گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 145 views
  • بدون نظر

فهرست مطالب پروژه

الف) محاسبات و جزئيات تحليل و طراحی

۱٫ تعيين بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقريبی ضخامت دالها با فرض اينکه نوع دال با ضخامت يکنواخت باشد

۲٫ طراحی نهايی دالها

۳٫ ارزيابی ارتفاع تيرها و ابعاد ستونها

۴٫ تعيين بارهای قائم مشخصه وارد بر تيرها

۵٫ آناليز قابها در اثر ترکيب بارهای قائم طراحی(۱٫۰D, 1.25D+1.5L), ترسيم پوش منحنی لنگر خمشی و نيروی برشی تيرها, تعيين لنگرهای ماکزيمم دو سر ستونها با بارهای قانم مربوطه و تعيين بارهای قائم ماکزيمم در ستونها و لنگرهای مربوطه

۶٫ محاسبة ماکزيمم نيروی جانبی در اثر باد يا زلزله

۸٫ آناليز قابها تحت تاثير ترکيبات مختلف بار قائم بعلاوة بار جانبی و ترسيم پوش مربوطه

۹٫ ترسيم پوش نهايی با استفاده از پوش های بدست آمده از رديفهای ۵ و۸ برای تيرها و جدولبندی ترکيبات مختلف لنگر, نيروی محوری و برش در ستونها در طبقات.

۱۰٫    طراحی نهايی تيرها, تعيين مقادير فولاد در مقاطع بحرانی و تعيين نقاط قطع فولاد..۲۶۷ تا ۳۱۰

۱۱٫    طراحی نهايی ستونها و تعيين مقادير فولادهای مقاطع در طبقات مختلف و طراحی نقاط هم پوشانی

۱۲٫    طراحی پله ها

۱۳٫    طراحی ديوار برشی و ديوارهای بتن آرمة زيرزمين

۱۴٫    طراحی شالوده های ساختمان

۱۵٫    اصلاح طراحی بر اساس سازه های با شکل پذيری بالا در برابر زلزله

۱۶٫    کنترل حالت حدی بهره برداری خيز و ترک خوردگی و کنترل تغييرمکان بين طبقاتی

۱۷٫    برآورد تقريبی حجم مصالح مصرفی(بتن و فولاد)

 

ب) نقشه های کامل اجرايی پروژه 

پروژه دانشجويي سازه های بتن آرمه شامل :

الف) محاسبات و جزئيات تحليل و طراحی
   1.
تعيين بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقريبی ضخامت دال ها با فرض اينکه نوع دال با ضخامت يکنواخت باشد
   2.
طراحی نهايی دال ها
   3.
ارزيابی ارتفاع تيرها و ابعاد ستون ها
   4.
تعيين بارهای قائم مشخصه وارد بر تيرها
   5.
آناليز قاب ها در اثر ترکيب بارهای قائم طراحی(۱٫۰D, 1.25D+1.5L), ترسيم پوش منحنی لنگر خمشی و نيروی برشی تيرها, تعيين لنگرهای ماکزيمم دو سر ستون ها با بارهای قانم مربوطه و تعيين بارهای قائم ماکزيمم در ستون ها و لنگرهای مربوطه
   6.
محاسبة ماکزيمم نيروی جانبی در اثر باد يا زلزله
   7.
تعيين مقدار نيروی طراحی جانبی به قاب ساختمانی و ديوار برشی در طبقات مختلف
   8.
آناليز قاب ها تحت تاثير ترکيبات مختلف بار قائم بعلاوة بار جانبی و ترسيم پوش مربوطه
   9.
ترسيم پوش نهايی با استفاده از پوش های بدست آمده از رديفهای ۵ و۸ برای تيرها و جدولبندی ترکيبات مختلف لنگر, نيروی محوری و برش در ستون ها در طبقات
  10.
طراحی نهايی تيرها, تعيين مقادير فولاد در مقاطع بحرانی و تعيين نقاط قطع فولاد
  11.
طراحی نهايی ستون ها و تعيين مقادير فولادهای مقاطع در طبقات مختلف و طراحی نقاط هم پوشانی
  12.
طراحی پله ها
  13.
طراحی ديوار برشی و ديوارهای بتن آرمة زيرزمين
  14.
طراحی شالوده های ساختمان
  15.
اصلاح طراحی بر اساس سازه های با شکل پذيری بالا در برابر زلزله
  16.
کنترل حالت حدی بهره برداری خيز و ترک خوردگی و کنترل تغييرمکان بين طبقاتی
  17.
برآورد تقريبی حجم مصالح مصرفی(بتن و فولاد(

ب) نقشه های کامل اجرايی پروژه


عتیقه زیرخاکی گنج