گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده :

گرايشي به هيدروسيكلون ها، مخصوصا در مهندسي شيمي و صنعت نفت ، به وجود آمده است كه به چندين عامل بستگي دارد :
۱- اطلاعات مفيدي در مورد سودمند بودن هيدر.سيكلون ها در كاربردهاي خارج از كانه آرايي در مهندسي شيمي و ديگر شاخه هاي مهندسي كسب شده است.
۲- احياء مقوله ي هيدروسيكلون ضرورت جديدي است كه در صنعت نفت، مخصوصا در درياي شمال، به وجود آمده است . صنعت نفت براي جدا كردن گاز، ماسه يا آب از نفت يا ترجيحا تمام اين  مواد از هم  ديگر در مرحله ي جداسازي ، به يك دستگاه كوچك ، قابل اطمينان و ساده احتياج دارد و به نظر مي رسد هيدروسيكلون ها قدرت انجام اين كار را داشته باشند و گفتني است كه علاقه به هيدروسيكلون ها در اين زمينه روبه افزايش است.
اصول و طراحي اساسي هيدروسيكلون هاي رايج بيش از ۱۰ سال قدمت دارد. ولي بعد از جنگ جهاني دوم در صنعت كاربرد قابل توجهي يافتند . اين دستگاه ها نخست، در كانه آرايي و معدن كاري مورد استفاده قرار گرفتند ولي اخيرا در صنايع شيميايي ، پتروشيمي ، توليد برقف صنعت نساجي ، صنعت فلز كاري و بسياري صنايع ديگر به خوبي پذيرفته شده اند و كاربرد آن ها در حال گسترش است.
موارد كاربرد هيدروسيكلون عبارتند از: تصفيه ي مايع ، تغليط گلاب ، شستشوي جامدات ، گاز زدايي مايعات ، طبقه بندي جامدات يا سنگجوري با توجه به چگالي يا شكل ذره.
هيدروسيكلون يك جدا كننده يثابت بر مبناي جدايش گريز از مركز كه در بدنه ي مخروطي ـ استوانه اي سيكلون توليد شده ، استواراست . جريان خوراك (باراوليه) كه معمولا به طور مماسي وارد سيكلون شده به ته ريز  و اكثر جامدات را حمل مي كند يا حداقل بخش دانه درشت تر كه هنوز در مقداري مايع معلق مي باشند و سرريز  كه اكثر مايع و بعضي از جامدات دانه ريز را داراست تقسيم بندي مي شود.
قطر  سيكلون هاي انفرادي بين mm 10-5/2  متغير است. حد جدايش اكثر جامدات بين um 250-2  متغير است . دبي (ظرفيت) واحدهاي انفرادي در بين   m3h-1 7200-1/0 مي باشد . افت فشارهاي عملياتي بين bar 6-34/0 تغيير مي كند .      
واحدهاي كوچك تر معمولا نسبت به واحدهاي بزرگ تر در فشار بالاتري عمل مــي كنند. غلظت جامدات ته ريــز كه توسط هيدروسيكلون ها حاصل مــي شود بندرت از ۵۰-۴۵% حجمي با توجه به اندازه و طراحي واحد، شرايط عملياتي و ماهيت جامداتي كه جدا شده اند ، فزوني مي يابد
در كاربرد هيدروسيكلون هايي كه با جدايش ذرات دانه ريز ، كه مشكل ترين ذرات براي جدا كردن مي باشند، درگير هستند، عددهاي رينولدز اغلب كم تر از ۲/۰ به دليل مقادير كم u و x ، مي باشند ، بنابراين فرض قانون استوكز در اينجا مناسب است.
سرعت سقوط شعاعي در يك هيدروسيكلون بر اثر شتاب گريز از مركز مي باشد كه با توان دوم سرعت مماسي ذره متناسب بوده و به طور غير مستقيم با شعاع  موقعيت ذره تناسب دارد. چون حركت مماسي ذره با مخالفت مواجه نمي شود ، سرعت مماسي ذره مساوي مولفه هاي مماسي سرعت سيال  در همان نقطه درنظر گرفته مي شود .
Stk عدد استوكز مي باشد كه نيروهاي اينرسي (منهاي غدطه وري) و نيروهاي هيدروديناميكــي روي ذره را با هم مرتبط مــي كند و به صورت زيــر تعريف مي شود:


گروه بدون بعد مهم ديگري در مشخص كردن ويژگي هاي كارايي هيدروسيكلون ضريب مقاومت مي باشد و به صورت زير بيان مي شود:
هنگامي كه جدايش به وسيله ي غلظت خوراك جامدات تاثير پذير مي شود، غلظت به عنوان يك كسر حجمي گروه بدون بعد مهم ديگري تلقي شده و جدايش ممكن است به وسيله ي نسبت ته ريز ظرفيت تاثير پذير شود:


كه U دبي حجمي ته ريز و Q  دبي خوراك  ميباشد . نهايتا گروه بدون بعدي كه نيروهاي  ثقلي و اينرسي را به هم مرتبط مي كند ، عدد فراد مي باشد.

