گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 130 views
  • بدون نظر

آب باران در پاره ای  نقاط برای مصارف عمومی مورد استفاده قرار می گیرد مناطقی كه پوشیده از زمینهای آذرین ویادریاچه هایی كه دراین نوع زمینها می باشند وسفره های آب دارزیرزمینی وجود نداشته باشد از آبهای جوی استفاده می شود.

در بررسی دقیق خصوصیات آب همواره سئولاتی مطرح می شود از جمله اینكه آب چیست؟ از كجا می آید؟  چگونه و در چه شرایطی باید آب را مصرف كرد؟  چگونه باید با مشكلات ناشی از آب در صنعت مواجه شد؟ سرنوشت آب مصرف شده به كجا می انجامد وبا جریان فاضلاب چه باید كرد؟

آب  ماده ای حیاتی است كه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد وزن انسان رشد یافته را تشكیل می دهد و بعد از اكسیژن  مهمترین  ماده برای  زیستن  می باشد. دو سوم سطح زمین را آب گرفته است و بطور كلی می توان گفت كه منابع موجود آب دو نوع است :

۱- آبهای زیرزمینی

۲- آبهای سطحی

بعد  از انسان آب شاید یكی از اجزاء بی نظیرجهان هستی  باشد. آب ازدوعنصراكسیژن و هیدروژن  تشكیل  شده است كه این  دو عنصر در شرایط  معمولی  بصورت  گاز می باشند. عنصر هیدروژن قابل اشتغال می باشد د رحالی كه اكسیژن برای سوختن ضروری  می باشد با این  وجود آب آتش را خاموش می كند انسان  وسایرحیوانات وهچنین گیاهان  بدون آب نمی توانند به حیات خود ادامه دهند صنایع بدون آب نمی توانند به موجودیت  خود  ادامه دهند  درعین حال آب باعث مشكلات زیادی در صنایع می شود.

در بررسی دقیق خصوصیات آب همواره سئولاتی مطرح می شود از جمله اینكه آب چیست؟ از كجا می آید؟  چگونه و در چه شرایطی باید آب را مصرف كرد؟  چگونه باید با مشكلات ناشی از آب در صنعت مواجه شد؟ سرنوشت آب مصرف شده به كجا می انجامد وبا جریان فاضلاب چه باید كرد؟

آب  ماده ای حیاتی است كه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد وزن انسان رشد یافته را تشكیل می دهد و بعد از اكسیژن  مهمترین  ماده برای  زیستن  می باشد. دو سوم سطح زمین را آب گرفته است و بطور كلی می توان گفت كه منابع موجود آب دو نوع است :

