امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 86 views
  • بدون نظر

يكي از مهمترين قسمت هاي سدهاي بزرگ، ساختمان سرريزها بوده و بزرگترين مشـكل اينگونـه سـرريزها پديده تخريبي كاويتاسيون (Cavitation) كه منجر به خوردگي و فرسوده شدن سطح كف سرريز و ديواره هاي جانبي آن مي باشد. اين پديده بر اثر سرعت زياد آب در سرريزها بوجود مي آيد. بيشتر سـدهاي بـزرگ دنيا غالبا در خطر آسيب كاويتاسيون بوده اند، از اين رو مطالعات وسيعي در ايـن مـورد بعمـل آمـده اسـت. خسارت هايي كه پديده كاويتاسيون به سرريز سد وارد مي كند گاهاً تا حدي است كه هزينه تعمير آن بيش از هزينه ساخت مجدد آن مي باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج