گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 164 views
  • بدون نظر

با نهضت شناختي كه تحت تاثير روانشناسان گشتالتي به وجود آمد، مفاهيم شناختي مانند هوشياري مجدداً مورد توجه قرار گرفتند و محور تحقيق هاي بسياري واقع شدند. پياژه به عنوان يكي از پيش تازان اين نهضت در پژوهش هاي خود در زمينه ساختار شناختي، موضوع «هوشياري و ناهوشياري شناختي»۱ را مورد بررسي قرار داد. به نظر او ناهوشياري شناختي عبارتند از مجموعه ساختها و كنش وري هايي كه آزمودني از آنها آگاه نيست و تنها چيزي كه از آنها مي داند نتايج آنهاست. (به نقل از منصور دادستان، ۱۳۶۷).

پياژه عنوان مي‌كند، انديشه اي نارسا نسبت به هوشيار در اذهان موجود است و ==== آن نيز اين است كه آن را نوعي === مي پندارند كه در واقعياتي كه تا قبل از آن در تاريكي بوده اند، روشني بخشد بدون آنكه هيچ نوع تغييري در آنها بدهد. اما هوشيار شدن بسيار بيشتر از اين حد است، چون عبارتند از سوق دادن پاره اي از عناصر از يك سطح زيرين ناهوشيار به يك سطح زيرين هوشيار كه اين دو سطح نمي تواند هم سان باشد. بنابراين هوشيار شدن يك بازسازي در سطح عالي تر است. (از منصور دادستان، ۱۳۶۷).

به نظر پياژه هوشياري اشاره به نوع آگاهي شخصي از فرآيندهاي تفكر خويش و توزيع كلامي آن دارد. پس يك فرد هوشيار نه تنها توانايي انجام دادن كاري را دارد، بلكه به وضوح از چگونگي انجام دادن آن نيز آگاه است. (پياژه، ۱۹۷۶ ت، به نقل از چينزبرگ و اوپر ۱۹۷۹ ترجمه حقيقي ۱۳۷۱).

دانلود فایل پايان نامه بررسي تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي در حل مسئله جهت ارتقاء و توانايي حل مسئله در عرصه زندگي


عتیقه زیرخاکی گنج