۱- آبهای زیرزمینی

۲- آبهای سطحی

فهرست مطالب

  بخش اول : آب و خواص آن

۱-۱- موجودیت آب…………………… …………………………………………………………………………….۱                                                                                                                                                                  

۱-۲- منابع آب………………………………………………………………………………………………………….۱                   

۱-۲-۱- آبهای سطحی………………………………………………………………………………………………۲                  

۱-۲-۲- آبهای زیر زمینی…………………………………………………………………………………………۲                   

۱-۳- خواص آبهای آشامیدنی………………………………………………………………………………….۲                   

                  1-3-1- خواص فیزیكی آب………………………………………………………………………………………۲ 

۱-۳-۲- خواص شیمیایی آب……………………………………………………………………………………۳                   

۱-۴- سختی آب………………………………………………………………………………………………………..۳                   

بخش دوم: آب در صنایع غذایی…………………………………………………………………………………………………۴

                      2-1- مصرف آب در صنایع غذایی …………………………………………………………………………۴ 

                  2-1-1- آلودگیهای ناشی از مصرف آب در فرآیندهای صنعتی …………………………….۴

 2-3- جنبه های تاریخی مصرف صنعتی آب ………………………………………………………….۵                

  2-3-1- میزان مصرف صنعتی آب در ایران …………………………………………………………..۶               

   2-4-  مزایای حاصل از كاهش مصرف آب ………………………………………………………………۶              

    2-4-1-  استفاده مجدد آب ………………………………………………………………………………………۶             

                 2-4-2- بازچرخش یا ریسایكلینگ ………………………………………………………………………….۶

۲-۵- انواع مصارف آب در صنایع غذایی ………………………………………………………………..۷                

    2-5-1- آب خنك سازی …………………………………………………………………………………………….۸            

    2-5-1-1- انواع سیستم های خنك سازی ……………………………………………………………….۸              

بخش سوم: انواع فاضلاب صنایع غذایی ………………………………………………………………………………۱۰

 3-1- ویژگیهای فاضلاب صنایع غذایی ……………………………………………………………..۱۰                

                   3-1-1- صنایع تولید قند وشكر ………………………………………………………………………..۱۱

                   3-1-2- صنایع تولید كمپوت وكنسرو ……………………………………………………… …….۱۲ 

                   3-1-3- صنایع نوشابه سازی ………………………………………………………………………….۱۲

                   3-1-4 صنایع لبنیاتی ……………………………………………………………………………………….۱۲

                   3-1-5- صنعت تولید روغن نباتی ……………………………………………………………………۱۳

                   3-1-6- كشتازگاهها ومجتمعهای تولید گوشت …………………………………………………۱۴

                   3-2- لزوم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ………………………………………………………..۱۵

                   3-2-1- اثرات دفع فاضلاب صنایع غذایی به آبهای پذیرنده ……………………………۱۵

                   3-2-1-1- مواد معلق ……………………………………………………………………………………….۱۶

                   3-2-1-2- املاح معدنی محلول …………………………………………………………………………۱۶

                   3-2-1-3- مواد آلی محلول ……………………………………………………………………………….۱۶

                   3-2-1-4- اسیدها وقلیاها ………………………………………………………………………………..۱۶

                   3-2-1-5- مواد تولید كننده كف ………………………………………………………………………۱۷

                   3-2-1-6- رنگ …………………………………………………………………………………………………۱۷

                   3-2-1-7- آلودگیهای حرارتی ………………………………………………………………………….۱۷

                   3-2-1-8- میكروارگانیسم ها ………………………………………………………………………….۱۷

                   3-2-1-9- مواد شناور …………………………………………………………………………………….۱۸

                   3-3- استراتژی تصفیه ودفع فضولات صنعتی ………………………………………………۱۸ 

                   3-3-1- تخلیه فاضلاب صنعتی به فاضلابروی شهری …………………………………..۱۸

                   3-3-1-1- ملاحظات اختصاصی فاضلاب جهت تخلیه به فاضلاب شهری ………۱۹

                   3-3-2- تصفیه اختصاصی فاضلاب صنعتی …………………………………………………۲۰

                   3-3-3- تصفیه مشترك با صنایع دیگر …………………………………………………………۲۰

                  3-3-4- تغییرواصلاح فرآیندهاجهت كاستن از حجم فاضلاب  غلظت آلاینده… ۲۰

۳-۴- فاضلاب بهداشتی صنایع ………………………………………………………………………..۲۱                       

بخش چهارم: روشهای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی ……………………………………………………….۲۲

