گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

يادگيري , فراگيران را آماده مي كند  تااز موضع لياقت با چالش هاي خصوصي و حرفه اي خود روبه رو شوند اما اين كافي نيست فراگيران بايد بتوانند به شهروندان شايستهي جامعهي مدني جهاني در عصر حاضر و آينده تبديل شوند و اين تنها در سايه يادگيري ژرف از راه توزيع عادلانه فرصت هاي يادگيري در جامعه , مشاركت عمومي همه بخش هاي كشور در ايجاد جامعه ي يادگيرنده و بهره برداري از منابع آن امكان پذير خواهد بود .

اجتماعات تغيير مي كنند و مدرسه نيز مي بايست با آنها تغيير كند . به عنوان مثال سازگاري با افزايش جمعيت حفاظت از محيط زيست , استفاده بهينه از منابع و سرمايه هاي ملي و… از چالش هاي مهم مدارس در محيط بيروني است. در طرح ((كلاس درس)) يعني طرح اجراي فرايند ياددهي ـ يادگيري هر ماده ي درسي در كلاس مخصوص و ثابت , عوامل مدرسه با تغيير رويه ها و اتخاذ روش هاي كاربردي نوين سعي مي كنند كه فراگيران با اجتماع خود و ديگر عرصه هاي محيط به طور موفقيت آميزي تعامل برقرار كنند و براي سازگاري با شرايط دائما”متغير آينده سازگار شوند و در اين راه همه تواناييها و توانمنديهاي خود را در زمينه هاي مختلف به كار گيرند و به طور مستمر در حال آموختن باشند , ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي را بياموزند و براي چالش سازنده و ايجاد تغييرات ضروري در برخي ارزشها و باور هاي سنتي كاملاً مجهز شوند و از تصميماتي كه جامعه براي آينده آنها اتخاذ مي كند آگاهي داشته باشند و بدين سان اثر بخشي و كارايي واحد آموزشي با اجراي اين طرح به مفهوم واقعي ,افزايش مي يابد .


عتیقه زیرخاکی گنج