گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 99 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۵۲    کد محصول : ۹۲۶۳    حجم فایل : ۱۵۷ کیلوبایت   

در این پژوهش رابطۀ بین اضطراب و تیپ­های شخصیتی درون گرا و برون گرا مورد بررسی قرار گرفته است. 

ابزار پژوهش در مورد اضطراب دانشجویان، پرسشنامۀ اضطراب کتل است و در مورد تیپ­های شخصیتی دانشجویان،

مقیاس درونگرایی- برونگرایی میشل گوکلن است. فرضیۀ اصلی پژوهش این بود که بین اضطراب و تیپ­ درونگرا ، برونگرا و میانگرا

رابطۀ معنی داری وجود دارد و با توجه به روش همبستگی پیرسون و آزمون توکی مشخص شد که بین اضطراب و ویژگی های

شخصیتی ( درونگرا- برونگرا- میانگرا) رابطه معناداری وجود دارد.

 • بازدید : 151 views
 • بدون نظر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي به مانند افسردگي– اضطراب و كمرويي و ترتيب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : ۱۳۷

شرح محتوا

فهرست

عنوان صفحه 
چكيده ۱
فصل اول 
مقدمه ۳
بيان مساله ۵
اهميت و ضرورت تحقيق ۷
اهداف تحقيق ۸
فرضيه هاي تحقيق ۹
تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و مفاهيم ۱۰
فصل دوم 
اختلالهاي اضطراب تعميم يافته و هراس ۱۳
تعريف اضطراب ، جنبه ها و جلوه هاي مختلف آن ۱۷
شيوه هاي بيان اضطراب ۲۲
اضطراب و اختلال حركتي ۳۱
طبقه بندي اختلال هاي اضطرابي ۳۸
اضطراب در كودك پس از اكتساب زبان ۴۴
اختلال هاي افسردگي و آشفتگي – افسردگي ۵۳
افسردگي هاي دوره اول كودكي ۶۲
افسردگي هاي ناشي از محروميت هاي جزيي و افسردگي مادرانه ۶۸
رفتار معادل افسردگي ۷۷
افسردگيهاي يك قطبي ۹۱
گستره ي افسردگي مهاد ۹۴
ديدگاه دوان تحليل گري ۱۰۰
فصل سوم 
جامعه مورد مطالعه ۱۱۹
روش نمونه گيري ۱۱۹
ابزار اندازه گيري تحقيق ۱۲۰

روش آماري مربوط به فرضيه ها ۱۲۲
فصل چهارم 
نمرات اضطراب آزمودنيها ۱۲۷
نمرات آزمودنيها از آزمون افسردگي ۱۲۹
فصل پنجم 
بحث و نتيجه گيري ۱۳۸
پيشنهادات ۱۴۰
محدوديت ها ۱۴۰
منابع ۱۴۱

چكيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي به مانند افسردگي– اضطراب و كمرويي و ترتيب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارت است از مقايسه افسردگي و اضطراب و كمرويي – در بين فرزندان اول و آخر و رابطه آنها با ترتيب تولد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر است كه از بين ۸۵۰ نفر دانش آموز ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون بر روي آنها اجرا گرديده كه آزمونهاي مورد استفاده آزمون اضطراب و افسردگي و كمرويي است كه نتايج بدست آمده را با روش آماري ضريب همبستگي و t متغير مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم و نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه بين ترتيب تولد و افسردگي و اضطراب و كمرويي رابطه معني داري وجود دارد و تفاوت بين اين مقياس ها در فرزندان اول و آخر وجود دارد و سطح معني داري آن برابر ۰۵/۰ ≤ α است .

فصل اول

كليات تحقيق

مقدمه

اختلالات رفتاري ناپسند و خشم برانگيز ممكن است نخستين نشانه هاي درگيري نوجوانان با يك سلسله عاطفي باشند تند خويي ، پرخاشگري و امتناع از رفتن به مدرسه اغلب مدتها قبل از بر ملا شدن اضطراب نوجوان چهره خود را نشان مي دهند كه معمولاً اين اضطرابها ناشي از محيط خانه و بيرون است و گاه در اثر معلوليت هاي ناشناخته و جهاني و گاه از طريق ترتيب تولد و اهميت به فرزندان مي تواند باشد اضطراب و افسردگي و موارد ديگر زماني بروز مي كند تضادهاي ميان خواسته هاي دروني و محرك ها از يك سو و دنياي بيرون از سوي ديگر و يا ميان محركهاي دروني و وجدان شخص وجود داشته باشد كه هنگام غلبه اضطراب فرايندهاي رواني ويژه اي براي حمايت از فرد در برابر رفتار از كنترل خارج شده بكار مي افتد كه اينها مي تواند به ترتيب تولد و اينكه فرزندان اول و آخر و يا وسط كه تحت مراقبت و تربيت قرار مي گيرند رابطه داشته باشد و به نوعي كه فرزندان اول به علت خود كفايي و مستقل بودن و يا فرزندان وسط به علت فرا گرفتن تجربه هاي بزرگتر خود و فرزندان آخر به علت وابستگي شديد مورد توجه قرار گرفته اند و اينكه آيا اين فرزندان از لحاظ ويژگي شخصيتي مي توانند  با هم تفاوتداشته باشند كه روان شناس معروف قرن ۱۹ كه آدلر است در مورد ترتيب تولد و ويژگي هاي شخصيتي فرزندان نظرات گوناگوني دارد كه مي تواند در نوع شخصيت آن نقش داشته باشد و همين طور روابط والدين و برخورد با آنها هم مي تواند در گسترش و يا كمبود يك اختلال نقش بسزايي داشته باشد به اين صورت كه نوجوان بايد رفتارش هم كنترل شده باشد و هم آزاد تا بتواند از محيط هاي اضطراب آور – اجتماعي به خوبي گذر كند تا در آينده به فردي مضطرب و افسرده كمرو تبديل نشود كه ترتيب تولد مي تواند اين عوامل را كم يا زياد نشان مي دهد به طوري كه در تقسيم بندي آدلر نشان داده شده است كه فرزندان وسط به علت تجربه كسب كردن از فرزندان اول و محتاج نبودن به كسي و عدم وابستگي شديد مي توان گفت كه هم كم مضطرب هستند و كم رو هم نمي توانند باشند . ( سياسي – 1380 )…

 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر

خرید ودانلود فایل تحقیق شیوه های درمانگری اضطراب-دانلود رایگان تحقیق  شیوه های درمانگری اضطراب-خرید اینترنتی تحقیق  شیوه های درمانگری اضطراب-دانلود رایگان مقاله  شیوه های درمانگری اضطراب-تحقیق  شیوه های درمانگری اضطراب

