گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 106 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

لغت ” subgrade ” به مصالح و خاكهاي موجود در بستر راه در زير ساختمان روسازي اشاره دارد. ( صنعت آسفالت سازي هاوايي در سال ۲۰۰۳) . خاصيت هاي زير سازي مي تواند عوامل زيرين اجرايي روسازي باشد  ، و استفاده از مصالح كاملا ويژه در زير سازي  براي طراحي يك روسازي با عملكرد مناسب در طي طول عمر آن  ضروري است . در اين گزارش خاصيت هاي آزمايشات مهندسي زير سازي و طراحي زير سازي معرفي شده هستند . سرانجام روشهاي جلوگيري از نقص هاي زير سازي ها بيان شده است . 
زير سازي مانند خاك آماده شده و متراكم شده ، روسازي را حمايت مي كند . انجمن آمريكايي روسازي با بتن ۲۰۰۳  )  لايه هاي روسازي درشكل ۱ نشان داده شده است . يك شكل منطقي زير سازي مانند …..  تغييرات نه چندان زياد در حمايت ها و براي روسازي با بتن مطلوب است . زير سازي با امكانات مناسب در نگهداري روسازي شكل داشته و يك سكوي محكم براي امكانات اجرايي بوجود مي آورد . 

رويه شني ، روسازي
اساس و زير اساس
بستر
شكل ۱ انواع لايه هاي روسازي
يك تصويراز نقص و شكاف  زير سازي در شكل ۲ نشان داده شده است . 
شكل ۲  عيب ونقص و شكاف در زير سازي ( بعد از راهنماي روسازي wspot  سال ۲۰۰۳) . 
مواد تحليل دهنده زير سازي به طور نمونه توسط سفتي يا استحكام و مقاومت شرح داده مي شوند . در كل فشار زيادي براي از شكل طبيعي خارج كردن يك زير سازي وجود دارد با فشارهاي بيشتري مي تواند قبل از نزديكي يك مقدار از شكل بحراني غير طبيعي تحمل كند .     اگر چه عامل هاي ديگري وجود دارند كه ارزيابي مواد زير سازي را شامل مي شود ( مثل افت و تورم در موارد خاص خاك هاي رس و خاك ) ، سفتي و استحكام ( صنعت آسفالت هاوايي سال ۲۰۰۳ )  اجراي زير سازي  عموماً بستگي به آن سه لايه اساسي دارد ( راهنماي روسازي wspot سال ۲۰۰۳)
۱- استحكام :  
زير سازي بايد قادر به تحمل فشارهايي كه از ساختارهاي رو سازي انتقال داده مي شود باشد . ظرفيت مقاومت اين فشارها اغلب توسط درجه تراكم ، ظرفيت رطوبت و نوع خاك تاثير پذير مي باشد .آن زير سازي كه مي تواند يك مقدار بالايي از فشارهاي زياد را بدون اينكه از شكل طبيعي خود خارج شود تحمل كند را مي توان زير سازي خوب حساب كرد . 
۲- حجم رطوبت : رطوبت منجر به تاثير  يك شماري از خاصيت هاي زير سازي شامل گنجايش تحمل فشار ، انقباض و انبساط مي شود . ميزان رطوبت مي تواند توسط يك شماري از چيزها مثل فاضلاب ، ارتفاع تراز آبهاي زير زميني ، تراوش ، يا رو سازي نفوذ پذيز تحت تاثير قرار گيرد . (كه مي تواند توسط شكاف هاي موجود در روسازي تاثير پذير شود ) . عموماً رطوبت زياد در بستر باعث تغيير شكل آن در زير بار هاي وارده مي شود .
۳- افت و تورم : افت و تورم بعضي از خاكها بستگي به ميزان رطوبت آنها دارد . بعلاوه خاكها در اثر بارش برف زياد ممكن است در آب و هواي شمالي قابل يخ بستن باشند افت و تورم يخبندان شديد منجر به از شكل طبيعي خارج  شدن و شكاف در هر نوع رو سازي مي شود . 
۴- آزمايشات خاك براي طراحي روسازي :
مواد زير سازي بر اساس مقاومت و سفتي شان مشخص مي شوند . سه اصل استحكام و سفتي زير سازي كه عموماً درايالت متحده مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از : 
۱- ضريب بابري كاليفنيا CBR
۲- ميزان مقاومت يا ايستادگي ( R- valua ) 
۳- ميزان ارتجاعي بودن آن (صنعت آسفالت هاواي سال ۲۰۰۳ ) .                                اگر چه عامل هاي ديگري وجود دارد كه ارزيابي مواد زيرسازي را شامل مي شود (مثل تورم خاك هاي رسي در موارد خاص ) . استحكام ، معمولي ترين مشخصه آن است و بنابراين CBR (R-value) و ميزان خاصيت ارتجاعي اينجا مورد بحث قرار گرفته اند .  ( راهنماي روسازي  wsdotسال ۲۰۰۳) .
۱-۳ ضريب باربري كاليفرنيا( CRB) :
آزمايش ضريب باربري كاليفرنيا يك آزمايش ساده استحكام است كه ظرفيت باربري مسلح را با ظرفيت باربري سنگ هاي خرد شده كاليفرنيا مقايسه مي كند (مثلاً مسالح سبكي با كيفيتي بالا داراي  CBR100درصد مي باشند ) . به اين منظور است كه اما محدود نمي شود به ارزيابي استحكام مواد چسبنده كه ذراتشان كمتر از ۱۹ ميلي متر است . كه آن توسط تقسيمات بزرگراههاي كاليفرنيا حدود سال ۱۹۳۰ توسعه يافته شده بود و متعاقباً توسط شماري از ايالت ها ، استان ها ، ايالت متحده و نمايندگي هاي فدرال بين المللي اقتباس شده بود در نتيجه بيشترين آزمايشگاه هاي ژئوتكنيك تجاري در آمريكا داراي امكانات اجرايي آزمايشات CBR  هستند ( راهنماي روسازي WSDOT سال ۲۰۰۳  ) . 
اساس آزمايش CBR شامل به كاربردن فشار به پيستون كوچك در يك سرعت ۳/۱ ميلي متر در دقيقه و وارد كردن تمامي فشار به قسمت هاي نفوذي بالاتر از ۶۴/۰ تا ۶۲/۷ ميلي متر . شكل۳ يك طرح  از نمونه CBR ارزش هاي بدست آمده در معادله هاي بعدي با ارزش بدست آوردن CBR درج شده اند . مقاومت مواد يا فشار نفوذي دستگاه بر پيستون .  : X مكان دستگاه پيستون ۵۴/۲  ميلي متر يا ۰۸/۵  ميلي متر . Y : استاندار فشار دستگاه براي درجه بندي كردن .  سنگ هاي خردشده مناسب ۹/۶ mpa ((1000PSI براي نفوذ ۲۰۴ ميلي متري (۱۵۰۰psi)3/10pa براي نفوذ ۰۸/۵ ميلي متري . 
شكل ۳ مثال CBR 
جدول ۱ . برخي از مقادير CBR براي انواع مختلف خاك 
۳٫۲ ارزش مقاومت R-value )  ) . 
