گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر  است:

در اين آزمايش نمونه فلزي در دستگاه كشش بين دو فك متصل مي شود و يكي از فك ها توسط نيروي وارده بحركت در مي آيد و نمونه فلزي بر اثر كشش تغيير طول (افزايش طول) مي دهد تا گسيخته و پاره شود. ماشينهاي كشش به سه صورت هيدروليكي، اهرمي و پيچ و مهره اي مي باشندكه معمولترين و پرقدرت ترين انها ماشينهاي هيدروليكي مي باشد.
نمونه آزمايش كشش يا داراي مقطع دايره اي و يا به شكل تسمه مي باشد كه ابعاد وسط نمونه كمتر از دو سر آن مي باشد. كه به علت نبود نمونه استاندارد در آزما يشگاه از ميله گردهاي معمولي استفاده كرديم. بايد توجه كرد كه طول گيج استاندارد براي نمونه هاي بلند ۵ برابر قطر آن و براي نمونه هاي كوتاه ۱۰ برابر آن باشد.
هدف آزمايش: بدست آوردن:
رسم منحني هاي تنش – كرنش و نيرو – تغيير طول 
تنش تسليم 
مدول الاستيسيته
مقاومت كششي و  تنش هاي جاري 
درصد ازدياد طول 
درصد كاهش سطح مقطع
نحوه آزمايش: ابتدا دو نمونه ميله گرد يكي آجدار و يكي بدون آج را انتخاب مي كنيم و به طول تقريبي ۳۰ سانتي متر آنها را مي بريم و طول واقعي آنها را بدست مي آوريم و سپس جرم نمونه را بدست مي آوريم. سپس به وسيله فرمول m/v و  v=r  h   شعاع  ميله گرد ها   را محاسبه ميكنيم كه نتايج بدست آمده به صورت زير مي باشد
ابتدا  ميله گرد آجدار را داخل دستگاه كشش قرار ميدهيم  و پس از سفت كردن فكها فاصله بين دو فك را اندازه ميگيريم ( فاصله بين دو فك ۱۲۷ ميليمتر مي باشد) و فاصله دوفك را بر روي ميله گرد علامت مي گذاريم. سپس رنج دستگاه را بر روي½  قرار مي دهيم (دقت ۲۵۰ نيوتن). سپس دستگاه را روشن مي كنيم تا بار كششي بر نمونه وارد شود. سپس ميزان تغيير طول را بر حسب ميزان نيروي اعمال شده را از روي دستگاه مي خوانيم كه اعداد بدست آمده به شرح زير است:
 مقدار ۵/۳ كيلو نيوتن براي بلند كردن فك بكار مي رود كه بايد از اعداد بدست آمده كسر شود
F2 =F1-3.5     

سپس  طول ثانويه بين دوفك را اندازه مي گيريم و همچنين قطر محل پارگي را بوسيله كوليس اندازه مي گيريم و بوسيله آن درصد افزايش طول و درصد كاهش سطح مقطع را بدست مي آوريم:
مشاهده مي شود كه وقتي دستگاه نيروي ۴۴ كيلونيوتن را نشان ميدهد فلز به حد تسليم خود رسيده است كه نشان مي دهد براثرنيرويي معادل ۵/۴۰ كيلو نيوتن اين فلزتسليم شده است. طبق رابطه تنش ميزان تنش تسليم براي اين فلز ۵۲۸٫۹ (N/mm2) بدست مي آيد.
وقتي ميله گرد دچار شكست مي شود دستگاه نيروي۵۶ كيلونيوتن را نشان مي دهد يعني به ازاي نيرو۵/۵۲ كيلو نيوتني ميله به حد گسيختگي خود مي رسد كه براي اين نقطه تنش گسيختگي به ۶۸۵٫۶۱ (N/mm2) مي رسد.
مشاهده مي شود كه فلز بر اثر نيروي معادل ۵/۵۶ كيلونيوتني به حد نهايي خود مي رسد.
بايد دقت كرد كه نمودار تنش-كرنش واقعي (تنش در هر لحظه حاصل نيرو بر سطح مقطع همان لحظه) مي باشد كه البته اين نمودار در حد خطي تغيير محصوصي نسبت به نمودار بدست آمده ندارد ولي پس از آن كه در ميله گرد شروع به ايجاد گردن و در نهايت بريده شدن ميله گرد در همان مقطع مي باشد ميزان تنش بسيار بيشتر از تنش بدست آمده مي باشد (بخاطر كاهش سطح مقطع و كم شدن مخرج كسر و درنهايت افزايش تنش).
از مقدار تنش گسيختگي و تنش جاري شدن نوع ميلگرد مورد آزمايش از نوع A3  و با تقسيم تنش بر كرنش ميزان مدول الاستيسيته فولاد تقريبا ۱٫ ۲E5(N/mm2) بدست مي آيد كه بسيار كوچكتر از مدول الاستيسيته واقعي سيمان ۲E5(N/mm2)) ( مي باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج