گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 171 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ارزش جوش در واقع نيروي مجاز جوش با ضخامت گلوي مؤثر te و طول يك سانتيمتر مي‌باشد.
  = مقاومت نهايي كششي فلز الكترود
  = ضريب كنترل كيفيت
 = اندازه گلوي مؤثر (برحسب نوع جوش و مشخصات آن طبق گفته‌هاي قبلي به دست مي‌آيد.)
مقدار ارزش جوش ( ) براي جوش گوشه با الكترود E60 و   به دليل مصرف زياد در اتصالات ساختماني به صورت زير محاسبه گشته و مورد استفاده قرار مي‌گيرد
تذكر: در رابطه فوق مقدار   براي افزايش اطمينان به طور تقريبي قرار داده شده است.
در روابط محاسباتي هم مي‌توان از مقادير تقريبي و يا مقدار دقيق ۶۶۸٫۱۱۵a كه از فرمول كلي ارزش جوش به دست مي‌آيد استفاده نمود.
جوش اعضاي محوري
اعضاي محوري تحت كشش يا فشار تنها بوده، به همين جهت بايستي ابتدا ظرفيت كششي يا فضاي اتصال را به دست آوريم، سپس يكي از انواع جوش را با انتخاب جنس الكترود مناسب در رابطه با فلز مبنا، بر مبناي ظرفيت به دست آمده طراحي مي‌كنيم.
تذكر: مقاومت جوشهاي مختلف به شرح زير مي‌باشد.
I. جوش شياري
  جوش
II. جوش گوشه
(الف) با ساق‌هاي مساوي
  جوش
(ب) با ساق‌هاي نامساوي
  جوش
III. جوش انگشتانه
  جوش
D= قطر انگشتانه
IV. جوش كام
  جوش
b= طول جوش كام
t = عرض جوش كام
l = طول جوشجوش متعادل (Ballanced Weld)
وقتي كه اعضاي تحت تنش مستقيم محوري، داراي سطح مقطع غير متقارن نسبت به نيروي محوري مي‌باشند، باعث ايجاد برون محوري در اتصال جوشي مي‌شود. زيرا نيروي محوري وارده داراي خروج از مركزيت نسبت به مركز گرانش (C.G) جوش مي‌باشد.
در اين حالت بايستي ابعاد جوش و طول جوش و در نهايت مقاومت حاصله طوري تعيين گردد، كه جوش حاصله متعادل باشد.
 
با لنگرگيري حول نقطه A داريم:
 
كه در رابطه فوق مقدار F2 برابر است با:
 
تذكر: در صورتي كه در انتهاي مقطع جوش نداشته باشيم نيروي F2 مساوي صفر مي‌گردد.
 
  يا
محاسبه طول جوش‌ها:                                                         
 
تذكر: با توجه به عرض ناحيه انتهايي مقطع مقدار LW2‌ نيز مشخص مي‌باشد (در صورت وجود).
اتصالات جوشي با خروج از مركزيت (Eccentric Welded Connections)
 
مؤلفه‌هاي تنش در اثر نيروي برشي مستقيم
 
مؤلفه‌هاي تنش در اثر پيچش
 
برآيند تنش‌ها
 
كنترل تنش برآيند مجاز
 
F مجاز = مطابق جدول به دست مي‌آيد.  
تذكر: در طراحي جوش اتصالات براي سهولت مي‌توان جوش را خطي فرض كرد و پس از تعيين fr ‌براي ضخامت مؤثر واحد (te=1) آن را بايستي كوچكتر مساوي ارزش جوش قرار دهيم و ضخامت مؤثر (te) و متعاقب آن نيز بعد جوش را به دست آوريم.

عتیقه زیرخاکی گنج