گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده شوامل موارد زیر است:

شرح وظايف پرسنل آموزشگاه (براساس چارت سازماني)
موسس: مسئوليت تهيه و تعمير تجهيزات آموزشي و رابط بين آموزشگاه و سازمان است.
مدير آزمايشگاه: مسئوليت نظارت و اداره آموزشگاه بر عهده اوست.
موسس: مسئوليت تهيه و تعمير تجهيزات آموزشي و رابط بين آموزشگاه و سازمان است. 
منشي: وظيفه ثبت نام و امور داخلي آموزشگاه و راهنمايي جهت ثبت نام به عهده ايشان مي باشد و رابطي بين ديگر پرسنل با مدير است.
مربي: آموزشي كارآموزيان و هنرجويان براساس استاندارد هاي مورد تاييد سازمان.
كمك مربي: همكاري با مربي و در صورت غيبت و بي جايگزين آن و رسيدگي به فراگيران.
حسابدار: مسئوليت بررسي امور مالي و اداري را دارد.
مشاور: مصاحبه با كارآموزان و فراگيران و راهنمايي آنان را بر عهده دارد.
خدمات: رسيدگي به امور خدماتي و نظافتي آموزشگاه
آئين نامه و آموزشي و انضباطي آموزشگاه
۱- فراگيران هر ساعت مقرر در آموزشگاه حاضر باشند بدون تاخير و غيبت.
۲- رعايت قوانين و اصول آموزشگاه طبق برگه ثبت نام.
۳- رعايت اصول بهداشت در محيط كار.
۴- در مورد منصرف شدن پس از ثبت نام در صورتي كه اولين جلسه آموزشي تشكيل گرديده باشد. هزينه هاي جانبي از شهريه كسور مابقي مسترد مي گردد.
۵- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه مسترد نمي گردد.
۶- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشكلي براي وسائل فراگيران آموزشگاه هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
۷- به همراه داشتن كليه وسائل لازم جهت آموزشي فراگير الزامي است.
۸- ثبت ساعت ورود و خروج فراگيران توسط منشي و امضا به فراگيران.
۹- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه، مسترد نمي گردد.
۱۰-در صورت غيبت فراگيره آموزشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال كلاس جبري ندارد.
آئين نامه آموزشي و انضباطي آموزشگاه
۱- فراگيران سر ساعت مقرر در آموزشگاه حاضر باشند و بدون تاخير و غيبت.
۲- رعايت قوانين و اصول آموزشگاه برگه ثبت نام
۳- رعايت اصول بهداشت در محيط كار
۴- در مورد منصرف شدن پس از ثبت نام در صورتي كه اولين جلسه آموزشي تشكيل گرديده باشد هزينه هاي جانبي از شهريه كسر و مابقي مسترد مي گردد.
۵- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه مسترد نمي گردد.
۶- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشكلي براي مسائل فراگيران آموزشگاه يا هيچ گونه مستوليتي ندارد.
۷- به همراه داشتن كليه وسائل لازم جهت آموزش فراگير الزامي است.
۸- ثبت ساعت ورود و خروج فراگيران توسط منشي و امضاء به فراگيران.
۹- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه مسترد نمي گردد.
۱۰-در صورت غيبت فراگير آموزشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال كلاس جبراني ندارد.

عتیقه زیرخاکی گنج