آزمايشات ارزش مقاومت يك آزمايش سختي مواد است . شيوه آزمايش دلالت مي كند بر مقاومت  مواد به شكل گيري وظيفه نسبي كه شامل فشار عمودي به فشار افقي مي شود . آزمايش كاهش تراكم يك امر ضروري است . مواد آزمايش شده در R-VALUE  طراحي شده اند آزمايش  R-valueتوسط F.NHVEEM و R.M Carmany توسعه يافته شده بود و از تقسيمات بزرگراهاي كالفورنيا و اولين برنامه در سال ۱۹۴۰ گزارش شده بود .و از تقسيمات بزرگراه هاي كاليفرنيا و اولين برنامه در سال ۱۹۴۰ گزارش شده بود . در طول اين زمان شيارها در چرخ كاميون يك امر مهم بود و آزمايش R-value در گسترش آزمايش CBR  تاثير گذاشته بود . 
اساساً R-VALUE به طور تقريبي توسط نمايندگي هاي بزرگراه ايالت در سواحل غربي امريكا مورد استفاده قرار مي گيرد . شيوه آزمايش براي تعيين R-value لازم است آزمايشگاهي آماده شود كه نمونه هايي كه شرايط رطوبت و چگالي رانشان ميدهد  به بدترين شرايط ممكن در زير سازي متراكم ساخته شود . R-VALUE از نسبت فشار عمودي وارده به فشار افقي محاسبه مي شود و اين اندازه گيري مقاومت مواد  در ناحيه پلاستيك است . دستگاههاي مورداستفاده در آزمايش
 R-VALRE (STABILOMETER)ناميده مي شود. و به صورت انشعابي در نمودار ۴  نشان داده شده است . 
شكل R-VALRE 4  (Stabilimeter) . 
ارزش ها در estabilemeter  درج شده در معادله بعدي در R-value بدست آمده است .
تاب مقاومتي =R :مكان 
شامل فشار عمودي مي شود . =PV
انتقال فشار عمودي در PV=14 . Psi=Ph 
جايگزيني srabilomerter سيال ضروري براي افزايش فشار افقي =D
از ۵ به۱۰۰PSI
۳٫۳ ضريب ارتجاعي يا فنريت 
خاصيت ارتجاعي مواد حقيقتا بر آوري از خاصيت فنريت است . وقتي به خاصيت فنريت يا ارتجاعي فشار وارد ميشود E.
 با فشار از هم جدا ميشوند . در فشار روبه كاهش خاصيت هاي ارتجاعي جهت فشارهاي روبه افزايش تر فشار وارد ميشود تا مثل آنهايي كه از طريق روسازي تجربه ميشود . 
۳٫۴ ضريب عكس العمل بستر 
ضريب عكس العمل بستر (K) كه يكي از داده هاي اصلي براي طراحي روسازي صلب مي باشد اين برآورد بستر را براي قرار گيري در زير رويه بتني آماده مي كند .  
K-VALUE ميتواند تخمين زده شود توسط اجراي آزمايشات زمينه اي يا توسط محاسبه از نتايج آزمايشات ديگر . امتحانات آزمايشگاهي صحيحي براي مشخص كردن K-VALUE  وجود ندارد .
ضريب عكس العمل  بستر كه مي آيد در كار انجام شده توسط وسترگاد در طول دهه ۱۹۲۰S  . پيشرفت  K-VALUE  وقتي كه يك جهش دائمي ورقه پايين تر را حمايت مي كند در نمودار ۶٫ 
فشار عكس العمل مقاومت فشار متناسب با جهش دائمي است ( كه نمايندگي ورقه هاي خميده است ) و K (نمودار ۷) (WSDOT راهنماي روسازي سال ۲۰۰۳ ) 
عكس العمل فشار با حمايت ورقه خميده  😛 مكان 
ضريب عكس العمل زير سازي = جهش دائمي : K
ورقه خميده (۱۰)  =   
-نمودار ۶ ضريب عكس العمل بستر 
– نمودار ۷ رابطه فشار ، خميدگي و ضريب عكس العمل بستر ارزش (K ) ( برحسب WSDOTراهنماي روسازي سال ۲۰۰۳) 
 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر

خرید ودانلود فایل تحقیق زير سازي و بستر سازي در زير   روسازي -خرید اینتر نتی تحقیق  زير سازي و بستر سازي در زير   روسازي  -دانلود رایگان مقاله  زير سازي و بستر سازي در زير   روسازي  -تحقیق زير سازي و بستر سازي در زير   روسازي  

این فایل قابل ویرایش می باشد وشامل موارد زیر است

لغت ” subgrade ” به مصالح و خاكهاي موجود در بستر راه در زير ساختمان روسازي اشاره دارد. ( صنعت آسفالت سازي هاوايي در سال ۲۰۰۳) . خاصيت هاي زير سازي مي تواند عوامل زيرين اجرايي روسازي باشد  ، و استفاده از مصالح كاملا ويژه در زير سازي  براي طراحي يك روسازي با عملكرد مناسب در طي طول عمر آن  ضروري است . در اين گزارش خاصيت هاي آزمايشات مهندسي زير سازي و طراحي زير سازي معرفي شده هستند . سرانجام روشهاي جلوگيري از نقص هاي زير سازي ها بيان شده است . 

 • بازدید : 155 views
 • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بکار گیری مصالح مشابه و هماهنگ می تواند نقش مهمی در منسجم نمودن منظر خیابانی ایفا کند و علامت مشخصه ای برای یک شهرک،ویا شهر دهد. سنگفرش همچنین می تواند یک حس امتداد بین قسمتهای گوناگون بوجود بیاورد ،بخصوص در جایی که یک نوع مصالح ساختمانی در حاشیه ها و کانالها بکار رفته است. 

نظام سنگفرش 
سنگفرش می تواند یک زمینه طبیعی و ساده یا پیچیده و غنی باشد به گونه ای که توجه بیننده را بخود جلب کند،می تواند نقطه عطفی بوجود اورد و یا محیطی شاد و رنگارنگ را خلق کند ،یا حتی برای جلوی درب یا یک نقطه تلاقی نقش یک قالیچه را داشته باشد.هماهنگی در تغییر رنگ و بافت می تواند به پروژه تنوع بخشیده ،ان را غنی تر کند و مفهومی از انداره و حجم بوجود آورد. 
با مجموعه ای از عناصر مانند رنگ و عناصر مصنوع می توان ما هیت محیط را تغییر داد و به فرم ها و نظامهای جدید دست یافت. 
نظامهای سنتی سنگفرش براساس طرحها و مصالح ازمایش شده ای بوده اند که می بایست باز شناخته شوند.استفاده مجدد از عنا صر سنگفرشهای قدیمی و امیختن کهنه و نو می تواند فورا به یک ناحیه تازه سنگفرش شده قوام بخشد. 
هنگام انتخاب مصالح ،موارد زیر را می بایست در نظر گرفت : 
-استفاده :عابرین و وسایل نقلیه ،همچنین خطوط مناسب و علائم راهنمایی منع کننده برای انها 
-موارد بکار گیری:رسمی، غیر رسمی،عمومی ،خصوصی،اداری 
-هزینه:مواد ،ساخت،هزینه نگهداری و یا تعویض 
-استحکام:مقاومت در برابر تردد عابرین ،وسایل نقلیه سبک و سنگین 
-اتصال:قابل دید ،عملی و مسائل مربوط به ساخت 
-نگهداری:دوام،سهولت در تمیز نگه داشتن و تعمیر 
-درزگیری:رنگ ،پهنا و جنس مصالح 
-ساخت:انعطاف پذیر یا انعطاف نا پذیر ،میزان تحمل وزن 
-مواد پیش ساخته در مقابل مواد ساخته شده در محل : مرغوبیت ساخت ،نیازهای مخصوص محلی 
-تناسب :مبدا مصالح،مناسبت در ارتباط با معماری و یا طرح اولیه 
 ترکیب سطح سنگفرش 
 همواری یا نا همواریها در سطح سنگفرش می تواند به نوع حرکت عابرین بستگی داشته باشد. 
-طرحهای برجسته برای محل توقف اشخاص که در ان نیمکتها ویا تابلوهای اعلانات وجود دارند مناسب هستند. 
-حتی سطح صاف و هموار برای پیاده رو ها و یا در امتداد مسیر های تعیی شده کارایی دارند 
 سنگفرشهای برجسته مثل سطوحیکه سنگریزه های ان بصورت بر امده بوده و یا دارای شیار می باشند 
این ترکیبها لغزنده نمی باشند و جهت خروجیهای شیب دار و همچنین اماکنی که در معرض ریزش اب هستند و یا خطر سقوط از انها وجود دارد (مثل سکو ها)توصیه می شوند.جهت راهنمایی و کمک به افراد نابینا معمولا توصیه می شود که در تقاطع های عبور عابرین و مناطقی که به دلیل وجود جداول سنگفرش ها اختلاف سطح دارند از سطوح هشدار دهنده استفاده شود. 
برای انصراف عابرین از عبور ،تقلیل سرعت وسائل نقلیه ،می توان از سنگفرشهای نا هموار از قبیل ریگها و قلوه سنگها استفاده کرد.

