گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله با موضوع تاثیرکودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان Helianthus annus که شامال 18 صفحه و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : Word چکیده : به منظور مطالعه تأثیر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس به همراه کودهای فسفره یا گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان، رقم اروفلور، آزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و دو فاکتور شامل کود گوگرد و فسفره با 3 سطح انجام شد. تیمارهای مختلف کود گوگرد به صورت A1 : تیوباسیلوس A2: تیوباسیلوس+50کیلوگرم گوگرد A3: 50کیلوگرم گوگرد و تیمارهای کود فسفر شامل B1:فسفات بارور B2: فسفات بارور+50کیلو گرم فسفر B3: 50کیلو گرم فسفر در نظر گرفته شد درهر بلوک یک تیمار بصورت کود شیمیایی معمول (NPK) و یک تیمار به عنوان شاهد (بدون کود) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد به صورت معنی داری تحت تأثیر تیمارهای مختلف کود فسفر و گوگرد قرار گرفتند. بر اساس جدول مقایسه میانگین، استفاده از باکتری تیوباسیلوس+50کیلوگرم گوگرد، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد دانه پر و وزن هزار دانه بالاتر و درصد پوکی کمتری را نسبت به دیگر تیمار ها موجب شد و کمترین عملکرد در تیمار شاهد بدست آمد. در تیمار فسفر نیز مصرف فسفات بارور+50کیلوگرم فسفر باعث افزایش عملکرد و اجزای آن شد. یافته های این تحقیق بیانگر تأثیر مثبت مصرف تؤام تیوباسیلوس+50کیلوگرم گوگرد به همراه فسفات بارور+50کیلوگرم فسفر بر رشد و افزایش عملکرد آفتابگردان بود به طوری که این تیمارها توانستند میزان عملکرد را 7/50 درصد در تیمار گوگرد و6/39 درصد در تیمار فسفر نسبت به شاهد آنها افزایش دهند. در مقایسه تیمار شاهد با سایر تیمارهای گوگردی در بیوماس نیز مشاهده شده که تیمار مصرف تیوباسیلوس+50 کیلوگرم گوگرد بالاترین مقدار بیوماس را در بین تیمارهای گوگردی دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس خصوصیات کیفی دانه نشان داد که در بین تیمارهای مختلف گوگرد تفاوت معنی داری از لحاظ درصد روغن و پروتئین دانه وجود داشت. بر همین اساس بالاترین درصد صفات مذکور مربوط به مصرف تیوباسیلوس +50کیلوگرم گوگرد بود. همچنین تجزیه واریانس این صفات نشان می دهد که در بین تیمار های مختلف فسفر تفاوت معنی داری وجود ندارد. در میان صفات مورد مطالعه عملکرد روغن و پروتئین با عملکرد دانه از بیشترین همبستگی مثبت و معنی داری (**99/0r=) برخوردار بود. هم چنین در بین اجزای عملکرد، بیشترین همبستگی بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه (**98/0r=) مشاهده گردید.

دانلود مقاله با عنوان تاثیرکودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان Helianthus annus  که شامل ۱۲ صفحه و بشرح زیر میباشد :

نوع فایل : Word

چکیده : به منظور مطالعه تأثیر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس به همراه کودهای فسفره یا گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان، رقم اروفلور، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و دو فاکتور شامل کود گوگرد و فسفره با ۳ سطح انجام شد. تیمارهای مختلف کود گوگرد به صورت A1 : تیوباسیلوس  A2: تیوباسیلوس+۵۰کیلوگرم گوگرد  A3: 50کیلوگرم گوگرد و تیمارهای کود فسفر شامل  B1:فسفات بارور  B2: فسفات بارور+۵۰کیلو گرم فسفر  B3: 50کیلو گرم فسفر در نظر گرفته شد درهر بلوک یک تیمار بصورت کود شیمیایی معمول (NPK) و یک تیمار به عنوان شاهد (بدون کود) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد به صورت معنی داری تحت تأثیر تیمارهای مختلف کود فسفر و گوگرد قرار گرفتند. بر اساس جدول مقایسه میانگین، استفاده از باکتری تیوباسیلوس+۵۰کیلوگرم گوگرد، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد دانه پر و وزن هزار دانه بالاتر و درصد پوکی کمتری را نسبت به دیگر تیمار ها موجب شد و کمترین عملکرد در تیمار شاهد بدست آمد. در تیمار فسفر نیز مصرف فسفات بارور+۵۰کیلوگرم فسفر باعث افزایش عملکرد و اجزای آن شد. یافته های این تحقیق بیانگر تأثیر مثبت مصرف تؤام تیوباسیلوس+۵۰کیلوگرم گوگرد به همراه فسفات بارور+۵۰کیلوگرم فسفر بر رشد و افزایش عملکرد آفتابگردان بود به طوری که این تیمارها توانستند میزان عملکرد را ۷/۵۰ درصد در تیمار گوگرد و۶/۳۹ درصد در تیمار فسفر نسبت به شاهد آنها افزایش دهند. در مقایسه تیمار شاهد با سایر تیمارهای گوگردی در بیوماس نیز مشاهده شده که تیمار مصرف تیوباسیلوس+۵۰ کیلوگرم گوگرد بالاترین مقدار بیوماس را در بین تیمارهای گوگردی دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس خصوصیات کیفی دانه نشان داد که در بین تیمارهای مختلف گوگرد تفاوت معنی داری از لحاظ درصد روغن و پروتئین دانه وجود داشت. بر همین اساس بالاترین درصد صفات مذکور مربوط به مصرف تیوباسیلوس +۵۰کیلوگرم گوگرد بود. همچنین تجزیه واریانس این صفات نشان می دهد که در بین تیمار های مختلف فسفر تفاوت معنی داری وجود ندارد. در میان صفات مورد مطالعه عملکرد روغن و پروتئین با عملکرد دانه از بیشترین همبستگی مثبت و معنی داری (**۹۹/۰r=) برخوردار بود. هم چنین در بین اجزای عملکرد، بیشترین همبستگی بین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه (**۹۸/۰r=) مشاهده گردید.

