گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 158 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

انسان ها به اقتضای زندگی اجتماعی همواره درپی اتحادوهمبستگی باهم نوعان خود
بوده اند که این اتحاد وهمبستگی وپیوندخودبردونوع قابل تقسیم ودسته بندی می باشد.
نوع اول: اتحاد وپیوندی تصنعی وغیرواقعی است . به این صورت که دولت ها وحکومت ها واقوام وحتی اشخاص براساس مصلحت اندیشی وجلب منافع ،درمقطعی اززمان بایکدیگر پیوند تفاهم بسته ومتحد می شوند . لکن این اتحاد مشروط به حفظ منافع طرفین است لذا با نقض آن شرط،لاجرم این پیوند نیز می گسلد.
نوع دوم: اتحادحقیقی وپیوندی قلبی است که ابتدادرون وباطن انسان ها را تحت تأثیر قرارداده ،پس ازآن دربرون و اعمال وافعال ایشان بروز وظهور می یابد.
این اتحادحقیقی از محتوا وطرز تفکری خاص تبعیت نموده ودیدگاه های ویژه ای را نیز ارائه می کند از جمله اینکه :
الف- حقّ،تنها محور اتحاد حقیقی درعالم می باشد.
ب-حقّ،ماهیتاًدرتابعین خودایجاداتفاق،اتحادوهمبستگی نموده باطل،ذاتاًتفرقه افکن ووحدت شکن می باشد.
پ-خداوند،مردم را به تبعیت ازحقّ دعوت نموده وپیامبران ورهبران الهی خودرابه عنوان پرچم دار حقّوبرپادارنده آن به میان مردم روانه نموده تا تفرقه ونفاق را برطرف ساخته وایشان را حول محور حقّ متحد نماید.
ت-انبیاءوپیام آوران الهی ،ذره ای اختلاف نظر با یکدیگر نداشته وخود الگوی کامل ونمونه عینی اتحاد می باشند.
د-درمقابل حزب خداوندکه با تبعیت ودعوت به حقّ،ایجاداتحاد می نماید،جبهه شیطان قرارداد که با ترویج باطل ، میان مردم تفرقه می افکند.
ج –پیامبر اسلام(ص)،ائمه معصومین (ع)وبویژه دراین برهه از زمان حضرت مهدی(عج)وارث رسالت واحیاگر مکتب انبیاءبوده وپرچم اتحاد را بردوش دارند. 
آری همان بزرگواری که درباره اش فرموده اند: 
«خداوند بوسیله اوامتها را به اتفاق آورده وپراکندگی ها را برطرف می نماید.»
وخداوند کریم وظیفه سنگین استیلای حق وظهور دین خویش را به عهده اش سپرده تا سرانجام روزی با نصرت الهی ریشه های تفرقه یعنی شرک،کفرونفاق را ذایل نموده ودردولت کریمه خود ،جهان هستی را حول کلمه توحید یکپارچه ومتحد ویکدست سازد.
اتحاددرقرآن:
قرآن کریم به عنوان آخرین وکامل ترین کتاب آسمانی ،سه گروه ازمردم راموردخطاب قرارداده وبه اتحاد فرامی خواند:
اولین خطاب خداوند دعوت جامع وفراگیر تمامی انسان ها ، درهمه زمان ها به پیروی از حقّ می باشد:
«یاایهاالناس اعبدواربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون»
(این مردم پرودگارتان را پرستش کنید،هموراکه شما وپیشینا نتان راآفرید،باشدکه تقوا پیشه کنید.)
دردومین خطاب ،اهل کتاب من جمله مسیحیان ویهودیان مورد ندا ودعوت الهی قرارمی گیرند:
«قل یا اهل الکتاب تعالواالی کلمۀسواءبیننا وبینکم الا نعبد الا الله ولانشرک وشیئا»
(ای اهل کتاب بیایید از آن کلمه حق که میان ما وشما یکسان است پیروی کنیم وآن اینکه جز خدای یکتارانپرستیم )
درسومین خطاب دامنه دعوت به مراتب محدودترگشته وتنها گروهی خاص راشامل می گردد: 
اول اینکه : حقّکه محور اتحاد حقیقی می باشد،خودچیست وچه تعریفی دارد؟
دوم اینکه : چه کسانی صلاحیت تشریح وتبیین حقّ را دارا می باشند؟
خداوند مردم را به وحدت واتحاد وپرهیز از تفرقه امر فرمود وبرای این پیوند،چنگ زدن وتمسک به حبل الله را بر مردم واجب نمود. ودیدیم که حبل الله یا همان ائمه معصومین (ع)آن محور حقی ّهستند که خداوند به عنوان محور اتحاد معرفی نموده است .
که این معرفی با تعابیر متعددی،درقرآن کریم تکرار گردیده است وبررسی آنان می توان آموزنده باشد.
مدت زیادی از آغاز سالی که عنوان زیبای «اتحاد ملی وانسجام اسلامی»را برخودگزفته نمی گذرد ،نام با شکوهی که درمیان جهانیان بانگی رسا برداشت واعلان نمودکه:
چرا جنگ ؟چراجدایی؟چراتفرقه؟چراتشتت؟
آیا نمی توان همدل بود؟آیا نمی توان متحد شد؟آیا نمی توان درصلح زندگی کرد؟
اگر چه انسان ها مختلفند لیکن انسانیت آنهاماهیتی است واحد ،پس باید به سراغ نکته ای رفت که انسانیت انسان ها پذیرای آن باشد، نکته ای اصیل ،پایدار وحقیقی که قابلیت وواجدیت ایجاد یک اتحاد واقعی را داشته باشد.
وآن نکته نیست مگر «توحید»وعبودیت خداوندیکتا. 
خداوند تعالی خود نخستین منادی توحید بوده وهم او بندگان را به عبودیت خویش فراخوانده است.آنجاکه می فرماید:
«یاایهاالناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون »
ای انسان هاپروردگار خود را پرستش کنید، همان کسی که شما وپیشینیانتان راآفریدشایدکه پارسا ومتقی گردید. 
خداوند بندگان را به اخلاص درعبودیت خود ودوری ازمظاهر شرک وکفروبت پرستی دعوت نموده است ، این دعوت نخستین باردرفطرت وسرشت آدمیان،نقش گرفته وسپس انبیاءوفرستادگان خداند،این ندارا درمیان اقوام بشری تکرار کرده اند.