رفتار تعليق ها
با افزايش غلظت جامدات در تعليق ، فاصله بين ذرات كاهش مي يابد  ذرات با هم برخورد مي كنند . اگر ذرات به طور يكنواخت در تمام تعليق پراكنده نشوند ، تاثير كل ، ممكن است افزايش خالص سرعت ته نشيني  باشد؛ چون جريان  برگشتي  به ذليل جا به جايي حجمي در نواحي اي كه ذرات پراكنده شده اند غالب خواهد شد، اين به ” تشكيل خوشه” معروف  است . در اكثر عمليات ، تعليق هايي كه درات اندازه هاي مشابهي ندارند ، خوشه ها براي مدت  طولاني  دوام نمي آورند تا تاثيري بر رفتار ته نشيني داشته باشند و سرعت  ته نشيني به طور يكنواخت بع افرايش غلظت به دليل اين كه جريان برگشتي به طور يكنواخت  پراكنده شده است كاهش مي يابد.
اين رفتار “سقئط با مانع”  معروف بوده و به سه روش مختلف به دست مي آيد:
۱- به عنوان تصحيح قانون استوكز با وارد كردن يك ضريب افزايشي
۲- به وسيله اختيار كردن  خواص “ظاهري” كه از خواص مايع خالص متفاوت باشد.
۳- از طريق انبساط يك بستر ثابت از يك قسمت اصلاح شده ي معاله ي معروف كارمن – كوزني .
بنابراين مي توان گفت كه هر سه روش فوق نتايج اساسي مشابهي به شكل زير ايجاد مي نمايند:
                                
كه uh سرعت سقوط  با مانع ذره ، u1 سرعت سقوط آزاد ، سقوط بدون مانع ،   كسر حجمي سيال(تخلخل) و(  f( يك ضريب تخلخل است كه مــي تواند شكل هاي مختلفي داشته باشد. رايج ترين و وسيع ترين استفاده ي ضريب تخلخل معادله ي ريچاردسون و زكي به صورت زير است.
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfوبه صورت زیر تهیه شده است:

رشته مهندسی آب و فاضلاب به منظور تربیت متخصصانی تدوین شده‌است که بتوانند در زمینه‌های شناخت منابع آب و کنترل و بهسازی کیفیت منابع آب اطلاعات لازم را به دست آورند تا بتوانند در مراحل مختلف طراحی، نظارت و مدیریت پروژه‌ های آب کار کنند. با توجه به اینکه توسعه کشور در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی، عمران و غیره بستگی به میزان آب قابل استفاده دارد می‌توان صنعت آب را در ایران در زمره صنایع مادر به حساب آورد. 
جزوه مهندسی آب ، فاضلاب و پروژه در ۶ جلسه مجزا تهیه شده است و مربوط به کلاس های درس استاد برائی از دانشگاه آزاد آبادان می باشد . سرفصل های ارائه شده در این جزوه عبارتند از :

تعیین مقدار اب مصرفی ، عوامل موثر بر مصرف و انواع مصرف
ضوابط طراحی ، پیش بینی جمعیت
اهمیت جمع اوری فاضلاب و روش های جمع آوری فاضلاب
مبانی و محدودیت های فنی در طراحی خطوط انتقال و شبکه های توزیع
شبکه های توزیع آب
طراحی شبکه فاضلاب
تاريخچه
از آغاز زندگی گروهی بشر، آبرسانی و انتقال آب شروع شده است. ابتدا با کندن شیارهای معمولی به صورت
ثقلی انتقال آب صورت میگرفته )کانال( سپس جهت استفاده از آبهای زیرزمینی کانال های زیرزمینی و قنات
ابداع شده )ایرانیان( است.
از حدود ۰۵۱ سال قبل آب کشاورزی و آشامیدنی مجزا شد و شبکه های انتقال لوله ای آغاز شد. اولین آثار از
چینی ها – هندیان – بابلیها و مصریان قدیم در زمینه آبیاری و آبرسانی بجا مانده است.
در هند چاهی است با قدمت ۰۱۱۱ ساله.
در مصر سد کافرا حدود ۵۱۱۱ سال عمر دارد، به ضخامت ۰۰۱ متر و ارتفاع ۰۱ متر. در چین آثار سدهای
بزرگ با عمر ۰۵۱۱ سال پیدا شده است.
اولین تاسیسات آبرسانی در شهر اورشلیم در زمان حضرت سلیمان و به دستور ایشان ساخته است.
آبرساني در ايران
بعنوان عنصری حیاتی و مقدس با آب برخورد میشده و با توجه به کم آبی یا بی آبی مناطق زیادی در ایران در
مصرف و نگهداری آن دقت بسیاری میشده است.
آثار اولین کانالها در سیالک نزدیک کاشان مربوط به ۰۱۱۱ سال پیش دیده شده است.
در زمینه مهار آب توسط سد قدیمی ترین آثار در بلوچستان در قسمت مشکائی و لاکوریان مربوط به ۰۱۱۱
سال پیش پیدا شده است.
در دوره هخامنشیان حداقل ۰۱ سد ساخته شد.
بندهای میزان – قیر – دزفول – پای پل در زمان ساسانیان ساخته شده است. متاسفانه تقریبا تمام این ساختمان
های هیدرولیکی در اثر حمله اعراب خراب شده است.

