گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله با عنوان بررسی تاثير گیاه گل ساعتی (پاسیون فلاور) بر گرگرفتگی دوران يائسگی زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان که شامل 9 صفحه و با قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است :

دانلود مقاله با عنوان بررسی تاثير گیاه گل ساعتی  (پاسیون فلاور)  بر گرگرفتگی دوران يائسگی زنان تحت پوشش  مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان که شامل ۹ صفحه و با قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است :

چکیده: گرگرفتگی به عنوان یکی از عوارض شایع و آزار دهنده یائسگی بر کيفيت زندگی افراد یائسه تاثير زیادی گذاشته و احساس سالم بودن را در آنان تضعيف می نماید. در حال حاضر برای درمان اين حالت از هورمون درمانی که دارای عوارض و پيامدهای سؤ بوده وپيگيری های مداوم را می طلبد و در عده ای منع مصرف داشته و گروهی نيز راضی به مصرف آن نيستند استفاده می شود. در این مطالعه بر آن شديم تا با تعيين تاثير داروی گياهی فيتو استروژنی  گل ساعتی (Passion Flower) بر گرگرفتگی، قدمی در جهت بهبود کيفيت زندگی زنان و ارتقا سطح سلامتی آنان برداشته شود.

مواد و روشهااين پژوهش از نوع کار آزمايی بالينی دوسو کور و آينده نگر بود که در سال۱۳۸۲ در شهر اصفهان  انجام شد. حجم نمونه ۵۴ نفر از زنان ۵۵-۴۵ ساله واجد شرايط بود که از گرگرفتگی شاکی و مايل به درمان بودند و به روش نمونه گيری آسان، بطور تصادفی در دو گروه شامل ۲۷ نفر گروه درمان با پاسی پی (تهیه شده از گل ساعتی) و۲۷ نفر گروه پلاسبو (دارو نما) قرار گرفتند. اطلاعات از طريق مصاحبه و پرسشنامه ويژگی های فردی و پرسشنامه شدت گرگرفتگی کوپرمن که قبل و پس از درمان در سه مرحله (۲۴ ساعت قبل از درمان، ۱۵ و۳۰ روز پس از درمان) توسط واحدهای پژوهش تکميل و جمع آوری شد و نتايج توسط روشهای آماری توصيفی و استنباطی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافته های پژوهشيافته ها نشان داد که شدت گرگرفتگی در گروه پاسی پی، قبل و پس از درمان با استفاده از آزمون ويلکاکسون (۰۵/۰P<) اختلاف آماری معنی داری داشت ولـــی در گروه پلاسبو این اختلاف آماری معنـی دار نبــود (۰۵/۰P>). با استفاده از آزمون مون ویتنی شدت گرگرفتگی قبل از درمان در دو گروه اختلاف آماری معنی داری نداشت ولی پس از درمان اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد (۰۵/۰P<).

نتیجه گیری نهایی: گیاه گل ساعتی جهت درمان گرگرفتگی دوران يائسگی مؤثر بوده و می تواند به عنوان يک درمان آلترناتيو مـــد نظر باشد تا در کسانــی که قـــادر به استفاده از هورمــون درمانــی نيستند وعوارض ناشـی از آن را نمی پذيرند مورد استفاده قرار گيرد….


عتیقه زیرخاکی گنج