این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


 • بازدید : 115 views
 • بدون نظر
دانلود رایگان مقاله ترس-خرید اینترنتی تحقیق ترس-دانلود رایگان تحقیق ترس-تحقیق ترس
این فایل در ۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ترس چیست؟
راههای دفع ترس
ترس در کودکان
شناخت علائم ترس و اضطراب
فوبی (Phobia) چیست؟
دقت به ترسها ، اضطرابها و تشویش های کودک
ترس چیست؟
ترس معقول ترسى است كه در آن وقوع يك خطر واقعى وجود داشته باشد. در اين ترس، هيچگونه سرزنشى متوجه شخص نمى‏گردد بلكه از اين جهت كه از يك امر خطرناك ترسيده و پرهيز نموده است مورد تأييد ديگران قرار مى‏گيرد. مثلاً اگر كسى از ترس مواجه شدن با يك حيوان درنده خطرناك از رفتن به بيابان و يا جنگل خوددارى كند هيچكس او را بابت اين ترس سرزنش نمى‏كند و بلكه اگر او به اين ترس خود اعتنا نكند و خود را در موضع خطر قرار دهد مورد سرزنش افراد عاقل قرار مى‏گيرد.در مقابل ترس معقول ترس موهوم قرار دارد يعنى درواقع خطرى انسان را تهديد نمى‏كند اما توهمات انسان به گونه‏اى است كه او خود را مواجه با خطر مى‏بيند مانند شخصى كه از تاريكى مى‏ترسد و گمان مى‏كند خطرى در تاريكى او را تهديد مى‏كند در حالى كه مى‏داند در آن مكان تاريك هيچ چيز خطرناكى وجود ندارد. اين ترس موهوم جبن ناميده مى‏شود و چيز خوبى نيست و انسان بايد اين توهمات را از خود دور كند تا بتواند شجاعت لازم در زندگى را داشته باشد.ترس غير معقول يا هراس ريشه در بدآموزي ها دارد و اغلب اكتسابي است. بشر به علت نادانسته ها(جهل ها) از بدو پيدايش و نيز به دليل نيافتن راه حل هاي منطقي از بسياري عوامل ناشناخته زيستي، چون مرگ و مير، ترس از حيوانات، ترس از آينده اي مبهم و …. همواره هراسان بوده است. البته شروع بسياري از هراس ها ان قدر تدريجي است كه مشكل بتوان بر وجود عوامل تسريع كننده خاص صحه گذاشت.
برخي محققين ترس ها را به ۵ نوع دسته بندي كرده اند: ۱٫ ترس از تفرد، مثل گريز از ازدحام يا تنها ماندن در خانه. ۲٫ ترس از حيوانات. ۳٫ ترس از قطع عضو. ۴٫ ترس هاي اجتماعي مثل ترس از زير نظر بودن ديگران هنگام كار. ۵٫ ترس از طبيعت مثل بلندي كوه.
طبيعي است كه براي غلبه بر هر يك از انواع ترس كه در بالا به آن اشاره شد، راهكارهاي مختلفي ارائه شده است. علاوه بر اين بايد ديد اين ترس در چه مرحله اي از مراحل رشد انسان شكل گرفته است و متناسب با آن مرحله (كودكي يا نوجواني يا جواني و…) راه هاي غلبه را پيگيري نمود. در عين حال چند نكته را براي غلبه بر ترس سعي كنيد كه جاي ترس را به اعتماد بدهيد. اول , آن كه ترس واقعي نهفته در پشت ترس فعلي تان را بشناسيد و آن وقت ترس اصلي خود را به عنوان افسانه اي از بين ببريد و هر وقت كه بدان فكر مي كنيد بگوييد اين ترس پنهاني در واقع افسانه است نه واقعيت , در اين صورت ترس شما هر اندازه كه شديد باشد باز به صورت يك دروغ در نظرتان جلوه گر خواهد شد, زيرا واقعيتي ندارد. دوم , بايد با ترس يا واقعه ترسناك خودتان را مواجه كنيد. مثلا” در زمان دعوا بايد بدانيد كه درگيري يك امر غير قابل تصور نيست و بايد سعي در مقابله با آن داشته باشيد. ترس موجب بي قراري مي شود و شخص اگر موردي براي ترسيدن هم نداشته باشد مثلا” نكند چنين يا چنان شود را براي خود مجسم مي كند و براي خودش ترس مي تراشد, بنابراين بايد سعي كنيد در چنين مواقعي دراز بكشيد و يكايك قسمت هاي بدنتان را به حال خود رها كنيد, عضلاتتان را شل نماييد. فكرتان را به هيچ چيز متوجه نكنيد و يا اگر متوجه كرديد خاطرات خويش زندگي تان را مرور كنيد. روزي دو سه بار به همين قسم روح و جسمتان را استراحت دهيد از جملات خودآموزي استفاده كنيد. مثلا” با خود بگوييد هر وقت دچار وحشت شوم اين امر نشانه آن است كه خود را آدم خوبي بدانم و يقين داشته باشم كه به زودي آرامش به دست خواهم آورد. كلمات مثبت را دائم تكرار كنيد.
راههای دفع ترس
با عمل به راهكارهاي زير ترس موهوم را از خود دوز سازيد:
۱٫ به عوامل ترس زاي موجود در ذهنتان پاسخ دهيد مثلا با خود مي گوئيد چرا از موش مي ترسم و چرا موش ترس دارد بعد به خود بگوئيد به اين دلائل … موش ترس ندارد يعني با دليل قانع كننده به مقابله ذهني و شناختي ترس خود برويد.
۲٫ عكس و تصوير اين گونه حيوانات را در اندازه ها و حالات مختلف تهيه كرده و با خود نگهداريد و زياد به آنها نگاه كنيد و آنها را لمس كنيد حتي رفتار محبت آميز مانند نوازش، محبت و .. نسبت به عكس آنها انجام دهيد.
۳٫ مجسمه و اسباب بازي و مانكن اين گونه حيوانات را تهيه كنيد (به خصوص انواعي كه از نظر رنگ و اندازه شبيه نوع واقعي آنهاست) و با خود همراه كنيد و دائم با آنها دست ورزي نموده و بازي كنيد و احساس انس نمائيد.
۴٫ مطالب علمي را كه درباره اين نوع حيوانات نوشته شده به همراه تشريح اعضاي آنها و عكسهاي مربوط زياد مطالعه كنيد و ذهنتان را با اين امور چندش آور آشنا كنيد.
۵٫ اگر در خيابان و كوچه با اين حيوانات مواجه شديد رفتار عادي خود را ادامه دهيد حتي چشمان خود را باز نگهداريد.
۶٫ بعد از مدتي كه از تمرين موارد فوق گذشت به همراه شخصي به باغ وحش رفته (يا آزمايشگاه هاي طبي) و به مدت يك ماه هر سه الي چهار روز يك بار از ۱۰ دقيقه تا يك ساعت وقت خود را در اين محيط بسر ببريد و به اين حيوانات نگاه كنيد. و هميشه بي آزار بودن اين حيوانات را به تعابير مختلف در ذهن خود مرور كنيد.
با عمل كردن به راهكارهاي فوق به مدت ۳۰ روز و ارائه گزارش از كيفيت تأثير مرحله بعدي راهكار تقديم خواهد شد.
همه انسانها، از کودکان گرفته تا سالخوردگان، در برخی از مراحل زندگی خود احساساتی مثل ترس و اضطراب را تجربه می کنند. برای کودکان، این احساسات نه تنها نرمال و طبیعی است، بلکه لازم هم هست. 
ترس در کودکان
تجربه کردن چنین احساسی در کودکان باعث می شود بتوانند در آینده با تجربیات و موقعیت های آشفته و نابسامان زندگی راحت تر کنار بیایند.
ترس و اضطراب طبیعی است
اضطراب به صورت ” هراس و تشویش بدون هیچگونه دلیل آشکار ” تعریف می شود. معمولا زمانی اتفاق میافتد که هیچ گونه تهدید فوری برای امنیت یا سلامت فرد وجود ندارد، اما این تهدید برای فرد احساسی واقعی است و باعث می شود فرد مضطرب قصد فرار از آن موقعیت را نماید. قلب او به شدت می تپد، بدن او عرق می کند و کلیه سیستم بدنش دچار اختلال می شود. اما، کمی اضطراب باعث می شود افراد هوشیار و مراقب باشند. داشتن ترس و اضطراب در مورد برخی امور، برای کودکان لازم است چون باعث می شود به طریقی مطمئن و بی‌خطر رفتار کنند. مثلا کودکی که ترس از آتش دارد، از بازی کردن با آن خودداری می کند.
طبیعت این اضطرابها و ترسها با بزرگ شدن بچه ها تغییر می کند:
– به خاطر اضطراب از برخورد با غریبه ها، کودکان با دیدن افرادی که نمی شناسند، نزد والدین خود می مانند.
– کودکان تازه راه افتاده بین ۱۰ تا ۱۸ ماهه اضطراب ناشی از جدایی را تجربه می کنند که با ترک یکی از والدین ایجاد می شود
– کودکان ۴ تا ۶ ساله ترس هایی خیالی دارند که فراتر از واقعیت است، مثل ترس از دیو و روح
– کودکان ۷ تا ۱۲ ساله نیز ترسهایی را تجربه می کنند که ناشی از اتفاقات واقعی محیط پیرامون آنهاست، مثل زخم و جراحت های فیزیکی یا بلایای طبیعی.
با بزرگ شدن کودکان، یک ترس از میان رفته و ترسی دیگر جایگزین آن می شود. مثلا کودکی که تا سن ۵ سالگی نمی توانست در اتاقی تاریک بخوابد، چند سال بعد ممکن است از خواندن داستانهای مربوط به ارواح لذت ببرد. برخی ترسها نیز به خاطر انگیزه های بخصوصی است، مثلا کودکی که حتی نمی تواند به سگ همسایه نزدیک شود، ممکن است در خیالات خود دوست داشته باشد که شیر باغ وحش را حیوان خانگی خود کند.
شناخت علائم ترس و اضطراب
ترسهای معمول کودکی با بالا رفتن سن تغییر می‌کند. این ترسها شامل ترس از غریبه ها، ترس از بلندی، تاریکی، ترس از حیوانات و حشرات، ترس از خون یا تنها ماندن در خانه می باشد. کودکان معمولا پس از گذراندن یک تجربه ناخوشایند ، ترس از آن را در ذهن خود پرورش می دهند، مثل گاز گرفتگی از سگ یا تصادف.
اضطراب از جدایی نیز معمولا موقع آغاز مدرسه رفتن کودکان شروع می شود و ترس نوجوانان نیز معمولا در مورد اینکه مورد پذیرش اجتماع قرار بگیرند و یا موفقیت های درسی است.
اگر این احساسات بیمناک و اضطراب آور پایدار باشند، ممکن است باعث صدمه زدن به سلامت کودک شود. اضطراب های ناشی از اجتناب ها و کناره گیری های اجتماعی، تاثیرات طولانی مدتی در برخواهد داشت. مثلا کودکی که می ترسد از سوی اطرافیان طرد شود، ممکن است در آینده نیز نتواند مهارت های اجتماعی و ارتباطی را یاد بگیرد و اجتماع گریز شود. بسیاری از نوجوانان به خاطر ترسهایی که ریشه در تجربیات کودکی بوده دچار رنج و عذاب هستند. ترس یک نوجوان از صحبت در جمع ممکن است به خاطر خجالتی باشد که از کودکی گریبانگیرش بوده است.
 • بازدید : 145 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