                     4-1- تصفیه فیزیكی ……………………………………………………………………………………..۲۳

                     4-1-1- آشغالگیری ………………………………………………………………………………………۲۳

                     4-1-2- دانه گیری …………………………………………………………………………………………۲۳

                     4-1-4- شناورسازی …………………………………………………………………………………….۲۴

                     4-1-5- حوضهای متعادل كننده یا یكنواخت ساز ………………………………………..۲۴

۴-۲- تصفیه شیمیایی …………………………………………………………………………………..۲۶                     

………………………………………………………………………………………..۲۶. ph4-2-1- تنظیم                     

                     4-2-2- اكسیداسیون مواد آلی مقاوم …………………………………………………………..۲۶

                     4-2-3- گند زدایی ………………………………………………………………………………………..۲۶

                     4-2-4- انعقاد و لخته سازی ……………………………………………………………………….۲۷

                     4-2- جذب سطحی مواد آلی محلول و مقاوم ……………………………………………….۲۷

                     4-3- تصفیه بیولوژیكی ……………………………………………………………………………..۲۷

                     4-3-1- اصلاحات رایج در تصفیه فاضلاب  ……………………………………………….28

………………………………………………………………………………………….۲۸BOD                     4-3-1-1-

…………………………………………………………………………………………..۲۸COD4-3-1-2-                

…………………………………………………………………………………………….۲۹TSS4-3-1-3-                

………………………………………………………………………………………….۲۹TDS4-3-1-4-                      

۴-۳-۲- اصلاحات رایج در راهبری تصفیه خانه…………………………………………۲۹                     

۴-۳-۲-۱- زمان ماند هیدرولیكی…………………………………………………………………۲۹                     

۴-۳-۲-۲- زمان ماند میكروبی…………………………………………………………………….۲۹                     

………………………………………………………………………………………۳۰MLSS4-3-2-3-                      

…………………………………………………………………………………………..۳۰FM4-3-2-4-                      

۴-۳-۳- تصفیه هوازی فاضلاب…………………………………………………………………..۳۰                     

۴-۳-۳-۱- تخلیه به آبهای طبیعی……………………………………………………………….۳۱                     

۴-۳-۳-۲- كاربرد فاضلاب در زمین……………………………………………………………….۳۲                  

۴-۳-۳-۳- بركه های تثبیت…………………………………………………………………………..۳۳                  

۴-۳-۳-۳-۱- بركه های بی هوازی………………………………………………………………..۳۴                  

۴-۳-۳-۳-۲- بركه های اختیاری…………………………………………………………………..۳۵                  

۴-۳-۳-۳-۳- بركه های هوازی……………………………………………………………………..۳۵                  

۴-۳-۳-۳-۴- بركه های تكمیلی…………………………………………………………………….۳۵                  

۴-۳-۳-۳-۵- بركه های هوادهی…………………………………………………………………..۳۵                  

۴-۳-۳-۴- صافی چكنده……………………………………………………………………………….۳۶                  

۴-۳-۳-۵- تماس دهنده های بیولوژیكی چرخان………………………………………….۳۷                  

۴-۳-۳-۶- سیستم لجن فعال………………………………………………………………………..۳۷                  

۴-۳-۴- روشهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی……………………….۳۹                  

۴-۳-۵- انواع سیستم های بی هوازی تصفیه فاضلاب……………………………….۳۹                  

۴-۳-۵-۱- سپتیك تانك……………………………………………………………………………….۴۲                  

۴-۳-۵-۲- راكتور بی هوازی با بستر لجن رو به بالا…………………………………۴۴                   

۴-۳-۵-۳- صافی بی هوازی………………………………………………………………………..۴۴                  

بخش پنجم: راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی………………………………………۴۶

  5-1- علل عدم موفقیت تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی……………….۴۶                  

 5-2- فاكتورهای موثر در راهبری تصفیه خانه های فاضلاب صنایع غذایی ۴۷                

  5-2-1- شدت آلودگی فاضلاب خام……………………………………………………………..۴۷               

  5-2-2- مواد مغذی یا نوترینت ها…………………………………………………………….. ۴۸               

۵-۲-۲-۱- بالكینگ…………………………………………………………………………………….. ۴۸                 

………………………………………………………………………..۴۹    5-2-3- اكسیژن محلول                   

۵-۲-۴- زمان ماند……………………………………………………………………………………….۵۰                 

  ……………………………………………………………………………………………….51ph5-2-5-                  

۵-۲-۶- سمیت…………………………………………………………………………………………….۵۱                 

۵-۲-۷- دما………………………………………………………………………………………………….۵۲                 

۵-۲-۸- اختلاط……………………………………………………………………………………………۵۳                                  

۵-۲-۹- میزان جریان ورودی……………………………………………………………………۵۴                  

۵-۳- پایستن فرآیند…………………………………………………………………………………..۵۴                  

 5-3-1- شاخصهای بصری………………………………………………………………………..۵۴                 

۵-۴- شاخصهای آزمایشی …………………………………………………………………………۵۸                 

۵-۵- مشكلات سیستم های لجن فعال و رفع آنها……………………………………….۵۹                   

 5-5-1- روشهای كلی تشخیص مشكلات……………………………………………………۵۹                

………………………………………………………………………………۶۰ BOD 5-5-2- حذف كم                

۵-۵-۲-۱- حذف بارهای آلی ………………………………………………………………………۶۱                 

۵-۵-۲-۲- مواد سمی یا بازدارنده………………………………………………………………..۶۲                

۵-۵-۲-۳- دماهای پایین………………………………………………………………………………۶۲                

افزایش زمان ماند هیدرولیكی………………………………………………………………………۶۳                

………………………………………………………………………………………….۶۳MLVSS افزایش                

…………………………………………………………………………..۶۳  نامناسب PH 5-5-2-4-                 

۵-۵-۲-۵- زمان هوادهی ناكافی…………………………………………………………………..۶۴                

……………………………………………………………………….۶۴  ناكافیMLVSS5-5-2-6-                 

منابع…………………………………………………………………………………………………………… ۶۶                


عتیقه زیرخاکی گنج