گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 108 views
  • بدون نظر
 در آزمايش سيکل موتور ديزل ميخواهيم شرايط و مشخصات مختلف اجزاء مختلف موتور را در  چند حالت مختلف بررسي واثر تغيراين  شراط را روي دماي گازهاي خروجي –  توان خروجي – دور موتور و … تجزيه و تحليل نماييم . وسايل اندازه گيري نصب شده روي قسمتهاي مختلف موتور به ما کمک مي کند تا در هر لحظه بتوانيم مشخصات نقاط دلخواه را داشته با شيم .
مشخصات دستگاه 
دستگاه مربوط به اين آزمايش تشکيل شده از:
يک موتور احتراق داخلي ديزل 
يک دينامو متر متصل به محور موتور 
يک دينام(ژنراتور) متصل به محور موتور براي توليد الکتريسيته
پانل مربوط به کنترل عدد نمايش داده شده توسط سنسورها 
سيستم سوخت رساني و کنترل دبي سوخت   
مشخصات موتور 
حجم موتور : ۲۱۹ cm^3    .….…………………… 
قدرت اسمي :    3.5 HP…..……………………  در ۳۶۰۰ RPM
ارزش حرارتي گازوئيل : ………………………۳۹۰۰۰ kj/kg 
جرم مخصوص گازوئيل :………………………. ۰٫۸۶ kg/lit
                                     
اندازه گيري درجه حرارت اگزوز 
در جه حرارت اگزوز توسط يک ترموکوپل صورت مي گيرد که روي قسمت خروجي دود از موتور بر روي اگزوز نصب شده است . 

اندازه گيري سوخت مصرفي 
سيستم سوخت رساني دستگاه مورد آزمايش از يک تانک  4.5ليتري – که در بالاترين نقطه نصب شده است –  يک پيپت مدرج و  دو شيرکنترل دبي  تشکيل مي شود . با داشتن يک کرنومتر و بستن شير ورود سوخت از مخزن   مي توان زمان مصرف حجم معيني از سوخت را توسط  موتور بدست آورد .