 این پژوهش براساس مطالعات متعددی که رابطه موسیقی، اضطراب و افسردگی را مورد تایید قرار داده است ترتیب داده شده و هدف آن بررسی تاثیر تمرینات موسیقی بر میزان اضطراب و افسردگی هنرمندانی است که با آلات موسیقی کار می کنند. 
 در این تحقیق سعی کامل به عمل آمده که شخصیت والا و ارزشمند موسیقی دانان و هنر با ارزش موسیقی در جامعه بهتر از پیش روشن گردد و همچنین به بررسی کمبودها و نیازهایی که در جامعه هنرمندان می باشد و با آنان مواجه هستند و کمتر مورد توجه کسی قرار گرفته است، بپردازد. در کنار این بررسی میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی و افراد عادی مورد مقایسه قرار گرفته است. 
 در این تحقیق به منظور صحت و سقم فرضیه و اجرای روشهای آماری مربوط به ۲۰ نفر از نوازندگان موسیقی و ۲۰ نفر از افراد عادی شرکت داشتند. 
 بشر همواره از موسیقی برای ابراز و بیان افکار و احساسات خود استفاده کرده است. ریتم نخستین رکن موسیقی، قبل از تکلم، وسیله آرامش و نیایش آنها بوده است. بشر اولیه آواها و حرکات موزون و مراسم و پایکوبیها بر ترسها، غمها و شادیها، آمال و آلام خویش می بخشیده و احساسات خود را جاری می ساخته است، آنگاه که می هراسید در طنین آواگریهای جمعی خود از بی قراریها می کاهید. و در قدرت شادمانی با ریتم به پایکوبی و تحریک می رسید و هنگامی که اندوهگین بود به شک و آهی موزون دل را تسکین می بخشید و امواج خون را تعدیل و در هنگام ابهام و شدت نیاز، تنهای آهنگی داشت و در غرور و نوحه سرایی می پرداخت. (خالقی، ۱۳۶۹ ، ص ۱۴) 
امروز سخن از تاثیر و فوائد موسیقی در مراحل مختلف رشد و زندگی از دوره جنینی تا سالمندی بوده و سخن از تاثیر ارتعاشات موزون، در رشد گیاهان و جانوران است، و این همه تلاش و علاقه تاریخی بشر به موسیقی و مواهب روحی آن نمایشگر گرایش باطنی آدمی به نظم، هماهنگی و زیبایی ذاتی آن است. 
 موسیقی همیشه در زندگی، حزن و همدردی، بی قراری و شیدایی داشته است. و این موضوع در تاریخ و تمدن بسیاری از ملل از جمله کشور متمدن و کهنسال ایران به چشم می خورد. (زاده محمدی، ۱۳۷۱ ، ص ۵۳) 
موسیقی کشف افتهای ناپیدا، پیدایی راهای نو، و جدید ذهنی و عوامل معنوی برای فرا رفتن از این هنر شگفت انگیز، در همۀ اعصار، همواره در فراسوی قوانین حاکم و دستورات اجتماعی به حیات آشکار و فراگیر خود ادامه و در نهایت حتی اخلاق و سیاست را به تبعیت از خویش فراخوانده است.
گسترده و عمق موسیقی اصیل، انسانی، ناب، و معنوی تا بدان جاست که حتی تعصبی ترین صاحبان امور در ادوار گوناگون تاریخی را به سوی یافتن خویش طلبیده است، و اصولاً این امتیاز از خصایص جونهرۀ هنر است و موسیقی بعنوان طلایه دار هنرها توانسته است در بحرانی ترین مقاطع ممکن، همچنان حضور خود را به انحناء مختلف از حاشیه به سوی متن جامعه حرکت دهد و سرانجام به تصرف دلخواه اذهان روشن بپردازد، و اگر به تعریفی از تازه تر، توازن، تعادل حیات طبیعت و انسان را پاره ای از مأخذهای موسیقی بدانیم، باید اقرار کنیم که موسیقی در درون خود ماذوات کائنات است و گریزی از آن نیست.
بدین سبب باید اهل موسیقی کاشفان جوهرۀ زندگی نامید. در همین رابطه می توان گفت که نخستین اشارات صوتی و آواها که سرانجام به تجسد «کلمه» رسیده در زمان خود به مثابه علائم اختصاری ارتباط و بیان خواسته ها خلق شده بودند، چنانکه می توان امروزه بنابر تحقیقات علمی، موسیقی را زبان حال اشیاء دانست، از ضزبات نبض سنگ کوارتز تا تنفس خاموش مرجانها در اعماق دریاها و رقص لاادری با دو برگ . (همان منبع، ص ۱۱۵).
موسیقی یکی از اعجاب انگیزترین پدیده های جهان افرینش است. موسیقی که بیان توانر اصوات است و در جهان مادی راه گریزی را به پهن دشت زیبائیها می گشاید و سرچشمۀ زلال حقیقت را در سایۀ ملودیهای طبیعی بیان می کند، احساس را در وجود جاندار بر می انگیزد و عالم را که آفریندۀ خدای تواناست با همۀ عظمتش تبلور می بخشد، موسیقی از بدو خلقت اغاز گردیده است و تا رستاخیز نیز ادامه خواهد داشت، به کلمۀ ظاهری موسیقی نباید نگریست زیرا منظور این نیست که بعد معینی از نغمه ها مورد نظر باشد، بلکه گستردگی عالم اصوات مورد نظر است، همانند لحظاتی که باد می وزد و سنفونی ترس را در صحنل طبیعت به اجرا در می آورد و یا در ان کنسرتی که پرندگان در آغاز بهاران سرود می خوانند، موسیقی حدو مرز معینی ندارد، همانگونه که جهان خلقت را محدودیتی نیست. بنابراین ارتباطی که در جهان ادامه دارد وسیلۀ انتقال افکار است خود صورت که زیر بنای سازندگی است.     (نیکونژاد، حسین، ۱۳۷۱، ص ۱).                                                                               
بطور کلی موسیقی با ادراک ارتباط دارد زبان گویایی دل فصیح ترین واسطۀ معرفی احساسات است. موسیقی باید مقدم بر هر خاصیت دیگری طور تنظیم شود که اندیشه ها و اجرای آن با وسعت زندگی منطبق گردد و چون شعر زبان، عاطفه و احساسات است.
موسیقی انسان را به خداوند نزدیک می کند و او را به شناسایی خداوند رهبری می کند /و بشر در عالمی که بر آن مجهول است سوق می دهد. (رازانی، ابو تراب، ۱۳۴۲، ص ۵۶ – ۶۰)
شناخت موسیقی ایرانی وقتی میسر است که فرهنگ ایران را شناخته باشیم، چرا که موسیقی ایرانی نیز چون سایر هنرهای ملی ایران زائیده فرهنگ این مرز و بوم است. موسیقی ایرانی ریشه در عرفان آریایی دارد و همانطور که در عرفان دوگانگی ها با هم وجود دارند و قسمتی از ساختار عرفان را تشکیل می دهند. این موسیقی نیز به عنوان شاخه ای از عرفان زمانی شکل می گیرد که از این دوگانگی ها را نیز شامل باشد. (سلطانی، پیمان، ۱۳۷۲، ص ۳۲۰، ۳۲۱ )
                                
