گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 122 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۱۱۰ فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش متن
پژوهش رشته حسابداری
ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )
۱    رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
۲    شرح وظایف تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
۳    معاون اداری مالی تعاون روستایی استان خراسان رضوی
۴    شرح وظایف
۵    شرح وظایف معاونت فنی اجرایی
۶    معاون بازرگانی
۷    شرح وظایف معاون بازرگانی
۸    حوزه مدیریت
۹    شرح وظایف حوزه مدیریت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چارت سازمانی ………………………………………………………………………………….. ۶

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها…………………………………………………… ۱۰

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی…………………………………………………… ۲۶

وظایف ذیحساب …………………………………………………………………………………. ۲۶

مستندات قانونی…………………………………………………………………………………… ۲۷

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها………………………………………………………………. ۲۸

تعاریف………………………………………………………………………………………………. ۲۹

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ………………………………………………… ۳۱

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری …………. ۳۲

مبنای نیمه تعهدی………………………………………………………………………………… ۳۷

مبنای تعهدی تعدیل شده………………………………………………………………………. ۳۹

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی …………………………………………………. ۴۰

مسیر بودجه ………………………………………………………………………………………. ۴۱

اصلاح بودجه …………………………………………………………………………………….. ۴۲

درخواست وجه ………………………………………………………………………………….. ۴۴

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی……….. ۴۷

سرفصلها  وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی……………………. ۵۰

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید………………. ۵۳

ذیحسابی و اداره کل امور مالی ……………………………………………………………. ۵۴

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای …. ۵۷

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای …………………………… ۶۰

بستن حسابها در پایان سال …………………………………………………………………. ۶۸

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع … ……………………………….. ۷۹

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع …………………………………………. ۸۰

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه …  ………………………… 83

مدیریت حوزه ریاست …………………………………………………………………………. ۸۶

مدیریت امور برنامه و بودجه ………………………………………………………………. ۸۶

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی …………………………………………………. ۸۷

گروه نوسازی و تحول اداری ………………………………………………………………. ۸۸

مدیریت امور اداری ……………………………………………………………………………. ۹۰

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ………………………………………………………………. ۹۱

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ……………………………………….. ۹۴

بستن حسابها در پایان دوره مالی ………………………………………………………… ۱۰۰

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران …………………………………………… ۱۰۶

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ………………………………….. ۱۰۶

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار…………………………………………………… ۱۰۶

مانده وجوه مصرف نشده …………………………………………………………………… ۱۰۹

انواع تضمین برای معاملات دولتی…………………………………………………………. ۱۰۹

انواع ضمانتنامه های معتبر…………………………………………………………………… ۱۱۱

قوانین ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه …………………………………………………… ۱۱۱

مراحل بودجه …………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای …………………………………………………. ۱۱۳

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی ……………………………. ۱۱۴

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت………………… ۱۱۶


عتیقه زیرخاکی گنج