  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اصولاً توسعه يک کشور عقب مانده, ايجاب مي کند که مجموعه تحولاتي در تارو پود اقتصاد آن ايجاد شود به گونه اي که مجموعه مناسبات اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي و سياسي ميان مردم دگرگون گردد و علاوه بر رفاه اقتصادي و بازدهي توليد, ديگر جنبه هاي زندگي نيز ارتقاء يابد. باتوجه به اين هدف کلي فرآيند توسعه آغاز مي شود که طي آن دگرگوني هاي اساسي در بخش هاي اقتصادي صورت مي گيرد و در اين رهگذر هر بخش نقش خاصي را به طور معمول عهده دار مي شود 
درسطح بين المللي در بين متخصصان اقتصاد کشاورزي , دانه هاي روغني به ويژه انواع يکساله آن به cash crops  اشتهار دارند . معني نزديک آن : محصولي است که همواره قابل تبديل فوري به پول است و هيچگاه بي مشتري نمي ماند . به زبان ساده تر , محصولي (( دست به نقد )) است ولي در ايران در چند سال اخير , دانه هاي روغني به متناوب , دچار عدم استقبال صنايع تبديلي مربوط شده و کشاورزان توليد کننده را دچار مشکلات عظيمي ساخته است , بطوريکه (( محصول دست به نقد )) به محصولي مزاحم و متاعي   بي ارزش تبديل گرديده است .
از سال ۱۳۴۶ توليد دانه هاي روغني در ايران , منحصراً از يک مزيت اختصاصي بهره مي گرفته است , به اين صورت که در مقابل قرار داد منعقده , کل محصولات بدست آمده به سهل ترين شرايط خريداري مي شده است . هر چند ثبات قيمت و تضمين جذب ( خريد ) محصول به مفهوم جهاني امتياز بزرگي به شمار مي رود اما در کشور ما به دليل اعتقاد مردم به اتفاقات پيش بيني نشده از جمله افزايش قيمت هاي ناگهاني، و اميد به تکرار آن در شرايط موجود , آن هم با توجه به روحيه آرمان گرايانه جامعه , مزيت برجسته اي به حساب نمي آيد . تاکنون استقبال کشاورزان گوياي اعتماد  آنها به عهد و ميثاق ها  و قرار دادها بوده است , در طرف مقابل , مجموعه صنايع تبديلي نيز در طول اين دوره ۳۸ ساله واکنش هاي متفاوت و گاهي متضاد داشته است :
الف_ تقريباً تا سال ۱۳۶۰ طرفدار جدي توليد داخلي و حمايت از آن بودند .
ب_ تا سال ۱۳۶۹ به علت دولتي شدن اقتصاد , حالتي کم و بيش بي تفاوت داشته اند .
ج_ در سالهاي ۶۹تا ۷۶ با شوق و رغبت فراوان , حامي پرشور توليد داخلي و حتي درگير در رقابت براي خريد محصول بودند .
د_ در سالهاي اخير , توجه شديد به محصولات وارداتي , بي تفاوتي نسبت به خريد توليد داخلي و اظهار بي پرده عدم امکان جذب محصول توليدي کشور , وجه غالب سياست هاي آنان را تشکيل داده است .
بحران هنگامي جدي تر نمايان مي شود که مي دانيم خود مصرفي و حضور ساير عاملان جذب دانه هاي روغني اثر بسيار محدودي دارد و محقراً توليد دانه هاي توليد دانه هاي روغني در کشور  وابسته انحصار صنايع روغنکشي و تصفيه روغن شده است . [۴]
باآغاز کشت آفتابگردان روغني در ۳۸ سال قبل , دامنه کاشت اين محصول اکثر نقاط کشور را فراگرفت و کشاورزان به دليل امکانات بالقوه گياه , فعاليت هاي ترويجي براي معرفي آن, بذل کمک هاي فني و ابزاري نظير مساعدت هاي مالي و ايجاد زمينه مناسب براي خريد و جذب محصول , به کشت اين محصول علاقه مند شده وزراعت آفتابگردان در ديم کاريها و اراضي آبي به صورت کشت اول و دوم نهادينه شد . هرچند بخش عمده اي از محصول توليدي آفتابگردان روغني به مصارف آجيلي , تنقلات , خود مصرفي و حتي صادرات در بازارچه هاي مرزي مي رسد ولي اين محصول بادارا بودن ۴۷ – ۴۵ درصد روغن, بهترين دانه روغني ايران به شمار مي رود .
