گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
موضوع : پایان نامه ارائھ یک مدل ریاضی بھ منظور بررسی اثر گیاھان در پاکسازی خاکھای آلوده
رشته:مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه
نوع فایل: pdf

چکیده
رفع برخی از آلودگیھای خطرناک نظیر فلزات سنگین، ترکیبات نفتی، مواد رادیو اکتیو و
حلالھای صنعتی از خاک با کمک گیاھان, از جملھ روشھای پاکسازی است کھ استفاده از آن بھ
دلایل مختلف روبھ تزاید است. علل اقبال عمومی بھ فرآیند مذکور عبارتند از: عدم وجود ھرگونھ
اغتشاشی در محل، عدم وجود آلودگی ھای ثانویھ نظیر آلودگی ھای صوتی، عدم نیاز بھ تکنیک –
ھای پیچیده مھندسی برای پیاده سازی، با صرفھ بودن بھ لحاظ اقتصادی و قابلیت استفاده برای
گستره وسیعی از آلودگی ھا. با وجود آنکھ در این راستا کوششھای آزمایشگاھی و تجربی زیادی
صورت پذیرفتھ است، ولی متاسفانھ علیرغم اھمیت بالای مفاھیم نظری و تئوری این پدیده، کمتر
از این جنبھ بدان پرداختھ شده است. متن حاضر تلاشی در راستای بررسی مفاھیم تئوری و
ریاضی پدیده گیاه خاک درمانی می باشد. در ابتدا، مفاھیم اولیھ و اصول کلی آن بصورت گذرا
مطرح می گردد. در این بخش ھمچنین بھ مکانیزم ھای حاکم اشاراتی شده است. مدلھای موفق با
تلفیق معادلات پیوستگی و بقای جرم و اعمال فاکتورھای مرتبط با گیاه و میکروارگانیسم ھا در
معادلات مذکور، روابطی را پدید آورده کھ از طریق روشھای حل عددی و تحلیلی امکان پیش
بینی ھای دقیق کھ با مقادیر تجربی انتشار آلودگی مطابقت دارد, فراھم آورد. در پایان این این
پژوھش با تغییر بعضی از پارامترھای تاثیر گذار در خاک سعی شد تا اثر انھا برروی کاھش
مواد آلوده در خاک مورد بررسی قرار گیرد.
با افزایش اثر جذب, سرعت انتقال جرم بین خاک و ریشھ, سرعت رشد ماکزیمم و میانگین حجم
آب جذب شده میزان غلظت مواد آلوده در ریشھ و ساقھ گیاه افزایش می یابد. ھمچنین با افزایش
میزان کربن آلی موجود در خاک و میزان غلظت بیومس میکروبی, غلظت مواد آلوده در گیاه
کاھش می یابد. در ادامھ عواملی کھ برروی غلظت بیومس میکروبی در خاک تاثیر دارند ھمانند
استرس دمایی و اثر سوبسترای اضافی در خاک نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از
افزایش این تغییرات, کاھش میزان بیومس میکروبی و افزایش غلظت مواد آلوده در خاک می
باشد.


عتیقه زیرخاکی گنج