گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر

فن آوري تلفن: گاهي از سيستم عمومي تلفن بعنوان هشتمين مورد از عجايب جهان ياد مي كنند. شبكه اي متشكل از پيچيده ترين كامپيوترهاي متصل به يكديگر را تجسم كنيد، كه فقط در عرض چند ثانيه مي توانند ارتباط بين دو نفر را در هر نقطه از جهان برقرار كند. شبكه هاي تلفن امروزي نه تنها مي تواند ارتباط صوتي را با كيفيت خوب برقرار كند بلكه در انتقال ديتا نيز خيلي موثر است بطوركه امروزه در سيستم هاي انتقال اداره اي بعنوان ديتا از طريق فيبر نوري تشكيل شده است.

: اداره نصب و راه اندازي وظيفه نصب سيستم هاي مخابراتي از جمله نصب كليه ي سيستم هاي مورد نياز در مراكز تلفن بين شهري و در مورد ارتباطات سيار وظيفه نصب آنتن هاي BTS و تقويت كننده هاي موبايل را برعهده دارد.

اداره ي خدمات مهندسي در مورد پشتيباني و نگهداري از سيستم هاي نصب شده را بر عهده دارد.

معاونت توسعه و مهندسي در مورد افزايش ظرفيت شبكه و برطرف كردن مشكلاتي که در كيفيت مخابرات اثرگذار مي باشد و بطور كلي تحقيق و پژوهش در مورد بروز كردن شبكه هاي مخابراتي فعاليت دارد.

 • بازدید : 141 views
 • بدون نظر

امروزه تبلیغات جزو جدایی ناپذیر بازاریابی و فروش کالاها و خدمات به شمار میرود و با توجه به رقابت پیچیده دنیای امروز آشنایی با تبلیغات و انواع و روش های آن به امری ضروری تبدیل شده است.

آنچه را که در فایل خواهید دید عبارت است از:

تبليغات چيست؟

تبليغات از کجا آمده است؟

روش هاى عمومى در تبليغات

چگونه يک آگهي خوب بسازيم

ساختار تبليغات در ايران

مكث و مسير در تبليغات

شش مرحله برای گسترش روابط عمومی

آلودگی بصری بخاطر تبلیغات

تبلیغات و جنگ

تحقيقات زمينه‌ي تبليغات است

*بي‌قانوني در آشفته‌ بازار تبليغات* تاكيد برخي از حقوقدانان بر لزوم تصويب قانوني جامع براي نظارت و كنترل تبليغات رسانه‌يي

بسياري از تبليغات صورت گرفته در شهرها موجب تضييع حقوق شهروندان است

مردم ايران تبليغ را كاذب مي‏پندارند

تبليغات در كشورهاي ديگر بخشي از زندگي مردم شده است

بیلبورد

تبلیغات اینترنتی

تبلیغات تجاری در اینترنت

مهم ترین روشهای تبلیغات

بنر چیست؟

چرا تبلیغات اینترنتی ؟

اهمیت تبلیغات در اینترنت

 درک درستی از تبلیغات به صورت بنر در اینترنت(تبليغات بنري در اينترنت)

بهره مندی بیشتر از تبلیغات با بنر

منابع

 • بازدید : 138 views
 • بدون نظر
دانلود آشنایی با فرآیند برگزاری مناقصات
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ وﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ/ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ/واﺣﺪﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻨﻮان :ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﻧﮑﺎت ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﮔﺮوه ﻫﺪف :رؤﺳﺎ و ﻣﺪﯾﺮان، ﻣﺴﻮؤﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺴﻮؤﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻤﺮاﻧﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر اداري، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮐﺎرﭘﺮدازﻫﺎ، ﺣﺴﺎﺑﺪارﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ – ﻧﻮع دوره :ﺷﻐﻠﯽ زﻣﺎن آزﻣﻮن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :دي ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭼﻬﺎر 
۱۳۹۴ 
 • بازدید : 140 views
 • بدون نظر
دانلود آشنایی با نحوه عملیات دریافت وپرداخت منابع ومصارف دانشگاه علوم پزشکی

