گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان آيين كار جهت تعيين ضريب ته نشيني (زلني) براي گندم و آرد-دانلود رایگان گزارش آيين كار جهت تعيين ضريب ته نشيني (زلني) براي گندم و آرد-گزارش کارآموزی آيين كار جهت تعيين ضريب ته نشيني (زلني) براي گندم و آرد

این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
 آئين كار استفاده اگستنسوگراف ۱ جهت تعيين خواص رئولوژيكي خمير حاصل از آرد گندم
 1 – هدف و دامنه كاربرد هدف از تدوين اين آئين كار ارائه روش دقيق جهت استفاده از دستگاه اگستنسوگراف بوده كه براي تعيين خواص رئولوژيكي خمير حاصل از آرد گندم كاربرد دارد .  2 – تعاريف و اصطلاحات
 1 – هدف و دامنه كاربرد
 هدف از تدوين اين آئين كار ارائه روش دقيق جهت استفاده از دستگاه اگستنسوگراف بوده كه براي تعيين خواص رئولوژيكي خمير حاصل از آرد گندم كاربرد دارد .  2 – تعاريف و اصطلاحات در اين آئين كار اصطلاحات با تعاريف زير بكار مي‏رود . 
 هدف از تدوين اين آئين كار ارائه روش دقيق جهت استفاده از دستگاه اگستنسوگراف بوده كه براي تعيين خواص رئولوژيكي خمير حاصل از آرد گندم كاربرد دارد . 

 2 – تعاريف و اصطلاحات
 در اين آئين كار اصطلاحات با تعاريف زير بكار مي‏رود .  2 – 1 – نمونه آزمايشگاهي – عبارتست از كل نمونه‏اي كه براي آزمايش به آزمايشگاه تحويل داده مي‏شود .  2 – 2 – آزمونه – عبارت است از آن قسمت از نمونه آزمايشگاهي كه طبق بند ۷ – ۱ – ۱ اين استاندارد براي آزمايش آماده مي‏شود . 
 در اين آئين كار اصطلاحات با تعاريف زير بكار مي‏رود . 

 2 – 1 – نمونه آزمايشگاهي – عبارتست از كل نمونه‏اي كه براي آزمايش به آزمايشگاه تحويل داده مي‏شود . 

 2 – 2 – آزمونه – عبارت است از آن قسمت از نمونه آزمايشگاهي كه طبق بند ۷ – ۱ – ۱ اين استاندارد براي آزمايش آماده مي‏شود . 

 2 – 3 – تكه آزمونه – عبارت است از آن قسمت از آزمونه كه طبق بند ۷ – ۱ – ۲ براي آزمايش انتخاب و مورد آزمون قرار مي‏گيرد . 

 2 – 4 – رطوبت – عبارت است از افت حاصل در جرم آرد كه تحت شرايط مشخص شده در استانداردهاي شماره ۲۷۰۵ و يا ۲۷۰۴ قرار گرفته باشد . 

 2 – 5 – خواص رئولوژيكي خمير – عبارت است از بخشي از خواص فيزيكي خمير كه هنگام حركت يا تغيير حالت از خود نشان مي‏دهد . 

 2 – 6 – فارينوگراف – ۲ دستگاه آزمايشگاهي مخصوصي است كه براي اندازه‏گيري جذب آب آرد و تعيين و رسم تغييرات خواص رئولوژيكي خمير بكار برده مي‏شود . 

 2 – 7 – اگستنسوگراف – دستگاه مخصوصي است كه براي اندازه‏گيري خواص كششي خمير بكار مي‏رود . 

 2 – 8 – درصد جذب آب – عبارتست از حجم آب بر حسب ميلي ليتر كه به معادل ۱۰۰ گرم آرد با رطوبت ۱۴ درصد اضافه مي‏گردد تا قوام ماكزيمم آن در دستگاه فارينوگراف طبق روش مذكور در اين استاندارد به ۵۰۰±۲ واحد فارينوگراف برسد . 

