گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش ترجمه شده وشامل موارد زیر است:

شما مي توانيد معرفي كنيد به فرزندتان مفاهيم عمومي ضرب را در سن نسبتا جواني .نگاهي بيندازيد به مقاله من( معرفي ضرب)براي بعضي ايده ها  درباره اينكه چگونه اينكار را مي كند .اما موثر از امتحان عملي مناسب براي نوشتن رياضيات مي تواند باعث مشكلاتي براي بچه هاي زيادي شود .در اكثر مواردكتابهاي متني ضرب را به عنوان يك فرمول ارائه مي دهند كه بايد ياد گرفته شود،بدون توضيح كامل و مناسب به اين صورت كه چرا آن كار را مي كنند .ممكن است بچه ها مثالهايي را بفهمند و حتي بعضي از آن مسائل  را خودشان بصورت صحيح كار كنند (حل كنند)اما اگر آنها ندانند كه چرا تفكيك موفقيت آميز است ،احتمالا آنها آن را اشتباه به دست مي آورند شايد اشتباه بيش از يك خط،يا ضرب ده تايي و صد تايي را فراموش كنند 
اولا ،هر چند كه ايده ضرب ساده رادر مورد گرههاي قالي روي كف اتاق معرفي مي كنيم .اگر شما مي خواهيد ضرب ۴×۶را انجام دهيد ،براي نمونه ،شما مي توانيد آن را به صورت شكل زير ارائه دهيد.
فرض كنيد كه وجود دارد ۶ سانتي متر (يا اينچ اگر شما ترجيح مي دهيد مقياس مهم نيست)در امتداد سر ،و ۴ سانتي متر پايين تر از طرفين .كلا ،چيزي كه مي تواند شمرده شود،يا چك شودبا يك ضرب خطي ،۲۴ است.همچنين آن ساده است براي ضرب در ۱۰ يا بوسيله مضاربي از ۱۰  .دوباره،اگر فرزند شما آشنا به اين روش انجام نبود ،هيچ چيز بيشتر ي در مورد اين موضوع ادامه ندهيدتا وقتيكه او آشنا نيست.او بايد قادر باشد براي خودش كه ببيند چگونه ضرب در ۱۰ صورت مي گيرد و همچنين ضرب در ۱۰۰،و يك فهم خوب از ارزش مكان دارد.قبل از اينكه او بتواند بصورت كامل نوشتن ضرب را درك كند اگر در خط بالا ۶در ۴۰ سانتيمتر به جاي ۶×۴   وجود داشت ،بايد ۲۴۰ سانتيمتر مربع در كل بود .اگر ۶۰در ۴۰ بود ،بايد ۲۴۰۰ميشد ،قبل از انجام هر ضرب طولاني ،آن قاطع براي فهميدن درباره ارزش مكان است ،و چگو نگي ضرب و تقسيم ۱۰ ،بنابراين فرزند شما بايد مطمئن باشد كه مي تواند اين روش ها را بشناسد. 
اكنون ،چه اتفاقي مي افتد اگر شما بخواهيد ۶را در يك عدد بزرگتر مثل ۶۴ ضرب كنيد بعيد است كه شما بخواهيد ايجاد كنيد يك چارت را كه آنرا خيلي جلو ببرد .البته شما مي توانيد از يك ماشين حساب استفاده كنيد .اگر آن انتخاب سريع فرزند شماست آن را تشويق كنيد .امابه او پيشنهاد كنيد كه چگونه انجام دادن آن را روي كاغذ بصورت خوبي نشان دهد.اگرروشهايي كه لذت بخش هستند براي عمل ضرب به او معرفي شده اند،احتمالا او بخواهد بداند كه چگونه او مي تواند اعداد بزرگتر را ضرب كند بدون ماشين حساب.بنابراين دياگرام ديگري بكشيد ،نسبت به تقسيم بندي به همه مربعات كوچك اينجا يك مربع مستطيل ساده باشد .
فرض كنيد كه طول ۶۴سانتي متر است براي بچه أي كه تنها ضرب ساده را انجام داده است ،اين مي تواند نسبتا تشويش آور به نظر برسد .اما سوال كنيد از فرزندتان كه چگونه ممكن است شما مربع مستطيل را به دو بخش قابل شمارش تقسيم كنيد .براي نمونه ،او ممكن است پيشنهاد كند علامت گذاري كنيد طول را به صورت ده تايي ،بنابراين شما خواهيد داشت ۶ قطعه از مربع مسطتيل هاي   6×۱۰ و يك مربع مستطيل ۶×۴در پايان اين يك روش عالي براي فهميدن جواب مي تواند باشد بيشتر احتمال داردكه يك بچه به ياد آورد چيزهايي شبيه اين كه خودش كشف كرده است.
