گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر

شامل

مقدمه
مفهوم آشوب و بی نظمی
تاریخچه نظریه آشوب
ویژگی های نظریه آشوب
کاربرد نظریه آشوب در تصمیم گیری
تأثیر نظریه آشوب بر مدیریت
اصول اولیه مدیریت در شرایط آشوب
مدیریت نظریه آشوب
نتیجه گیری
در نیمه دوم قرن بیستم، در حوزه ریاضیات و فیزیک مدرن، روش علمی و تئوری جدید و بسیار جالبی به نام ” آشوب ” پا به عرصه ظهور گذاشته است.
نظريه نظم غائي پس از دو نظريه نسبيت و كوانتوم؛ سومين انقلاب علمي عصر حاضر است.
نظريه ” نظم غايي ” يا ” نظم در بي نظمي ”  ابزار حل مسائل پيچیده در محيط پر آشوب وآكنده از تغيير و تحول امروز و فردا را در اختیار ما قرار مي دهد.
  • بازدید : 172 views
  • بدون نظر

علوم نيوتني كه اساس تمدن را از ۱۷۰۰ ميلادي تاكنون شكل داده است ريشه در فيزيك و علوم رياضي دارد. هسته پارادايم اين علوم قوانين حركت است كه جهان را به مثابه ماشين و با يك قانون پايدار و كليت قابل پيش بيني در نظر مي گيرد. در اين علوم روابط بين علت و معــلول ساده، روشن و خـطي در نظر گرفته مي شود

•نظريه ها و الگوهاي سازمان و مديريت همچون بقيه رشته هاي دانش تحت تاثير پارادايمهاي علمي قرار دارند. دو پارادايم مهم يعني پارادايم نيوتني و پارادايم آشوب به طور جدي نظريه و الگوهاي سازماني را تحت تاثير خود قرار داده اند. در نظريه هاي ماشيني نظم، ثبات و پايداري و انعطاف ناپذيري جزء ويژگيهاي ذاتي سازمانها به حساب مي آيد. بنابر اين پس از تعريف ساختار، برنامه ها و تعيين رويه ها و روشها در سازمان، تغيير معنايي نخواهد داشت. در نظريه هاي ارگانيك، سازمان همچون ارگانيزم زنده، مريض و بيمار مي شود؛ بنابر اين براي بهبود آن بايد دست به تغيير زد. در اينجا تحت تاثير پارادايم نيوتني، تغييرات را مي توان مثل يك ماشين از قبل طرح‌ريزي كرد، نتايج آن را پيش بيني نمود و بدون كم و كاست به اجرا گذاشت و در اين ميان نقش محوري و تعيين كننده بر عهده رهبري تغيير است. نظريه سيستم هاي پيچيده و آشوب، اساس پارادايم ديگري است كه حوزة مديريت را نيز همچون ديگر حوزه هاي علمي تحت تأثيراصول خود قرار داده است. نظريه پيچيدگي براي مديران اين پيام راداردكه دوران مديريت ازطريق اهداف سلسله مراتبي ياازطريق منطق از پيش تعيين شده و كنترل هاي دقيق، به سر آمده است. در شرايط آشوب و بي نظمي، سيستم ها دائما بين جاذبه هاي مختلف در نوسان هستند(تعادل پويا) و گاه تغييركوچكي باعث بروز تغييرات وسيع و ريشه اي در سيستم مي شود. براي مديريت تغيير در سيستمهاي پيچيده و آشوبناك، روشهاي سنتي ديگر پاسخگو نيست و مديران بايد منطق تغيير در اين سيستم ها را بياموزند. نظريه آشوب زاييده تغييرات ايجاد شده در دانش بشر و تغيير ماهيت محيط كار است. 
 


عتیقه زیرخاکی گنج