گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 98 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

این فایل در باره فروش موارد بلا استفاده در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد واین دانشگاه می خواهد مقداری از اقلام بی استفاده خود را بفروشد که در این فایل به بررسی این موارد می پردازیم:
فروشنده :
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۸۰۳۳۸ بنمایندگی  معاون دانشگاه به آدرس بیرجند، خیابان غفاری، سازمان مرکزی دانشگاه، کدپستی ۹۷۱۷۸۵۳۵۷۷، تلفن ۹-۴۴۴۳۰۴۱٫
 خریدار:
نام و نام خانوادگی . فرزندبه شماره شناسنامه . صادره از کدملی متولدساکن 
 ماده ۲) موضوع و مشخصات مورد معامله :
     عبارتست از انتقال ……………………. دانگ یک باب………………………………………. دارای پلاک ثبتی شماره ……………….. فرعی از …………… اصلی قطعه ………………….. واقـع در بخش ……………. حوزه ثبتی …………………….. به مساحت …………………………….. مترمربع عرصه و …… مترمربع زیر بناء دارای سند مالکیت به شماره سریال ……………… صفحه ………….. دفتر ………….. بنام دولت جمهوری اسلامی ایران بنمایندگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند  دارای اشتراکات آب ، برق ، گاز و تلفن ثابت بشماره …………………….   به نشانی ………………………………………………………………………………………………………. 
ماده ۳ ) ثمن معامله:
     1-3- ثمن مورد معامله به طور مقطوع ……………………………………. ریال به حروف  ……………………………………………….. ریال تعیین گردید .
     2-3- همزمان با این توافق مبلغ ………………………………………ریال معادل ………………………………………… تومان طی فیش شماره …………… مورخ …………………. بانک ………………….. شعبه …………………….. به حساب فروشنده واریز گردیده و مقرر گردید الباقی ثمن معامله معادل مبلغ ……………………………………………….. ریال قبل از تنظیم سند انتقال یا همزان به حساب شماره ………………………. نزد بانک …………………….. شعبه ……………………… واریز و اصل فیش واریزی به فروشنده تسلیم گردد.
ماده ۴ ) شرایط مربوط به تنظیم سند :
     1-4- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ   ….  /  ….  /   …. 13  در دفتر اسناد رسمی شماره …………………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار انتقال دهد، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی برای تنظیم سند، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد .
     2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .
ماده ۵ ) شرایط تسلیم مورد معامله :
     1-5- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ     /    /    13  با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند .
     2-5- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان قبل از انعقاد مبایعه نامه باشد، عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار عودت نماید .
     3-5- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و قانونـاً قابل انتقــال به خریـدار نبوده، فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ………………………….. ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد .
     4-5- کلیه هزینه های ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اینکه به صورت دیگری توافق شده باشد .
ماده ۶ ) آثار قرارداد :
۱-۶- این قرارداد باستناد ماده (۱۰) قانون مدنی فیمابین تنظیم و برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجراء می باشد.
   2-6- این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می کند، در صورت تخلف و انتقال به غیر ، خریدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد . در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده را بپردازد و معادل …………………….. ریال نیز بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید.
     2-6- فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص انتقال مورد معامله را اخذ نماید . 
     3-6- فروشنده مکلف است کلیه بدهیهای احتمالی در خصوص توابع ، اعیان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نماید .
     4-6- هزینه های نقل و انتقال شامل دارایی و شهرداری بعهده فروشنده و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده خریدار می باشد .
     5-6- قیمت توافق شده برای معامله در بند ۱ ماده ۳ به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای فروشنده یا خریدار متصور نیست .
     6-6- در صورتیکه عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ ……………….. ریال  بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنــع خریدار باشد، وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ ………………………………. ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .
ماده ۷) منافع مورد معامله:
هر گونه منافع منفصله و متصله مبيع از تاريخ عقد تا تاريخ تسليم متعلق به فروشنده مي باشد و فروشنده اقرار می نماید منافع مورد معامله قبلاً به كسي واگذار نشده و باقرار مبيع در تصرف فروشنده/غیر است كه متعهد گرديده مورد معامله را در تاريخ     /   /   13 صحيحاً و سالماً تخليه كرده و در مقابل اخذ رسيد به خريدار تحويل دهد و در صورت عدم تحويل به موقع ،‌فروشنده ملزم به تاديه روزانه مبلغ …….. ريال به عنوان خسارت تاخير تخليه و تحويل و وجه التزام به خريدار مي باشد و خريدار محق به مراجعه از طريق مراجع رسمي جهت تخليه و تحويل مبيع و وصول وجه التزام مزبور از تاريخ سررسيد مرقوم مي باشد و فروشنده اقرار نمود كه از افراد ممنوع المعامله نمي باشد . 
ماده ۸) قطعیت معامله:
طرفين اعم از فروشنده و خريدار ضمن عقد لازم حاضر و ضمن عقد خارج لازم كه به اقرار عقد خارج لازم في مابين آنان به طور شفاهي منعقد شده متعهد و ملزم به اجرای تمامي مفاد اين مبايعه نامه  گرديده است.
ماده ۹) تعیین تکلیف بدهی های مورد معامله: 
تاديه بدهي هاي احتمالي ناشي از استفاده از اشتراکات آب ، برق ، تلفن و گاز منصوبه تا روز تخليه و تحويل به عهده فروشنده است و الا خريدار حق دارد آنرا پرداخت نموده و با ارائه قبوض مثبته آن را از فروشنده مطالبه و وصول نماید.
ماده ۱۰) ضمان درک:
ضمان درك از تاريخ تنظیم مبایعه نامه لغايت یک سال کامل شمسي به عهده فروشنده است. 
ماده ۱۱) رویت مورد معامله:
مورد معامله حين العقد با كيفيت و كميت موجود طبق مندرجات پيوستي به رويت خريدار رسيده و مورد قبول وي قرار گرفته است، هر گونه الحاق اعياني به شوارع عمومي و غيره طبق مقررات قانوني راجع به حريم راهها و غيره كه مورد معامله مشمول آن گردد يا تا كنون گرديده،  هيچگونه تاثيري در بيع نداشته و حقي را براي طرفين ايجاد نخواهد كرد.
ماده ۱۲) فسخ معامله:
در صورت عدم انجام تعهدات از سوي خريدار، فروشنده حق فسخ دارد لذا ضمن عقد خارج لازم شرط گرديد چنانچه عقد در اثر عدم پرداخت تتمه ثمن معامله در موعد مقرر، از سوي فروشنده فسخ گردد ضمن اينكه مبلغ سپرده خريدار كه بعنوان تضمين حسن انجام تعهد تلقي مي شود، به نفع فروشنده ضبط مي گردد، مبلغ ……………………..ريال معادل ۵ درصد نرخ پايه كارشناسي بعنوان جبران ضرر و زيان وارده به فروشنده از مبلغ پرداختی خریدار كسر و مابقي به خريدار عودت خواهد شد. فسخ قرارداد با اعلام كتبي مبني بر فسخ از سوي فروشنده محقق خواهد شد و مستلزم اقدام خاص اداري و يا مراجعه به مراجع قضايي و قانوني نخواهد بود.

ماده ۱۳) مالکیت منصوبات مورد معامله:
كليه تأسيسات ، منصوبات و اموال متعلقه كه جزء مبيع محسوب است به رويت خريدار رسيده و مورد قبول خريدار قرار گرفته است.
ماده ۱۴) تعیین تکلیف هزینه های نگهداری مورد معامله:
كليه هزينه هاي نگهداري مبيع و حقوق ناشي از استفاده از آب و برق و … از تاريخ عقد تا تاريخ تسليم مبیع بر عهده فروشنده مي باشد.
ماده ۱۵) اخذ مفاصاحسابهای لازم:
فروشنده متعهد است كليه مفاصا حسابهاي حق استفاده از آب و برق و … تا تاريخ تسليم مبيع را اخذ و به خريدار ارائه نمايد.
ماده ۱۶) اسقاط خیارات قانونی:
اسقاط كليه خيارات قانوني حتي خيار غبن فاحش ولو افحش باستثناء خیار تدلیس از خريدار بعمل آمده و قابل استماع  در مراجع قضايي و قانوني نخواهد بود.
ماده ۱۷) هزینه های انجام مزایده:
كليه هزينه هاي مربوط به انجام مزايده از قبيل هزينه كارشناسي جهت تعيين قيمت پايه و  هزینه نشر آگهی مزایده در روزنامه و كليه هزينه هاي مربوط به نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمي بعهده خريدار مي باشد.
ماده ۱۸) اقرار به عدم شمول قانون منع مداخله:
خريدار اقرار مي نمايد مشمول قانون منع مداخله وزراء ، نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب ۱۳۳۷ نمي باشد.
ماده ۱۹) نشانی طرفین:
نشاني طرفين همان است كه در صدر قرارداد ذكر شده است و در صورت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت ۴۸ ساعت كتباً به طرف مقابل اطلاع دهند در غير اينصورت كليه ابلاغات و مكاتبات به نشاني هاي مذكور ابلاغ شده محسوب مي گردد.
ماده ۲۰)  نسخ قرارداد:
 این قرارداد در تاریخ     /    /    13 در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط می گردد.

عتیقه زیرخاکی گنج