 2 – 9 – قابليت كشش خمير – عبارت است از ميزان كش آمدن خمير در اثر نيروي وارده تا حد پاره شدن كه طبق استاندارد تعيين مي‏گردد . 

 2 – 10 – مقاومت در برابر كشش – عبارت است از مقاومتي كه خمير در مقابل كشش از خود نشان مي‏دهد و طبق اين استاندارد تعيين مي‏گردد . 

 2 – 11 – انرژي كشش خمير – عبارت است از مقدار انرژي مصرفي براي كشش خمير تا حد پاره شدن كه طبق استاندارد تعيين مي‏گردد . 

 2 – 12 – ضريب مقاومت در برابر كشش – عبارت است از نسبت مقاومت در برابر كشش به قابليت كشش . 

 2 – 13 – ضريب قابليت كشش – عبارت است از نسبت قابليت كشش به مقاومت در برابر كشش . 

 2 – 14 – مقاومت ماكزيمم – عبارت است از حداكثر مقاومتي كه خمير در برابر كشش از خود نشان مي‏دهد . 

 2 – 15 – اگستنسوگرام ۳  – عبارت است از منحني رسم شده وسيله دستگاه اگستنسوگراف كه طبق اين استاندارد به دست مي‏آيد . 

 2 – 16 – پلانيمتر ۴ – عبارت است از وسيله‏اي كه براي اندازه‏گيري سطح زير منحني بكار مي‏رود . 

 2 – 17 – اينرسي ۵ – عبارت است از تمايل اجسام به حفظ حالت قبلي خود . 

 3 – اصول كار
 اصول كار عبارت است از تهيه خمير از آرد مورد آزمايش با محلول آب و نمك در دستگاه فارينوگراف تحت شرايط مشخص , فرم دادن خمير به شكل معين و كشش آن پس از زمان معين , استراحت ۶ خمير وسيله دستگاه اگستنسوگراف و بالاخره تعيين خواص كشش خمير .  4 – مواد مورد نياز ۴ – ۱ – آب مقطر و يا آبي كه از لحاظ اصلاح معادل آن باشد۷ ۴ – ۲ – نمك طعام با خلوص آزمايشگاهي
 اصول كار عبارت است از تهيه خمير از آرد مورد آزمايش با محلول آب و نمك در دستگاه فارينوگراف تحت شرايط مشخص , فرم دادن خمير به شكل معين و كشش آن پس از زمان معين , استراحت ۶ خمير وسيله دستگاه اگستنسوگراف و بالاخره تعيين خواص كشش خمير . 

 4 – مواد مورد نياز
 4 – 1 – آب مقطر و يا آبي كه از لحاظ اصلاح معادل آن باشد۷ ۴ – ۲ – نمك طعام با خلوص آزمايشگاهي ۵ – وسايل مورد نياز ۵ – ۱ – وسايل معمولي آزمايشگاه
 4 – 1 – آب مقطر و يا آبي كه از لحاظ اصلاح معادل آن باشد۷ ۴ – ۲ – نمك طعام با خلوص آزمايشگاهي

 5 – وسايل مورد نياز
 5 – 1 – وسايل معمولي آزمايشگاه ۵ – ۲ – دستگاه اگستنسوگراف با ترموستات با مشخصات زير : – تعداد دور دستگاه گلوله كن ۸۳±۳ در دقيقه
 5 – 1 – وسايل معمولي آزمايشگاه

 5 – 2 – دستگاه اگستنسوگراف با ترموستات با مشخصات زير :

 – تعداد دور دستگاه گلوله كن ۸۳±۳ در دقيقه

 – دستگاه لوله كننده۸ با سرعت ۱۵±۱ دور در دقيقه

 – سرعت قلاب دستگاه ( ۱/۴±۰/۰۵ سانتيمتر در ثانيه )

 – سرعت كاغذ رسم منحني ( ۰/۶۵±۰/۰۱ سانتيمتر در ثانيه )

 5 – 3 – دستگاه فارينوگراف با ترموستات يا مشخصات زير :

 – سرعت مخلوط كن ۶۳ دور در دقيقه و ۳۱/۵ دور در دقيقه

 – نسبت سرعت چرخش بازوهاي خمير كن به يكديگر ۱/۵۰±۰/۰۱

 – حدود اندازه‏گيري دستگاه براي مخلوط كن ۳۰۰ گرمي ۱۰ – ۰ نيوتن متر و براي مخلوط كن ۵۰ گرمي ۳۲ – ۰ نيوتن متر . 

 – سرعت حركت كاغذ فارينوگرام ۰/۰۳ + ۱ سانتيمتر در دقيقه

 – بورت براي مخلوط كن ۳۰۰ گرمي روي ۱۳۵ تا ۲۲۵ ميلي‏ليتر و با دقت حدود ۰/۶ ميلي‏ليتر تنظيم شده باشد . 

 – بورت براي مخلوط كن ۵۰ گرمي روي ۲۲/۵ تا ۳۷/۵ ميلي‏ليتر و با دقت ۰/۱ ميلي‏ليتر تنظيم شده باشد . 

 – مدت جريان آب ( از صفر تا ۲۲۵ ميلي ليتر در مورد مخلوط كن ۳۰۰ گرمي و يا صفر تا ۳۷/۵ ميلي ليتر در مورد مخلوط كن ۵۰ گرمي نبايد بيش از ۲۰ ثانيه باشد . 

 5 – 4 – ترازو با دقت ۰/۱ گرم

 5 – 5 – كاردك پلاستيكي نرم

 5 – 6 – ارلن ماير ۲۵۰ ميلي ليتري

 6 – نمونه برداري
 نمونه برداري مطابق استاندارد ۹ نمونه برداري غلات و فرآورده‏هاي آن مي‏باشد .  7 – روش كار ۷ – ۱ – آماده كردن نمونه
 نمونه برداري مطابق استاندارد ۹ نمونه برداري غلات و فرآورده‏هاي آن مي‏باشد . 

 7 – روش كار
 7 – 1 – آماده كردن نمونه ۷ – ۱ – ۱ – تهيه آزمونه – ابتدا هر يك از بسته‏هاي نمونه آزمايشگاهي را جداگانه مخلوط كنيد تا يكنواخت گردد .  سپس متناسب با نياز , درصد ثابتي از هر يك از بسته‏هاي نمونه را برداشته و كاملا با هم مخلوط كنيد و داخل آزمايشگاه قرار دهيد تا از نظر رطوبت و حرارت به حال تعادل برسد .  7 – 1 – 2 – تهيه تكه آزمونه – از آزمونه مقداري آرد معادل ۳۰۰ گرم ( براي مخلوط كن ۳۰۰ گرمي ) و يا ۵۰ گرم ( براي مخلوط كن ۵۰ گرمي ) با دقت ±۰/۱ گرم و با رطوبت ۱۴ درصد طبق فرمولهاي زير يا جدول شماره ۱ برداريد . 
 7 – 1 – آماده كردن نمونه

 7 – 1 – 1 – تهيه آزمونه – ابتدا هر يك از بسته‏هاي نمونه آزمايشگاهي را جداگانه مخلوط كنيد تا يكنواخت گردد .  سپس متناسب با نياز , درصد ثابتي از هر يك از بسته‏هاي نمونه را برداشته و كاملا با هم مخلوط كنيد و داخل آزمايشگاه قرار دهيد تا از نظر رطوبت و حرارت به حال تعادل برسد . 

 7 – 1 – 2 – تهيه تكه آزمونه – از آزمونه مقداري آرد معادل ۳۰۰ گرم ( براي مخلوط كن ۳۰۰ گرمي ) و يا ۵۰ گرم ( براي مخلوط كن ۵۰ گرمي ) با دقت ±۰/۱ گرم و با رطوبت ۱۴ درصد طبق فرمولهاي زير يا جدول شماره ۱ برداريد . 

 الف – براي مخلوط كن ۳۰۰ گرمي  

 ب – براي مخلوط كن ۵۰ گرمي  

 كه در آن

 H= درصد رطوبت نمونه
يادآوري – دماي آرد مورد آزمايش بايد ۲۵±۵ درجه سلسيوس باشد . 

 7 – 2 – آماده كردن دستگاه

 7 – 2 – 1 – ترموستات‏هاي دستگاه فارينو گراف و اگستنسوگراف را روشن نموده و آب را در هر دو دستگاه به گردش درآوريد تا به دما لازم برسد .  قبل از انجام آزمايش و در طول آن دما ترموستات‏ها و مخلوط كن دستگاه فارينوگراف و اطاقك اگستنسوگراف را كنترل نمائيد كه بايد در تمام مراحل ۳۰±۰/۲ درجه سلسيوس باشد . 

 7 – 2 – 2 – بازوي قلم ثبات اگستنسوگراف را طوري قرار دهيد كه با قرار دادن يك وزنه ۱۵۰ گرمي همراه با محل ۱۰ قرار دادن خمير روي دستگاه عدد صفر را نشان دهد . 

 7 – 2 – 3 – مقدار لازم آب را در داخل جايگاه محل قرار دادن خمير ريخته و سپس آنرا همراه با چنگكهاي مربوطه حداقل ۱۵ دقيقه قبل از استفاده داخل اطاقك تخمير قرار دهيد . 

 7 – 2 – 4 – مخلوط كن فارينوگراف را از دستگاه جدا نموده و در حاليكه دستگاه روشن است عقربه و قلم ثبات را روي صفر تنظيم نمائيد .  سپس دستگاه را خاموش نموده و مخلوط كن را به آن وصل نمائيد . 

 7 – 2 – 5 – محل تماس تيغه‏هاي مخلوط كن با بدنه , خمير كن را با يكي دو قطره آب روان كنيد .  سپس دستگاه را با سرعت انتخابي جهت آزمايش روشن نموده و دقت نمائيد كه انحراف عقربه در حاليكه مخزن خمير كن خالي است بيش از ۵ واحد فارينوگراف نباشد .  اگر رقم بالاتر از واحد فوق بود مخلوط كن و تيغه‏ها را به خوبي تميز نمائيد و ساير عوامل مؤثر در اصطكاك را بر طرف كنيد . 

 7 – 2 – 6 – قلم ثبات را طوري تنظيم نمائيد كه رقم آن را با رقم نشان داده شده به وسيله عقربه يكسان گردد . 

 7 – 2 – 7 – ضربه گير دستگاه را طوري تنظيم كنيد كه در حاليكه دستگاه كار مي‏كند زمان لازم براي رسيدن عقربه از ۱۰۰۰ واحد فارينوگراف تا ۱۰۰ واحد فارينوگراف ۱±۰/۲ ثانيه باشد . 

 7 – 2 – 8 – بورت را با آب مقطري كه از طريق لوله مارپيچ داخل ترموستات عبور كرده و دما آن به ۳۰±۰/۵ درجه سلسيوس رسيده است پر كنيد به نحوي كه مازاد آن از بورت تخليه شده و روي صفر قرار گيرد . 

 7 – 3 – نحوه آزمايش

 7 – 3 – 1 – مقدار ۶±۰/۱ گرم كلرور سديم خالص را وزن كرده و در يك ارلن ماير ۲۵۰ ميلي ليتري ريخته و ۱۳۵ ميلي ليتر آب وسيله بورت به آن اضافه كنيد و نمك را در آن حل كنيد . اگر جذب آب آرد پائين باشد بايستي آب كمتري مصرف نمود و معمولا با كسر دو درصد از جذب آب و با در نظر گرفتن مقدار آردي كه به داخل مخلوط كن فارينوگراف ريخته مي‏شود مقدار آب لازم براي حل كردن نمك را تعيين مي‏كنند .

عتیقه زیرخاکی گنج