گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 143 views
 • بدون نظر

قیمت : ۸۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۱۳    کد محصول : ۱۸۸۸۹    حجم فایل : ۹۵۱ کیلوبایت   

دانلود word کمک پایان نامه بررسي عملي بودن، اعتبار، روايي و نرم يابي پرسشنامه مديريت زمان (TMQ) در بين مديران و معاونان دستگاه هاي دولتي شهر تهران را برای شما دوستان دانشجو در فروشگاه فایل طلایی قرار داده ام در ابتدا چکیده این پایان نامه آورده شده تا با مطالعه آن از موضوع و جامعیت این فایل مطلع شوید لطفا قبل از دانلود فهرست مطالب را مطالعه کنید.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه مدیریت زمان در گروه نمونه‌ای با حجم ۴۰۰ نفر از مدیران ۹ دستگاه دولتی واقع در تهران به روش نمونه‌برداری غیرتصادفی ‌(نمونه در دسترس) انتخاب و پرسشنامه مدیریت زمان بر روی آنها اجرا گردید. ابزار پژوهش، مجموعه ۳۲ سؤالی مدیریت زمان (TMQ) بوده و هر سوال بر پایه طیف لیکرت چهار گزینه‌ای درجه‌بندی شده است. پس از اجرای آن روی یک نمونه ۵۰ نفری و بررسی و تأئید صاحبنظران، شواهد وابسته به روایی محتوایی سیاهه به دست آمد و اجرای آن در سطح وسیع‌تر ممکن گردید. آلفای کرونباخ، پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها، ضریب اعتبار ۷۷۴/۰ را نشان داد. هیچکدام از سوال‌ها از مجموعه ۳۲ سؤالی حذف نشده است. برای بررسی روایی سازه و پاسخ به این پرسش که «مقیاس مدیریت زمان چند عاملی است؟»، از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. مقدار کفایت نمونه‌برداری (KMO) برابر با ۷۷۲/۰و معنادار بودن مشخصه کرویت بارتلت‌ حاکی از وجود شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی بوده است. نتایج تحليل عاملی با چرخش واریماکس منجر به استخراج ۵ عامل شد که بر روی هم ۴/۳۶ درصد واریانس کل را تبیین می‌کند. این عوامل عبارتند از: ۱) نظم‌دهی و عمل به موقع، ۲) رعایت تعادل و توازن، ۳) توجه بر ساعت و زمان، ۴) کنترل و نظارت و ۵) ساماندهی. در نهایت به منظور تعبیر و تفسیر نمره‌های مدیریت زمان مدیران مورد مطالعه دو نوع نرم درصدی و مقوله‌ای تهیه گردیده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

چكيده

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱ بيان مسأله پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲ اهميت پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۳ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴ پرسش‌هاي پژوهش……………………………………………………………………………………… ۷

۱-۵تعريف و مفاهيم و اصطلاحات…………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم: پيشينه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱ ريشه و منشأ نظري مديريت زمان…………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲ تئوري‌هاي متداول مديريت زمان…………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۳چهار حوزه مهم از ديدگاه مكنزي…………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۴ فرايند هدفگذاري……………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۵ چهار اصل مهم مديريت زمان از ديدگاه لوئيس ديويد…………………………………………… ۲۴

۲-۶ ديدگاه‌هاي مديريت زمان……………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۷ نقش مديريت زمان بر فشار عصبي ناشي از كار مديران و كاركنان……………………….. ۲۸

۲-۸ عومل مؤثر بر مديريت زمان…………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۹ برخي از اصول مديريت زمان………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۱۰ ديدگاه دراكر………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱۱ديدگاه سنگه………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱۲پژوهش‌هاي انجام شده در خصوص مديريت زمان…………………………………………… ۳۲

۲-۱۳ استانداردسازي آزمون‌هاي رواني – تربيتي………………………………………………….. ۴۱

۲-۱۴ مسأله رواسازي ابزار پژوهش…………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱۵ منطق اساسي روش‌هاي تحليل عاملي…………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۶روش‌هاي مختلف تحليل عاملي…………………………………………………………………. ۴۶

۲-۱۷ چرخش عامل‌ها……………………………………………………………………………………. ۴۹

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ جامعه آماري و گروه نمونه مورد مطالعه……………………………………………………….. ۵۳

۳-۲ ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۳طرح پژوهشي و شيوه‌هاي بررسي آماري پژوهش…………………………………………. ۵۴

۳-۴ روش گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۵ روش تجزيه و تحليل داده‌ها……………………………………………………………………….. ۵۵

فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش

۴-۱ توصيف داده‌ها………………………………………………………………………………………… ۵۸

۴-۲ مشخصه‌هاي آماري و برآورد ضريب اعتبار پرسشنامه مديريت زمان……………………. ۶۰

۴-۳ تحليل عاملي مواد پرسشنامه…………………………………………………………………… ۶۲

۴-۴ عامل‌هاي استخراج شده از مرحله اول تحليل عاملي……………………………………… ۶۵

۴-۵ راه حل پاياني (چرخش يافته‌)……………………………………………………………………. 68

۴-۶ مشخصه‌هاي نمره‌هاي مديريت زمان گروه نمونه مورد مطالعه………………………….. ۷۱

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

۵-۱ خلاصه…………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۵-۲ بحث و نتيجه‌گيري……………………………………………………………………………………… ۸۴

۵-۳ محدوديت‌هاي پژوهش……………………………………………………………………………….. ۸۶

۵-۴ پيشنهادهاي پژوهش…………………………………………………………………………………. ۸۷

منابع

منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………. ۹۰

منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………. ۹۳

پيوست……………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول ۱-۴: فراوانی تعداد آزمودنی‌ها به تفکیک سن……………………………………………… ۵۸

جدول ۲-۴: فراوانی و درصد سطوح تحصیلی……………………………………………………….. ۶۰

جدول ۳-۴: مشخصه‌های آماری ضریب همبستگی هر سوال با نمره کل و ضریب آلفا در صورت حذف هر سوال در مجموعه ۳۲ سوالی پرسشنامه مدیریت زمان (۳۸۶=N)………………………… 61

جدول ۴-۴: مشخصه‌های آماری اولیه در اجرای تحلیل مولفه‌های اصلی (با روش pc) 63

جدول ۵-۴: ماتریس عاملی عامل‌های استخراج شده با روش pc………………………….. 66

جدول ۶-۴: ارزش ویژه درصد تبیین واریانس و درصد تراکمی عامل‌های TMQ…………… 67

جدول ۷-۴: میزان اشتراک مواد پرسشنامه ۳۲ سوالی TMQ……………………………….. 67

جدول ۸-۴: ماتریس عاملی چرخش یافته مجموعه ۳۲ سوالی با روش pc………………. 69

جدول ۹-۴: جدول توزيع فراواني نمره‌هاي مجموعه ۳۲ سوالي با روش pc……………… 71

جدول ۱۰-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان………………………………………………… ۷۳

جدول ۱۱-۴: مشخصه‌های آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل یکم ………………….. ۷۴

جدول ۱۲-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل یکم (نظم دهی و عمل به موقع) ۷۵

جدول ۱۳-۴: مشخصه آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل دوم …………………………. ۷۵

جدول ۱۴-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل دوم (رعایت توازان و تعادل)…. ۷۶

جدول ۱۵-۴: مشخصه آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل سوم ………………………. ۷۷

جدول ۱۶-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل سوم (توجه بر ساعت و زمان) ۷۸

جدول ۱۷-۴: مشخصه آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل چهارم……………………… ۷۸

جدول ۱۸-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل چهارم (کنترل و نظارت)……… ۷۹

جدول ۱۹-۴: مشخصه‌های آماری و توزیع فراوانی نمره‌ها در عامل پنجم………………….. ۷۹

جدول ۲۰-۴: نرم مقوله‌ای مقیاس مدیریت زمان در عامل پنجم (ساماندهي)……………. ۸۰

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                    صفحه

 

 نمودار فرنر در تقسيم‌بندي فرآيند زندگي…………………………………………………………… ۳۲

نمودار فرايند مديريت زمان……………………………………………………………………………….. ۳۵

نمودار توزيع سن………………………………………………………………………………………….. ۶۰

نمودار scree مواد مقیاس ۳۲ سوالی TMQ در گروه نمونه مورد مطالعه…………………….. ۶۵

نمودار توزیع فراوانی و مشخصه‌های آماری نمره‌های مجموعه ۳۲ سوالی مدیریت زمان. ۷۲

نمودار توزیع فراوانی عامل یکم ………………………………………………………………………… ۷۵

نمودار توزیع فراوانی عامل دوم…………………………………………………………………………. ۷۶

نمودار توزیع فراوانی عامل سوم……………………………………………………………………….. ۷۷

نمودار توزیع فراوانی عامل چهارم ……………………………………………………………………. ۷۹

نمودار توزیع فراوانی عامل پنجم ………………………………………………………………………. ۸۰

 

 • بازدید : 167 views
 • بدون نظر
چكيده
اين مقاله به تشريح مفاهيم و اصول پژوهش در عمليات مي‌پردازد. تعاريف مختلفي از پژوهش در عمليات مطرح مي‌شود و موضوع از جنبه علم بودن، هدف، ابزار، فنون، روش علمي، فعاليت‌ها و ساير ويژگي‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سپس پيدايش، تحول و توسعه پژوهش در عمليات در سه دوره زماني قبل از جنگ جهاني دوم، جنگ جهاني دوم، و پس از جنگ جهاني دوم شرح داده مي‌شود. در پايان به حوزه‌هاي مرتبط با پژوهش در عمليات اشاره مي‌شود.

 • بازدید : 157 views
 • بدون نظر

در این نوشتار شما دوست عزیز را با ۸ اصول مدیریت کیفیت آشنا می نماییم و اطلاعات بسیار مفید و جامعی را در اختیار شما قرار می دهیم پس مطالعه این فایل ارزشمند را از دست ندهید.امیدواریم بتوانیم رضایت شما را جلب نماییم

مباحثی که در این نوشتار (به صورت فایل word در ۹ صفحه) مورد بررسی قرار می گیردشامل:

 • تمرکز بر مشتری
 • رهبری در مدیریت
 • مشارکت کارکنان
 • رویکرد فرآیندی
 • رویکردسیستمی به مدیریت
 • بهبود مستمر
 • تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها
 • ارتباط سودمند و دو طرفه با تامین کنندگان

 • بازدید : 131 views
 • بدون نظر

گزارشی کامل از دوره کارآموزی حسابداری و بررسی کامل سیستم حسابداری که به نقاط ضعف و قوت آن در سازمان می پردازد. در این گزارش پس از بررسی سازمان و محیط و عملکرد سازمانی به موارد زیر پرداخته است:

 • ·       مهارتهاي فردي و سازماني
 • ·       نقش عوامل فرهنگي و اقتصادي
 • ·       عوامل درون سازمانها و برون سازماني
 • ·       وظايف كاركنان و نقص سيستمهاي اطلاعاتي
 •         وظايف مديران و استفاده از ابزارهاي مديريتي

حسابداری سازمان نیز به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیم حسابداری و اصول حسابداری نیز به گونه ساده ای بیان گردیده است. از جمله:

همچنين ببينيد:

ابزار و مفاهیم پایه حسابداری مشتمل بر:

و رشته های حسابداری نیز به طور هوشمندانه ای بیان گردیده است:

 • حسابداري مالي ( عمومي)
 • حسابداري دولتي
 • حسابداري صنعتي( قيمت تمام شده)
 • حسابداري مالياتي
 • حسابداري بودجه اي
 • حسابرسي

آشنايي با مكان كارآموزي:

۱- تاريخچه سازمان

شركت فني و مهندسي شكوه رايان فردا يك شركت خصوصي با مديريت آقاي اسدي در سال ۱۳۸۰ واقع در شهرستان خمين، خيابان اميركبير شروع به فعاليت نمود.

فعاليت هاي اين شركت در زمينه اسمبل و فروش كامپيوترهاي شخصي، خانگي، اداري و آموزشي و غيره و قطعات آن و همچنين نصب شبكه هاي كوچك و بزرگ محلي در مراكز مختلف و مكان هايي همچون ادارات، شركت ها و كافي نت ها و غيره مي باشد.

اين شركت تمام كامپيوترهاي مورد درخواست مشتري هاي خود را در اختيار آن ها قرار مي دهد و در قبال عرضه سيستم هاي خود به آنان، خدمات گوناگوني مانند گارانتي تمامي قطعات كامپيوتري در مدت هاي مختلف ارائه مي دهد.

لازم به ذكر است كه شركت نمايندگي شركت هاي Sumsung، كيس MEC را دارا مي باشد.

۲- نوع محصولات توليدي يا خدماتي

شامل اسمبل سيستم، فروش و گارانتي سيستم مي باشد و خدماتي همچون نصب ويندوز و رفع عيوب آن و برنامه هاي جانبي از جمله اتوكد و فتوشاپ و …. office و غيره را ارائه مي دهد.

از آنجا كه نظام حسابداري هر سازمان به عنوان ابزار مديران براي تصميم گيري ، تابع نيازهاي اطلاعاتي آن سازمان است ، لذا ابتدا لازم است شناختي از سازمان هاي دولتي و سپس حسابداري و حسابرسي دولتي مورد عمل آنها را بشناسيم و سپس مورد بحث قرار مي دهيم .

يكي از مباحث اصلي و مطرح بخشهاي اداري- حسابداري و مالي و خدماتي اكثر موسسات، سازمانها و شركتها در روزهاي پايان سال شلوغي و جنب و جوش است كه براي انجام كارهاي باقيمانده و ناتمام صورت مي گيرد.

انگار كه مسابقه اي در پيش است از كاركرد كارمند ساده گرفته تا مديران و سرپرستان رده بالاي در سازمان جهت رسيدن به نقطه پايان در تلاش هستند.

به راستي چرا اينگونه است؟ و چه عواملي سبب اين مي شود كه نتوانيم كارهايمان را در طي سال انجام دهيم؟ عوامل فرهنگي موثرند يا عوامل اقتصادي؟

آيا قوانين موجود كشور داراي اشكال و نقص هستند و يا عوامل محيطي و اجتماعي درون سازمانها؟

آيا از فن آوري سيستمهاي اطلاعات مديريت( ) نتوانسته ايم بدرستي
بهره اي ببريم؟

آيا كاركنان سازمانها به موقع وظايف محوله را انجام نمي دهند؟

و آيا مديران از ابزارهاي كنترلي مديريتي خود به نحو مطلوب استفاده
نمي كنند؟

اينها سئوالات مطرحي هستند كه مي توان با حل آنها گره بسياري از مشكلات موجود سازمانها و شركتها باز شده و بدرستي از زمان بعنوان يك منبع محدود استفاده نمود.

بحثها و نظرات مختلفي در خصوص روزهاي پايان سال با انبوه زياد كارهاي ناتمام مطرح است. عدهاي از صاحبنظران بر اين باورند كه مديران ما با توجه به عوامل فرهنگي و محيطي داراي ساختار مناسبي از لحاظ تركيب زمان و شرايط آن و استفاده بهينه از وقت نمي باشند.

در اين گزارش به مسايلي در خصوص ريشه هاي بنيادي اين مساله
مي پردازم و اميدوارم كه بتوانم نگاه تازه اي در رفتار و كردار اجتماعي در مورد استفاده صحيح از وقت داشته باشم.

 • بازدید : 132 views
 • بدون نظر

این مقاله در ۴۰ صفحه می باشد.

در زیر قسمتی از مقدمه قرار گرفته است.

اتوماسیون صنعتی :

با توجه به پیشرفت بسیار سریع تكنولوژی و وجود رقابت‌های شدید در بین صنعتگران دو مقولة دقت و زمان در انجام كارهای تولیدی و خدماتی بسیار مهم و سرنوشت ساز شده است. دیگر سیستم‌های  قدیمی جوابگوی نیازهای  صنعت توسعه یافتة امروز نبوده و بكار بردن سیستمهایی كه با دخالت مستقیم نیروی انسانی عمل می كنند، امری نامعقول می‌نمود. چرا كه در این موارد دقت و سرعت عمل سیستم بسیار پایین و وابسته به نیروی كاربر است. بنابراین ماشین‌های هوشمند و نیمه‌هوشمند وارد بازار صنعت شدند.  و بعد از مدتی آنچنان جای خود را پیدا كردند كه علاوه بر زمینه‌های صنعتی در كارهای خدماتی نیز جایگاه ویژه‌ای یافتند. كنترل سیستم‌های بسیار پیچیده‌ای كه قبلاً غیرممكن بود براحتی انجام می‌گرفت . مكانیزه كردن سیستم‌ها و ماشین آلات (اتوماسیون صنعتی ) مقوله بسیار مهم و پرطرفداری شده و نیاز به آن هر روز بیشتر و بیشتر مشهود می‌شود . اتوماسیون صنعتی در زمینه‌های بسیار گسترده‌ای كاربرد دارد از مكانیزه كردن یك ماشین بسیار سادة كنترل سطح گرفته تا مكانیزه نمودن چندین خط تولید و شبكه كردن آنها با هم

 • بازدید : 178 views
 • بدون نظر
چكيده
حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزش‌های انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر می‌رسد به منظور دستیابی به اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی پیدا کند: 
ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارش‌های مالی 
احتساب سرمایه‌گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود 
افزایش کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزشیابی خط‌مشی‌های پرسنلی نظیر برنامه‌های آموزشی و توجیهی 
ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن . 

 • بازدید : 172 views
 • بدون نظر

دولت به علت عهده دار بودن مسئوليت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومي و نگهداري حسابهاي دولتي و تهيه گزارشهاي مالي لازم براي اطلاع مردم كشور و قوه مقننه ايفا كننده نقش اساسي در حسابداري دولتي است؛ در واقع حسابداري دولتي ابزاري است كه مديريت دستگاه هاي دولتي را قادر مي سازد كه منابع مالي مورد استفاده كه بخشي از اعتبارات مصوب تخصيص يافته دولت را تشكيل مي دهد به نحو صحيح و در جهت تحقيق برنامه هاي مصوب به مصرف برسانند.

در این پایان نامه به اصول حسابداری در دولت، تاریخچه بودجه و بودجه نویسی در ایران، مراحل بودجه و تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه پرداخته شده است.


عتیقه زیرخاکی گنج