گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر

این فایل قابل ویرایش می باشد ودر موارد زیر تهیه شده است:

طبقه بندي به عنوان مبتلا به اختلال هويت جنسي با ويژگي هاي فوق الذكر نمي باشند(جدول ۲-۲۲). سه نمونه در DSM-IV-TR ذكر شده است: افراد مبتلا به اختلالات دو جنسيتي و ملال جنسيتي؛ بالغين مبتلا به رفتار مدل پوشي موقتي وابسته به استرس؛ افرادي كه اشتغال ذهني دائم با اختگي يا قطع احليل بدون ميل به كسب خصوصيات جنسي جنس مقابل دارند.
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی درباره فایل می دهیم
اين طبقه براي گروهي از اختلالات هويت جنسي است كه واجد ملاك هاي اختلالات هويت جنسي نمي باشند. نمونه هاي آن عبارتند از:
۱) اختلالات دو جنسيتي(مثل سندرم عدم حساسيت آندروژني يا هيپرپلازي مادرزادي آدرئال) همراه با ملال جنسيتي(gender dysphoria)
۲) رفتار مبدل پوشي وابسته به استرس موقتي.
۳) اشتغال ذهني دائم با اختگي يا قطع احليل بدون ميل به كسب خصوصيات جنسي جنس مقابل.
  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر

این فایل در ۸۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بيان مسئله 
نتيجه ي پژوهش هاي انجام شده در مركزهاي پژوهشي و دانشگاهي در سراسر جهان ، شناخت و آگاهي بسيار جديدي از ويژگي ها و سبب شناسي اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي به دست داده اند . اين آگاهي از واپسين سال هاي دهه ي ۸۰ ميلادي   . و به ويژه يك دهه بعد ، يعني زماني كه بار كلي در سال ۱۹۹۷ مقاله اي در مورد اين اختلال نوشت ، نمود پيدا كرد ، بر اين اساس ، دانشمندان آنچه را كه درباره ي سبب شناسي اين اختلال مي دانستند بازنگري كردند و به نظر مي رسد الگوي جديدي در اين زمينه در حال شكل گيري و گسترش است . در اين الگوي جديد ، تأكيد بر تكانشگري ناشي از نارسايي بازداري است كه به شكل ( نارسايي در كنترل حركتي ) ظاهر مي شود .   
در اين پژوهش سعي شده كه رابطه كمبود توجه يا بيش فعالي كودكان مدارس ابتدايي با اشتغال مادران در خارج از خانه مورد بررسي قرار بگيرد تا معلوم شود كه آيا بين اشتغال مادران در خارج از خانه با اين اختلال رابطه اي وجود دارد يا خير . 
افرادي كه داراي بيش فعالي مي باشند در زندگي روزمره دچار مشكلاتي مي باشند كه در بعضي موارد مي تواند كار آنها را مختل كند . 
بار ديگر اهميت توجه به اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي را به پژوهشگران ، دانشجويان و مسئولان بهداشت و درمان جامعه يادآور مي شويم . پرسش هاي زيادي در مورد اين اختلال وجود دارد كه هنوز پاسخ مناسبي براي آنها يافت نشده است . در جامعه ايران ، اين پرسش ها كه به شيوع ، ويژگي ها و ارزيابي اين اختلال و نيز چگونگي تعامل كودكان مبتلا با والدين ، معلمان و دوستان و انواع كمبودها مربوطند ، همچنان بدون پاسخ مانده اند و با توجه به شيوع زياد اين اختلال ، ضروري است تا اين اختلال و دانش آموزان داراي اين اختلال را از ياد نبريم . 


