گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 129 views
  • بدون نظر

هدف: تحقيق حاضر به بررسي ميزان رضايتمندي مشتريان از كيفيت خـدمات ارائـه شـده در اسـتخرهاي سرپوشـيده
خصوصي و دولتي يم پردازد.
روششناسي: اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفيپيمايشي است. نمونـه آمـاري شـامل مشـتريان اسـتخرهاي
خصوصي و دولتي شهرستان آمل(۹۸ نفر مرد و ۷۷ نفر )زن كـه بـه پرسشـنامه ۳۰سـوالي ، محقـق سـاخته شـامل ۶
شاخص وفاداري مشتري، كيفيت پرسنل، كيفيت امكانات و تجهيزات ، بهداشت و ايمني، مديريت و برنامه ريـزي
يوو ژگيها ي محيطي پاسخ داده اند.
هدف: تحقيق حاضر به بررسي ميزان رضايتمندي مشتريان از كيفيت خـدمات ارائـه شـده در اسـتخرهاي سرپوشـيده
خصوصي و دولتي يم پردازد.
روششناسي: اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفيپيمايشي است. نمونـه آمـاري شـامل مشـتريان اسـتخرهاي
خصوصي و دولتي شهرستان آمل(۹۸ نفر مرد و ۷۷ نفر )زن كـه بـه پرسشـنامه ۳۰سـوالي ، محقـق سـاخته شـامل ۶
شاخص وفاداري مشتري، كيفيت پرسنل، كيفيت امكانات و تجهيزات ، بهداشت و ايمني، مديريت و برنامه ريـزي
يوو ژگيها ي محيطي پاسخ دادهاند. روائي صـوري و محتـوا ي پرسشـنامه توسـط ۱۰نفـر از متخصصـين مـديريت
ورزشي تأييد و پايائي دروني آن توسط آزمون آلفاكرونباخ ۸۹٫۰ بدست آمده است. بـراي تجزيـه و تحليـل آمـاري
ها داده با بكارگيري از نرم افزار (۱۵)SPSS از يها آزمون KS ، يو من ويتني، تي مستقل و فريدمن استفاده شد.


عتیقه زیرخاکی گنج