بیان مسأله :
در کتب روانشناسی لغات و اصطلاحات بسیاری را می توان یافت که هر کدام به تناسبی ذکر شده و نویسنده و گوینده را از آن مسأله اضطراب مقصد بوده است. مثل لغت : نگرانی، دلشوره، بیم، هراس، بیقراری، پریشان حالی، ترس، موهوم، ترس مبهم و مجهول و … آنچه که در معرض ان قابل ذکر است. اینست که اضطراب یک حالت عاطفی است که در ان عامل مبهمی از ترس ناشی از پیش بینی حوادث نامطلوب وجود دارد. (قائمی، علمی، ۱۳۶۸، ص ۱۴۰)
بطور کلی شاید بتوان اضطراب را به منزلۀ احساسی رنج آوری که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شیء نامعین وابسته است، تعریف کرد. به عبارت دیگر اضطراب مفهوم تهدید یا ناایمنی است که آزمودنی منبع آنرا بوضوح درک نمی کند. (پ، دادستان، ۱۳۷۰، ص ۷۲)
هر موجود باهوشی ضطراب دارد. می توان گفت که اضطراب یک حالت کاملاً طبیعی و سهم کسانی است که کمی فکر می کنند. همۀ قدمهایی را که انسانیت به جلو بر می دارد، همۀ کشفهای علمی، هنری، ادبی، نیز بر اساس اضطراب انجام می گیرد. می توان گفت که ده درصد اضطرابها برای یک انسان عادی ضرورت دارد، اما متأسفانه این درصد همیشه نیست. (گنجی، خسرو، ۱۳۷۲، ص ۳۷۹)
افسردگی یک واکنش روانی – زیستی (سایکو بیولوژیک) عادی در مقابل استرس است. هر کسی به طول عمر یابد با فشارها و و استرسهای زندگی مبارزه کند، چون بشر یک واخد سایکوبیولوژیک است، به هر تغییر فکری و جسمی که موجب تغییرات شیمیایی سلسله اعصاب مرکزی گردد، از خود واکنش نشان داده و با هر استرس از نظر جسمی و روحی مبارزه خواد کرد.
 (پور افکاری، ۱۳۷۱، ص ۷)
افسردگی محدود به زمان و مکان خاصی نیست بلکه واکنشی است در مقابل استرس، حالتی که در هر زمان و برای هر کس، ممکن است اتفاق بیافتند. به جرأت می توان گفت که نیمی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار اتین حالت بوده اند و متأسانه اکثریت این توده از افسردگی خود آگاه نبوده و نیستند. (همان منابع، ص ۹ – ۸)
ما همه دچار افسردگی می شویم، افسردگی می تواند به تنهایی پدید آید ولی اغلب همراه احساس تشویش و اضطراب است. این حالت احساس ناخوشایند پیش بینی بروز ناراحتی است. خود حالت افسردگی می تواند در افراد مستعد ایجاد نگرانی کند. در برخی دیگر افسردگی در پیوستگی با نگرانی بوجود آید و یا توسط آن آغاز می شود. (رواندوست، ۱۳۶۹، ص ۱۰ – ۹)
افسردگی بزرگترین مسأله ای است که سلامت نوع بشر را تهدید می کند و در واقع چنان گسترش وسیعی دارد که در میان ناراحتی های روانی می تواند بعنوان سرماخوردگی معمولی تصور شود، ولی بین افسردگی تفاوت وحشتناک وجود دارد.
افسردگی می تواند کشنده باشد. تحقیقات دربارۀ میزان خودکشی نشان می دهد که در سالهای اخیر این میزان، افزایش حیرت انگیزی حتی در بین کودکان و نوجوانان داشت است. (حریری، نجلا، ۱۳۶۹، ص ۱۱)
۵۰ تا ۷۰ درصد بیماران افسرده، اضطراب یا تفکرات وسواسی دارند، ۲۰ تا ۳۰ درصد بیماران اساساً مضطرب، افسردگی را تجربه می نند. (پورافکاری، ۱۳۶۸، ص ۱۶۹)
موسیقی بیان اندیشه والا در قالب اصوات می باشد، موسیقی در ایران از دیر باز مظهر یوند سه گانه علم و هنر و اخلاق ملکوتی بوده و بزرگانی مانند ابن سینا، فارابی، عبدالقادر در مراغی، صفی الدین ارموسی و قطب الدین شیرازی که هر یک پیوند مقدسی به شمار می آیند چه بسا با آموزش صحیح در این برهه از زمان از میان دانشجویان و دانش پژوهان حاضر نیز تنی چند مشابه آن بزرگان، بالقوه وجود داشته باشد و تنها پرورش درست و دقیق لازم است نهفته های اینان را شکفته کند. (مهدوی، رضا، ۱۳۷۲ ، ص ۶)
اهمیت این مطالعه سنجش آرمیدگی موسیقی بر اضطراب در بیماری است که به تشخیص طبی نارسایی قلبی داده شده بود. علاوه بر این ارتباط بین خصوصیات اضطراب که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، می باشد.
یک نمونۀ ۴۰ نفری بصورت تصادفی از بیماران دارای نارسایی قلبی، بعنوان گروه کنترل و گروه تجربی انتخاب شدند. یک کاهش معنادار آماری رد میزان ضربان قلب، میزان تنفس و نمرات اضطراب در گروهی که به موسیقی آرام بخش گوش می دادند پیدا شد. یک همبستگی مثبت معنا داری آماری بین میزان خصوصیات اضطراب و حالت پایانی میزان اضطراب بدست آمد.
یک همبستگی منفی معنا دار اماری بین میزان خصوصیات اضطراب و درجۀ تغییر درمان بعدی حالت اضطراب وقتیکه بعنوان یک تغییر خالص و همچنین یک تغییر درصدی یافت شد، نتایج نمایانگر این مطلب بود که موسیقی درمانی می تواند یک ملاحظۀ مؤثر برای کاهش سطوح حالت اضطراب در بیماران دارای نارسایی قلبی باشد. (مندل، ۱۹۹۰، ص ۴۲۰)
در مطالعه ای که توسط الهی – براهنی، انصاری در سال (۱۳۷۱) تحت عنوان بررسی تأثیرات موسیقی ایرانی بر افراد افسرده انجام شده است، نشان می دهد که افراد افسرده در مقایسه با افراد بیمار واژه های منفی بیشتری را به خاطر آوردند، و افراد افسرده واژه های مثبت بیشتری را نسبت به افراد بیمار یادآوری کرده اند.  (پورتراب، ۱۳۷۲، ص ۹۰)
متأسفانه محقق د رابطه با موضوع تحقیق در داخل کشور به تحقیقی دست نیافت و آنچه هم بدست آمد صرف تحقیقاتی در ارتباط غیر مستقیم با اولین متغیر تحقیق یعنی مستقل تمرینات موسیقی بود اما در زیمنۀ دومین متغیر تحقیق متغیر وابسته (اضطراب و افسردگی) تحقیقات متعددی وجود داشت با توجه به عوامل نامبرده در پژوهش حاضر پژوهشگران بدنبال این مسأله که آیا رابطه ای بین تمرینات موسیقی و میزان اضطراب و افسردگی وجود دارد یا خیر؟

اهداف تحقیق :
هدف کلی تحقیق :بررسی و مقایسۀ میزان اضطراب وافسردگی بین نوازندگان موسیقی و افراد عادی است.
 هدف اختصاصی تحقیق :  برای دستیابی به هدف اساسی تحقیق، اهداف ویژۀ زیر را دنبال می کنیم :
۱ ) تعیین میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی
۲ ) تعیین میزان اضطراب و افسردگی در افراد عادی
۳ ) آیا تأثیر موسیقی بر هیجانات، تأثیی مثبت است یا منفی؟
۴ ) تعیین رابطه بین تمرینات موسیقی و افزایش یا کاهش اضطراب افسردگی
از طرفی گفته شده است که موسیقی در اصل تجربه های هیجانی است. نوع و محتوای آن می تواند بر حسب خود هیجانها متنوع و گسترده باشد. هدف این مطالعه بررسی این مسأله بود که آیا موسیقی بعنوان یک تجربۀ هیجانی می تواند به هیجانات انسان تأثیر بگذارد؟ضرورت و اهمیت تحقیق :
فایده و هدف این تحقیق این است که ایدۀ تازه ای نسبت به اضطراب و افسردگی به وجود آید و طرز تفکر جدیدی برای کاهش اضطراب و افسردگی پدید آید و این روش راهی باشد برای افراد مضطراب و افسرده که اضطراب و افسردگی ناشی از بحران نوجوانی را کاهش داده و باعث پیشرفت آنها در موارد یادگیری موسیقی درس و موارد دیگر باشد.
بطور کلی در جامعۀ ما بسیاری از فراد از هنر بویژه هنر ارزشمند موسیقی درک صحیحی ندارد. این تحقیق نشان خواهد داد که موسیقی از چه ارزش بالایی برخوردار است. کلا هنرمندان موسیقی و موسیقی دان از شصیت و روحیۀ بسیار گسترده و پرمعنایی برخوردارند.
بساری از هنرمندان ما که به معنی عمق این هنر عظیم پی برده اند آنرا در زندگی خود به کار بسته اند و از لحاظ شخصیت خانوادگی، تربیت فرزندان، شیوۀ ادارۀ زندگی کاملاً موفق بوده اند.
هنر موسیقی تنها سرگرمی نیست بلمه حرکتی است که باید به حیات انسانی یک ملت نظم و تربیت بدهد یعنی آن مسائل دینی و اخلاقی و سنتهای قابل قبول اخلاقی و مربوط به زندگی اجتماعی و فردی که بدون آنها تمامی آگاهی از طبیعت زیان آور و بی معناست و موسیقی نیز هنر است که عضو حیات انسانی است و شعور را یک قدم به حوزل احساس منتقل می کند.
موسیقی که دین بوسیلۀ علم راهنمای اوست و باید این نتیجه را داشته باشد که همزیستی مسالمت آمیز، انسانها را ضمانت کند و به طور کالی هنر باید زور و تعدی را از میان بردارد و تنها هنر است که از عهدۀ اینکار برمی آید و شاید ددر آینده علم راه آرمانهای نو و عالیتر دیگری را بر روی هنر بگشاید و هنر آنها را تحقق بخشد.
فراهم آوردن زمینۀ لازم برای حصول نوعی شناخت جامع – علمی و علمی از موسیقی است. به طوریکه تفکر و اندیشۀ هنرجو در راستای حصول همین شناخت تقویت شده نو بتواند بعداً با آگاهی تمام راه خود را انتخاب کند.
مسئله شناخت و بینش در موسیقی اگر مهمترین مسأله به طور اخص نباشد، به وطر اعم از مهمترین است و همین شناخت است که پایه های راه آینده را خواهد ساخت. (نیکو نژاد، حسین، ۱۳۷۱، ص ۱۸)
فرضیه های تحقیق : 
۱ ) بین اضطراب نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت وجود دارد.
۲ ) بین افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت وجود دارد.
تعاریف عملیاتی :
اضطراب : پیش بینی نگران کنندۀ خر یا در بدبختی آتی همراه با احساس ملال یا نشانه های بدنی تنش است. کانون خطر مورد انتظار ممکن است درونی یا بیرونی باشد. (نیکخو، آوادیس یانس، نقشبندی، غفرانی، ۱۳۷۵، ص ۵۷۱)
تکرار و تشدید نگرانی موجب اضطراب خواهد شد. اضطراب ناراحتی ذهنی دردناکی است که از پیش بینی آسیبهای احتمالی نتیجه می شود. (احدی، حسن، بنی جمالی، شکوه السادات ۱۳۷۴، ص ۲۱۷)
از لحاظ روانپزشکی اضطراب را می توان چنین تعریف کرد : ناآرامی، هراس و ترس ناخوشایند و منتشر یا احساس قریب الوقوع که منبع آن قابل شناختن نیست. (شاملو، ۱۲۷۳، ص ۱۷۲)
در پژوهش حاضر، اضطراب افراد بر حسب نمره هایی که در آزمون کتل بدست می آورند تعیین می شود.
افسردگی : افسردگی طبیعی و متعادل در انسان، واکنشی است نسبت به یک عامل بیرونی که فرد از آن آگاه است و محرومیت آنرا آگاهانه درک می کند.
در واکنش نوروز افسردگی، غالباً عامل محروم کننده بیرونی مانند از دست دادن یکی از نزدیکان یا شکست در امور زندگی، شغلی و امثال آن دیده نمی شود.  (شاملو، ۱۳۷۲، ص ۱۳۶)
مایۀ احساس مشخص یا غمگین، قدان احساس، بدبینی و احساس تنهایی جزئی از اختلال دو قطبی و افسردگی اساسی.
همچنین می توان افسردگی را چنین تعریف کرد : اختلال مزمن در خلق یا فقدان علاقه و لذت در تقریباً تمام فعالیتهای معمولی و سرگرمی ها و تفریحات روزمره است. حالات افسردگی بیماران معمولاً بصورت غمیگینی، بی حالی، بی میلی و بی علاقگی به مسائل زندگی ظهور می کند. (شاملو، ۱۳۷۳، ص ۱۷۳)
در پژوهش حاضر، افسردگی بر حسب نمره هایی که افراد در آزمون (بک) فرم بلند، بدست می آورند، تعیین می شود.
 • بازدید : 186 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۵۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