اهميت و ضرورت تحقيق 
اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي يكي از متداولترين اختلال هاي دوران كودكي است كه ميزان مراجعه افراد به مراكز درماني به علت آن ، بيش از ساير اختلال هاي ديگر مي باشد . امروزه ، اين اختلال به دليل هاي گوناگوني مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است . نخست آنكه اين اختلال كه اولين يا دومين اختلال فراوان در دوران كودكي و نوجواني است براي بسياري از دانش آموزان مشكل هاي قابل توجهي ايجاد مي كند . و برعملكرد شناختي ، اجتماعي ، هيجاني ، خانوادگي آنان و سپس در بزرگسالي ، بر عملكرد شغلي و زناشويي آنها تأثير مي گذارد . ( تذكر ۱ )   
تذكر دوم ، سبب شناسي و درمان اين اختلال هنوز به طوركامل مشخص نشده است . 
تذكر سوم ، به نظر مي رسد شناخت بهتر اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي ، به شناخت بهتر بسياري ديگر از اختلال هاي كمبود هم چون اختلال سلوك ، اختلال نافرماني ستيزشي و ناتواني يادگيري كمك مي كند .  
لذا پژوهشگر قصد دارد پيرامون اين موضوع ، تحقيقي را صورت دهد تا از اين طريق مسائل و مشكلات دانش آموزان مدارس ابتدايي و همچنين آشنايي بهتر با اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي و تأثير اشتغال زنان در اين زمينه مشخص شده و ديدگاه بهتر و روشن تري را روي افراد گذاشته شود . 
اهداف تحقيق 
هدف كلي از اين پژوهش بررسي رابطه بين اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي كودكان مدارس ابتدايي با اشتغال مادران در خارج از خانه مي باشد . 

اهداف جزئي 
۱- مشخص نمودن افراد داراي اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي در بين دانش آموزان مدارس ابتدايي . 
 2- مشخص نمودن وضعيت اشتغال مادران آنها . 
۳- توصيف نمرات دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان خمين و مقايسه نمرات افراد داراي مادران شاغل و غيرشاغل و همچنين ايجاد انگيزه بيشتر جهت پژوهش هايي از اين نمونه . 
۴- زمينه ي را فراهم كنيم براي اجراي تحقيقات آينده و در نهايت به عنوان يك فاكتور بهداشتي در جهت پيش گيري يا به حداقل رساندن اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي در جوامع و گروه هاي بخصوص در بين دانش آموزان . 
فرضيه 
بين اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي و اشتغال مادران در خارج از خانه رابطه معناداري وجود دارد . 
ميزان اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي در بين كودكان داراي مادران غير شاغل بيشتر از كودكان داراي مادران شاغل است . 
تعاريف مفهومي و عملياتي 
الف ) تعريف مفهومي 
اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي ( ADHD ) : بيش فعالي عبارت است از اختلال رشدي در توجه ، كنترل تكانش ، بي قراري و هدايت رفتار كه به طور طبيعي ايجاد مي شود و ناشي از اختلال هاي عصب شناختي بزرگ حسي ، حركتي يا هيجاني نيست .  
زنان شاغل : به پرسنل شاغل زنان ، كه طبق قانون كار يا به صورت استخدام كشوري يا پيماني روزانه بين ۶ تا ۸ ساعت يا بيشتر از اين زمان را در ادارات دولتي يا غير دولتي اعم از آموزش و پرورش ، بيمارستان يا درمانگاه و غيره . . . . . و يا به صورت شاغل آزاد در مغازه يا آرايشگاه و غيره . . . . . وقت خود را صرف به مردم بكار مي گيرند . 

