گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 126 views
  • بدون نظر

مشاوره فردی:به منزله ی یک فعالیت تخصصی،وجود جوی مملو از درک و تفاهم بین فرد و مشاور                       
  توجه و اطمینان دادن به مراجع از لحاظ محرمانه بودن جلسه از سوی مشاور                       

مشاوره گروهی:(مقدمات راهنمایی و مشاوره دکترمنوچهروکیلیان)تلاش اندیشمندانه برایتغییرافکار،احساسات و رفتارهای افراد دارای هدف مشترک،کنش متقابل ودارای احساس عاطفی نسبت به یکدیگر در یک زمان و یک مکان

  • بازدید : 124 views
  • بدون نظر

 کتاب الکترونیکی نظارت برکار افراد


دوست عزیز، تقريباً هر سازماني داراي يك سيستم مديريت عملكرد است كه از آن انتظار مي رود اهدافي مهم را در زمينه مديريت سرمايه انساني برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگيختن افراد در جهت عملكرد مطلوب، كمك به افراد در جهت گسترش مهارتهايشان، ايجاد فرهنگ عملكرد، تعيين اينكه چه كسي مستحق ارتقاء مي باشد، تصميم گيري درباره افرادي كه عملكرد ضعيفي دارند و كمك به اجراي استراتژي هاي كسب و كار.در این مقاله به بررسی نظارت بر کار افراد می سازیم.

شكي نيست كه سيستم مديريت عملكردي كـه بتواند به اين اهداف جامه عمل بپوشاند، مي تواند كمك مهمي به اثربخشي سازمان نمايد. اما اينكه چه چيزي يك سيستم مديريت عملكرد را به سيستمي كارآمد مبدل مي سازد، چندان روشن نيست.

عوامل مختلفي وجود دارد كه مي تواند اثربخشـي يك سيستم مديريت عملكرد را تحت الشعاع قرار دهد كه در مطالعات تجربي متعدد، بسياري از اين عوامل مورد بررسي قرار گرفته است. مثلاً تحقيقات قابل ملاحظه اي نشان مي دهدكه اگر بازخور مداوم ارائه شود، ارزيابي هايي مبتني بر رفتار صورت بگيرد و مميزين آموزش ديده به كار گرفته شوند، اثربخشي مديريت عملكرد، ارتقا مي يابد.

در عين حال شواهد موجود نشان مي دهد كه اگر سيستمهاي مديريت عملكرد به درستي اجرا نشـوند، پيامدهاي منفي قابل ملاحظه اي به دنبال خواهند داشت.


عتیقه زیرخاکی گنج