سوال پژوهشي اين است كه آيا بين ميزان اضطراب وسواس ، ترس مرضي شكايات جسماني، در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد يا ندارد ؟
اهداف پژوهشي به ترتيب مبين مقايسه ميزان اضطراب در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري مي باشد . بررسي مقايسه ميزان وسواس در بين دانشجويان پسرو دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري مي باشد . بررسي مقايسه ميزان شكايات جسماني در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري مي باشد . 
عصر ما را عصر اضطراب نامگذاري كرده اند . در چنين عصري تظاهرات همراه با اضطراب مانند ترس وسواس ، ترس هاي مرضي و شكايات جسماني كه ريشه ي آن ها در داشتن اضطراب مي باشد بسيار فراوان است . 
در گستره ي فعاليت هاي باليني هنگامي كه تشخيص به منظوري روان  درمانگري يا به دليل مسائل مربوط به قلمرو پزشكي داخلي كه تنيدگي هاي زندگي آنها را به وجود آورده اند ، صورت مي گيرد . تعيين دقيق هر يك از اين تنش ها (اضطراب ، وسواس ، ترس هاي مرضي ، ، شكايات حسباني و) به هر صورتي دقيق و قابل اعتقاد از پيش ضرورت پيدا مي كند . همچنين در موقعيت هاي متعددي از روان شناسي اجتماعي  و يا آموزشگاهي  وجود دارد كه در آنها بخش طراز اين گونه اختلالات از اهميت خاصي برخوردار است . 
روان شناسان معتقدند كه هر موقعيتي كه بهزيستي جاندار را به خطر اندازد حالت تنيدگي و اضطراب را به وجود مي آورد . تعارض ها و ناكامي ها ، يكي از خاستگاه هاي اين گونه اختلالات از قبيل اضطراب ، وسواس ، ترس مرضي ، شكايت جسماني هستند . هم چنين خطر آسيب پذير به خطر افتادن عزت نفس  و وارد آمدن فشار براي انجام كارهايي فراتر از توانمندي هاي آدمي ، باعث ايجاد اين دسته از مشكلات در فرد مي شوند (هيلگارد  ، ۱۹۸۳ ، نرجمه براهني) 
روان شناسان اين مسئله را مورد اهميت قرار مي دهند كه اگر نيازهاي رواني و جسماني انسان برآورده نشود موجب پيدايش اختلالات و بيماري هاي مرضي مي شوند . (پاك نيت ، ۱۳۸۱) 
اختلال هاي ناشي از فشار رواني به اختلال هايي گفته مي شوند كه در آن ها فرد مبتلا ، استرسي هيجاني را تجربه كرده است كه شهرت آن عملا براي هر كس آسيب رسان خواهد بود . بر همين اساس وجود فشار رواني از موارد مركزي اين اختلال به حساب مي آيند . اختلال هاي ناشي از فشارهاي رواني را مي توان تحت دو عنوان فشار اختلال پس آسيبي و اختلال فشار رواني حاد مورد مطالعه قرار داد . ( لطفي كاشاني ، وزيري ، ۱۳۸۳) . 
مشكلاتي وجود دارد كه دانشجويان را تحت فشار قرار مي دهد و اظطراب و وسواس ، ترس مرضي ، خود بيمار انگاري را در بين دانشجويان آزاد و سراسري مورد بررسي قرار مي دهند و ميزان تفاوت دانشجويان آزاد و با تب اين شاخص ارزشيابي مي كند تا بررسي كنند كه وجود دانشگاه خالص مي تواند در بوجود آوردن اين شاخص ها موثر باشد يا چند .  


ضرورت پژوهش :
 چون جوانان دانشجو و متخصص فعال ترين و بهترين جامعه هستند كه در آينده اداره ي بخش هايي از جامعه را به دست مي آورند و به همين علت بايد بيشتر مورد توجه باشند . تا اگر دچار مشكلات شدند بتوانيم هر چه سريعتر آن را شناسايي و رفع كنيم و نيز مي دانيم كه مشكلات رواني از اين قبيل به دليل جو حاكم بر جامعه در جوانان بيشتر يافت مي شود و هدف ما از اين پژوهش ، مشخص كردن و شناسايي و درمان اين نوع مسائل و مشكلات در جوانان دانشگاهي مي باشد . 
اهداف پژوهش :
۱- مقايسه ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري  
۲- مقايسه ميزان وسواس در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري
۳- مقايسه ميزان ترس مرضي در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري
۴- مقايسه ميزان شكايات جسماني در دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري

سوالات پژوهشي :
۱- آيا در ميزان اضطراب بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد ؟
۲- آيا در ميزان وسواس بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد ؟
۳- آيا در ميزان ترس مرضي بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد ؟
۴- آيا در ميزان شكايات جسماني بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد ؟
فرضيه پژوهش :
۱- بين ميزان اضطراب در دانشجويان دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد . 
۲- بين ميزان وسواس در دانشجويان دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد . 
۳- بين ميزان ترس مرضي در دانشجويان دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد . 
۴- بين ميزان شكايات جسماني در دانشجويان دانشگاه آزاد و سراسري تفاوت معناداري وجود دارد . 
تعيين متغيرها : 
متغيرمستقل : دانشگاه آزاد و سراسري بودن دانشجويان
متغير وابسته : ميزان اضطراب ، وسواس ، ترس مرضي ، شكايات جسماني
تعاريف مفهومي :
تعريف اضطراب : اضطراب يك هيجان طبيعي است كه درجه متوسط آن مي تواند به سبب افزليش دادن كوشش فرد نيروي مفيدي به شمار آيد . اما در جهات زياد آن ، كارايي را كاهش مي دهد و مانعي به حساب مي آيد . اضطراب يك احساس منتشر ، بسيار ناخوشايند و اغلب مبهم دلواپسي است كه با يك يا چند گونه از احساس هاي جسمي همراه مي گردد. اضطراب يك علامت هشدار دهنده است . خبري از قريب الوقوع مي دهد و شخص را براي مقابله با تهديد آماده مي سازد . (پور افكاري ، ۱۳۷ ، ص ۲۰)
تعريف وسواس : نوعي ختلال اضطرابي كه با وسواس هاي فكري و عملي مكرر مشخص مي شود . بسيار وقت گير هستند و پريشاني و اختلال زيادي ايجاد مي كنند .
تعريف ترس مرضي : ترس غير منطقي از شي ء ، فعاليت يا موقعيتي خاص 
تعريف دانشگاه آزاد : دانشگاه خصوصي مي باشد .
تعريف شكايات جسماني (اختلالات بدني شده ) : نوعي اختلال جسماني شكل كه به موجب آن ، نشانه هاي متعدد و مكرر جسماني كه احساس فيزيولوژيكي ندارند ، ابراز مسائل روان شناختي هستند .
تعريف دانشگاه سراسري : دانشگاه سراسري ، دانشگاهي است كه تحت حمايت دولت مي باشد . 
تعريف عملياتي : متغير هاي مذكور توسط پاسخ نامهSclgor  سنجيده شده كه داراي ۹۰ سوال بوده ، كه متغير هاي مذكور توسط آزمونSclgor        كه شامل ۹۰ سوال براي ارزشيابي علائم رواني است كه بوسيله ي پاسخگر گذارش مي شود سنجيده شده و اين آزمون اولين بار براي نشان دادن جنبه هاي روان شناختي بيماران جسمي و رواني طرح ريزي گرديده است . فرم اوليه ي آزمون توسط دراگوتيس ، ايپمن و كووي (۱۹۷۳) معرفي شد و بر اساس تحربيات روان سنجي از آن مورد تجديد نظر قرار گرفته و فرم نهايي آن تهيه گرديد (در گوتيس ، ويكلزوراك ، ۱۹۷۶)
 • بازدید : 157 views
 • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار-خرید اینترنتی تحقیق بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار-دانلود رایگان مقاله بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار-دانلود رایگان پایان نامه بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار

این فایل در ۱۵۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
بيان مساله
در اين تحقيق به بررسي ميزان اضطراب بين زنان شاغل و زنان خانه دار پرداخته مي شود و مساله اصلي اين است كه آيا اشتغال در اضطراب زنان موثر است؟ در اين رابطه محقق بر آن شد تا مروري بر نظريات روان شناسان داشته و ديدگاه آنان را با مسئله اضطراب و ميزان آن در زنان شاغل و خانه دار بررسي نمايد. 
پرسش پژوهش 
۱- آيا بين اضطراب زنان شاغل با زنان خانه دار غير شاغل تفاوت معني داري وجود دارد؟ 

فرضيه پژوهش 
۱- بين اضطراب زنان شاغل و زنان خانه دار تفاوت وجود دارد؟ 

اهداف پژوهش 
اهتمام نسبت به گسترش فرهنگ، منطقي ترين راه براي حصول به آ‌رمان ها و اهدافي است كه مي بايست بر پايه و اساس متسحكمي استوار باشد. با تكيه بر فرهنگ اصيل و درست ميتوان تعادل و توازن را در زمينه هاي كار زنان در جامعه و خانه حفظ كرد و زمينه هاي كار زنان در جامعه و خانه حفظ كرد و زمينه هاي پيشرفت زنان را در اداره امور خود فراهم آورد. با وجود تحولات عظيمي كه در جامعه ايران به وجود آ‌مده، مسلما زنان كه نيمي ازمنابع انساني بيشمار مي روند تحت تاثير اين تحولات قرار گرفته و امروزه در صد زيادي از زنان به بازار اشتغال راه يافته اند. بنابراين مي خواهيم بدانيم رابطه اضطراب در بين زنان شاغل كه عامل پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعي هستند و زنان غير شاغل به چه ميزان است. آيا زنان شاغل مي توانند در محيط خانواده هم به همان نسبت زنان خانه دار موثر واقع شوند؟ در واقع هدف اصلي ما شناخت آثار و نتايج اشتغال زنان بر روي بيماري اضطراب است كار زنان چه ميزان بر اضطرابشان تاثير مي گذارد؟ 

اهميت و ضرورت پژوهش 
در طول تاريخ آنجايي كه ايسمهاي مادي و يا فرهنگ هاي غلط به اشتباه اسلامي ريشه كرد زنان همواره مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، بايد اذعان داشت كه زنان در مقام پايين مرحله انتخاب قرار گرفتند و هميشه مجبور بوده اند كه انتخابشان موكول و موخربه انتخاب شدنشان باشد و به مرور زمان اين فرهنگهاي غلط حكم بر جوامع باعث تنش هاي رفتاري و اخلاقي در زنان چه آنها در محيط خانواده بودند و چه آنها كه هم در محيط كار و هم در خانواده نقش هايي را بر عهده داشته اند شد. از آنجا كه الگو ها داراي خصيصه خط شكني و محبوبيت هستند، معرفي هر چه افزون تر آنان و خوب معرفي كردن آنان نقش فرهنگي بسيار قابل تاملي دارد. 
آگاهي به زمان امروز وقوف به زمان ، ايجاب مي كند كه در معرفي الگوها از شيوه هاي مدرن و حساب شده اي استفاده مي شود كه براي عامه مردم داراي جذابيت باشد. شناسايي و معرفي الگوهاي برتر به همان اندا زه كه انگاره هاي عاجزانه را در زنان از بين مي برد و آنان را براي رويارويي با موانع ومعضلات مهيا مي كند، در مردان نيز پنداره هاي غلطي را كه حكايت از ناتواني زنان دارد سست مي كند و يا از بين مي برد . (روزنامه همبستگي). 
در كلام نهايي بايد گفت هر چه ميزان حاشيه اي بودن زنان در جامعه كاسته مي گردد به همان نسبت بحران هويت فردي و اجتماعي اضطراب وبي اعتمادي و احساس ناتواني و … در اين قشر عظيم كاسته خواهد شد. (آلن، بيرون، ترجمه: باقر ساروخاني) 


«متغير ها» 
متغيير مستقل 
يعني متغييري كه منجر به تغيير ساير متغيير ها مي شود و پژوهشگر تاثير آن را بر متغيير ديگر مورد بررسي قرار مي دهد، در پژوهش حاضر «اضطراب» متغير مستقل است چرا كه محقق مي خواهد تاثير آن را بر زنان بررسي كند. 

 
متغيير وابسته 
متغييري است كه تحت تاثير متغيير مستقل قرار ميگيرد و بر اثر تغييرات آن متغيير مي كند. در حقيقت متغيير وابسته متغييري است كه مورد پيش بيني است. در پژوهش حاضر «شغل زنان» متغيير وابسته است . زيرا شغل زنان بسته به متغيير مستقل (اضطراب) است. 

متغيير تعديل كننده
متغيير تعديل كننده، متغييري است كه رابطه بين متغيير مستقل و وابسته را تحت تاثير قرار مي دهد. در پژوهش حاضر «شاغل و غير شاغل بودن» متغيير تعديل كننده است. 

متغيير كنترل كننده 
به متغييرهايي كه پژوهشگر با روش هايي خاص، اثر آنها را خنثي مي كند، متغير كنترل كننده است. سطح فرهنگي، تحصيلات ، سن ، موقعيت خانوادگي ، جنس 
 
«تعاريف واژه ها» 
الف : مفهومي 
۱- اضطراب : قرار گرفتن در معرض فشار رواني ممكن است واكنشهاي قابل مشاهده اي را موجب شود كه اضطراب ناميده مي شود . (شريفي ، ۱۳۷۶)
۲- زنان شاغل: به افرادي اطلاق مي شود كه علاوه بر انجام كارهاي منزل و خانه داري ، در جامعه نيز به كار اشتغال دارند (زندي پور، طيبه، ۱۳۸۳) 
۳- زنان خانه دار: به افرادي گفته مي شود كه به انجام امور منزل و خانه دا ري و مراقبت از فرزندان و تربيت ‌آنها اهتمام مي ورزند. (همان منابع) 

ب: عملياتي 
اضطراب : منظور از اضطراب در اين پژوهش نمره اي است كه افراد مورد آزمون در مقياس اضطراب كتل بدست مي ‌آورند. 
زنان شاغل :  منظور زناني هستند كه در كنار همسرشان به كار بيرون اشتغال مي‌ورزند و در آمدي دارند. 
زنان خانه دار: منظور زناني هستند كه مديريت منزل را به عهده دارند. 
 • بازدید : 136 views
 • بدون نظر

با سلام ، در این کتاب پژوهشی که خدمت شما ارائه می شود ، شما با مفهوم اصطراب و انواع آن ، جنبه ها و خصیصه های آن و همچنین با انواع واکنش نسبت به آن از جمله تظاهرات بدنی و روانی اضطراب و درجات آن  و راه های کاهش آن و … و نظریه های مختلف در مورد اضطراب آشنا شده و سپس با تحقیقات آماری و تجزیه و تحلیل آن ها در می یابید که میزان اضطراب میان زنان شاغل کمتر از زنان خانه دار است .

اما بین اضطراب زنان شاغل و زنان خانه دار تفاوت وجود دارد

 • بازدید : 122 views
 • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ترس يا هراس و اضطراب به معني خطر ناگهاني است. ترس متناسب با خطر است و اضطراب به ترس بدون منشأ گفته مي‌شود. ترس مرضي يا فوبيا ترسي شديد و عودكننده و غيرمنطقي است؛ ترسي كه به يك شخص، حيوان، شيء يا يك موقعيت معطوف مي‌شود و موجب اجتناب از موضوع ترساننده است. 
كودك مبتلا به ترس از مدرسه، معمولاً كار مدرسه‌اي خود را خوب انجام مي‌دهد و از بهره هوشي خوبي برخوردار است. كودكي كه از مدرسه مي‌ترسد نزد مادرش مي‌ماند ولي كودك فراري از مدرسه در خيابان‌ها گردش مي‌كند و از بهره هوشي كمتر از متوسط برخوردار است.
ترس از مدرسه در كودكان مدرسه‌رو و در هر سني كه باشند ديده مي‌شود، اما مشكل بين ۵ الي ۸ سالگي ديده شده و در ۱۱ و ۱۲ سالگي معمول و رايج‌تر است و هر۲جنس به آن مبتلا مي‌شوند؛ البته دخترها كمي‌بيشتر از پسرها.
 در تمام طبقات اجتماعي اين ترس مشاهده مي‌شود. مخالفت كودك براي رفتن به مدرسه معمولاً در روزها و هفته‌هاي نخستين سال تحصيلي همراه با علائم جسماني يا گريستن مداوم است.
 ترس از مدرسه سبب مي‌شود كه كودكان در مواردي به تعارض روي آورند و اقدام به انجام اعمالي كنند كه باعث نگراني والدينشان شود، تا آنها به اين نتيجه برسند كه كودك را نبايد به مدرسه فرستاد. گاهي ممكن است كودك به‌واقع بيمار شود؛ در اين صورت لازم است براي معالجه او اقدام كرد.
 فوبياي مدرسه معمولاً صبح زود رخ مي‌دهد و در مواقعي كه مدرسه رفتن منتفي است فروكش مي‌كند و در روزهاي تعطيل يا روزهاي آخر هفته كمتر ديده شده يا اصلاً ديده نمي‌شود. 
ترس از مدرسه داراي شدت و ضعف است. حالت شديد آن بيشتر در كلاس‌هاي اول تا سوم است. كودك دائماً از دردهاي گوناگون مي‌نالد،دچار كم‌خوني، بي‌خوابي و بي‌اشتهايي‌ است و هضم غذايش با دشواري همراه است.
 علل ترس از مدرسه 
ترس از مدرسه تقريباً هميشه به يكي از۲علت زير برمي‌گردد؛ ترس مربوط به مدرسه يا ترس مربوط به خانه. ممكن است خانواده كودك را از چيزهاي موهوم ترسانده باشند.تغيير و مواجهه با اشخاص تازه و مخصوصاً در مورد كودكان كم‌رو كه دچار عدم احساس امنيت دروني و عدم اعتمادبه‌نفس هستند نيز مي‌تواند موجب فوبياي مدرسه شود. گاهي آنچه ترس از مدرسه به نظر مي‌آيد در واقع ترس از ترك منزل است.[چطور اعتماد به نفس کودک را تقويت كنيم]
 گاهي وقوع حوادثي ناگوار در خانواده موجب مي‌شود كودك تصور كند اگر به مدرسه برود و دور از محيط خانواده باشد اتفاق ناگواري پيش خواهد آمد. رايج‌ترين تصوري كه درباره ترس از مدرسه وجود دارد اين مشكل را ناشي از «اضطراب جدايي» مي‌داند.
 تصور اصلي بر اين است كه مادر و كودك به گونه‌اي شديد به يكديگر وابسته‌اند، وابستگي شديد كودك برايش اين ترس را به وجود مي‌آورد كه امكان دارد براي خود يا مادرش اتفاقي روي دهد. ماندن كودك در خانه نيازها و اضطراب‌هاي كودك را ارضا مي‌كند. هر چند اين نگرش در بين نظريه‌پردازان بسيار رايج است اما عاقلانه نيست كه در تمام موارد اين اختلال را ناشي از چنين علتي بدانيم. 
ديدگاه تحليل رواني، كودك مبتلا به ترس از مدرسه را كودكي مي‌داند كه نسبت به والدينش تمايلات پرخاشگرانه دارد و از اينكه تمايلاتش را در ترس از ترك و جدا شدن از پدر و مادر ابراز كند عاجز است، از اين‌رو به گذشته باز مي‌گردد و به يك نيازمندي قبلي توسل مي‌جويد و خشم خود را از دنياي خارج و به ويژه از مدرسه ظاهر مي‌كند. 
ترس از مدرسه اغلب حاصل خصومت و كينه‌توزي متقابل و سركوب شده بين دختر و مادر است كه در ارتباط دختر با مدرسه متبلور مي‌شود.
 برخي از متخصصان نيز برترس واقعي از مدرسه تأكيد ورزيده‌‌اند و تجربه‌هاي تكان‌دهنده در محيط مدرسه را باعث شرطي شدن ترس كودكان مي‌دانند. در ديدگاه رفتاري، تأثيري كه توجه در تقويت اضطراب جدايي دارد در ماندگاري ترس شرطي نيز مؤثر است.
 درمان ترس از مدرسه 
معلم و والدين بايد از شيوه‌ها و وسايل مختلف كمك به كودكان براي غلبه برترس از مدرسه استفاده كنند. روش‌هاي منفي و غيرمؤثر درمان از ترس از مدرسه عبارت است از:
 1 – ناديده گرفتن ترس از مدرسه
 2 – دور نگهداشتن كودك از موقعيت ترسناك (مدرسه)
 3 – برخورد غيرمنطقي و خشونت‌بار با ترس كودك
 روش‌هاي مثبت و مؤثر از ديدگاه صاحبنظران استفاده از روش‌هاي رفتار درماني است. اكثر درمانگران بر اين باورند كه بازگشت سريع كودك به مدرسه از اهميت زيادي برخوردار است. نگرش‌هاي روانكاوي، بر تقويت «خود كودك» تأكيد دارد. شيوه‌هايي مانند حساسيت‌زايي نظام‌داريا مواجهه‌سازي هدايت شده كه براي كاهش اضطراب يا ساير فوبي‌ها به كار مي‌آيد، در درمان ترس از مدرسه نيز كاربرد دارد. 
مواجهه‌سازي بر اين امر تأكيد مي‌كند كه حتي اگر كودك سردرد و ساير علائم اضطراب را نشان دهد بايد به مدرسه برود؛ در اين صورت به‌تدريج علائم فروكش خواهد كرد اما در صورت ماندن كودك در منزل به احتمال قوي علائم تثبيت خواهند شد. در همين حال لازم است والدين كودك از همان ابتدا مدير و معلم كودك را در جريان وضعيت او قرار دهند، چون اين كودكان به توجه خاص نياز دارند. 
از ديگر صورت‌هاي مواجهه‌سازي اين است كه يكي از والدين كودك چند روزي در دفتر مدرسه حضور داشته باشند و كودك به كلاس برود و پس از مدت مشخصي كه به تدريج اين زمان افزايش مي‌يابد بتواند از كلاس خارج شده و والدين خود را ببيند و اين برنامه تا عادي شدن رفتار كودك در مدرسه ادامه داشته باشد. 
در روش ديگر مي‌توان با معلم به توافق رسيد كه كودك روز اول فقط به كلاس برود و درس خود را پس دهد و تكليف روز بعد را بگيرد و به منزل برگردد و به تدريج ميزان حضور او در مدرسه عادي شود.
 استفاده از الگو و سرمشق نيز كه عملاً در مدرسه و كلاس صورت مي‌گيرد كمك خوبي براي مواجهه‌سازي است. در اين روش كودكاني كه با ذوق و شوق آمد و شد و بازي مي‌كنند و همكاري خوبي در مدرسه دارند عملاً به عنوان الگو يا سرمشق كودك وارد عمل مي‌شوند. والدين و معلمان نيز اين موقعيت را بايد براي كودك بازگو كنند. 
بنابراين ياري گرفتن از كودكاني كه بدون ترس و همراه با علاقه در مدرسه و كلاس حضور دارند الگوهاي خوبي براي سرمشق‌گيري كودكان مبتلا به ترس از مدرسه هستند.
 قرارداد بستن و استفاده از پاداش يكي ديگر از روش‌هاي درماني ترس از مدرسه است. منظور اين است كه انتظاراتي كه والدين و معلم از كودك دارند با دادن پاداش تقويت شود. 
استفاد از پاداش به ازاي پيشرفت‌هاي كودك كمك موثري به از بين بردن سريع علائم مي‌كند و همچنين مصاحبه و كشف واقع‌بينانه علت ترس كودك كه ممكن است نشأت گرفته از اختلافات والدين و وابستگي به آنها يا بيان حكايت‌هاي غيرواقع‌بينانه در مورد زدن كودك در مدرسه و عوامل ديگري باشد بايد از سوي والدين و معلم يا پزشك مورد ارزيابي قرار گيرد و برحسب مورد براي اصلاح و درمان او اقدام شود. گروهي از پژوهشگران دارو درماني را نيز لازم تشخيص مي‌دهند كه در موارد شديد و زيرنظر پزشك متخصص بايد درمان صورت پذيرد

 • بازدید : 74 views
 • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اضطراب يكي از پديده هاي بزرگ قرن بيستم و بيست و يكم است بطوريكه اگر شدت يابد منجر به كاهش عملكرد فرد مي شود و به عنوان يك اختلال مطرح مي گردد. اين تحقيق كه بصورت مطالعه موردي روي يكي از سواد آموزان دوره مقدماتی روستای روح آباد شهرستان نیشابورتوسط اینجانب فریده حصاری آموزشیار این روستا صورت گرفته است  دقيقاً مرتبط با بحث اضطرب است. بطوريكه اين سواد آموز بنام زهرا که دارای سنی بالای ۲۵ سال بود این ویزگی را داشت . او در ۷ سالگی مثل بقیه بچه ها در مدرسه ثبت نام کرده و به  کلاس درس رفته اما به دلیل رفتار ی که معلم او با دانش آمو زان داشته ( کتک زدن بچه ها ) از مدرسه فرار می کرده هر چند که در مدت کمی که به کلاس رفته کتک نخورده ولی هر روز هراس از آن داشته که معلم اورا تنبیه کند لذا از مدزسه فرار می کرده  است . بعد از فرار او از مدرسه خانواده اش  اورا به مدرسه می بردند ولی او باز هم فرار می کرده است و از آن زمان هنوز هم ترس و هراس در او وجود دارد 
اصولا اظطراب و ترس در وجود هر انسانی نهفته است ولی زهرا  به دلیل خاطره بدی که از مدرسه دارد این اظطراب مانند هیولایی است که هر موقع صحبت از کلاس و درس و معلم می شود به سراغ او آمده و اورا آزار می دهد به طوریکه او کلا اعتماد به نفس خود را از دست داده و اصلا دوست ندارد در این باره چیزی بگوید و یا بشنود . به طوریکه زهرا می گفت اگر به کلاس آمدم از من سوال نکنی زيرا من نمي توانم جواب بدهم  من با مطالعه چندین کتاب و مشورت مشاوران و همکارانی که سالها دراین عرصه مشغول فعالیت بودند راههکارهایی را به خود فرد و خانواهاش پیشنهاد کردم که در ادامه این تحقیق می باشد .                                                                      
هدف از نوشتن این تحقیق این است که چرا  بعضی مواقع ا نسا نها کارهای را انجام می دهند که این چنین فرزندان مارا تحت تاثیر خود قرار داده و باعث از بین بردن اعتماد به نفس آنان و اظطراب در وجود آنان می  شود .تنبیه کاری است نامطلوب و مربیان تربیتی هرگز این شیوه را برای جلوگیری از رفتار نامطلوب و تنظیم مدیریت کلاس توصیه نمی کنند. اگرچه تجربه عمومی نشانگر آثار کوتاه مدت آن است اما متخصصان امر نگران آثار جانبی آن هستند. زیرا: تنبیه ممکن است بیش از حد تعمیم یابد و رفتار های دیگر سواد آموزان  را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ در صورت تکرار، اثر خود را از دست بدهد؛ و ایجاد احساس «درماندگی» و ناتوانی در سواد آموزان  نماید.     
                                                                                                                                   