قدیمیترین قنات ایران حدود ۱۱۱۱ سال عمر دارد.
طول قنات های ایران از ۰ تا ۰۱ کیلومتر می باشد و مجموعاً ۰۱۱ هزار کیلومتر قنات زنده داریم.
در روزگار ساسانیان اداره ای به نام دیوان قنات ها برای کنترل، ترمیم و تکمیل قناتها بوده است.
در حدود هزار ) ۰۱۱۱ ( سال پیش کتابی توسط ابوبکر محمد حاسب کرجی درباره روش های مثلثاتی و
دستگاه های نقشه برداری برای پیاده کردن مسیر و جهت یابی قناتها نوشته شده که با توجه به زمان آن بیانگر
تسلط ایرانیان در آن زمان به تکنیک آبرسانی بوده است.
این کتاب توسط آقای خدیوجم ترجمه شده است.
دیلمیان و سامانیان پس از اسلام در پیشرفت آبیاری ایران کوشیدند از جمله کارهای آنها بندامسیر بر روی
رودخانه کر می باشد.
باقیمانده ساختمان های هیدرولیکی زمان قبل از اسلام و اکثر آثار بعد از آن توسط مغولها از بین رفته یا آسیب
دیدند. مجددا در دوره صفویان به این ساختمانها توجه شده است.
سد قهر رود نزدیک کاشان و عباس آباد نزدیک نکا و چند بند در زمان صفویان ساخته شد. در دوره قاجار
رکورد چشمگیری در تمامی زمینه های علمی و فنی بخصوص آبیاری وجود داشته و مجددا بعد از انقلاب
مشروطیت به این امر توجه شده است.
در هفتاد سال گذشته دهها بند – سد انحرافی و ۰۱ سد مخزنی ساخته شده اند.

آبرساني شهري ايران امروز
با توجه به مهاجرت روز افزون مردم از روستاها به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک به بزرگ و پیشرفت
سریع زندگی مدرن و با توجه به بهداشت بیشتر نیاز آبی روز به روز افزایش یافته و ضرورت ایجاد شبکه های
تامین، توزیع و انتقال آب بیشتر می شود و کمبود آب همواره بعنوان مسئله ای مهم و مشکل زا رو در روی ما
است و حل آن فقط با بهره برداری درست از منابع موجود آب کشور، جلوگیری از هدر رفتن آبهای طبیعی و
مهار رودخانه ها و ایجاد شبکه های انتقال و توزیع فنی امکان پذیر می باشد.
طرح یک تاسیسات آبرسانی موفق در صورتی امکان پذیر خواهد بود که طرح کنندگان بررسی ها و مطالعات
مقدماتی کافی در مورد امکانهای هیدرولوژی محل ) پارکینگ ابرها و باروری آنها (

هيدرولوژي
علم پیدایش، خواص، حرکت و گردش آب در طبیعت را هیدرولوژی گویند.
بیش از ۰۱ % سطح زمین را آبها فرا گرفته اند که ۰۰٫۰۰ % آبها در اقیانوسها هستند و ۰٫۰۱ % باقیمانده به
صورتهای زیر موجودند :
یخهای قطبی و یخهای نقاط مرتفع حدود : ۰۰ میلیون کیلومتر مکعب
رودخانه ها و دریاچه های آب شیرین : ۱٫۰۵ میلیون کیلومتر مکعب
آبهای زیرزمینی : ۱٫۰۵ میلیون کیلومتر مکعب
آب قابل بهره برداری انسانها حدود ۱٫۱۱۰ درصد کل آبهای موجود کره زمین میباشد.
آب در طبیعت یک مدار بسته را می گذراند ؛ از مایع به بخار یا جامد و بلعکس تغییر می یابد.

عتیقه زیرخاکی گنج