بعدي اجراء ونحوه تصميم گيري ادامه مسير ۱۱۱
فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري وپيشنهادات ۱۳۰
۱-۵ ) نتيجه گيري ۱۳۴
ج
۲-۵ ) پيشنهادات ۱۳۷
۱۳۸ A پيوست
۱۴۰ B پيوست
۱۴۲ C پيوست
منابع و مأخذ ۱۴۵
فهرست منابع فارسي ۱۴۵
فهرست منابع لاتين ۱۴۷
سايت هاي اطلاع رساني ۱۴۸
چكيده انگليسي ۱۴۹

توضیحات متن:

كانال هاي انتقال آب در شبكه هاي آبياري، از جمله سازه هايي مي باشند كه در بيشترطول خود بر روي خاك قرار مي گيرند و جهت احداث كانال با يستي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك به دقت بررسي گردد . هر ساله تعداد بسيار زيادي از سازه هاي جديد برروي خاكهاي متورم شونده ساخته مي شوند . عموم ا” بالغ بر ۶۰ % از اين سازه ها متحمل خسارتهاي كوچك از قبيل ترك مي گردندو حدودا” ۱۰ % از اين سازه ها به شدت آسيب مي بينند كه ديگر قابل تعمير نيستند. رفتارهاي مختلف خاك بستر كانالها كه سازه هاي سبكي مي باشند از جمله تورم ، واگرايي و نشست، مشكلات گوناگوني را براي آنها ايجاد مي كنند . لايه هاي بالاي دشت تبريز عموما” متشكل از ريز دانه ها ئ اكثرا” رسي مي باشند . مطالعات مكانيك خاك نشان مي دهد كه تغييرات پتانسيل تورم در اين منطقه نسبتا” گسترده مي باشد . به اين معني كه پتانسيل تورم از مقادير ناچيز تا بالا در حال تغيير مي باشد. بعضي از قسمتهاي كانال اصلي آجي چاي متحمل تركها و بالا آمدگيهايي شد كه بعد از بررسي ها و آزمايشها اين مشكلات به بحث تورم خاك نسبت داده شد. در اين مقوله به بررسي اين مشكل پرداخته مي شود . آزمايشهاي انجام يافته مورد تحليل قرار گرفته است و پيشنهادات ارائه شده براي جلوگيري و تقليل اثر اين پديده مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد.  
 • بازدید : 151 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۶۳    کد محصول : ۱۶۸۱۴    حجم فایل : ۹۵۸۷ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه عمران بررسی و تجزیه و تحلیل احداث کانال های آبیاری روی خاکهای متورم شونده

عنوان پایان نامه: بررسی و تجزیه و تحلیل احداث کانال های آبیاری روی خاکهای متورم شونده

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چكيده
مقدمه
فصل اول: كليات
۱-۱) هدف
۲-۱) تعريف
۳-۱) انواع كانال باز
۴-۱) نامگذاري هاي مختلف كانال هاي مصنوعي
۵-۱) انواع مقاطع كانالهاي باز
۶-۱) تقسيم بندي كانالها بر اساس پايداري مصالح جداره
۷-۱) انواع پوشش هاي كانال هاي انتقال آب
۸-۱) عوامل مؤثر بر انتخاب نوع پوشش
۹-۱) مسايل پوشش هاي بتني
۱۰-۱) بررسي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي مسأله دار جهت احداث كانال
۱۱-۱) پيشينه پژوهش
۱۲-۱) روش بررسي و آزمايش
فصل دوم: تأثيرواهميت مطالعات ژئوتكنيكي در برخورد با مسائل احداث كانالهاي آبياري
۱-۲) مقدمه
۲-۲) عوامل طراحي
۳-۲) مشكلات نا شي از عدم توجه و دقت كافي در حين اجرا
۴-۲) تشريح مكانيزم تورم وآشنايي با ساختمان كاني هاي رس
۵-۲) روشهاي مقابله با تورم خاك
فصل سوم: بررسي خرابي پوشش كانال اصلي AMC
۱-۳) مقدمه
۲-۳) پيشرفت عمليات اجرايي
۳-۳) آب گرفتگي كانال
۴-۳) مشاهدات پس ازآب گرفتگي كانال
۵-۳) بررسي مسأله
۶-۳) گزارش ارائه شده
۷-۳) عوامل احتمالي مؤثر دربالا زدگي و ترك پوشش بتني كانال
۸-۳) پتانسيل تورم خاك بستر
۹-۳) دلايل احتمالي ترك خوردگي بين كانال
۱۰-۳) پيشنهاد اصلاح و تغييرات در جزئيات كانال
۱۱-۳) سيستم زهكشي تحتاني
۱۲-۳) اجراي پوشش بتني كانال
۱۳-۳) پايش فشار آب حفره اي
۱۴-۳) كنترل هاي زمان بهره برداري
۱۵-۳) تمهيدات مطرح ولي لازم الاجرا تشخيص داده نشد
۱۶-۳) ساير توصيه ها
۱۷-۳) چاره جويي كانال هاي پوشش شده
۱۸-۳) آب اندازي قسمت پوشش شده كانال با فيلتر جهت بررسي عملكرد فيلتر و تغييرات بوجود آمده
۱۹-۳) يافته ها
فصل چهارم: نتايج آزمايش آب اندازي كانال و ميزان كارآيي فيلتر زير لاينينگ
۱-۴) مقدمه
۲-۴) بررسي راهكاراصلاحي پيشنهاد شده در كانال هاي احداث شده
۳-۴) بررسي هاي انجام گرفته در خصوص بازه هاي پوشش نشده كانال و تأ ثير راهكارانتخابي
۴-۴) مراحل بعدي اجراء ونحوه تصميم گيري ادامه مسير
فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري و پيشنهادات
۱-۵) نتيجه گيري
۲-۵) پيشنهادات
پيوست A
پيوست B
پيوست C
منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين
سايت هاي اطلاع رساني
چكيده انگليسيامیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 • بازدید : 154 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۶    کد محصول : ۱۷۴۱۲    حجم فایل : ۱۷۷ کیلوبایت   

در این تحقیق روش کاشت داشت و برداشت پیاز بصورت کامل توضیح داده شده که شامل بخش های : ۱- مشخصات گیاه ۲- تأثیر طولانی مدت روشنایی ۳- طبقه بندی پیازها بر اساس رنگ و شکل ۴- نوع خاک و ساختمان خاک ۵- کود ۶- تکثیر و کاشت۷- آبیاری ۸- تنک کردن ۹- خشک کردن ۱۰ – آفات ۱۱- کنترل بیولوژیک و … می باشد .

 • بازدید : 114 views
 • بدون نظر

قیمت : ۳۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲    کد محصول : ۱۷۳۶۴    حجم فایل : ۵۸ کیلوبایت   

این مقاله توضیحاتی در مورد گیاه جو و روش کشت آن که شامل ۱- تهیه زمین ۲- نیازهای کودی ۳- عمق کاشت ۴- روش کاشت ۵- آبیاری ۶- مبارزه با علف های هرز ۷- بیماری های عمده جو می باشد .


عتیقه زیرخاکی گنج