با کاهش حمايت هاي دولت,  اين محصول که سطح کشت آن در برخي از سالها به ۲۰۰۰۰۰ هکتار 
مي رسيد امروز به ۴۰ -۳۰  هزار هکتار کاهش يافته است  . کشاورزاني که کشت آفتابگردان روغني را از کارشناسان آموخته بودند امروز توليد کنندگان آفتابگردان آجيلي    شده اند و به اين ترتيب کشت آفتابگردان آجيلي در تمام کشور رواج يافته است . تداوم اين امر به دلايل فني مشکلات زيادي ايجاد  کرده  و خواهد کرد . [۳] 
آمارهاي موجود در زمينه توليد آفتابگردان و سويا , بعنوان مهمترين محصول دانه هاي روغني , نشان مي دهد که مقدار توليد آنها بسنده نياز مصرف داخلي نيست , بنابراين دولت جمهوري اسلامي ايران براي رفع اين نياز هر ساله مقادير فراواني از محصولات دانه هاي روغني را وارد کشور مي کند اين مسئله بدين معني است که هر ساله بايد بخشي از منابع محدود ارزي کشور به واردات دانه هاي روغني اختصاص يابد از اين رو توجه بيشتر به افزايش عملکرد و در نتيجه , توليد اين محصولات , مي تواند در صرفه جويي ارزي براي کشور نقش شاياني داشته باشد.[۱۵]
بکارگيري ابزار حمايتي و از جمله آن سياست حمايت قيمتي و تضمين خريد محصولات منجر به تشويق کشاورزان به افزايش توليد مي شود و از آنجا که دانه هاي روغني جزء محصولات زراعي اساسي مي باشند , لازم است‎که سياست هاي حمايتي ( قيمت تضميني _ پرداخت يارانه به کشاورزان براي خريد نهاده ها و … ) در مورد آنها بکار گرفته شود .
۱-۴- اهداف :
اهداف کلي سياست قيمت کشاورزي در ايران عبارتنداز : 
۱- افزايش توليدات کشاورزي براي رسيدن به خودکفايي در محصولات اصلي کشاورزي .
۲- رسيدن به يک سطح درآمد معقول براي کشاورزان.
۳- کمک به برقراري شرايط مؤثر و منصفانه تجارت بين بخش کشاورزي و ديگر بخش هاي اقتصاد .
۴- ايجاد يک طرح زراعي مناسب براي کمک به افزايش ارزش افزوده توليد در بخش کشاورزي.
۵- تأمين يک استفاده معقول از زمين و ديگر منابع توليد .
۶- تثبيت قيمت هاي  بازار و عرضه هاي کالا براي حمايت از حقوق توليد کننده ها و مصرف کننده ها .
۷- جلوگيري از افزايش در سطح قيمت عمومي براي کنترل تورم.
۸- افزايش امنيت غذايي در کشور [۲]
واهداف اين تحقيق عبارتند از :
۱-  بررسي روند قيمت تضميني محصولات سويا  و آفتابگردان
۲- بررسي تأثير قيمت تضميني بر توليد دانه هاي روغني ( سويا و آفتابگردان )
۱-۵- فرضيه تحقيق:
۱- سياست قيمت تضميني سطح توليد دانه هاي روغني ( سويا و آفتابگردان ) را افزايش داده است .
۲- سياست قيمت تضميني نوسانات توليد دانه هاي روغني ( سويا و آفتابگردان )را کاهش داده است .

-۶- روش تحقيق :
اطلاعات مورد نياز از طريق مطالعات کتابخانه اي و همچنين استفاده از آمارنامه هاي موجود در وزارت جهاد کشاورزي , بازرگاني , شرکت توسعه کشت دانه هاي روغني  و سايت هاي مرکز آمار ايران _ اقتصاد کشاورزي _ رزنت و . . .  بدست آمده است .
براي رسيدن به هدفهاي مورد نظر از داده هاي سري زماني توليد , عملکرد , سطح زير کشت  و مقادیر نهاده ها و قيمت نهاده ها , قيمت تضميني سويا و آفتابگردان و اطلاعات مربوط به محصولات رقيب آنها براي تخمين توابع عرضه محصولات سويا و آفتابگردان استفاده خواهد شد .

عتیقه زیرخاکی گنج