گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 119 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی عمرانآناليز آب به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شهري را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۸۵صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdfقابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز ردمقایسه با سایر فروشگاهها بسیار مناسب در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد
.
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید 
فهرست مطالب این پایان نامه
فصل اول کلیات :
مقدمه
هدف از انجام این تحقیق
مروری بر مطالب فصلهای بعد

فصل دوم: مروری بر ادبیات فنی
مقدمه
آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری
آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری
تاریخچه فعالیتهای انجام شده جهت آنالیز آب به حساب نیامده
روشهای آنالیز آب به حساب نیامده
حداقل جریان شبانه (NFM)
تعریف حداقل جریان شبانه
مولفه های حداقل جریان شبانهعوامل موثرحداقل جریان شبانه
تغییرات حداقل جریان شبانه با ابعاد ایزوله
تاثیر فرکانس اندازه گیری حداقل جریان شبانه
تاثیر تداوم اندازه گیری حداقل جریان شبانه
تاثیر فشار بر حداقل جریان شبانه
استفاده از مفهوم BABE در آنالیز آب به حساب نیامده
فشار در شبکه های توزیع آب شهری
بررسی وضعیت کلی فشار در شبکه
خطوط همفشار
فشار متوسط شبانه منطقه ای (AZNP)
روابط فشار – نشت
رابطه فشار – نشت برای منافذ با سطح مقطع ثابت
رابطه توانی بین فشار (AZNP) و حداقل جریان شبانه (NFM)
رابطه فشار- شاخص نشت
رابطه فشار- نشت با استفاده از مفهوم FAVAD

فصل سوم: متدولوژی آنالیز آب به حساب نیامده
مقدمه
آنالیز تلفات فیزیکی در شبکه های توزیع آب شهری
آنالیز تلفات زمینه
چارچوب عملکرد در آنالیز تلفات زمینه
اندازه گیری حداقل جریان شبانه
شناسایی . پیمایش محدوده ایزوله
اندازه گیری و تصحیح حداقل جران شبانه
برآورد آب تحویل  شده شبانه
انحراف معیار استاندارد آب تحویل شده شبانه
ارزیابی و محاسبه تلفات زمینه شبانه و روزانه در ایزوله
گام اول: تخمین اولیه تلفات زمینه روزانه
گام دوم: فاکتور ساعت- روز و محاسبه تلفات
زمینه شبانه اول
گام سوم: محاسبه حجم اضافی
گام چهارم: مکان یابی و ارزیابی شکستگیهای گزارش نشده
گام پنجم: تعیین مقدار دقیق تلفات زمینه شبانه
گام ششم: اصلاح فاکتور تصحیح فشار و فاکتور ساعت- روز
گام هفتم: محاسبه تلفات زمینه روزانه اصلاح شده
جدول محاسباتی (Spread sheet) آنالیز تلفات زمینه
ارزیابی تلفات ناشی از شکستیگیها
محاسبه کل تلفات سالانه ناشی ز شکستگیها در ایزوله
حجم کل تلفات فیزیکی در ایزوله
آنالیز تلفات غیرفیزیکی در شبکه های توزیع آب شهری
تلفات غیرفیزیکی ناشی از خطای بهره برداری (Eo)
تلفات غیرفیزیکی ناشی از خطای مدیریتی (EM)
تلفات غیرفیزیکی ناشی از خطای انسانی (EP)
تلفات غیرفیزیکی ناشی از خطای ابراز ابدازه گیری (EE)
منحنی دقت کنتور
خطا در اندازه گیری دبی استارت (شروع به حرکت کنتور
تلفات غیرفیزیکی ناشی از خطا در اندازه گیری از دبی حداقل تا دبی حداکثر
تلفات غیرفیزیکی ناشی از خرابی کنتورها
حجم کل تلفات غیرفیزیکی ناشی از خطای ابزار اندازه گیری
تلفات غیرفیزیکی ناشی از انشعاباعات غیر مجاز (Eu)
تلفات غیرفیزیکی ناشی از امشترکین غیر مجاز (Eu)
تلفات غیرفیزیکی ناشی از مصارف مجاز عمومی اندازه گیری نشده (Ea)
حجم کل تلفات غیرفیزیکی
تعیین درصد سالانه تلفات فیزیکی و تلفات غیرفیزیکی و مولفه های آنها
خلاصه و نتیجه گیری

فصل چهارم: ارزیابی روش پیشنهادی
مقدمه
مشخصات و موقعیت نمونه مطالعاتی
آنالیز تلفات زمینه
اندازه گیری حداقل جریان شبانه
برآورد آب تحویل شده شبانه
ارزیابی و محاسبات تلفات زمینه شبانه و تلفات زمینه روزانه
ارزیابی تلفات ناشی از شکستگیها
حجم تلفات ناشی از شکستگی بر روی لوله های اصلی
حجم تلفات ناشی از شکستگیها از کنتور تاثیر قطع و وصل
حجم تلفات ناشی از شکستگیها از شیر تا کمربند انشعاب
حجم کل تلفات ناشی از شکستگیها در ایزوله
حجم کل تلفات فیزیکی در ایزوله
آنالیز تلفات غیرفیزیکی 
تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای بهره برداری
تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای مدیریتی
تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای انسانی
تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای ابزار اندازه گیری
تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای بدبی شروع به حرکت کنتور
تلفات غیر فیزیکی ناشی از خطای ابزار اندازه گیری از دبی حداقل تا دبی حداکثر
تلفات غیر فیزیکی ناشی از خرابی کنتورها
کل تلفات غیرفیزیکی ناشی از خطای اندازه گیری
تلفات غیر فیزیکی ناشی از انشعابات غیرمجاز
تلفات غیر فیزیکی ناشی از مصارف عمومی مجاز اندازه گیری نشده
حجم کل تلفات غیر فیزیکی در ایزوله
تعیین درصد سالانه تلفات فیزیکی و تلفات غیرفیزیکی در ایزوله
بررسی نتایج روش ارائه در طرح کاهش آب به حساب نیامده تبریز
خلاصه و نتیجه گیری

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
خلاصه و نتیجه گیری
ارئه پیشنهادات
مراجع
فهرست پیوستها
فهرست شکلها
فهرست جدول ها

چکیده

 
در اين تحقيق، روش جديدي جهت آناليز آب به حساب نيامده ارائه گرديده كه قادر به تجزيه و تحليل كمي مولفه هاي آب به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شهري است. در اين روش، آب به حساب نيامده به دو بخش كلي تلفات فيزيكي و تلفات غيرفيزيكي تقسيم گرديده و مولفه هاي هر يك از آنها به طور جداگانه ارزيابي مي شوند. در بخش آناليز تلفات فيزيكي، ارزيابي تلفات زمينه با استفاده از چارچوب عملكردي مبتني بر حداقل جريان شبانه و تخمين تلفات زمينه و شكستگيها انجام مي گردد. در اين روش، ارزيابي تلفات زمينه با تخمين الويه اي از اين تلفات آغاز گرديده و طي يك سلسله عمليات مختلف شامل محاسبات رياضي و آماري، عمليات صحرايي و فشارسنجي و نيز شبيه سازيهاي هيدروليكي با برآورد نسبتا دقيق از تلفات زمينه پايان مي پذيرد. در اين روش، استفاده از مفاهيم تخمين تلفات زمينه و شكستگيها ‏‎(BABE)‎‏ و منافذ نشت ثابت و متغير ‏‎(FAVAD)‎‏، تاثير قابل توجهي در افزايش دقت و گسترش دامنه كاربرد آن پديد آورده است. در بخش آناليز تلفات غير فيزيكي نيز با توجه به شرايط موجود در شبكه هاي توزيع آب شهري كشورمان روشي متناسب با اين شرايط ارائه گرديده است. بخش پاياني آناليز آب حساب نيامده به محاسبه درصد سالانه هر يك از مولفه هاي تلفات اختصاص دارد. همچنين جهت ارزيابي روش ارائه شده در اين تحقيق، ميزان آب به حساب نيامده در يك ايزوله نمونه با استفاده از اين روش مورد بررسي قرار گرفته است.

عتیقه زیرخاکی گنج