اندازه گيري دما 
دود اگزوز از يک طرف وارد مبدل حرارتي شده و از طرف ديگر خارج مي شود . دماي ورود دود به اگزوز T1 و دماي خروج آن T2 مي باشد که بوسيله دو دماسنج اندازه گيري مي شود . دماي آب ورودي به مبدل حرارتي T3 و دماي آب خروجي T4 مي باشد . 
با عايق کاري مناسب مبدل حرارتي داريم 
  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عوامل نگهدارنده گاهی برای نگهداری شير و جلوگيری از فساد و زمانی برای تبديل شير فاسد و خراب به شيری که دارای ظاهر معمولی باشد, اضافه ميگردند.
حالت اول طبيعی بوده و حالت دوم تقلب محسوب می شود
بيکرمات دوپتاس معمولاً برای نگهداری نمونه های شير اضافه می گردد, بدين جهت اينگونه شيرها زرد رنگ ميباشند. برای تشخيص بيکرمات دوپتاس در شير ميتوان از نيترات نقره استفاده نمود که با آن رسوب کرمات نقره قرمز نارنجی ميدهد.
-محلول ۱ درصد نيترات نقره
طرز عمل: در يک لوله آزمايش تقريباً يک ميلي ليتر از شير مشکوک و ۳ تا ۵ ميلي ليتراز يک محلول يک درصد نيترات نقرهوارد مينماييم چنانچه رنگ زرد شير مربوط بوجود بی کرمات دوپتاس باشد, تبديل به قرمز نارنجی ميشود. برای تشخيص بهتر رنگ ميتوان از يک لوله آزمايش حاوی شير معمولی بعنوان شاهد استفاده نمود.
آزمايش بر روی خاکستر شير انجام ميشود؛ بدين ترتيب که کرماتها را بکمک يک محلول سولفات فروز و آمونياک (يا ملح Mohr) بفرمول :
احيا نموده , زيادی اين محلول را با پرمنگنات دوپتاس تيتره مينماييم SO4FC.SO4(NH4)2,6H2o
محلول آبکی ۸ گرم در ليتر سولفات فروز و آمونياک که در موقع استعمال تيتره ميگردد( برای پايدار نمودن اين محلول ميتوان به نسبت ۱۲ ميلی ليتر در ليتر به آن اسيد سولفوريک اضافه نمود). 
محلول پرمنگنات دو پتاس ۰۲/۰ نرمال که هر ميلي ليتر آن معادل است با ۰۰۰۹۸/۰ گرمCr2O7K2  .
اسيد سولفوريک بوزن مخصوص ۸۳/۱=d 
خاکستر شير را ابتدا چند مرتبه با /اب مقطر و سپس با يک محلول آبکی اسيد سولفوريک ۵ درصد ميشوييم تا اينکه جمعاً ۲۵ تا ۳۰ ميلي ليتر مايع بدست آيد, بعد آنرا در يک بشر ريخته تقريباً ۵ ميلي ليتر اسيد سولفوريک و دقيقاً ۲۰ ميلي ليتر محلول سولفوريک يا ملح Mohr بآن اضافه مي نماييم. اسيد کرميک فوراً احيا ميگردد 
زيادی ملح مور را با محلول تيتره پرمنگنات دوپتاس تيتره مينماييم تا اينکه رنگ گلی پايدار بدست آيد فرض ميکنيم n  تعداد ميلي ليترهای محلول پرمنگنات دوپتاس لازم باشد. ۲۰ ميلي ليتر از همان محلول سولفوريک (ملح مور) را درهمان شرائط با محلول پرمنگنات دو پتاس تيتره مينماييم و فرض ميکنيم  تعداد ميلي ليترهای لازم باشد.
پروتيدهای شير حاوی هسته اندول(تريپتوفان) بوده و بدين جهت در حضور يک اسيد قوی مانند اسيد کلريدريک , يک اکسيدان ضعيف مانند کلرورفريک و مقدار جزئي فرمل و در مقابل حرارت رنگ بنفش (واکنسVoisenet.) توليد مينمايد و از روی رنگ بنفش ميتوان بوجود فررمال پی برد.
با توجه باينکه رنگ بنفش در حضور مقدار زياد فرمل(بيش از ۵ ميلي ليتر محلول افی سينال فرمالدئيد حاوی ۳۵ درصد متانول در يک ليتر شير) ظاهر نمی گردد چنانچه واکنش در اولين دفعه منفی باشد, قبل از نتيجه گيری بايد آزمايش را يکمرتبه نيز با شير رقيق شده تکرار نمود 
اسيد کلريدريک خالص ۱۹/۱ =d
کلرورفريک(کلورفريک( محلول ۵/۲درصد که تقريباً معادل محلول يکدهم کلرورفريک افی سينال بوزن مخصوص ۲۶/۱=d است) که در شيشه های قطره چکان نگهداری ميشود.
در يک لوله آزمايش تقريباً ۲ ميلي ليتر از شير مورد آزمايش, قريب ۲ ميلي ليتر اسيد کلريدريک خالص و حداکثر يک قطره از محلول ۵/۲ درصد کلرورفريک داخل نموده بهم زده و تا نقطه جوش حرارت ميدهيم. چنانچه رنگ بنفش ظاهر گردد, شطر حاوی فرمالدئيد خواهد بود.
آزمايش تا ۰۰۵/۰ ميلي ليتر محلول فرمالدئيد افی سينال(حاوی ۵/۳ درصد متانول) را در ليتر شير تشخيص می دهد.
توجه اگر بجای رنگ بنفش رنگ خاکستری قهوه ای ظاهر گردد, آزمايش را تکرار کرده و بجای ۲ ميلي ليتر شير مورد آزمايش تقريباً ۲ ميلي ليتر شير عاری از فرمل و يک قطره شير مورد آزمايش برداشت مي نماييم. در اين صورت چنانچه رنگ بنفش ظاهر شود, شير مورد آزمايش حاوی بيش از ۵ ميلي ليتر فرمل در ليتر ميباشد و اگر رنگ خاکستری قهوه ای ظاهر شود شير حاوی فرمالدئيد نمی باشد.
در مورد شيرهايي که جهت نگهداری بآنها بيکرمات دوپتاس اضافه گرديده است نمي توان با اين آزمايش بوجود فرمالدئيد پی برد.
  • بازدید : 93 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مقدار kg 2/2 از خاك محل نمونه گيري را انتخاب كرده و با اوزان gr200 و kg2 انجام مي دهيم. يك ظرف نمونه گيري خشك را برداشته و وزن كرده و gr200 خاك را درون آن قرار داده و مجددا وزن مي كنيم، داخل اون كه ده ي آن cْ۱۰۵ است قرار مي دهيم و بعد از ۲۴ ساعت خاك را توزين نموده و با توجه به فرمول هاي داده شده درصد رطوبت خاك را بدست مي آوريم.اين آزمايش به دو روش تر و خشك مي باشد كه ما در آزمايش خشك استفاده مي كنيم. سري الك هاي بالا را به ترتيب قرار داده و مقداري خاك خشك شده و كوبيده شده را روي بزرگترين الك ريخته و تكان مي دهيم(به صورت افقي و چرخشي) آنگاه 
خاك هاي مانده روي الك را وزن نموده و يادداشت مي نماييم. پس محاسبات را انجام داده و منحني دانه بندي را رسم مي نماييم
آزمايش حدود اتربرگ
 وسايل مورد نياز:
۱- دستگاه كاساگرانده ۲- شيارزن ۳- كاردك
۴- كاردك فنري ۵- ظرف چيني(شيشه)
– آزمايش تعيين حد رواني:   روش از تر به خشك
 شرح آزمايش:
ابتدا مقدار gr130 از خاك عبوري از الك ۴۰ را روي سطح شيشه اي ريخته و با آب مورد نياز خوب مخلوط مي كنيم. به وسيله كاردك فنري مقداري از خمير فوق را داخل جام مي ريزيم به طوري كه ارتفاع خاك در گودترين نقطه بين mm8 تا mm10 باشد. سپس به وسيله شيار زن خاك را به دو قسمت مساوي تقسيم كرده كه فاصله اين دو قسمت از هم mm2 باشد و به وسيله دسته چرخاننده دستگاه را به حركت انداخته و تعداد ضربات لازم جهت به هم رسيدن mm25/1 از دو قسمت خاك را در پايين ترين نقطه شيار يادداشت مي كنيم.
اين آزمايش را ۳ بار براي تعداد ضربات بين ۱۵ تا ۳۵ ضربه انجام داده و براي هر مرتبه ميزان رطوبت آن را به وسيله نمونه گيري و قرار دادن در اون انجام مي دهيم.
آزمايش تعيين حد خميري:
 شرح آزمايش:
بعد از آزمايش حد رواني حدود gr8 از خاك را بر ميداريم و روي يك صفحه شيشه اي به وسيله كف دست مي كند. نسبت آب از دست رفته به وزن نمونه خشك فيتيله 
مي كنيم. اين عمل را آنقدر انجام مي دهيم تا وقتي فتيله بقطر   اينچ يعني حدود mm3 رسيد شروع به شكسته شدن درصد رطوبت خميري مي باشد.
اين آزمايش را ۲ يا ۳ بار انجام ديده و معدل نتايج را حد خميري خاك در نظر مي گيريم و آن را با wp نمايش مي دهيم. 
وسايل مورد نياز: 
۳ كيلوگرم خاك خشك رد شده از الك ۴
– قالب تراكم شامل خود قالب و زير قالبي و سرقالب
– چكش تراكم
– خط كش سرزن
– مخلوط كم برقي(بهم زن)
– ترازو
– نمونه گير براي تعيين رطوبت
آزمايش تراكم: ( به روش اشتوي استاندارد)
 شرح آزمايش: 
خاك مقداري آب زده و به آن انرژي مي دهيم و عمل را تاجايي ادامه مي دهيم تا حفرات هوا كاسته شود. با اين كار نمونه تو پر شده و وزن مخصوص آن افزوده مي شود. اين كار را تا زماني كه خاك اشباع شده و ديگر وزن مخصوص آن اخذ پيدا نكند ادامه مي دهيم. 
خاك را در طشتكي ريخته به نحوي كه پس از كوبيدن   كل ارتفاع قالب را اشتغال نمايد سپس به وسيله چكش ۲۵ ضربه به صورتي كه تمام نقاط خاك كوبيده شود اين عمل را براي   قالب و كل قالب انجام مي دهيم وزن كل قالب و خاك را اندازه گيري نموده و يادداشت مي نماييم.
سپس از هر يك از ۳ قسمت خاك مقداري نمونه برداشته توزين نموده و در اون قرار داده و پس از ۲۴ ساعت با توجه به وزن خشك درصد رطوبت آن را بدست مي آوريم. در پايان وزن خالي قالب را نيز اندازه مي گيريم.
آزمايش تعيين وزن مخصوص در محل
وسايل مورد نياز:
۱- ظرف شيشه اي پر از ماسه ۲- سيني مخصوص زير قيف
۳- قلم و چكش ۴- كيسه پلاستيكي
۵- ترازو ۶- قاشق خاكبرداري
 شرح آزمايش
سيني مخصوص را روي نقطه مورد نظر گذاشته و با قلم و چكش خاك آن قسمت را به شكل دايره سيني و به عمق حدود ۱۰ سانتي متر برداشت مي كنيم و داخل پلاستيك 
مي ريزيم و خاك داخل پلاستيك را وزن مي كنيم.(P1)
ظرف مخصوص را كه وزن آن مشخص است از جهت قيف روي سوراخ گذاشته و پيچ خروج ماسه را باز نموده تا ماسه داخل گودال رود. آن گاه پيچ خروج را بسته و ظرف را بر مي داريم وزن ظرف و ماسه باقي مانده را اندازه مي گيريم(w2).
در اين آزمايش با خالي كردن حجم خاك داخل قيف و توزين آن مقدار وزن قيف w3 را به دست مي آوريم. مقداري از خاكي كه در كيسه ريخته بوديم را داخل ظرف نمونه گير قرار داده(p1′) و در اون با دماي cْ۱۰۵ قرار داده و وزن خشك آن را محاسبه 
مي كنيم(p3′)
در آزمايش فوق مقدار ماسه از عبوري از الك ۱۰ و باقيمانده روي الك ۱۰۰ بدست آمد.
w1 وزن كل استوانه خاك kg6
وزن تر استوانه و خاك بدون وزن قيف ۵/۶۰۵ kg
w2 وزن كل استوانه بدون قيف و گودال ۴/۹۰kg
w3 وزن خاك موجود در كيف ۳۹۵gr
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۹    کد محصول : ۱۰۹۳۴    حجم فایل : ۲۷۷ کیلوبایت   

در این فایل چندین آزمایش وجود دارد که یکی از آن ها آزمایش دانه بندی خاک می باشد

لیست آزمایشات:

۱-آزمايش دانه بندي خاك

۲-آزمايش هيدرومتري

۳-حدود اتر برگ

۴-تراكم

و چندین آزمایش کاربردی برای رشته های فنی و مهندسی

  • بازدید : 186 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷۲    کد محصول : ۱۴۴۳۳    حجم فایل : ۲۰۰۰ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه بررسی تاثیر روش آزمایش در تعیین ایزوترم جذب رنگهای  مستقیم بر روی کالای سلولزی با استفاده از آلتراسونیک

دانلود پروژه و طرح توجیهی بررسی تاثیر روش آزمایش در تعیین ایزوترم جذب رنگهای  مستقیم بر روی کالای سلولزی با استفاده از آلتراسونیک

در این پروژه هدف بدست آوردن ایزوترم جذب رنگ مستقیم بر روی پنبه و عدم حضور امواج  مافوق صوت می باشد.

برای انجام این آزمایشات دو مشکل عمده وجودداشت:

۱- عدم تاثیر یکنواخت امواج مافوق صوت در هر نقطه از حمام آلتراسونیک

۲- در دسترس نبودن رنگ خالص

در این تحقیق به صورت کامل تر وبهتر در مورد این مساله می توانید اطلاعات کسب نمایید.


عتیقه زیرخاکی گنج