ب ) تعريف عملياتي 
اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي : اختلالي است كه در اين تحقيق به وسيله مقياس درجه بندي كانرز براي والدين و معلمان تشخيص داده مي شود . اگرچه آزمون هاي 
متعددي براي ارزيابي اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي ساخته شده است ولي شايد هيچ كدام به اندازه دو مقايسي كه توسط كيت كانرز براي والدين و معلمان ساخته شده مورد استفاده قرار نگرفته است .  
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تحقيق حاضر با هدف مطالعه ميزان اختلالات گفتاري در  دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر نيشابور انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر نيشابور تشكيل مي دهند كه به روش نمونه گيري تصادفي از ۱۰ مدرسه مختلف نمونه اي به حجم ۳۰ نفر انتخاب شدند و پرسشنامه مربوط به اختلالات گفتاري را كه بايد توسط والدين كودكان پاسخ داده مي شد تكميل كردند . اين تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي است كه با هدف بررسي يك فرضيه و سه سئوال انجام شده است . پس از استخراج نتايج پرسشنامه زمينه و سئوالات به اين ترتيب مشخص شده اند كه در نمونه مورد مطالعه لكنت زبان شايعترين اختلال گفتاري در دانش آموزان بوده است و دو زبانگي در ايجاد اختلالات زباني كودكان تاثيري نداشته است همچنين لكنت زبان در نمونه مورد مطالعه ريشه ارثي ندارد و ترس و اضطراب نيز در ايجاد اختلال زبان كمترين نقش را دارد
دوره ابتدايي يكي از مهمترين دوره هاي تحصيلي است كه در تكوين شخصيت افراد نقش بسزايي دارد و به خاطر همين اهميت و نقش مهم آن است كه آموزش آن براي كودكان رايگان و اجباري مي باشد . 
در اين دوره دانش آموزان براي ورود به دوره هاي بالاتر تحصيلي و افرادي مسئول و متعهد نسبت به جامعه تربيت مي شوند . بايد دانش آموزان در اين دوره دانش و مهارتهاي لازم را براي زندگي آينده را فرا گيرند و به افرادي مفيد براي اجتماع تبديل گردند . كمال انسان در گرو تعليم و تربيت صحيح است و دوره ابتدايي مقدمات رسيدن انسانها را به اين مرتبه فراهم مي سازد و به همين دليل بايد معلمان دلسوز با تجربه متعهد همراه با دانش و مهارتهاي شغلي لازم اين وظيفه خطير را برعهده گيرند و با عشق و علاقه به اين كار دل دهند و هدف آنها تعليم و تربيت دانش آموزان مي باشد . 
همچنين معلم پايه اول نقش مهم تري دارد ، زيرا دانش آموزاني وارد دبستان مي شوند كه ابتدا توانائيها و استعدادها و مشكلات آنها قبلاً شناخته شده است و اين وظيفه معلم است كه در ابتدا مشكلات دانش آموزان را شناسايي و در جهت رفع آن اقدام نمايد . 
خصوصاً بسياري از مشكلات دانش آموزان از ظاهر آنها شناخته نمي شود و به مرور شناسايي مي گردند . مشكلات گفتاري دانش آموزان از اين جمله است . زيرا 
دانش آموزان با وجود داشتن ظاهري سالم و هوش طبيعي قادر به ارائه تحصيل نيستند يا ارائه تحصيل برايشان مشكل است به همين دليل معلمان بايد در ابتداي سال اين مشكلات را شناسايي كرده و نسبت به درمان اقدام نمائيد . 
۲ ـ ۱ ـ بيان مساله : 
از آنجايي كه عنوان تحقيق مربوط به مشكلات گفتاري دانش آموزي پايه اول است اكثر معلمين پايه اول در ابتداي سال با اين مشكل مواجه هستند معلميني كه از تجربه و دانش كافي برخوردارند . 
در برخورد با اين مشكلات فوق هستند و به راحتي مي توانند به دانش آموزان كمك كنند اما چه بسا معلمين كه به علت نداشتن اطلاعات كافي قادر به تشخيص اين مشكلات نبوده و با برخورد ناصحيح خود باعث سرخوردگي و فرار از آنها مي گردند به همين دليل اين تحقيق بر آن است تا با انتخاب اين موضوع كمكي به اين دانش آموزان كرده باشد . 
