گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 107 views
  • بدون نظر

کتاب الکترونیکی اعتیاد و معتاد

دوستان عزیز، به نظر دکتر کلمن بشر  برای زندگی در طبيعت آفريده شده و پيشرفت های او در راه زندگی ماشينی بسيار فراتر از توان طبيعي وی بوده و لذا در رويا رويي با مشکلات قرن بيستم در مقايسه با زندگی در طبيعت بايستی سازش بيشتری با محيط زيست از خود نشان دهد که خود موجب کنش و فشار بيشتری بر او است. از اين رو برای تسکين خود به دنبال مواد مخدر و داروهای آرام بخش می رود علاوه بر اين نويسنده در بيان علل و عوامل اعتياد به تشريح نقش ارتباطات سريع بين المللی در جا به جايط فرهنگ مصرف مواد مخدر پرداخته و نيز صنايع توليدي و تبليغاتی مواد و داروهای مخدر منافع اقتصادی دولتهاييکه بخش مهمی از درآمد خود را از ماليات بر مواد مخدر تأمين می کنند و وسوسه های مالی برخی از مقامات دولتی و ارتباط آنها با صنايع مزبور را در اشاعه اعتياد سهيم مي داند نويسنده قانون گذاريهای غير منطقی و مقطعی را که با ايجاد محدوديت برای مواد مخدر کم ضرر که موجب جايگزينی آن با مواد زيان بار تر مي گردد و با همسان نمودن مواد مخدر کم ضرری چون کانابيس با مواد اعتياد آور مضری چون هروئين سبب تضعيف حرمت قانون مي گردد مورد انتقاد قرار می دهد.

دستورالعمل های کنترل و پايش همه گيري دخانيات:

مترجمان:دکتر محمدخواجه دلويي ودکترمرضيه مولوی نجومی.(سازمان جهانی بهداشت ژئو)

سخن ناشر: گفته شده است اگر دخانيات در آزمايشگاهها اختراع می شد و تمام اطلاعات امروزی در دست بود هيچ دولتی اجازه فروش آن را نمی داد ولی متأسفانه خطرات بهداشتی و سلامت ان مدتها بعد از مصرف وسيع آن مشخص می شود بر اساس نتايج حاصل از مطالعات مصرف دخانيات عامل ۲/۶ از کل مرگ ها و بيماريها در جهان است و اين ميزان تا سال ۲۰۲۰به بيش از سه برابر يعنی ۹% خواهد رسيد .

آسيب های مربوط به مصرف دخانيات هم سلامتی و هم درآمد را شامل می شود و بسياری از کشورها را از منابع مورد نياز برای توسعه محروم مي سازد. مرگ زودرس قابل پيشگيري ميليون ها نفر از افراد آموزش ديده و مهارت يافته در سنين دارای حداکثر بازدهی يک ضايعه همگانی وفراتر از حدود ملی است کشور مانيز بطور جدی با اين مشکل مواجه است به نحوی که مصرف سالانه دخانيات حدود ۶۰۰۰ ميليارد ريال و با درنظر گرفتن عوارض ثانوی اين ميزان ۱۲۰۰۰ ميليارد ريال در سال برآورد شده است.


عتیقه زیرخاکی گنج