اهداف پژوهش
هدف ا سا سي در اين پژوهش:

۱-    بررسي علل اضطراب در يكي از سواد آموزان دوره مقدماتی
۲-    راههاي كاهش اضطراب در اين دانش آموز
۳-    نقش آموزشیار در كاهش اضطراب
۴-    نوع برخورد خانواده نسبت به توانايي فرزندشان در ميزان اضطراب 
۵- نحوه رفتار مناسب با سواد آموزان

سوالات اقدام پژوهي
۱-   آيا والدين در ايجاد اضطراب از علم و سواد در مورد اين سواد آموز نقش دارند.
۲-   روشهاي پيشگيري از اضطراب علم و  سواد دراین سواد آموز كدامند؟
۳-   چه عواملي باعث اضطراب علم و  سواد دراین سواد آموز  شده است.
۴- چگونه می توان با سواد آموز رابطه برقرار کرد تا از اظطراب او کاسته شود ؟


گردآوري و تحليل اطلاعات براي تغيير و اقداما ت  پيشنهادي
پيشينه تحقيق
۱- معتمدنيا، ليلا (( بررسي علل اضطراب ))
در تحقيق خانم معتمدنيا آمده است علل و عوامل اضطراب بسيار مختلف و متفاوت است. اما آنها را به سه دسته اصلي تقسيم كرده است.
الف: عوامل فردي و شخصيتي دانش آموز: مانند اضطراب عمومي، پايين بودن اعتماد به نفس، هوش و تمركز و بويژه روشهاي نادرست مطالعه و انتظارات نادرست از خود.
ب) عوامل آموزشگاهي و اجتماعي: همچون انتظارات معلمان، رقابت سيستم آموزشي حاكم بر مدارس، نوع درس و مدرك گرايي
ج) عوامل خانوادگي: چون شيوه تربيتي والدين، انتظارات سطح بالاي والدين، جو عاطفي حاكم بر خانواده و ويژگيهاي شخصيتي والدين و طبقه اقتصادي و اجتماعي
۲- احمديان، عباس ((راههاي درمان اضطراب در نوجوانان))
۳-   دکتر پروین کدیور (روانشناسی تربیتی ) معلم برای اداره مطلوب کلاس به دو مهارت مهم احتیاج دارد، یکی برقراری ارتباط مؤثر و مثبت با دانش آموزان و دیگری، مدیریت کلاس.برای کمک به معلمان در ایجاد جوی آرام و مطلوب در کلاس، چهار راهبرد پیشنهاد می شود:
الف) پیشگیری از رفتار های نامطلوب دانش آموزان در کلاس.
زیرا پیشگیری بهتر و آسان تر از درمان است. برای این کار معلم باید مسائلی را که موجب قطع توجه و ارتباط آموزشی در کلاس می شود شناخته و آنها را خنثی نماید
ب)تأثیرانتظارات معلم ،تأثیر انتظارات معلم بر رفتار دانش آموزان طرحی است که پس از تحقیقات مشهور روزنتال و یاکوبسن (۱۹۶۸) ارائه شد و «پیشگویی خودکامبخش» یا «اثر پیگمالیون» نامیده شد. در این تحقیق به طور ساختگی طی یک آزمون  دانش آموزان به ظاهر با استعداد به صورت تصادفی مشخص شدند و به معلمان معرفی شدند. اگرچه این دانش آموزان حقیقتاً دارای چنین استعدادی نبودند اما در پایان سال، در مقایسه به دیگران از پیشرفت بالاتری برخوردار بودند. اگرچه این تحقیق مورد انتقادات گسترده ای قرار گرفت و دارای ضعف هایی بود اما مطالعات بعدی هم به این نتیجه کلی رسید که انتظارات معلم، غالباً عملکرد و رفتار دانش آموزان را در کلاس درس تحت تأثیر قرار می دهد.
ج)استفاده  از روش یادگیری مشارکتی در کلاس ، شیوه  مشارکتی در امر آموزش در مقابل روش سنتی و انفرادی قرار دارد و باید گفت که این شیوه ارتباط مطلوبی بین دانش آموزان پدید می آورد و آنها را برای یادگیری بهتر بر می انگیزاند و عزت نفس آنها را ارتقا می دهد. شیوه های یادگیری مشارکتی همگی در سه اصل مشترکند: آموزش فعالیت مشترک؛ آموزش فعالیت ها به صورت مشترک و گروهی؛ و تقویت عملکرد گروهی
 
د) فراهم کردن جوّ مثبت و مطلوب برای یادگیری و آموزش.
اين تحقيق به انواع روشهاي درمان اضطراب پرداخته است. از جمله تقويت مذهب، عادت به دعا، خواب و استراحت كافي، پرهيز از عوامل فشار، اصلاح محيط، توجه دادن به شرايط روز، و در مجموع به شرايط رواني و جسمي مضطرب پرداخته است.
تعريف واژه ها و اصطلاحات

تعريف ا ضطراب:
بي شك ،يافتن تعريفي جامع براي اضطراب دشوار است در واقع توافق اساسي بر سر تعريف است كه در رشته هاي مختلف به دشواري صورت مي گيرد.
روان شناسان تعريف جامعه شناسان و جامعه شناسان تعريف روان شناسان و روان پزشكان تعريف هيچكدام را جامع و مانع نمي دانند اما اضطراب كلمه اي مشتق از لغت لاتيني به معني سختي كشيدن است و در قرن ۱۷ براي تشريح سختي يا محنت بكار برده مي شود و در اواخر قرن ۱۸ دلالت بر نيرو، فشار، كوشش سختي مي كند كه متوجه افراد يا عضوي از اعضاء يا نيروي رواني مي شد.
ضطراب يك حالت عاطفي است كه در آن عامل مبهمي از ترس، ترس ناشي از پيش بيني حوادث نامطبوع وجود دارد و فيزيك ناراحتي دردناك ذهني ناشي از يك پيش بيني در مورد يك تهديد و يا يك ناخوشي در آينده است.
اضطراب احساس ناخوشايند و ناراحت كننده است كه با نشانه هاي جسمي حاكي از بيش فعالي دستگاه عصبي خودمختار، همراه باشد.

 
ماهيت ا ضطراب
اضطراب چيزي نيست چز دلهره اي مداوم و مزمن از چيزي كه شناخته شده و قابل تغيير نيست كه براي فرد پديد آمده و يا در حال پديد آمدن است. برخي روانشناسان اضطراب را عبارت از ترسي دانسته اند كه در اثر به خطر افتادن يكي از ارزشهاي مهم و اصيل در زندگي پديد مي آيد. مي گويند اين ترس موجب احساس دردي داخلي با ريشه اي عميق و اغلب ناشناخته و گاهي فراموش شده پديد مي آورد مبهم و آن تصور دردها، گاهي به صورت ناخودآگاه از آدمي سر مي زند و به گونه اي اغتشاش آميز در افراد تجلي مي كند. وضع به گونه اي است كه هم براي خود فرد و هم براي اطرافيان قابل تفسير نيست. برخي ماهيت آن را شكل تخيلي ترس يا بيم مبهم دانسته اند كه به صورت مزمن درآمده و موجب تغييرات واقعي در افراد مي شود. (كوير، كاري، زندگاني با اضطراب/ ترجمه دكتر ماشاء اله مديحي، نشر يا‌دآوران، ۱۳۷۰، ص ۸)
 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر
 • همه انسانها اضطراب را در زندگى خود تجربه می‌کنند و طبیعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعیتهاى تهدیدکننده و تنش‌زا مضطرب می‌شوند، اما احساس اضطراب شدید و مزمن در غیاب علت واضح، امرى غیرعادى است. 
 • اضطراب شامل احساس عدم اطمینان، درماندگى و برانگیختگى فیزیولوژیکى است. به‌طور کلى اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسى است که با یک یا چند حس جسمى مانند احساس خالى شدن سر دل، تنگى قفسه سینه، طپش قلب، تعریق، سردرد و غیره همراه است.بررسیها نشان می‌دهد که اضطراب در مردها، طبقات اقتصادى مرفه و جوانان کمتر است و در زنان، افراد کم‌درآمد و سالمندان بیشتر شایع می‌باشد

عتیقه زیرخاکی گنج