گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 392 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۴    کد محصول : ۱۴۹۷۵    حجم فایل : ۱۱۵۲۷ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه مهندسی شیمی مدل سازی فرآیند تصفیه آب با روش اسمز معکوس و تعیین پارامترهای طراحی

عنوان پایان نامه: مدل سازی اسمز معکوس

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: تکنولوژی فرآیندهای غشایی
۱-۱) هدف
۲-۱) غشاء چیست؟
۳-۱) مروری بر تاریخچه پیشرفت و توسعه تکنولوژی غشایی
۴-۱) مروری بر فرآیند جداسازی غشایی
۵-۱) پدیده انتقال جرم در فرآیندهای غشایی
۶-۱) تقسیم بندی غشاها
۱-۶-۱) تقسیم بندی براساس جنس غشاء
۲-۶-۱) تقسیم بندیر براساس ساختمان غشاء
۳-۶-۱) تقسیم بندی براساس ساختار دانه بندی غشاء
۴-۶-۱) تقسیم بندی براساس شکل هندسی سطح غشاء
۷-۱) مدول های فرآیندهای غشایی
۸-۱) مزایای کاربرد تکنولوژی غشاء
۹-۱) کاربردهای فرآیندهای جداسازی توسط غشاء
۱۰-۱) محدودیت های کاربرد تکنولوژی غشاء
۱-۱۰-۱) پلاریزاسیون غلظتی
۲-۱۰-۱) گرفتگی غشاء
۳-۱۰-۱) مدل سازی و پیش بینی رفتار غشاء
۴-۱۰-۱) پایداری غشاء
۵-۱۰-۱) جداسازی ناقص
۱۱-۱) نتیجه گیری

فصل دوم: بررسی فرآیند اسمز معکوس
۱-۲) مقدمه
۲-۲) تاریخچه
۳-۲) اسمز و اسمز معکوس
۴-۲) پتانسیل شیمیایی
۵-۲) پلاریزاسیون غلظتی
۶-۲) اثرات پلاریزاسیون غلظتی در RO
۷-۲) نیروی محرکه RO
۸-۲) جداسازی و ضریب انتقال جرم
۹-۲) بازیافت
۱۰-۲) مکانیسم های انتقال جرم در RO
۱۱-۲) مراحل تصفیه به روش RO
۱۲-۲) مقایسه RO با سایر روش های تصفیه
۱۳-۲) کاربرد فرآیندهای غشایی
۱۴-۲) کاربردهای RO در فرآیندهای صنعتی
۱۵-۲) غشاهای RO
۱۶-۲) خواص ساختمانی
۱۷-۲) خواص فیزیکی و شیمیایی
۱۸-۲) جنس غشاها
۱۹-۲) انواع مدول ها
۲۰-۲) مقایسه مدول ها
۲۱-۲) انتخاب مدول ها
۲۲-۲) گرفتگی غشاء
۲۳-۲) آلودگی ناشی از اکسیداسیون روی غشاء

فصل سوم: بررسی مدل های مختلف کاهش فلاکس و انتقال در اسمز معکوس
۱-۳) مقدمه
۲-۳) مدل های مختلف کاهش فلاکس در RO
۱-۲-۳) مدل انحلال – نفوذ
۲-۲-۳) مدل انحلال – نفوذ غیرایده آل
۳-۲-۳) مدل جذب ترجیحی – جریان مویینگی
۴-۲-۳) مدل هرمیا
۱-۴-۲-۳) مکانیسم فیلتراسیون با گرفتگی کل حفرات
۲-۴-۲-۳) مکانیسم فیلتراسیون با گرفتگی استاندارد حفرات
۳-۴-۲-۳) مکانیسم فیلتراسیون با گرفتگی متوسط حفرات
۴-۴-۲-۳) مکانیسم مدل فیلتراسیون کیک
۵-۲-۳) مدل نوشوندگی سطح
۶-۲-۳) مدل ژل
۷-۲-۳) مدل انتقال و فیلتراسیون پایدار
۳-۳) مدل های انتقال در اسمز معکوس
۱-۳-۳) مدل های انتقال براساس ترمودینامیک غیربرگشتی
۱-۱-۳-۳) مدل کدم – کاتچالسکی
۲-۱-۳-۳) مدل کدم – اشپیگلر
۴-۳) مدل های انتقال براساس دیدگاه تخلخل در غشاء
۱-۴-۳) مدل انحلال – نفوذ
۲-۴-۳) مدل انحلال – نفوذ غیرایده آل
۳-۴-۳) مدل انحلال – نفوذ توسعه یافته
۵-۳) مدل های انتقال براساس دیدگاه تخلخل در غشاء
۱-۵-۳) مدل KSA
۲-۵-۳) مدل Finely – Porous
۳-۵-۳) مدل نیروی سطحی – جریان حفره ای (SF-PF)
۱-۳-۵-۳) بررسی شارهای جزء حل شونده در جهت شعاعی
۲-۳-۵-۳) بررسی شارهای جزء حل شونده در جهت محوری
۶-۳) ارائه یک مدل عددی مناسب جهت کنترل پارامترهای عملیاتی
۱-۶-۳) چکیده
۲-۶-۳) مقدمه
۳-۶-۳) تئوری
۱-۳-۶-۳) معادلات حاکم
۲-۳-۶-۳) حل عددی
۴-۶-۳) شبیه سازی
۱-۴-۶-۳) روابط غیرخطی در فرآیندهای RO
۷-۳) بحث و نتیجه گیری

فصل چهارم: راه اندازی Set up و انجام آزمایش ها
۱-۴) مقدمه
۲-۴) سیستم آزمایشگاهی مورد استفاده در بررسی های تجربی
۳-۴) روش بررسی
۱-۳-۴) اندازه گیری فلاکس آب خالص
۲-۳-۴) بررسی آماری نتایج آزمایش آب مقطر
۴-۴) انجام آزمایشهای RO
۱-۴-۴) بررسی آماری نتایج
۵-۴) نتیجه گیری

فصل پنجم: بررسی نتایج آزمایشگاهی و ارزیابی مدل
۱-۵) مقدمه
۲-۵) تعیین شرایط بهینه عملیاتی
۱-۲-۵) اثر فشار بر میزان تراوش آب مقطر
۲-۲-۵) بررسی اثر فشار بر میزان تراوش خوراک
۳-۲-۵) بررسی اثر دما بر میزان تراوش
۱-۳-۲-۵) بررسی اثر دما بر میزان تراوش آب مقطر
۲-۳-۲-۵) اثر دما بر میزان تراوش خوراک
۴-۲-۵) اثر غلظت بر میزان تراوش خوراک
۵-۲-۵) اثر سرعت بر میزان تراوش خوراک
۳-۵) آزمایش تأیید کننده روش تاگوچی
۴-۵) نتیجه گیری و پیشنهاد

پیوست

فهرست منابع فارسی
فهرست منابع غیرفارسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج