گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

این فایل در ۲۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

قالب بندي ستون -EW4P (شمالي)  ‌}امروز: ۲^m 15 و كل: ۲^m 9202{
-خاك ريزي روي كوله جنوبي
-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)
-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان
-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)
يكشنبه۸۳/۴/۲۸

فعاليت هاي انجام شده:

-بتن ريزي ستون -EW4P (شمالي)  ‌}امروز: ۳^m 6 و كل: ۳^m 8110‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)
-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)
فعاليت هاي انجام شده:

-آرماتوربندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 769‍{
-قالب بندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: ۲^m 20 و كل: ۲^m 9222‍{
-خاك ريزي روي كوله جنوبي
-بازكردن قسمتي از قالب هاي ديواره كوله جنوبي
-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)
-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان
-جابجايي كابل برق ۲۰ كيلو ولت در قسمت شماليسه شنبه۸۳/۴/۳۰

فعاليت هاي انجام شده:

-قالب بندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: ۲^m 20 و كل: ۲^m 9242‍{
-خاك ريزي روي كوله جنوبي
-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)
-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان
-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)


جهارشنبه۸۳/۴/۳۱

فعاليت هاي انجام شده:

-آرماتور بندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 771‍{
-بتن ريزي ستون  -EE4P (شمالي)  }امروز: ۳^m 18 و كل: ۳^m 8128‍{
-خاك ريزي روي كوله جنوبي
– كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)
-خم و برش آرماتورهاي پايه هاي -E1P (در حال اجرا)

پنج شنبه۸۳/۵/۱

فعاليت هاي انجام شده:

-آرماتوربندي ديوار كوله مياني E-1A ‌}امروز: t 2.5 و كل: t 773.5‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي -E1P (در حال اجرا)
-نقشه برداري جهت تعيين محل قرارگيري ستون هاي جنوبي با كمك دستگاه نظارت
-آماده سازي و مشخص كردن اجرايي محل آرماتوربندي ستون هاي جنوبي (با بستن ريسمان كار) براي عمليات آرماتوربندي
-بيرون كشيدن لوله و موتور چاه پادگان توسط جرثقيل و برش دادن آنها
-خاك ريزي روي كوله جنوبي


جمعه۸۳/۵/۲

فعاليت هاي انجام شده:

-آرماتوربندي ستون هاي -E1P ‌}امروز: t 2 و كل: t 775.5‍{
-قالب بندي ادامه ستون هاي  -EE4P


شنبه۸۳/۵/۳

فعاليت هاي انجام شده:

-قالب بندي فونداسيون  -E1P (جنوبي) ‌}امروز: ۲^m 133 و كل: ۲^m 9375‍{
-قالب بندي ادامه ستون هاي -EE4P ‌(شمالي) }امروز: ۲^m 15 و كل: ۲^m 9390‍{
-بتن ريزي فونداسيون -E1P (جنوبي) }امروز: ۳^m 120 و كل: ۳^m 8248‍{
-كندن چاه جهت تغيير محل دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
-آرماتوربندي كوله جنوبي 
يكشنبه۸۳/۵/۴

فعاليت هاي انجام شده:

-بتن ريزي فونداسيون -E1P (جنوبي) }امروز: ۳^m 80 و كل: ۳^m 8328‍{
-بتن ريزي ستون -EE4P (شمالي) }امروز: ۳^m 6 و كل: ۳^m 8334‍{
-بتن ريزي تكميلي ديوارها در رمپ ا  }امروز: ۳^m 5 و كل: ۳^m 8339‍{
-آرماتوربندي ستون هاي –WW3P (مياني-شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 777.5‍{
دوشنبه۸۳/۵/۵

فعاليت هاي انجام شده:

-آرماتوربندي ستون هاي –WW3P (مياني-شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 779.5‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي ۳P (در حال اجرا)
-خاك ريزي روي كوله جنوبي
-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
سه شنبه۸۳/۵/۶

فعاليت هاي انجام شده:

-قالب بندي ستون –WW3P ‌(مياني-شمالي) }امروز: ۲^m 20 و كل: ۲^m 9410‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي ۳P (در حال اجرا)
-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
-بازكردن قالب هاي كوله
-ترميم ديواره هاي كوله شمالي
چهارشنبه۸۳/۵/۷

فعاليت هاي انجام شده:

-قالب بندي ديوار كوله –E1A ‌(جنوبي) }امروز: ۲^m 25 و كل: ۲^m 9435‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي ۳P (در حال اجرا)
-تكميل قالب بندي ستون –WW3P ‌(مياني-شمالي)
-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
-تعويض و مرمت لوله هاي چاه پادگان (به عمق m 150)
-ترميم ستون هاي ۴P (شمالي)


پنج شنبه ۸۳/۵/۸

فعاليت هاي انجام شده:

-بتن ريزي ستون –WW3P (مياني-شمالي) }امروز: ۳^m 9.5 و كل: ۳^m 8349‍{
-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي ۳P (در حال اجرا)
-تكميل قالب بندي ستون –WW3P ‌(مياني-شمالي)
-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)
-تعويض و مرمت لوله هاي چاه پادگان (به عمق m 150)
-ترميم ستون هاي ۴P (شمالي)
-خط كشي و تعيين محل آيلند مياني شمالي به كمك دستگاه نظارت
-پيگيري دريافت مجوز جهت توقف پمپ و ميكسر براي بتن ريزي در قسمت تندروي بولوار وكيل آباد

عتیقه زیرخاکی گنج