مفهوم اتحاد ملی
اتحاد ملی یا National Unityاز منظر علما و متفکران اهل سیاست با ارزشترین و پراهمیت ترین مولفه برای حفظ وپاسداشت چارچوب یک کیان مستقل سیاسی محسوب می شود .
درکشورهایی که از تکثر و تنوع نژادی و یا دینی برخوردارند،اتحادملی بهمنزله سپری پولادین برای حفظ کیان و تمامیت ارضی به شمار می آید. مثلاً می توان از هند بعنوان کشوری نم بردکه داری تنوع نژادی و دینی است .
بدیهی است دراین کشورنه یک نژاد و یادینی خاص ،نمی تواندمحور اتحاد فراگیر قراگیرد. زیرا اولاً ادیان متعددی دراین کشور وجوددارد که هر چند دین هندو هیمنه اصلی را برسایر ادیان دارد ، با این حال این به معنی پذیرش تام آن از سوی ادیان دیگر نیست .
چنانچکه دین هندوئیسم نیز علیرغم پیروان پرشمارش ، نمی تواندمدعی ارائه وحدت فراگیر میان همه ایالت های این کشور باشد . زیرا تعداد زیادی از پیروان ادیان دیگر دراین کشور حاضر نیستند هیمنه و سلطه فراگیر هندوئسم را بپذیرند.
«اتحادملی»نیاز و راهبرد درعرصه داخلی است و «انسجام اسلامی»اولاً نحوه نقش آفرینی ایران درحوزه بیرونی و ثانیاًضرورتی برای امت واحده اسلامی دانسته می شود.
درسیر تدوین استراتژی ، راهبرد یاراهبردهای نهایی از فرایندی ناشی می شودکه شناخت و ارزیابی محیط (داخلی وخارجی)جان مایه ا صلی آن است. 
به عبارت دیگر نمی توان تا ارزیابی درستی از شرایط دو محیط داخلی و خارجی درمؤلفه های مختلف آن (سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی ،نظامی وامنیتی)نداشت به تدوین استراتژی پرداخت . 
علاوه براین ،تعیین راهبرد به تنهایی بی معناست .اولاً این راهبرد باید سایهای از سیاست های کلی ،اهداف و سندهای بالادستی باشدو ثانیاً برای تحقق آن ، سیاست هایی تعریف و اجرا شوند که دقیقاًدرراستا و تصویری ازآن باشند.

عتیقه زیرخاکی گنج