اشکال سنگفرش 
محیط های بزرگ را می توان با ستفاده از قلوه سنگ یا اجر تزیین کرد. این مواد را می توان برای خط کشی یاحاشیه گذاری سطوح یا سکوهای داخلی بکار برد. 
محوطه های مخصوص ویا جایگاههای مدور را می توان به ترتیب زیر متمایز کرد: 
-تغییردر ریتم سنگفرش 
-بکار بردن واحدهای مخصوص و متمایز 
-کار گذاشتن شاخصی مانند  نماد شهر 
ترکیب سنگفرش می تواند در رسمی یا غیر رسمی بودن یک ناحیه ایفای نقش کند. 
-طرحهای ساده و رسمی برای اما کن تاریخی 
-طرحهای رنگارنگ وغیر رسمی برای نواحی ساحلی 
 

همچنین در تناسب با محیط باید در نظر گرفت که مثلا : 
ابعاد و اندازه های درشت سنگفرش،برای میدانهای وسیع و اماکن تجمع و سخنرانی و غیره …حال انکه ابعاد و اندازه های ریز برای کوچه ها ،معابر باریک و حیاطهای محصور مناسب هستند. 
 
اتصال  
واحد های تو در تو که به انها سنگفرش انعطاف پذیر می گویند و یا طرحهای زیگزاک برای اجر کاری و سنگکاری مساحتهای بزرگی که در معرض رفت و امد زیاد خواهند بود ارجحیت دارند. 
اتصالهای تو در تو می توانند در مقابل ترمز و گردش وسایل نقلیه مقاوم باشند. 
اتصالهای حصیر بافت یا موازی که به صورت عمودی یا افقی قرار می گیرند خطوط مستقیمی را ارائه می دهند که در برابر وزن وارد شده بر انها ضعف بیشتری دارند . این نوع اتصالات را می بایست فقط در محل عبور عابرین پیاده بکار برد . سنگهای  مسطح ویا اجر ها را می توان به صورتی مورد استفاده قرار داد که فاصله بین انها در یک ردیف در وسط واحد های ردیف قبل قرار گیرد زیرا در غیر این صورت بدست اوردن خطوط مستقیم بخصوص در سطوح وسیع مشکل می باشد. 
 
 رنگ 
به اثرات رنگ در موقع انتخاب مواد می بایست توجه کرد. 
-رنگهای روشن نور را منعکس کرده و باعث خیرگی می شود . 
-رنگهای تیره،حرارت را جذب کرده و ممکن است موجب جابجائی واحدهای سنگفرش گردند . 
-رنگهای مات و تیره می تواند لکه های روغن و غیره را استتار کنند. 
رنگ باختن بلوک رنگ شده می بایست پیش بینی شود ، در حالیکه رنگهای طبیعی سنگ و سفال نه تنها کمتر تغییرکرده بلکه در عوامل جوی بهتر نیز می شود. تضاد در رنگ سنگفرشها میبایست به اندازه ای باشد که علی رغم رنگ باختگی محسوس، باقی بماند 
 
 
 
سطح نظاره 
نمای پرسپکتیو ، منحنیها را اغراق امیزنموده و عرض اتصالها و واحدهای سنگفرش را تقلیل می دهد . شعاعها را می بایست طوری برگزید که درسطح نظاره خطوط منحنی براحتی دیده شوند. 
حداقل پهنا برای اتصالها ( حدود نهصد میلیمتر) میتواند اثر پرسپکتیو را در نقاط تقاطع خنثی کند. 
 