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ 

اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ
وﻳﮋﮔﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻪ ﻧقد
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﻚ 
اﻧﻮاع ﭼﻚ
ﻟﺰوم ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎﻧﻜﻲ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎﻧﻜﻲ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎﻧﻜﻲ 
ﺿﺮورت آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﭼﻚ 
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف 
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭼﻚ ﻫﺎي ﻣﻌﻮق و وارﻳﺰي ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ 

 • بازدید : 125 views
 • بدون نظر

آشنایی با روابط عمومی و تاریخچه آن در جهان و ایران، موقعیت ها و وظایف،ارتباطات و فنون و تکنینک های برقراری ارتباط

در این فایل با موضوعات زیر آشنا خواهیم شد:

مقدمه 

فصل اول

بخش اول تاريخچه روابط عمومي در جهان

بخش دوم تاريخ روابط عمومي در ايران

تعاريف : روابط عمومي 

موقعيت ها و وظايف روابط عمومي 

نتيجه گيري 

فصل دوم

دانش و تكنولوژي در ارتباطات 

مراحل تكامل ارتباطات انساني

ارتباطات در روابط عمومي 

مردمداري در دهكده جهاني 

الف)ايجاد ، حفظ و تداوم اطلاع‌رساني

ب)ايجاد ، حفظ و تداوم پاسخگويي

ج)ايجاد ، حفظ و تداوم تفاهم 

ارتباطات ميان فردي اثربخش 

 

فصل سوم

انواع روابط انسان با محيط 

آيين گفتگو 

وجود ارتباط انسان با حيوانات

ارتباطات انسان با طبيعت 

ارتباطات انسان با ماشين 

فعاليت درون سازماني برون سازماني


از ديگر وظايف روابط عمومي

مهمترين وظايف برون سازماني روابط عمومي 

ويژگيهاي كارشناس روابط عمومي در ارتباط مردمي 

تبليغات 

ويژگيهاي كارشناسي روابط عمومي در رسانه ها 

مرزهاي روابط عمومي و تحقيقات 

فن آوري نوين در روابط عمومي 

ويژگيهاي برنامه ريزي صحيح در مديريت زمان 

آفتهاي عدم برنامه ريزي در روابط عمومي 

فصل چهارم

بخش اول : فنون و تكنيك ديداري 

بخش دوم : فنون و تكنيك هاي شنيداري 

منابع و مأخذ

 

 • بازدید : 142 views
 • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۷    کد محصول : ۱۳۶۳۷    حجم فایل : ۱۱۴ کیلوبایت   

آشنایی با مفاهیم صادرات و بازاریابی

مباحث موجود در مقاله:

 • تعریف صادرات

 • شرایط صادرات

 • اصول و قواعد صادرات

 • ….

​در این مقاله به طور مختصر به مفهوم صادارت و بازاریابی پرداخته شده است.

برای خرید و دانلود فایل آموزش مفاهیم صادرات و بازاریابی کافی ایست به سایت فایل کار

به نشانی http://www.shoppingpage.filekar.ir مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

 • بازدید : 85 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۴۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۷    کد محصول : ۱۶۲۸۶    حجم فایل : ۶۷ کیلوبایت   

نرم افزارهای آماری

امروزه با شناخت بیشتر علم آمار و جایگاه آن در جامعه،آمار در سطح وسیعی توسط محققان رشته های مختلف

نظیر:رشته های کشاورزی،اقتصاد،تجاری و… کاربرد دارد.

در این مقاله به توضیح اجمالی در مورد نرم افزار های آماری نظیر SAS، SPSS و … پرداخته شده است.

برای خرید و دانلود این مقاله کافی ایست به نشانی http://shoppingpage.filekar.ir مراجعه نمایید.

 • بازدید : 151 views
 • بدون نظر

قیمت : ۴۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۰    کد محصول : ۱۶۵۷۱    حجم فایل : ۱۲۹ کیلوبایت   

مقاله آشنایی با ویندوز XP

دراین مقاله به توضیح اجمالی درمورد  برخی از قسمت های ویندوز XP  پرداخته است.

مثل;محیط کار، تعریف تمامی گزینه ها و …

مناسب برای علاقه مندان به ویندوز و دانشجویان نرم افزار سیستم.

برای خرید ودانلود کافی ایست به نشانی http://shoppingpage.filekar.ir مراجعه نمایید.


عتیقه زیرخاکی گنج