لازم به تذكر است كه اكثريت اين دانش آموزان بيماري خاصي ندارند و به خاطر برخورد تربيتي نادرست دچار چنين مشكلاتي شده اند كه آن هم با عنايت به اصل تاثير پذيري انسان قابل جبران مي باشد كه در اين رابطه نقش معلمان از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . كار معلم تنها نبايد درس دادن و درس خواندن باشد بلكه مانند طبيب در صدد شناسايي دردهاي روحي ، جسمي دانش آموزان و درمان آنها باشد . تا مسئله تعليم و تربيت مثمرثمر و مورد استفاده و پذيرش عموم دانش آموزان قرار بگيرد و يكي از انگيزه هايي كه سبب گرديده كه اين احساس نياز در برنامه ريزان آموزش و پرورش ايجاد گردد و به فكر ايجاد فرصتهايي براي كسب مهارتها و آگاهيهاي تخصصي براي معلمان از طريق دوره هاي ضمن خدمت باشد و كمك به حل مسائل و مشكلات روحي و رواني دانش آموزان است كه اميد مي رود با ايجاد مراكز روان درماني و كلينيك هاي تخصصي گفتار درماني در راستاي فعاليتهاي آموزشي اين مشكل اساسي در بين همه دانش آموزان مرتفع گردد . 
۳ ـ ۱ ـ اهميت و ضرورت تحقيق 
با توجه به اهميت دوره ابتدايي و به ويژه سال اول كه پايه و اساس يادگيري انسان شكل
 مي گيرد . 
لازم است معلمين اين پايه به مهارتهاي زباني آنها براي ايجاد ارتباط سالم با همسالان توجه كمتر چون هر مهارت پيش نياز مهارت بعدي است . شنيدن ، گفتن و خواندن و نوشتن اركان آموزي هستند كسي كه مشكلات گويايي دارد در خواندن و نوشتن هم پيشرفت نداشته و باعث تاخير در يادگيري او مي گردد لذا بايد معلمين با مشكلات آشنا بوده و راه درمان آن را بدانند تا در صورت برخوردن به چنين مشكلاتي قادر به حل آن باشند تا مبادا باعث سرخوردگي و يا فرار دانش آموزان گردند . 
تحقيق حاضر مي تواند كمكي باشد در راستاي شناسايي كودكاني كه به طور مثال به كلينيك هاي گفتار درماني مراجعه مي كنند يا در مراكز روان درماني مورد استفاده قرار بگيرد يا كمكي باشد به مشاوران مدارس ابتدايي براي تشخيص سريع كودكان داراي مشكل و ارجاع آنها به مراكز مربوطه براي اقدام و درمان فوري اين دانش آموزان و حل سريع آن باشد . 
۴ ـ ۱ ـ اهداف پژوهش 
۱ ـ شناخت انواع مشكلات گفتاري دانش آموزان 
۲ ـ  تعيين مهمترين مشكلات گفتاري دانش آموزان و راه درمان آنها 
۳ ـ چگونگي كمك به اين دانش آموزان براي غلبه بر اين مشكلات 
۵ ـ ۱ ـ فرضيه و سئوالات تحقيق 
فرضيه : لكنت زبان شايعترين اختلال زباني است . 
سئوالات تحقيق : 
۱ ـ آيا دو زبانگي در ايجاد اختلالات زباني در كودكان تاثير دارد ؟ 
۲ ـ آيا لكنت زبان ريشه ارثي دارد ؟ 
۳ ـ آيا ترس و اضطراب در ايجاد اختلال زبان تاثيري دارد ؟ 
۶ ـ ۱ ـ تعاريف مفهومي و عملياتي 
لكنت : اختلالي را گويند كه در آن ساختار گفتار فاقد رواني طبيعي است كه از طريق تكرار صداها ، هجا و اغلب كل لغات و عبارات و انسداد صداها و كشش صداها و قطع عبارت مشخص مي گردد . 
تاخير در گفتار : كسي كه به دليل مشكلات گفتاري منظور خود را كمي مكث و تاخير بيان مي كند . 
لالي : شخصي كه به دليل نداشتن تجربه شنوايي قادر به گفتن نيست . 
بريده گويي : شخصي كه يك كلمه را نمي تواند يكبار ادا كند و بخش بخش ادا مي كند . 
مكث در گفتار : بررسي گفتار از طريق مكث ( يعني چيزهاي غير گفتاري ) شايد در صورت ظاهر درست جلوه نكند اما انجام اين كار آن طور هم كه ظاهر قضيه نشان مي دهد بي اساس نيست حدود ۴۰ الي ۵۰ درصد از گفتار عادي خلق الساعه را سكوت تشكيل 
مي دهد و هر چند اين نسبت به نظر شنونده به اين زيادي نيست چون وي به قدري سرگرم شنيدن موضوعات مورد گفتگوست كه به سكوتهاي بين گفتار كمتر توجه دارد . 
مكثهاي گفتاري بر دو نوعند : 
۱ ـ مكثهاي تنفسي 
۲ ـ مكثهاي تأملي 
  • بازدید : 140 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

