امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر
علف  هرز:گیاهی است که در مکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است.در محصولات رشد می کنند و به آنها خسارت می زنند. نسبت به علفکشها مقاوم می شوند.در زیستگاههای تخریب شده مستقر می شوند.از نظر اقتصادی ارزش چندانی ندارند.با فعالیتهای انسان درمکان ها یا زمان های خاص دخالت میکنند. علفهای هرز بسیار مهم:۱-یولاف وحشی 2-یولاف وحشی زمستانه۳-خردل وحشی۴-ماستونک      


عتیقه زیرخاکی گنج