حمایت فیزیکی از چمن 
در نواحی طبیعی یا ورزشی که چمن کاری مناسبت بیشتری دارد ، ممکن است نگهداری ازچمن در مواردی مثل موارد زیر ضروری باشد : 
-بازارهای یکروزه 
-پارکینگ های موقت 
-گذرگاههای اضطرای یا خدماتی 
-باند فرودگاههای کوچک 
 • بازدید : 237 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۶    کد محصول : ۱۳۲۶۲    حجم فایل : ۱۲۲۵ کیلوبایت   
دانلود پروژه طرح توجیهی کار آفرینی اثر تراکم شیارهای غلتک سولو بر کیفیت نخ سولی تولیدی

دانلود پروژه طرح توجیهی کار آفرینی اثر تراکم شیارهای غلتک سولو بر کیفیت نخ سولی تولیدی

یکی از پیشرفت های مهم ریسندگی در سیستم رینگ ابداع غلتک سولو می باشد.

در این پروژه اثر تراکم شیارها بر روی برخی از پارامتر های نخ حاصله مورد مطالعه قرار می گیرد، به دین منظور ۳ جفت غلطک سولو با تراکم شیاری مختلف ساخته شد و پارامترهایی ازجمله استحکام و ازدیاد طول و کار تا حد پارگی، پرز و مقاومت سایشی نخ های تولید شده توسط این غلتک ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته شده است .

شما می توانید از اینجا دانلود نمایید و اطلاعت کاملتری را بخوانید.

 • بازدید : 186 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۸    کد محصول : ۱۳۲۵۴    حجم فایل : ۱۸۸۱ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی نساجی اثر نمره و تاب بر استحکام کششی و مقاومت سایشی نخ فانتزی پنبه ای

دانلود پروژه طرح توجیهی کار آفرینی اثر نمره و تاب بر استحکام کششی و مقاومت سایشی نخ فانتزی پنبه ای

این تحقیق توسط مهندسی نساجی- تکنولوژی انجام شده است.

تحقیق به صورتی که با افزایش نمره نخ و تاب آن مقاومت سایشی را مورد بررسی قرا رداده شده است . این مقاله در مورد اینکه چگونه با کاهش و افزایش نمره نخ و تاب آن موجب کاهش مقاومت سایشی نخ شویم گرد آوری شده است .

شما با دانلود و مطالعه آن اطلاعت کاملتری می یابید.

 • بازدید : 220 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۹۴    کد محصول : ۱۳۲۴۵    حجم فایل : ۳۲۳۴ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی نساجی اثر مواد اولیه بر نب و گوریدگی در سطح نخ پنبه ای

دانلود پروژه طرح توجیهی کار آفرینی اثر مواداولیه بر نب و گوریدگی در سطح نخ پنبه ای

این تحقیق مربوطه به رشته مهندسی نساجی انجام شده است.

یکی از عوامل موثر در کیفیت نخ و پارچه پنبه ای نپ می باشد که ممکن است بواسطه نارس بودن الیاف مصرفی یا فرایند ریسندگی ایجاد گردد که هنگام فرایند بافندگی یا پس از آن از پارچه جدا شود که نامطلوب می باشد.

در تحقیق حاضر یک مطالعه موردی برای نپ مخلوط پنبه ایران  ازبکستان می باشد . همچنین استحکام، ازدیاد طول و تاب و پرز نخ نیز اندازه گیری میگردد.

از سایت می توانید دانلود نمایید.


عتیقه زیرخاکی گنج