مشكلات رواني در جوامع همانند كوه يخي مي ماندكه تنها ده درصد آن قابل رؤيت بوده و نود درصد پنهان است . امروزه اين مشكلات خسارتهاي جبران ناپذيري بر پيكريه جامعه بطور عام و موقعيت شغلي افراد بطور خاص وارد كرده است. برخوردهاي پرخاشگراه در خانواده و جامعه احساس نگراني، افسردگي و اضطراب، مصرف زياد و فراگير داروهاي اعصاب و روان همگي حكايت از مواجهه جامعه انساني با مشكلات روحي رواني دارد . به گونه اي كه بنابر اعلام سازمان  بهداشت جهاني حدود پانصد ميليون نفر از جمعيت جهان در حال حاضر از بيماريهاي رواني رنج مي برند 
آيا از نظر ميزان شيوع اختلالات رواني بين بيماران كليوي و افراد عادي تفاوتي وجود دارد؟
تجربيات و تحقيقات نشان داده است كه عدم توجه به مسائل فرهنگي و آموزشي زمينه برزو بسياري ازمشكلات از جمله آسيب هاي رواني را در رابطه با بيماريها فراهم 
مي كند توجه به قشر محروم و آسيب پذير در همه ابعاد انساني ضرورت پرداختن به اينگونه مسائل را دوچندان كرده است و اين در حالي است كه بيشتر برنامه ريزان بهداشتي از ميزان شيوع و عوارض اجتماعي و اقتصادي و خانوادگي اين اختلافات آگاهي چنداني ندارند از آنجا كه وجود نقص بدني و بيماريهاي همچون كم كاري كليه و معيوب بودن كليه ها در آسيب رواني بي تأثير نيست عدم توجه به اين مسأله 
مي تواند مشكلات رواني را در فرد در درازمدت به وجود آورد براي جامعه و خانواده مشكلاتي را ايجاد كند با مهار و درمان اينگونه بيماريهاي مي توان احساس شرمندگي و كنترل را براي اينگونه افراد افزايش داد تا آنها از طريق مختلف آموزشي بر علم و آگاهي خود از ميزان شيوع اختلالات رواني بيافزايند و بتواند با اتخاذ تصميم مناسب از اين قبيل مشكلات جلوگيري به عمل آورند.
بر اساس آمار منتشر شده از طرف بهداشت جهاني حدود ۰۱/۰ از مردم جهان در سنين مختلف دچار نوعي اختلال شديد رواني و ۱۰ درصد از بيماريهاي خفيف رواني رنج مي برند و وقتي آمار مربوط به اختلالات رواني ناشي از بيماريهاي جسماني و رواني همچون اعتياد به ارقام فوق افزوده مي شود معلوم مي شود چه بار سنگيني بر دوش خانواده ها و جوامع است.
بر اساس اعلام نظر وزارت بهداشت ۲۰ درصد افرادمراجعه كننده به پزشكان داراي آسيب رواني هستند و تقريباً ۵/۰ درصد مردم ايران نيازمند خدمات مشاوره اي فوري مي باشند اختلالات و آسيب هاي رواني موضوعي است كه تقريباً همه افراد جامعه را تهديد مي كند و هيچ كس ا زآن مصون نيست. ميزان شيوع و عوامل ايجاد كننده اين آسيب ها در سنين مختلف مي تواند اطلاعات مفيدي را براي برنامه ريزيهاي بلند مدت و كوتاه مدت به خصوص در مورد بيماران كليوي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرند قرار دهد تا با تدابير قابل اتخاذ و براساس اين اطلاعات بتوانيم از مشكلات رواني جلوگيري كنيم و در كاهش هزينه ها بكوشيم با توجه به مسائل فوق در اين پژوهش سعي مي شود كه ميزان اختلالات رواني را در بيماران كليوي مورد بررسي قرار دهيم.
 