يك مرتبه فرزند شماسعي كرده از روشهاي متعددي استفاده كند.(اگر او فكر نكرده است آن را براي خودش)شما چگونه مي توانيد آن را به دو مربع مستطيل تقسيم كنيد بكي ۶×۶۰و ديگري ۴×۶شبيه اين .
قسمت بزرگتر ،بخش زردرنگ   6×۶۰را ارائه مي دهدو قسمت كوچكتر ،بخش آبي در سمت راست ۴×۶را ارائه مي دهد.از آنجاكه  36 =6×۶است فرزند شماميداندكه ۶۰×۶است.همچنين او مي داند كه ۲۴  = 6 ×۴،اين اعداد را با يكديگر جمع كنيد شما مجموع ۳۸۴ را به دست مي آوريد.آن يك ايده خوب است براي چك كردن اين جواب ها بايك ماشين حساب ،براي اينكه مطمئن شويد كه شما هيچ اشتباهي نداشته ايد همچنين آن براي يك بچه جالب است كه ببيند او نتيجه درست را يافته است .اگر او اين چالش را دوست داشت ،مقدار بيشتري سعي كنيد،مشابه همين مسائل كه بتواند انجام دهدبوسيله جداسازي به دو مسئله ضرب ساده ،و سپس جمع كردن آنها با يكديگر.هنگامي كه فرزند شما آشنا است باحل اين گونه مسائل ،و ممكن است اين اتفاق بيفتددر نصف يك ساعت هنگامي كه او حوصله دارد براي تمركز روي ايده هاي جديد،يا ممكن است آن اتفاق بيفتد در بيش از چند هفته ياحتي چند ماه،بعد زمان آن است كه نشان دهيم چگونه او مي تواند به تفصيل بنويسد ضرب يك مسئله را روي كاغذ ،بصورت يك تند نويسي براي يك دياگرام و جمع تكرار شده                                                                            64    
                                                                                                                          6 ×
                                                                                                                       ـــــــــ
اولين چيزي كه بايد توضيح بدهيد اين است كه اول بايد ۶ را درعدد ۴ عدد ۶۴ ضرب كنيم كه عدد ۲۴را ميدهد.به همان آن انجام شد بااستفاده ازتكنيك دياگرام.
اگر فرزند شماهنوز با انتقال ده تايي هاآشنا نيست به سادگي ۲۴ رازير آن بنويسيد:      64 
                                                                                                                            6 ×  
                                                                                                                         ـــــــــ  
                                                                                                                           24   
اكنون توضيح دهيد كه همچنين ۶ بايد ضرب شود در قسمت ۶۰ عدد۶۴٫نگوييد ضرب در ۶ زيرا تعداد زيادي از بچه ها در آن گيج مي شوند .۶ ارائه شده در عدد ۶۴ ،عدد ۶ نيست ،اما عدد ۶۰ ناميده مي شود .وقتيكه ما ۶ در عدد ۶۰ ضرب كنيم ،۳۶۰را بدست مي آوريم بنابراين عدد ۳۶۰ را در پايين ۲۴ قرار دهيد.

سپس ۲۴ را با ۳۶۰ جمع كنيد به هر روشي كه فرزند شما دوست داردجمع كند ،و جواب شما ۳۸۴بدست خواهدآمد
اگر فرزند شما با حمل واحدها گيج مي شود و جمع نسبتا پيچيده است ،شما مي توانيد آنرا توضيح دهيد وقتيكه شما ضرب مي كنيد ۶رادر ۴و۲۴ به دست مي آيد ،شما معمولا فقط عدد ۴ را پايين مي نويسيد،به صورتيكه آن بخش واحدهاي جواب است ،و به خاطر بياوريد كه يك ۲۰ واحد اضافي منتظر وجود دارد.اين اغلب به صورت يك ۲كوچك زير ستون ده تايي ها نوشته مي شود 

عتیقه زیرخاکی گنج