گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در سالهاي اخير پژوهش و مطالعه درباره ي كودكاني آغاز شده است كه حالت و كردار آنان براي بسياري از پدران و مادران و معلمان و مددكاران حيران كننده است، زيرا اغلب آنان علي رغم داشتن هوش طبيعي، بدون بهره گيري از آموزش هاي ويژه قادر به ادامه ي تحصيل نيستند. يا برخي ديگر ممكن است يك روز مطالبي را بخوبي فرا گيرند و روز ديگر تمام آن را فراموش مي كنند.
عده اي ديگر در پاره اي از كارها بر بسياري از همگنان خود برتري و پيشي مي گيرند و در قسمتي ديگر مانند كودكان كوچكتر از خود عمل مي كنند. اين كودكان به تدريج در مي يابند كه ساير كودكان از نظر وضع درسي از آنها بهتر هستند و احساس حقارت را تجربه مي كنند. كم كم بيزاري از درس مدرسه در آنها به وجود مي آيد. والدين آنها كه اغلب از دلايل ناتواني هاي يادگيري آنان بي خبر هستند، با فشارهايي كه به كودك مي آورند، مشكل را چند برابر مي كنند.
مشكل در خواندن: ۸۰% كودكان LD مشكل خواندن دارند. مشكلاتي در يادگيري رمزگشايي لغات، مهارتهاي پايه اي شناسايي لغت و درك مطلب خواندن دارند.
اختلال در بيان نوشتاري: از واژه نوشتارپريشي (ديسگرافيا) براي كودكاني كه علي رغم هوش طبيعي بسيار بد مي نويسند.
مهارت پيش نياز نوشتن با دست:
۱- درك موقعيت بدن فرد نسبت به اشياء مفاهيمي چون بالا، پايين، زير، رو، راست، چپ ادراك اندازه ها، شكلها و بازشناسي آنها
۲- درست گرفتن مواد و تنظيم وضعيت كاغذ نسبت به چشم و بدن
اختلال بيان نوشتاري اولين بار به عنوان يك اختلال روانپزشكي در Dsm 3-R و با نام اختلال مربوط به رشد در نگارش بيان معرفي شد. (كاپلان- سادوك ۱۹۹۸)
تعاريف DSM 4 از ناتواني هاي يادگيري
اختلال رياضي: مشكل در مهارتهاي زباني، مهارتهاي ادراكي، مهارتهاي رياضي و مهارتهاي مربوط به توجه مي باشد.
اختلال در خواندن: خواندن توام با اشتباه به صورت حذف، افزودن و دگرگون ساختن كلمات، سرعت خواندن پايين و حداقل فهم از جمله، مشكل در تفكيك بين حروف از نظر شكل و اندازه، ضعف در هجي كردن، نارسايي در به خاطر آوردن اسم و صداي حروف.
اختلال بيان نوشتاري: اشتباهات دستوري، ناتواني در به ياد آوردن احساس جنبشي كلمه ها، بي ميلي به مدرسه و انجام تكاليف كتبي، بي علاقگي كلي به كار مدرسه، احساس بي كفايتي و نااميدي
تعاريف ناتوانيهاي يادگيري
۱- بدكاري سيستم عصبي مركزي
۲- الگوي نامناسب رشد
۳- مشكل يادگيري و تحصيل
۴- اختلاف بين سطح پيشرفت و توان بالقوه
۵- نبود علل ديگر
روشهاي تعيين انحراف نمره از سطح پايه:
۱- روش پايه ذهني سن عقلي= درجه مورد انتظار خواندن
۲- روش سالهاي مدرسه ۱/۰ + هوشبهر در سالهاي حضور در مدرسه= درجه مورد انتظار خواندن

۳- روش بهره گيري سن پيشرفت

۳ عامل است: سن عقلي، سن تقويمي، سن پايه
MA + CA + GA
  3
Achievement age = سن پيشرفت
Expectaney age = سن مورد انتظار
رويدكردهاي نظري بر ناتوانيهاي يادگيري
نظريه هاي مبتني بر روانشناسي رشد و رسش نقص رسشي: نقص در رسش عبارت است از كندي در جنبه هاي ويژه اي از رشد عصب شناختي
مراحل رشد از ديدگاه پياژه:
۱- مرحله حسي- حركتي، كودك به واسطه حس و حركت ياد مي گيرد.
۲- مرحله پيش عملياتي، در اين مرحله كودك توانايي قضاوت شهودي پيدا مي كنند و همين طور تفكر نمادين را آغاز مي كنند.
۳- دوره (۱۱-۷) سالگي مرحله عمليات عيني: حالا، كودكان توانا مي شوند كه پيامدهاي عمل را درك نمايند و اشياء را در طبقه بندي منطقي گروه بندي كنند.
۴- مرحله عمليات صوري: يك مرحله انتقال عمده در فرآيند تفكر است و تقريباً از يازده سالگي آغاز مي شود.
كودك در سنين اوليه مدرسه (شكل+ محتوا) = انديشه فاقد انديشه = محتوا
دلالتهاي نظريه هاي رشدي بر ناتوانيهاي يادگيري: عدم رسش يك عامل اصلي در به وجود آمدن مشكل تحصيلي است- محيط آموزشي عامل ديگري است- آمادگي
نظريه هاي رفتاري ناتوانيهاي يادگيري: آموزش مستقيم و تحليل رفتاري
مراحل يادگيري: ۱- اكتساب يا فراگيري ۲- كارآمدي ۳- نگهداري ۴- تعميم
آموزش مستقيم: از روشهاي بسيار متداولي كه از رويكرد رفتاري پيروي مي كند، عناصر اصلي تشكيل دهنده آموزش مستقيم تعريف دقيقي اهداف رفتاري، اندازه گيري مداوم عملكرد دانش آموز، استفاده منظم از پس خوراند، تقويت و سازماندهي دقيق محتواي آموزش مي باشند.
تحليل رفتاري: در اين روش معلم تكاليف درسي را بر اساس مهارتهايي كه دانش آموز براي انجام دادن آن تكليف نياز دارد تحليل مي كند. هدف تدريس در اين روش كمك به دانش آموزان به منظور فراگيري و تبحر در مهارتهايي است كه در آنها به پختگي نرسيده اند.
موارد زير روشهاي توصيه شده در تحليل رفتار و آموزش مستقيم را خلاصه مي كند:
۱- مجموعه هدفها و هدفهاي رفتاري
۲- فراهم كردن مواد آموزشي به گونه اي متوالي و در گامهاي كوچك
۳- ارايه جزئيات با مثالهاي متعدد
۴- فراهم كردن فرصتهايي به منظور تمرين مهارت جديد آموزش داده شده
۵- دادن پسخوراند و بازخورد اصلاحي به دانش آموز
۶- ارزيابي سطح پيشرفت دانش آموز
مراحل يادگيري
۱- اكتساب يا فراگيري: در اين مرحله دانش آموز با دانشي جديد مواجه مي گردد ولي آن را كاملاً درك نمي كند يا نمي فهمد دانش آموز نياز به حمايت بيشتر معلم و هدايت او در جهت استفاده از دانش دارد.
۲- كارآمدي: در اين مرحله دانش آموز كم كم دانش را درك مي كند، اما هنوز نيازمند تمرين بيشتري است.
۳- نگهداري: در اين مرحله دانش آموز سطح بالايي از عملكرد را بعد از آموزش مستقيم و حذف تقويت حفظ مي نمايد.
۴- تعميم: در اين مرحله دانش دروني شده و دانش اموز آن را در موقعيت هاي ديگر نيز به كار مي برد.
نظريه هاي شناختي ناتواني هاي يادگيري:
ايده اصلي اين نظريه اين است كه دانش آموزان از نظر توانايي پردازش روانشناختي با يكديگر تفاوت دارند.
مدل پردازش اطلاعات يادگيري: جريان اطلاعات را در مدت پردازش يادگيري از زمان دريافت اوليه اطلاعات تا پردازش و بعد انجام يك عمل دنبال مي كند. در مورد انسان نيز درون داد (مثل حركات شنيداري)، كاركردهاي پردازشي (پردازشهاي شناختي مثل تداعي، تفكر، حافظه و تصميم گيري) و برون داد (عمل و رفتار) وجود دارد.

۱- شنيداري ۱- پاسخ حركتي
۲- بينايي ۲- رفتار
۳- گوش دادن ۳- صحبت كردن
۴- خواندن ۴- نوشتن
۵- محيطي ۵- يادگيري
۶- لمسي
محرك درون داد تا ثبت حسي: input stimuli to sensory register
سيستم ثبت حسي به عنوان يك ميانگير درون داد عمل مي كند به گونه اي كه به تعبير و تفسير و نگهداري اطلاعات آمده از گيرنده درون داد كمك مي كند. در اين مرحله، فرايند ادراك بسيار مهم است، چرا كه به محرك معنا مي بخشد. حواس ديداري و شنيداري بيشترين مقدار اطلاعات محيطي را به ما مي رسانند. حافظه حسي منطبق با حس بينايي را مخزن تصويري و حافظه حسي منطبق با حس شنوايي را مخزن پژواكي ناميده اند.
حافظه كوتاه مدت يا فعال: حافظه كوتاه مدت فرد نسبت به اطلاعات آگاه شده و اين آگاهي هشيارانه است. در حافظه كوتاه مدت (حافظه فعال) اطلاعات به صورت رمز در مي آيد. براي نگهداري اطلاعات در حافظه ي كوتاه مدت در زمان بيشتر از راهبرد تكرار يا مرور ذهني استفاده مي كنيم.
  • بازدید : 107 views
  • بدون نظر

پایان نامه هدف اصلي اين تحقيق شناسايي شاخص‌هاي پيش‌بيني كنندة اختلالات يادگيري در سنين قبل از ورود به مدرسه مي‌باشد و تحقيق حاضر با هدف تعيين ملاك‌هاي تشخيص كودكان پيش‌دبستاني مشكوك به تواناييهاي ويژه يادگيري انجام پذيرفت كه براي اين منظور از پرسشنامه محقق ساخته كه شامل ۶۵ سؤال در زمينه‌هاي فعاليتهاي حركتي ، گفتاري ، ادراكي ، ويژگيهاي عاطفي و رواني بود استفاده شده است.
براي اين منظور گروه نمونه‌اي به حجم ۱۰۰ نفر (۵۰ نفر كودك عادي و ۵۰ نفر كودك L.D) دختر و پسر كه در مقطع ابتدايي شهر تهران مشغول به تحصيل بوده، با روش نمونه‌گيري تصادفي چند مرحله‌اي انتخاب شدند. نتايج نشانگر آن بود كه از نظر فراواني و درصد، كودكان مبتلا به اختلال يادگيري نسبت به كودكان عادي ديرتر از سن طبيعي به تواناييهايي در زمينه رشد مي‌رسند امّا بر اساس آزمون آماري x2 اين تفاوت فقط در مورد تشخيص رنگها معنادار بود.

  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر
چكيده
بسیارند کودکانی که ظاهری طبیعی دارند، رشد جسمی، قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است، هوش کم و بیش عادی دارند، به خوبی حرف می زنند و مانند سایر کودکان بازی می کنند، مثل همسالان خود با سایرین ارتباط برقرار می کنند، در خانه نیز خود یاری های لازم را دارند و کارهایی را که والدین به آنها می سپارند، به خوبی انجام می دهند، و از رفتار و اخلاق عادی برخوردارند، لیکن زمانی که به مدرسه می روند و می خواهند خواندن و نوشتن و حساب یاد بگیرند دچار مشکلات جدی می شوند، این کودکان به تدریج درمی یابند که سایر کودکان از نظر وضع درسی بهتر از آنها هستند و احساس حقارت را تجربه می کنند و کم کم بیزاری از درس و مدرسه در آنها به وجود می آید. والدین آنها که اغلب از دلایل ناتوانی یادگیری آنها بی خبر هستند، مشکل را بیشتر می کنند و با فشارهایی که به کودک وارد می آورند،كليدواژه
كودكان ، اختلال ، يادگيري


عتیقه زیرخاکی گنج