گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق آرد گندم مصرفی نا ن-خرید اینترنتی تحقیق آردگندم مصرفی نان-تحقیق آردگندم مصرفی نان-دانلود رایگان مقاله آردگندم مصرفی نان

این فایل در موارد زیر تهیه شده است:
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده داروظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی ( رسمی ) میباشد.
تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران
مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد . سعی بر این
است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن
آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل : تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان،
بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد .پیش نویس استانداردهای ملی جهت
نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات
وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی ( رسمی)
چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیص لاح و با رعایت ضوابط تعیین
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان
استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد . بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد
مندرج در استاندارد ملی شماره (( ۵)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به
تصویب رسیده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در
تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای
علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی استفاده می نماید.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور
حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و
ملاحظات زیست محیطی و اقتصا دی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد
اجباری نماید . مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای
استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.
همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست
محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را
بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مور د ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم،
گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید . ترویج سیستم بین المللی
یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح
استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

استاندارد ” آرد گندم مصرفی نان – ویژگی ها و روش های آزمون “ که توسط کمیسیونهای
مربوطه تهیه و تدوین شده و در پانصد و نود و دومین جلسه کمیته ملی استاند ارد خوراک و
۸۵ مصوب شد، اینک به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح /۱۱/ فرآورده های غذایی مورخ ۱۷
قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محسوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به
عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم
و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه
پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در
کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین برای مراج عه به استاندارد های
ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.
در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود نیازهای
جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته
هماهنگی ایجاد شود.
این اس تاندارد جایگزین قسمتی از استاندارد ملی ایران ۱۰۳ : سال ۱۳۸۱ تجدیدنظر چهارم
، “ویژگی ها و روشهای آزمون آرد گندم ” که در مورد انواع آرد ستاره درجه ۱، ستاره درجه ۲
معمولی تیره و کامل است، میگردد.

عتیقه زیرخاکی گنج