اهميت و ضرورت تحقيق 
طبق آخرين آمار مركز دياليزي ايران در حال حاضر ۱۲۳ واحد همودياليز در كشور وجود دارد و متجاوز از ۶۰۰۰ هزار نفر بيماري كليوي در اين واحدها تحت درمان با همودياليزمزمن مي باشند. توسعه امكانات همودياليز كشورمان كه طي دو دهه گذشته بسيار چشمگيري و قابل توجه بوده است . بطوريكه تعداد بيماران واحدهاي همودياليز نسبت به سال ۱۳۵۹ به ۳ برابر و نسبت به سال ۱۳۶۷ به ۲ برابر افزايش يافته است. با توجه به جمعيت دياليزي، كمكهاي اجتماعي چه از لحاظ كيفيت و چه از لحاظ كميت در تطابق رواني اجتماعي بيماراني كه با بيماري مزمن زندگي مي كنند مؤثر است. اعضاء خانواده معمولاً بزرگترين حامي اجتماعي بيماري مي باشند. بر اساس امار و توضيحات بالا معلوم مي شودكه بيماران كليوي با يك مشكل اساسي روبرو هستند كه بايد اين مشكلات با راههاي درمان مناسب و كم هزينه رفع شوند و اين تحقيق به بررسي مشكلات و موانع موجود بر سر راه بيماران كليوي مي پردازد و راههاي مقابله و جلوگيري اين بيماري را براي محقق و ديگران روشن مي كند و اين خود خدمتي مفيد براي جامعه است كه مي تواند در راه مقابله هر چه بهتر اين مشكل و بيماري برآيد. كارمندان و پرسنل مراكز دياليز بيماران كليوي بيشترين افرادي هستند كه از نتايج اين تحقيقات بهره مند مي شوند و مي توانند با استفاده از نتايج اينگونه تحقيقات به بهبود هر چه بهتر مراجعه كنندگان بپردازند. با توجه به اختلالات رواني در بيماران كليوي اينگونه تحقيقات گام مؤثري است براي شناخت اين نوع اختلال ودرمان به موقع آن .
 
اهداف پژوهش 
اهداف كلي 
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در بين بيماران كليوي با افراد عادي در شهرستان نيشابور 
اهداف جزئي 
تعين ميزان اضطراب در بيماران كليوي 
تعيين ميزان افسردگي در بيماران كليوي 
تعيين ميزان روان پريشي در بيماران كليوي 
تعيين ميزان وسواس در بيماران كليوي 
تعيين ميزان حساسيت بين فردي در بيماران كليوي
تعيين ميزان خصومت در بيماران كليوي
تعيين ميزان پارانويا در بيماران كليوي 
تعيين ميزان فوبيا در بيماران كليوي
تعيين ميزان خودبيمار انگاري در بيماران كليوي 
 
سئوالهاي تحقيق 
۱٫ آيا ميزان افسردگي در بيماران كليوي بالاتر از ميزان افسردگي در افراد عادي است؟
۲٫ آيا ميزان خودبيمار انگاري در بيماران كليوي بالاتر از ميزان خودبيمار انگاري در افراد عادي است؟
۳٫ آيا ميزان اضطراب در بيماران كليوي بالاتر از ميزان اضطراب در افراد عادي است؟
۴٫ آيا ميزان روان پريشي در بيماران كليوي بالاتر از ميزان پريشي در افراد عادي است؟
۵٫ آيا شيوع وسواس در بيماران كليوي بالاتر از ميزان شيوع وسواس در افراد عادي است؟
۶٫ آيا ميزان حساسيت بين فردي در بيماران كليوي بالاتر از ميزان حساسيت بين فردي در افرادي است؟
۷٫ آيا ميزان خصومت در بيماران كليوي بالاتر از ميزان خصومت در افراد عادي است؟
۸٫ آيا ميزان شيوع پارانويا در بيماران كليوي بالاتر از شيوع پارانويا در افرادي عادي است؟
۹٫ آيا ميزان شيوع فوبيا در بيماران كليوي بيشتر از شيوع فوبيا در افراد عادي است؟
۱۰٫ آيا ضريب كلي علائم مرضي در بيماران كليوي بالاتر از افراد عادي 
است ؟ (GSI)
۱۱٫ آيا معيار ضريب ناراحتي در بيماران كليوي بالاتر از افراد عادي است ؟(PSPI)
۱۲٫ آيا جمع علائم مرضي در بيماران كليوي بالاتر از افراد عادي است ؟ (DST)
 
متغيرهاي تحقيق 
در اين تحقيق متغير مستقل بيماران كليوي و افراد سالم مي باشند.
متغير وابسته : در اين تحقيق متغيرهاي وابسته شامل ابعاد نه گانه شخصيتي يعني افسردگي، خودبيمار انگاري، فوبيا، خصومت، پارانويا، حساسيت بين فردي، خودبيمارانگاري، وسواس و روان پرشي مي باشد.
تعريف نظري و عملياتي مفاهيم 
اختلال رواني : منظور از تعريف نظري اختلال رواني نوعي بيماري است كه باتظاهرات روان شناختي و رفتارهاي همراه با آشفتگي هايي در كاركرد ناشي از يك اختلال بيولوژيك اجتماعي روان شناختي، ژنتيك فيزيكي يا شيميايي ( كابلان سادوك به نقل از پورافكاري ۱۳۷۲).
منظور از تعريف عملي اختلال رواني در اين تحقيق كه مقياس شخصيتي را 
مي سنجد اين مقياس ها را شامل مي شود. ۱ ـ افسردگي ۲ ـ خودبيمار انگاري
 3 ـ روان پريشي ۴ ـ اضطراب ۵ ـ وسواس ۶ ـ خصومت ۷ ـ حساسيت بين فردي
 8 ـ پارانونيا ۹ ـ فوبيا مي باشد كه براي دستيابي به پاسخ آزمون با استفاده از نمرات پرسشنامه كه از صفر تا چهار ميزان شده اند ( هيچكس تا حدي به شدت ) بدست 
مي آيد و با ميانگين جامعه آماري مقايسه مي شود.
بيماران كليوي : منظور از تعريف نظري بيماران كليوي بيماراني است كه با استفاده از دستگاه كليه مصنوعي مايعات اضافي و مواد زايد ( سموم ) از جريان خون آنها خارج مي شود.
 
ميزان شيوع 
تعريف نظري ميزان شيوع به كل موارد موجود به يك اختلال در يك جامعه آماري اطلاق مي شود و منظور از تعريف عملياتي ميزان شيوع به درصد موارديكه زنان يا مردان به اين بيماري مبتلا مي شوند و در كدام قشر جامعه بيشتر است مي باشد.
 

عتیقه زیرخاکی گنج