گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 64 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۸    کد محصول : ۹۲۷۵    حجم فایل : ۱۶۹۲ کیلوبایت   

در این مقاله به  بررسی مقایسه­ ای میزان افسردگی و تأثیر آن بر بهره­ وری شغلی مردان و زنان شاغل میپردازیم .

بهره­ وری شغلی امروزه یکی از نگرانیهای مهم مدیران و دست اندرکاران است همه ساله تعداد زیادی از کارمندان در کشورهای جهان

با پدیده­ای به نام افت بهره ­وری شغلی مواجه اند و علاوه بر افت شغلی بر آثار سوء اقتصادی در شکل ملی تأثیر ناگواری

بر سلامت روان مردم گذاشته و نگرانی نامطلوبی برای خانواده ها به دنبال داشته است.

افت راندمان کاری چیست؟

چگونه می توان افت راندمان کاری و عوامل بوجود آورنده آن را در کارمندان تشخیص داد؟

شما میتوانید با مطالعه مقاله به پاسخ سوالات طرح شده دست پیدا کنید .

 

 

 • بازدید : 96 views
 • بدون نظر

قیمت : ۵۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۶۶    کد محصول : ۹۲۹۹    حجم فایل : ۲۲۱ کیلوبایت   

با توجه به اینکه برای پیشگیری از ناراحتی های روانی بایستی عوامل وابسته به آن ناراحتی را شناسایی نمود و از آنجا که نتایج

 پژوهش های زیادی نشان می دهد که بسیاری از نارحتی های عاطفی و روانی فرزندان با کیفیت زناشویی مرتبط است . 

عوامل متعددی در ایجاد افسردگی نقش  ایفا می کنند که یکی از این عوامل خانواده می باشد . پژوهشها نشان می دهند با افزایش تعارض زناشویی ،

عزت نفس کودکان کاهش می یابد. کاهش سطح عزت نفس و احساس حقارتی که در پی دارد، در انواع افسردگی مشترک است .

لذا پژوهش حاضر در صدد بررسی ارتباط بین میزان رضایت زناشویی والدین و میزان افسردگی کودکان آنها است . 

 • بازدید : 173 views
 • بدون نظر

دانلود کمک پایان نامه ارتباط سبک های مقابله ای با هوش هیجانی در دانش آموزان رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیزقرار بگیره.

مقدمه 
بررسي ها نشان دا ده اند كه چنان چه نوجوان به راهبردهايمقابله اي كارآمد مجهز نباشد و توانايي كمي براي دركهيجان هاي خود و ديگران داشته باشد ، در برخورد با فشارها وبحران هاي دوران نوجواني توان كمتري خواهد داشت ومشكلات رفتاري بيشتري را به صورت پرخاشگري، افسردگي و اضطراب نشان خواهد داد (الگار ۱، آرلت ۲ و گراوز ۳، ۲۰۰۲ ؛ سياروچي ۶، دين ۷ و اندرس ون ۸ ، ترينداد ۴ و جانسون ۵.( ۲۰۰۲ ؛ ويندل ۹ و ويندل، ۱۹۹۶راهبردهايي كه فرد براي مقابله برمي گزيند، بخشي ازنيم رخ آسي بپذيري وي به شمار م يروند. ب هكاربردنراهبردهاي نامناسب در رويارويي با عوامل فشار زا مي تواندموجب افزايش مشكلات گردد ، در حال ي ك ه ب ه كار گيريراهبرد درست مقابله اي م ي تواند پيامدهاي سودمندي در پيداشته باشد (داعي پور، ۱۳۷۸ ). د ر همين راستا اندا ۱۰ ، جاويدي،۱۹۹۱ ) افزايش شمار ) جفورد ۱۱ ، كوموروسكي ۱۲ و يانزال ۱۳نوجواناني كه خودكشي م ي كنند، افسرده م ي شوند و يا بهسوءمصرف مواد روي م يآورند را ب هعنوان شواهدي ازفشارهاي روا ني فزاينده و ناكارآمد بودن راهبردهاي مقابله ايآنان در برخورد با اين فشارها مي دانند.
 • بازدید : 154 views
 • بدون نظر

دانلود پایان نامه با عنوان بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي به مانند افسردگي– اضطراب و كمرويي و ترتيب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : ۱۳۷

شرح محتوا

فهرست

عنوان صفحه 
چكيده ۱
فصل اول 
مقدمه ۳
بيان مساله ۵
اهميت و ضرورت تحقيق ۷
اهداف تحقيق ۸
فرضيه هاي تحقيق ۹
تعاريف نظري و عملياتي واژه ها و مفاهيم ۱۰
فصل دوم 
اختلالهاي اضطراب تعميم يافته و هراس ۱۳
تعريف اضطراب ، جنبه ها و جلوه هاي مختلف آن ۱۷
شيوه هاي بيان اضطراب ۲۲
اضطراب و اختلال حركتي ۳۱
طبقه بندي اختلال هاي اضطرابي ۳۸
اضطراب در كودك پس از اكتساب زبان ۴۴
اختلال هاي افسردگي و آشفتگي – افسردگي ۵۳
افسردگي هاي دوره اول كودكي ۶۲
افسردگي هاي ناشي از محروميت هاي جزيي و افسردگي مادرانه ۶۸
رفتار معادل افسردگي ۷۷
افسردگيهاي يك قطبي ۹۱
گستره ي افسردگي مهاد ۹۴
ديدگاه دوان تحليل گري ۱۰۰
فصل سوم 
جامعه مورد مطالعه ۱۱۹
روش نمونه گيري ۱۱۹
ابزار اندازه گيري تحقيق ۱۲۰

روش آماري مربوط به فرضيه ها ۱۲۲
فصل چهارم 
نمرات اضطراب آزمودنيها ۱۲۷
نمرات آزمودنيها از آزمون افسردگي ۱۲۹
فصل پنجم 
بحث و نتيجه گيري ۱۳۸
پيشنهادات ۱۴۰
محدوديت ها ۱۴۰
منابع ۱۴۱

چكيده

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي به مانند افسردگي– اضطراب و كمرويي و ترتيب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده عبارت است از مقايسه افسردگي و اضطراب و كمرويي – در بين فرزندان اول و آخر و رابطه آنها با ترتيب تولد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر است كه از بين ۸۵۰ نفر دانش آموز ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و آزمون بر روي آنها اجرا گرديده كه آزمونهاي مورد استفاده آزمون اضطراب و افسردگي و كمرويي است كه نتايج بدست آمده را با روش آماري ضريب همبستگي و t متغير مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم و نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه بين ترتيب تولد و افسردگي و اضطراب و كمرويي رابطه معني داري وجود دارد و تفاوت بين اين مقياس ها در فرزندان اول و آخر وجود دارد و سطح معني داري آن برابر ۰۵/۰ ≤ α است .

فصل اول

كليات تحقيق

مقدمه

اختلالات رفتاري ناپسند و خشم برانگيز ممكن است نخستين نشانه هاي درگيري نوجوانان با يك سلسله عاطفي باشند تند خويي ، پرخاشگري و امتناع از رفتن به مدرسه اغلب مدتها قبل از بر ملا شدن اضطراب نوجوان چهره خود را نشان مي دهند كه معمولاً اين اضطرابها ناشي از محيط خانه و بيرون است و گاه در اثر معلوليت هاي ناشناخته و جهاني و گاه از طريق ترتيب تولد و اهميت به فرزندان مي تواند باشد اضطراب و افسردگي و موارد ديگر زماني بروز مي كند تضادهاي ميان خواسته هاي دروني و محرك ها از يك سو و دنياي بيرون از سوي ديگر و يا ميان محركهاي دروني و وجدان شخص وجود داشته باشد كه هنگام غلبه اضطراب فرايندهاي رواني ويژه اي براي حمايت از فرد در برابر رفتار از كنترل خارج شده بكار مي افتد كه اينها مي تواند به ترتيب تولد و اينكه فرزندان اول و آخر و يا وسط كه تحت مراقبت و تربيت قرار مي گيرند رابطه داشته باشد و به نوعي كه فرزندان اول به علت خود كفايي و مستقل بودن و يا فرزندان وسط به علت فرا گرفتن تجربه هاي بزرگتر خود و فرزندان آخر به علت وابستگي شديد مورد توجه قرار گرفته اند و اينكه آيا اين فرزندان از لحاظ ويژگي شخصيتي مي توانند  با هم تفاوتداشته باشند كه روان شناس معروف قرن ۱۹ كه آدلر است در مورد ترتيب تولد و ويژگي هاي شخصيتي فرزندان نظرات گوناگوني دارد كه مي تواند در نوع شخصيت آن نقش داشته باشد و همين طور روابط والدين و برخورد با آنها هم مي تواند در گسترش و يا كمبود يك اختلال نقش بسزايي داشته باشد به اين صورت كه نوجوان بايد رفتارش هم كنترل شده باشد و هم آزاد تا بتواند از محيط هاي اضطراب آور – اجتماعي به خوبي گذر كند تا در آينده به فردي مضطرب و افسرده كمرو تبديل نشود كه ترتيب تولد مي تواند اين عوامل را كم يا زياد نشان مي دهد به طوري كه در تقسيم بندي آدلر نشان داده شده است كه فرزندان وسط به علت تجربه كسب كردن از فرزندان اول و محتاج نبودن به كسي و عدم وابستگي شديد مي توان گفت كه هم كم مضطرب هستند و كم رو هم نمي توانند باشند . ( سياسي – 1380 )…

 • بازدید : 159 views
 • بدون نظر
این فایل در ۷۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موضوع تحقیق حاضر با توجه به اهمیت بیماری روانی خصوصاً افسردگی در جوامع امروز انتخاب گردیده هدف اصلی مورد نظر در این مطالعه تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری (بک) در دختران دبیرستانی تعیین گردیده است.
نمونه انتخاب شده شامل ۶۰ نفر می باشد که به روش خوشه¬ای و تصادفی انتخاب گردیده است. در هر مقطع تحصیلی اول و دوم و سوم دبیرستان ۲۰ نفر انتخاب گردیده است. بعد از انتخاب گروهها تست افسردگی بک (فرم ۲۱ سوالی) در بین گروهها اجرا گردید بعد از جمع آوری داده های خام و تحلیل آماری نتایج به روش تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که بین میانگین افسردگی دانش آموزان بر اساس پایه تحصیلی آنها رابطه معناداری مشاهده نگردیده است.
بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ خردی در مقابل آن مصونیت ندارد و این خطری است که مرتباً بشر را تهدید می کند. شاید کمتر کسی که در طول زندگی خود لحظاتی نگرانی و افسردگی را احساس نکرده باشد.
فراموش کردن جزء روانی بهداشت و سایر جنبه های رفتاری بیماری و اساسی ترین خطای موجود در نظام بهداشتی محسوب می شود  . بعضی آمارها نشان می دهد که حدود ۳۰ درصد از مردم در طول حیات خود به افسردگی مبتلا می شوند. 
افکار خودکشی در همه سنین دیده می شود و بیشترین میزان آن هنگامی است که با یک اختلال افسردگی شدید همراه باشد. خطر خودکشی که علت ۱۲ درصد مرگ ومیرها در دوره نوجوانی است در نوجوانان مبتلا به اختلالات افسردگی بالاست.
در دانش آموزانی که دچار تعارض و عدم امنیت روانی هستند به ناچار بخشی از نیروی فکری خود را صرف حل مسایلی خواهند کرد که باعث خستگی آنان شده و لذا دامنه توجه و دقت فرد افت کرده وتوجهی به مسائل کلان نخواهند کرد که در نهایت به افت تحصیلی می شود و این چرخه سبب افت تحصیلی وعدم امنیت روانی خواهد شد. دانش آموزان بعنوان نسل آینده ساز یکی از سرمایه های بنیادی جوامع محسوب می شوند که توجه به بهداشت روانی آنان از اهمیت زیادی برخوردار است.(حمید رضا رصافیانی)
در این پژوهش به بررسی میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهر تهران می پردازیم. تا آماری دقیق از شیوع علائم افسردگی در مقاطع ذکر شده و بررسی عوامل مؤثر در ایجاد آن می باشد بدست آوریم. امید است تا مسائل و مشکلات مختلفی را که دانش آموزان را به سوی افسردگی سوق می دهد شناسایی کرده و بتوانیم با توسل به راه حلهای مناسب با آنها مقابله کنیم . همچنین تعیین میزان شیوع افسردگی در یک جامعه می تواند به عنوان حداقل یکی از فاکتورهای روانی آن جامعه بکار آید.
بنابراین لزوم تحقیقاتی در رابطه با افسردگی که می تواند به تشخیص و ارتقاء اطلاعات عمومی از بیماری گردد، ضروری به نظر می گردد.

ضرورت انجام تحقیق:
افسردگی بیماری جدی است که هر سال ۵/۱ میلیون آمریکایی را مبتلا می کند و موجب می شود که نه تنها خود آنها، بلکه خانواده و دوستان آنها نیز رنج ببرند. خبر خوب اینکه افسردگی نیز مانند سایر بیماریها قابل درمان است، با این حال بیشتر افراد افسرده (نزدیک به ۳/۲ آنها) متوجه بیماری خود نمی شوند و در نتیجه درمان مورد نیاز را دریافت نمی کنند. اکثر مردم نیز افسردگی را یک بیماری نمی دانندبلکه آن را ضعف یا نقص شخصیتی می پندارند . (انجمن پزشکی امریکا). افراد افسرده و خانواده هایشان نیاز دارند و مایلند در مورد عوامل بروز افسردگی اطلاعاتی بدست آوردند.
وجود چنین تحقیقاتی ضرورت بررسی بیشتر اختلالات روانی ناشی از افسردگی را در دانش آموزان توجیه می نماید. چرا که این مطالعات تا روشن تر نمودن مسائل، رهنمودهای لازم برای برنامه ریزی آتی را در اختیار مسئولین قرار خواهد داد. به علاوه اینگونه تحقیقات، زمینه مناسبی برای مطالعات بعدی تلقی شده و افراد علاقمند را قادر خواهد ساخت تا از نتایج بدست آمده استفاده نموده و در صورت لزوم به انجام پژوهش های مشابه بپردازند. بنابراین نتایج این تحقیق در راستای تکمیل مطالعات پیشین ضمن آشکار نمودن میزان افسردگی در دختران مقطع دبیرستان، اطلاعات لازم را در اختیار برنامه ریزان قرار خواهد داد که متناسب با نتایج حاصله اقدامات مورد نیاز را نیز به عمل بیاورند.
علاوه بر این علاقمندان به مسائل تعلیم وتربیت نیز می توانند از این مطالب سود برده و در صورت تمایل چنین مطالعاتی را دنبال نمایند.

اهداف تحقیق:
هدف کلی: 
این تحقیق به بررسی میزان افسردگی در دختران دبیرستان منطقه ۱۵ شهر تهران پرداخته است. بنابراین بررسی و مقایسه افسردگی این ۳ مقطع در رابطه با میزان شیوع افسردگی ، کلی ترین هدف تحقیق محسوب می گردد. به عبارت دیگر، تحقیق حاضر ضمن آشکار نمودن چگونگی میزان افسردگی ۳ گروه مذکور، آنها را با یکدیگر مقایسه می کند با توجه به مطالب فوق دستیابی به دانش و بینش جدیدی که از طریق بررسی این موضوع حاصل می گردد از مهمترین اهداف تحقیق حاضر به شمار می رود.
هدف جزیی:
تعیین میزان افسردگی در دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلی دبیرستان شهر تهران

بیان فرضیه:
بررسی میزان افسردگی دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلی دبیرستان بر اساس پایه تحصیلی 


متغیرها:
متغیر مستقل:
در این پژوهش متغیر مستقل مقطع تحصیلی دانش آموزان دختر می باشد.
متغیر وابسته:
در این پژوهش متغیر وابسته افسردگی می باشد.
واژه های کلیدی:
میزان: به وسیله این میزان وفور کلیه موارد بیماری (جدید و قدیم) اندازه گیری می شود. 
تعریف نظری افسردگی: حالت روانی که با احساس غمگینی، تنهایی، ناامیدی، ضعف عزت نفس و تقبیح خود شخص است، علائم همراه مشتمل¬اند بر کندی روانی – حرکتی یا گاهی تهییج، کناره گیری از تماس میان فردی و نشانه های نباتی از قبیل بی خوابی و بی اشتهایی ، این اصطلاح به چنین خلقی یا به اختلال خلقی اشاره دارد.
تعریف عملیات افسردگی: در این پژوهش بر اساس نمره تست (بک)(۲۱ سوال) درجات مختلف افسردگی تعیین میگردد.
دانش آموز دختر مقطع دبیرستان: دانش آموز دختری که در دوره دبیرستان مقاطع اول و دوم و سوم ، در یکی از مراکز آموزشی شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۶ مشغول به تحصیل می باشد.
 • بازدید : 133 views
 • بدون نظر
این فایل در ۷۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زن ، پرده نشين سالهاي نه چندان دور ، امروز چنان جايگاه خود را يافته كه چون ستوني از 

اجتماع ، نه قابل انكار است نه مي توان توانايي ها ، افكار، ايده ها وحتي غصه ها و دغدغه 

هايش را ناديده گرفت.

زن ، انساني كه براي انواع خصوصياتش ، قابي ساخته شده در خور و نقش به نقش هايي كه 

فقط از او ساخته است ؛ مادر، خواهر، همسر و در يك كلام ، مكمل مرد.

زن امروز، خواه خانه دار، خواه شاغل باشد، از آنچه بر عهده دارد ، نكاسته و با صرف 

انرژي بيشتري و چشم پوشي از بسياري از حقوق طبيعي و ذاتي اش ، وظايفش را به شايسته 

ترين وجه ، انجام مي دهد. اما ، همين ستون بي بديل خانه و جامعه ، پيوسته در معرض 

عواملي قرار مي گيرد كه روز به روز بر دلهره ها و اضطرابش مي افزايد و سهم او از اين 

همه نگراني و دلشوره هاي دايمي ، آثار و نتايج بعضاْ جبران ناپذير استرس هايي است كه بر 

روح لطيف و دل بي آلايش او ، پنجه مي كشد.
خانواده اصلي ترين و اساسي ترين ركن شكل گيري جامعه مي تواند نقش مهمي در رشد و 

پيشرفت توانائيها و استعدادهاي اعضاي خود داشته باشد ، و يكي از مهمترين اعضاي خانواده 

زن است كه مي تواند نقش موثري در تعالي خانواده داشته باشد. در طي نيم قرن اخير نقش زن 

در خانواده دچار تحولاتي شده كه در نتيجه ورود زنان به بازار كار است.

افسردگي يكي از مهمترين اختلالات رواني است كه امروزه در جوامع مختلف مشاهده مي شود 

و در اين راستا زنان بيشتر از مردان درگير هستند.

شناخت عوامل موثر در افسردگي زنان ، به ما كمك مي كند كه در حل اين مسائل و به حد اقل 

رساندن آن ها گام هاي موثرتري برداريم.

به عبارت ديگر با توجه به اينكه اشتغال فرصت رشد اجتماعي و فرهنگي زنان را مهيا كرده

وبه طور مستقيم بر بهداشت رواني آن ها تاثير مي گذارد ، پژوهشگر قصد دارد تاثير اشتغال 

را بر ميزان افسردگي در زنان مورد سنجش و بررسي قرار دهد.ضرورت و اهميت تحقيق

بسياري از جامعه شناسان و روانشناسان ، از جمله لاز اروس و كوسيك ۱۹۹۶ عقيده دارند كه 

ريشه بسياري از انحراف هاي شخصيتي مانند : وسواس ، و… را بايد در پرورش نخستين 

خانوادگي فرد جست و جو كرد. 

۳

همچنين نتايج تحقيق صالحي (۱۳۷۶) نشان داد كه ۷۲ درصد نوجوانان بزهكار كانون ها 

بازپروري داراي خانواده هاي از هم گسيخته بوده اند. نكته مهم در نتايج اين تحقيق آن است 

كه بيشترين تاثير منفي عدم تفاهم در زندگي زوجين متوجه فرزندان است و فرزندان اولين

قربانيان طلاق هستند.

در اين ميان ، زن به عنوان پايه اساسي در تشكيل خانواده ، نقش اساسي در انسجام و دوام

كانون خانواده و همچنين نقش مهمي در پرورش و رشد شخصيت فرزندان و آينده سازان 

جامعه دارد.

با توجه به اينكه زنان تقريباْ نيمي از جمعيت جامعه ما را تشكيل مي دهند و فعاليت و تلاش آن 

ها ، چه رشد و تعالي جامعه در گرو سعادت و بهداشت رواني خانواده است.اهداف تحقيق 

عمده ترين اهدافي كه تا كنون براي تحقيقات و مطالعات مختلفي كه پيرامون موضوع خانواده 

صورت گرفته است ، مشخص نمودن و ضرورت و اهميت نقش خانواده در جوامع مختلف 

در جهت رشد و پيشرفت و اعتلاي اهداف آرماني آن جامعه بوده است.

به عبارت ديگر محققان مختلف از ابعاد مختلف جامعه شناسي ، مردم شناسي ، روان شناسي و 

غيره سعي نموده اند. تا با ارائه راهكارهاي جديد زمينه هاي تداوم و انسجام بيش از پيش 

خانواده را مهيا سازند ، زيرا امروزه دريافته اند كه تنها در سايه امنيت و آرامش خانواده است

۴

كه مي توان فرزنداني سالم و پويا تربيت كرد و از آنجا كه زن در خانواده نقش مهمي در 

انسجام و شكل گيري شخصيت افراد خانواده دارد و زماني مي تواند نقش خود را كامل تر 

انجام دهد كه داراي بهداشت و سلامت رواني بيشتر باشد.

لذا افسردگي و اضطراب زنان موضوع مورد مطالعه اين تحقيق قرار گرفته است و هدف از 

اجراي اين تحقيق پي بردن به اين نكته است كه كدام گروه از زنان بيشتر دچار افسردگي     

مي شوند؟ آنهايي كه خانه دارند يا آنهايي كه در محيط هاي اجتماعي مشغول كارند ، تا به اين

وسيله عوامل افسردگي را در آن گروه شناسايي شود و سعي در اجراي روشهايي را داشت

تا اين طريق تغييراتي در نظام خانواده ايجاد شود.فرضيه هاي تحقيق

۱) بين ميزان افسردگي در زنان متاهل خانه دار و شاغل تفاوت وجود دارد.

۲) بين ميزان افسردگي در زنان متاهل خانه دار و شاغل تفاوت وجود ندارد.
تعريف عملياتي واژه ها و متغيرها

افسردگي : افسردگي وضع و حالت رواني ناخوشايندي است كه با علائمي مانند : حزن و 

اندوه. احساس تنهايي ، دلزدگي ، خستگي پذيري ، نا اميدي ، كاهش حس احترام به خود و 


۵

سرزنش و تحقير خود مشخص مي گردد و در واقع نوعي اختلال است كه شامل تغييراتي در 

رفتار مي شود و نوعي عدم تعادل شيميايي در بدن مي باشد. در اين تحقيق افسردگي افراد از 

طريق نمره اي كه از تست افسردگي بك به دست مي آورند بررسي مي شود. 

زنان شاغل :كليه زناني كه در سازمان مورد نظر ( خبر گزاري كتاب ،(ايبنا) ) مشغول خدمت 

هستند و طبق قانون استخدام ( رسمي و حق و تحريري ) از بودجه عمومي دولت حقوق 

دريافت مي كنند. 

زنان خانه دار : كليه زناني كه در هيچ سازمان دولتي و يا غير دولتي مشغول به كار نيستيد

و هيچگونه فعاليت رسمي و يا غير رسمي كه در عرف و كاربدان اطلاق شود ندارند و در 

عرف خانه دار محسوب مي شوند. 
 • بازدید : 137 views
 • بدون نظر

خرید ودانلود فایل تحقیق تاثیرات ورزش کوهنوردی بر روی بدن زنان-دانملود رایگان تحقیق تاثیرات ورزش کوهنوردی بر روی بدن زنان-دانلود رایگان مقاله تاثیرات ورزش کوهنوردی بر روی بدن زنان-تحقیق تایرات ورزش کوهنوردی بر روی بدن زنان

این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وکاملا این ورزش توضیح داده شده است.
کوهنوردی برخلاف بسیاری از رشته های ورزشی دارای طیف و تنوع وسیعی می باشد؛ از کوهپیمایی ساده روزهای تعطیل تا هیمالیانوردی و درگیری با سنگ و یخ، که بر اساس نوع فعالیت کوهنوردی تاثیرات فیزیولوژیک و جسمی و روانی این ورزش بر افراد می تواند بسیار متنوع باشد
در پزشکی کوهستان آنچه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد تاثیر ارتفاع و فعالیت شدید در ارتفاعات بالا بر جسم و روان افراد می باشد که این تاثیرات در زنان با توجه به ویژگیهای خاص آنها بررسی می گردد

بطور کلی زنان ۵/۶۵ درصد قدرت بدنی مردان را دارا هستند. این میزان در اندام فوقانی ۵۰ درصد و در اندام تحتانی ۶۰ تا ۷۰ درصد می باشد. اگر قدرت بدنی را براساس توده خالص بدنی (بدون احتساب چربی بدن) بسنجیم زنان در اندام تحتانی گاه حتی کمی قوی تر از مردان نیز می باشند. با بررسی نوع فیبرهای عضلانی زنان و مردان بیشتر بودن استقامت عضلانی زنان توجیه پذیر خواهد بود به طوری که عضلات زنان نسبت به خستگی مقاوم تر بوده و باعث بهتر شدن عملکرد زنان نسبت به مردان مثلا در دویدن در مسافتهای بالای ۴۲ کیلومتر می شود.

برخی تحقیقات بیانگر بالاتر بودن اشباع اکسیژنی خون زنان در ارتفاعات بالا نسبت به مردان در همان ارتفاع بوده است که این تفاوت بویژه در دوره قبل از یائسگی باعث بروز کمتر بیماری مزمن ارتفاع در زنان می شود. همچنین در مطالعه ای در دماوند ، میزان بروز بیماری حاد ارتفاع در زنان کوهنورد بسیار کمتر از مردان بوده است(برخلاف هیمالیا) که می تواند به دلیل آمادگی جسمی بیشتر زنان کوهنورد قبل از اقدام به صعود دماوند باشد. موارد فوق می تواند بیانگر توانمندی جسمی زنان در پرداختن به رشته ورزشی کوهنوردی باشد.

درحدود ۲۵ تا ۳۰ درصد وزن زنان را چربی تشکیل می دهد در حالی که این میزان در مردان ۱۰ تا ۱۴ درصد است. با توجه به فیزیولوژی بدن زنان و خونریزی های طبیعی ماهیانه، شیوع کم خونی ناشی از فقر آهن در زنان بسیار زیاد می باشد و نیز تغییرات هورمونی ماهیانه در زنان باعث افت توان روحی اغلب زنان در برخی روزها می شود. همچنین تاثیرات ارتفاع و کاهش اکسیژن بر زنان در دوران بارداری حائز اهمیت می باشد. مواردی که ذکر گردید می توانند جزو محدود کننده های فعالیت زنان در رشته کوهنوردی باشند.

علی رغم تاثیر کوهنوردی سنگین همانند دیگر رشته های ورزشی، در تغییرات هورمونی و ایجاد بی نظمی در دوره های ماهیانه زنان، این امر نمی تواند مانع توصیه این ورزش مفید و مفرح به زنان و دختران شود.
بدیهی است بحث و بررسی جامع موضوعات مطرح شده و نیز دیگر مسائل مربوط به زنان در کوهنوردی فرصت و مقالی بیشتر می طلبد.

آبان ۱۳۸۶ – پزشکی کوهستان و زنان

برخی تحقیقات بیانگر بالاتر بودن اشباع اکسیژنی خون زنان در ارتفاعات بالا نسبت به مردان در همان ارتفاع بوده است که این تفاوت بویژه در دوره قبل از یائسگی باعث بروز کمتر بیماری مزمن ارتفاع در زنان می شود. همچنین در مطالعه ای در دماوند ، میزان بروز بیماری حاد ارتفاع در زنان کوهنورد بسیار کمتر از مردان بوده است(برخلاف هیمالیا) که می تواند به دلیل آمادگی جسمی بیشتر زنان کوهنورد قبل از اقدام به صعود دماوند باشد. موارد فوق می تواند بیانگر توانمندی جسمی زنان در پرداختن به رشته ورزشی کوهنوردی باشد.


 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد بررسی و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

برخی از عناوین موجود در این مقاله : 

۱-اختلالات خلقی

۲-افسردگی

۳- اپیدمیولوژی افسردگی

و بسیاری موارد دیگر

امیدوارم از این مقاله لذت ببرید

مقدمه

اختلالات خلق دربرگیرنده گروه بزرگی از اختلالات روانی هستند که حالات خلقی پاتولوژیک
( خلق بالاتر و پایین تر از حد طبیعی)، اعمال نباتی وابسته به آنها و دیگر اختلالات روان حرکتی تصویر بالینی اصلی آنها را تشکیل می دهد. در این بین انواع افسردگی اختلالات خلق، خصوصا افسردگی اساسی، گروه بزرگی را شامل می شوند که ممکن است به صورت اپیزودهای منفرد و یا اپیزودهای راجعه متظاهر شوند. بیمارانی که خلقافسرده دارند با کاهش انرژی و علاقه به کار، اشکال در تمرکز، بی اشتهایی، احساس بی ارزشی یا گناه و افکار مرگ و خودکشی مواجه می شوند که این امر باعث اضمحلال بخش عمده ای از قوای فکری و نیروی کارآمد جامعه 

می گردد. بررسی دانش آموزان به لحاظ اهمیت آن از نظر بنیادی و کاربردی مورد توجه بسیاری از روانشناسان، مشاوران و علمای تعلیم و تربیت و متخصصان بهداشت روانی و سایرافرادی که به نحوی با دانش آموزان سروکار دارند قرار گرفته است. با توجه به اینکه وضعیت روحی- روانی دانش آموزان امر مهمی در وضعیت تحصیلی آنان به شمار می آید به غایت یافته های این تحقیق می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات وابسته به تحصیل درمراکز آموزشی واقع گردد.

 

 • بازدید : 146 views
 • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

 این پژوهش براساس مطالعات متعددی که رابطه موسیقی، اضطراب و افسردگی را مورد تایید قرار داده است ترتیب داده شده و هدف آن بررسی تاثیر تمرینات موسیقی بر میزان اضطراب و افسردگی هنرمندانی است که با آلات موسیقی کار می کنند. 
 در این تحقیق سعی کامل به عمل آمده که شخصیت والا و ارزشمند موسیقی دانان و هنر با ارزش موسیقی در جامعه بهتر از پیش روشن گردد و همچنین به بررسی کمبودها و نیازهایی که در جامعه هنرمندان می باشد و با آنان مواجه هستند و کمتر مورد توجه کسی قرار گرفته است، بپردازد. در کنار این بررسی میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی و افراد عادی مورد مقایسه قرار گرفته است. 
 در این تحقیق به منظور صحت و سقم فرضیه و اجرای روشهای آماری مربوط به ۲۰ نفر از نوازندگان موسیقی و ۲۰ نفر از افراد عادی شرکت داشتند. 
 بشر همواره از موسیقی برای ابراز و بیان افکار و احساسات خود استفاده کرده است. ریتم نخستین رکن موسیقی، قبل از تکلم، وسیله آرامش و نیایش آنها بوده است. بشر اولیه آواها و حرکات موزون و مراسم و پایکوبیها بر ترسها، غمها و شادیها، آمال و آلام خویش می بخشیده و احساسات خود را جاری می ساخته است، آنگاه که می هراسید در طنین آواگریهای جمعی خود از بی قراریها می کاهید. و در قدرت شادمانی با ریتم به پایکوبی و تحریک می رسید و هنگامی که اندوهگین بود به شک و آهی موزون دل را تسکین می بخشید و امواج خون را تعدیل و در هنگام ابهام و شدت نیاز، تنهای آهنگی داشت و در غرور و نوحه سرایی می پرداخت. (خالقی، ۱۳۶۹ ، ص ۱۴) 
امروز سخن از تاثیر و فوائد موسیقی در مراحل مختلف رشد و زندگی از دوره جنینی تا سالمندی بوده و سخن از تاثیر ارتعاشات موزون، در رشد گیاهان و جانوران است، و این همه تلاش و علاقه تاریخی بشر به موسیقی و مواهب روحی آن نمایشگر گرایش باطنی آدمی به نظم، هماهنگی و زیبایی ذاتی آن است. 
 موسیقی همیشه در زندگی، حزن و همدردی، بی قراری و شیدایی داشته است. و این موضوع در تاریخ و تمدن بسیاری از ملل از جمله کشور متمدن و کهنسال ایران به چشم می خورد. (زاده محمدی، ۱۳۷۱ ، ص ۵۳) 
موسیقی کشف افتهای ناپیدا، پیدایی راهای نو، و جدید ذهنی و عوامل معنوی برای فرا رفتن از این هنر شگفت انگیز، در همۀ اعصار، همواره در فراسوی قوانین حاکم و دستورات اجتماعی به حیات آشکار و فراگیر خود ادامه و در نهایت حتی اخلاق و سیاست را به تبعیت از خویش فراخوانده است.
گسترده و عمق موسیقی اصیل، انسانی، ناب، و معنوی تا بدان جاست که حتی تعصبی ترین صاحبان امور در ادوار گوناگون تاریخی را به سوی یافتن خویش طلبیده است، و اصولاً این امتیاز از خصایص جونهرۀ هنر است و موسیقی بعنوان طلایه دار هنرها توانسته است در بحرانی ترین مقاطع ممکن، همچنان حضور خود را به انحناء مختلف از حاشیه به سوی متن جامعه حرکت دهد و سرانجام به تصرف دلخواه اذهان روشن بپردازد، و اگر به تعریفی از تازه تر، توازن، تعادل حیات طبیعت و انسان را پاره ای از مأخذهای موسیقی بدانیم، باید اقرار کنیم که موسیقی در درون خود ماذوات کائنات است و گریزی از آن نیست.
بدین سبب باید اهل موسیقی کاشفان جوهرۀ زندگی نامید. در همین رابطه می توان گفت که نخستین اشارات صوتی و آواها که سرانجام به تجسد «کلمه» رسیده در زمان خود به مثابه علائم اختصاری ارتباط و بیان خواسته ها خلق شده بودند، چنانکه می توان امروزه بنابر تحقیقات علمی، موسیقی را زبان حال اشیاء دانست، از ضزبات نبض سنگ کوارتز تا تنفس خاموش مرجانها در اعماق دریاها و رقص لاادری با دو برگ . (همان منبع، ص ۱۱۵).
موسیقی یکی از اعجاب انگیزترین پدیده های جهان افرینش است. موسیقی که بیان توانر اصوات است و در جهان مادی راه گریزی را به پهن دشت زیبائیها می گشاید و سرچشمۀ زلال حقیقت را در سایۀ ملودیهای طبیعی بیان می کند، احساس را در وجود جاندار بر می انگیزد و عالم را که آفریندۀ خدای تواناست با همۀ عظمتش تبلور می بخشد، موسیقی از بدو خلقت اغاز گردیده است و تا رستاخیز نیز ادامه خواهد داشت، به کلمۀ ظاهری موسیقی نباید نگریست زیرا منظور این نیست که بعد معینی از نغمه ها مورد نظر باشد، بلکه گستردگی عالم اصوات مورد نظر است، همانند لحظاتی که باد می وزد و سنفونی ترس را در صحنل طبیعت به اجرا در می آورد و یا در ان کنسرتی که پرندگان در آغاز بهاران سرود می خوانند، موسیقی حدو مرز معینی ندارد، همانگونه که جهان خلقت را محدودیتی نیست. بنابراین ارتباطی که در جهان ادامه دارد وسیلۀ انتقال افکار است خود صورت که زیر بنای سازندگی است.     (نیکونژاد، حسین، ۱۳۷۱، ص ۱).                                                                               
بطور کلی موسیقی با ادراک ارتباط دارد زبان گویایی دل فصیح ترین واسطۀ معرفی احساسات است. موسیقی باید مقدم بر هر خاصیت دیگری طور تنظیم شود که اندیشه ها و اجرای آن با وسعت زندگی منطبق گردد و چون شعر زبان، عاطفه و احساسات است.
موسیقی انسان را به خداوند نزدیک می کند و او را به شناسایی خداوند رهبری می کند /و بشر در عالمی که بر آن مجهول است سوق می دهد. (رازانی، ابو تراب، ۱۳۴۲، ص ۵۶ – ۶۰)
شناخت موسیقی ایرانی وقتی میسر است که فرهنگ ایران را شناخته باشیم، چرا که موسیقی ایرانی نیز چون سایر هنرهای ملی ایران زائیده فرهنگ این مرز و بوم است. موسیقی ایرانی ریشه در عرفان آریایی دارد و همانطور که در عرفان دوگانگی ها با هم وجود دارند و قسمتی از ساختار عرفان را تشکیل می دهند. این موسیقی نیز به عنوان شاخه ای از عرفان زمانی شکل می گیرد که از این دوگانگی ها را نیز شامل باشد. (سلطانی، پیمان، ۱۳۷۲، ص ۳۲۰، ۳۲۱ )
                                
بیان مسأله :
در کتب روانشناسی لغات و اصطلاحات بسیاری را می توان یافت که هر کدام به تناسبی ذکر شده و نویسنده و گوینده را از آن مسأله اضطراب مقصد بوده است. مثل لغت : نگرانی، دلشوره، بیم، هراس، بیقراری، پریشان حالی، ترس، موهوم، ترس مبهم و مجهول و … آنچه که در معرض ان قابل ذکر است. اینست که اضطراب یک حالت عاطفی است که در ان عامل مبهمی از ترس ناشی از پیش بینی حوادث نامطلوب وجود دارد. (قائمی، علمی، ۱۳۶۸، ص ۱۴۰)
بطور کلی شاید بتوان اضطراب را به منزلۀ احساسی رنج آوری که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شیء نامعین وابسته است، تعریف کرد. به عبارت دیگر اضطراب مفهوم تهدید یا ناایمنی است که آزمودنی منبع آنرا بوضوح درک نمی کند. (پ، دادستان، ۱۳۷۰، ص ۷۲)
هر موجود باهوشی ضطراب دارد. می توان گفت که اضطراب یک حالت کاملاً طبیعی و سهم کسانی است که کمی فکر می کنند. همۀ قدمهایی را که انسانیت به جلو بر می دارد، همۀ کشفهای علمی، هنری، ادبی، نیز بر اساس اضطراب انجام می گیرد. می توان گفت که ده درصد اضطرابها برای یک انسان عادی ضرورت دارد، اما متأسفانه این درصد همیشه نیست. (گنجی، خسرو، ۱۳۷۲، ص ۳۷۹)
افسردگی یک واکنش روانی – زیستی (سایکو بیولوژیک) عادی در مقابل استرس است. هر کسی به طول عمر یابد با فشارها و و استرسهای زندگی مبارزه کند، چون بشر یک واخد سایکوبیولوژیک است، به هر تغییر فکری و جسمی که موجب تغییرات شیمیایی سلسله اعصاب مرکزی گردد، از خود واکنش نشان داده و با هر استرس از نظر جسمی و روحی مبارزه خواد کرد.
 (پور افکاری، ۱۳۷۱، ص ۷)
افسردگی محدود به زمان و مکان خاصی نیست بلکه واکنشی است در مقابل استرس، حالتی که در هر زمان و برای هر کس، ممکن است اتفاق بیافتند. به جرأت می توان گفت که نیمی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار اتین حالت بوده اند و متأسانه اکثریت این توده از افسردگی خود آگاه نبوده و نیستند. (همان منابع، ص ۹ – ۸)
ما همه دچار افسردگی می شویم، افسردگی می تواند به تنهایی پدید آید ولی اغلب همراه احساس تشویش و اضطراب است. این حالت احساس ناخوشایند پیش بینی بروز ناراحتی است. خود حالت افسردگی می تواند در افراد مستعد ایجاد نگرانی کند. در برخی دیگر افسردگی در پیوستگی با نگرانی بوجود آید و یا توسط آن آغاز می شود. (رواندوست، ۱۳۶۹، ص ۱۰ – ۹)
افسردگی بزرگترین مسأله ای است که سلامت نوع بشر را تهدید می کند و در واقع چنان گسترش وسیعی دارد که در میان ناراحتی های روانی می تواند بعنوان سرماخوردگی معمولی تصور شود، ولی بین افسردگی تفاوت وحشتناک وجود دارد.
افسردگی می تواند کشنده باشد. تحقیقات دربارۀ میزان خودکشی نشان می دهد که در سالهای اخیر این میزان، افزایش حیرت انگیزی حتی در بین کودکان و نوجوانان داشت است. (حریری، نجلا، ۱۳۶۹، ص ۱۱)
۵۰ تا ۷۰ درصد بیماران افسرده، اضطراب یا تفکرات وسواسی دارند، ۲۰ تا ۳۰ درصد بیماران اساساً مضطرب، افسردگی را تجربه می نند. (پورافکاری، ۱۳۶۸، ص ۱۶۹)
موسیقی بیان اندیشه والا در قالب اصوات می باشد، موسیقی در ایران از دیر باز مظهر یوند سه گانه علم و هنر و اخلاق ملکوتی بوده و بزرگانی مانند ابن سینا، فارابی، عبدالقادر در مراغی، صفی الدین ارموسی و قطب الدین شیرازی که هر یک پیوند مقدسی به شمار می آیند چه بسا با آموزش صحیح در این برهه از زمان از میان دانشجویان و دانش پژوهان حاضر نیز تنی چند مشابه آن بزرگان، بالقوه وجود داشته باشد و تنها پرورش درست و دقیق لازم است نهفته های اینان را شکفته کند. (مهدوی، رضا، ۱۳۷۲ ، ص ۶)
اهمیت این مطالعه سنجش آرمیدگی موسیقی بر اضطراب در بیماری است که به تشخیص طبی نارسایی قلبی داده شده بود. علاوه بر این ارتباط بین خصوصیات اضطراب که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، می باشد.
یک نمونۀ ۴۰ نفری بصورت تصادفی از بیماران دارای نارسایی قلبی، بعنوان گروه کنترل و گروه تجربی انتخاب شدند. یک کاهش معنادار آماری رد میزان ضربان قلب، میزان تنفس و نمرات اضطراب در گروهی که به موسیقی آرام بخش گوش می دادند پیدا شد. یک همبستگی مثبت معنا داری آماری بین میزان خصوصیات اضطراب و حالت پایانی میزان اضطراب بدست آمد.
یک همبستگی منفی معنا دار اماری بین میزان خصوصیات اضطراب و درجۀ تغییر درمان بعدی حالت اضطراب وقتیکه بعنوان یک تغییر خالص و همچنین یک تغییر درصدی یافت شد، نتایج نمایانگر این مطلب بود که موسیقی درمانی می تواند یک ملاحظۀ مؤثر برای کاهش سطوح حالت اضطراب در بیماران دارای نارسایی قلبی باشد. (مندل، ۱۹۹۰، ص ۴۲۰)
در مطالعه ای که توسط الهی – براهنی، انصاری در سال (۱۳۷۱) تحت عنوان بررسی تأثیرات موسیقی ایرانی بر افراد افسرده انجام شده است، نشان می دهد که افراد افسرده در مقایسه با افراد بیمار واژه های منفی بیشتری را به خاطر آوردند، و افراد افسرده واژه های مثبت بیشتری را نسبت به افراد بیمار یادآوری کرده اند.  (پورتراب، ۱۳۷۲، ص ۹۰)
متأسفانه محقق د رابطه با موضوع تحقیق در داخل کشور به تحقیقی دست نیافت و آنچه هم بدست آمد صرف تحقیقاتی در ارتباط غیر مستقیم با اولین متغیر تحقیق یعنی مستقل تمرینات موسیقی بود اما در زیمنۀ دومین متغیر تحقیق متغیر وابسته (اضطراب و افسردگی) تحقیقات متعددی وجود داشت با توجه به عوامل نامبرده در پژوهش حاضر پژوهشگران بدنبال این مسأله که آیا رابطه ای بین تمرینات موسیقی و میزان اضطراب و افسردگی وجود دارد یا خیر؟

اهداف تحقیق :
هدف کلی تحقیق :بررسی و مقایسۀ میزان اضطراب وافسردگی بین نوازندگان موسیقی و افراد عادی است.
 هدف اختصاصی تحقیق :  برای دستیابی به هدف اساسی تحقیق، اهداف ویژۀ زیر را دنبال می کنیم :
۱ ) تعیین میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی
۲ ) تعیین میزان اضطراب و افسردگی در افراد عادی
۳ ) آیا تأثیر موسیقی بر هیجانات، تأثیی مثبت است یا منفی؟
۴ ) تعیین رابطه بین تمرینات موسیقی و افزایش یا کاهش اضطراب افسردگی
از طرفی گفته شده است که موسیقی در اصل تجربه های هیجانی است. نوع و محتوای آن می تواند بر حسب خود هیجانها متنوع و گسترده باشد. هدف این مطالعه بررسی این مسأله بود که آیا موسیقی بعنوان یک تجربۀ هیجانی می تواند به هیجانات انسان تأثیر بگذارد؟ضرورت و اهمیت تحقیق :
فایده و هدف این تحقیق این است که ایدۀ تازه ای نسبت به اضطراب و افسردگی به وجود آید و طرز تفکر جدیدی برای کاهش اضطراب و افسردگی پدید آید و این روش راهی باشد برای افراد مضطراب و افسرده که اضطراب و افسردگی ناشی از بحران نوجوانی را کاهش داده و باعث پیشرفت آنها در موارد یادگیری موسیقی درس و موارد دیگر باشد.
بطور کلی در جامعۀ ما بسیاری از فراد از هنر بویژه هنر ارزشمند موسیقی درک صحیحی ندارد. این تحقیق نشان خواهد داد که موسیقی از چه ارزش بالایی برخوردار است. کلا هنرمندان موسیقی و موسیقی دان از شصیت و روحیۀ بسیار گسترده و پرمعنایی برخوردارند.
بساری از هنرمندان ما که به معنی عمق این هنر عظیم پی برده اند آنرا در زندگی خود به کار بسته اند و از لحاظ شخصیت خانوادگی، تربیت فرزندان، شیوۀ ادارۀ زندگی کاملاً موفق بوده اند.
هنر موسیقی تنها سرگرمی نیست بلمه حرکتی است که باید به حیات انسانی یک ملت نظم و تربیت بدهد یعنی آن مسائل دینی و اخلاقی و سنتهای قابل قبول اخلاقی و مربوط به زندگی اجتماعی و فردی که بدون آنها تمامی آگاهی از طبیعت زیان آور و بی معناست و موسیقی نیز هنر است که عضو حیات انسانی است و شعور را یک قدم به حوزل احساس منتقل می کند.
موسیقی که دین بوسیلۀ علم راهنمای اوست و باید این نتیجه را داشته باشد که همزیستی مسالمت آمیز، انسانها را ضمانت کند و به طور کالی هنر باید زور و تعدی را از میان بردارد و تنها هنر است که از عهدۀ اینکار برمی آید و شاید ددر آینده علم راه آرمانهای نو و عالیتر دیگری را بر روی هنر بگشاید و هنر آنها را تحقق بخشد.
فراهم آوردن زمینۀ لازم برای حصول نوعی شناخت جامع – علمی و علمی از موسیقی است. به طوریکه تفکر و اندیشۀ هنرجو در راستای حصول همین شناخت تقویت شده نو بتواند بعداً با آگاهی تمام راه خود را انتخاب کند.
مسئله شناخت و بینش در موسیقی اگر مهمترین مسأله به طور اخص نباشد، به وطر اعم از مهمترین است و همین شناخت است که پایه های راه آینده را خواهد ساخت. (نیکو نژاد، حسین، ۱۳۷۱، ص ۱۸)
فرضیه های تحقیق : 
۱ ) بین اضطراب نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت وجود دارد.
۲ ) بین افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت وجود دارد.
تعاریف عملیاتی :
اضطراب : پیش بینی نگران کنندۀ خر یا در بدبختی آتی همراه با احساس ملال یا نشانه های بدنی تنش است. کانون خطر مورد انتظار ممکن است درونی یا بیرونی باشد. (نیکخو، آوادیس یانس، نقشبندی، غفرانی، ۱۳۷۵، ص ۵۷۱)
تکرار و تشدید نگرانی موجب اضطراب خواهد شد. اضطراب ناراحتی ذهنی دردناکی است که از پیش بینی آسیبهای احتمالی نتیجه می شود. (احدی، حسن، بنی جمالی، شکوه السادات ۱۳۷۴، ص ۲۱۷)
از لحاظ روانپزشکی اضطراب را می توان چنین تعریف کرد : ناآرامی، هراس و ترس ناخوشایند و منتشر یا احساس قریب الوقوع که منبع آن قابل شناختن نیست. (شاملو، ۱۲۷۳، ص ۱۷۲)
در پژوهش حاضر، اضطراب افراد بر حسب نمره هایی که در آزمون کتل بدست می آورند تعیین می شود.
افسردگی : افسردگی طبیعی و متعادل در انسان، واکنشی است نسبت به یک عامل بیرونی که فرد از آن آگاه است و محرومیت آنرا آگاهانه درک می کند.
در واکنش نوروز افسردگی، غالباً عامل محروم کننده بیرونی مانند از دست دادن یکی از نزدیکان یا شکست در امور زندگی، شغلی و امثال آن دیده نمی شود.  (شاملو، ۱۳۷۲، ص ۱۳۶)
مایۀ احساس مشخص یا غمگین، قدان احساس، بدبینی و احساس تنهایی جزئی از اختلال دو قطبی و افسردگی اساسی.
همچنین می توان افسردگی را چنین تعریف کرد : اختلال مزمن در خلق یا فقدان علاقه و لذت در تقریباً تمام فعالیتهای معمولی و سرگرمی ها و تفریحات روزمره است. حالات افسردگی بیماران معمولاً بصورت غمیگینی، بی حالی، بی میلی و بی علاقگی به مسائل زندگی ظهور می کند. (شاملو، ۱۳۷۳، ص ۱۷۳)
در پژوهش حاضر، افسردگی بر حسب نمره هایی که افراد در آزمون (بک) فرم بلند، بدست می آورند، تعیین می شود.
 • بازدید : 110 views
 • بدون نظر

این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

به عنوان  کوچکترین  واحد اجتماعی اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است. پس 
خانواده  باید هر چه  بیشتر مورد  توجه قرار گرفته و تلاش شود که به دور از ستیز و نزاع 
و مشاجره باشد. زیرا یکی از عوامل موثر بر رفتار فرد، خانواده است محیط خانه نخستین و 
بادوام ترین عاملی  است که در رشد  شخصیت افراد  تأثیر می گذارد .  کودک  ویژگی های 
چندی را از والدین خویش به ارث  می برد  و از  راه  پدر و مادر زمینه رشد و پیشرفت پیدا 
می کند . نفوذ والدین در کودکان تنها  محدود به جنبه های ارثی نیست بلکه در آشنایی کودک 
با  زندگی جمعی و فرهنگی جامعه نیز نقش مهمی را ایفا می کند و خانواده ها در زمینه های 
اجتماعی ، اقتصادی ، تربیت دینی  و هنری و مانند اینها با هم اختلاف دارند. شکل و ساختار 
خانواده ها طرز ارتباط هر یک از اعضای خانواده با یکدیگر و جامعه ای که خانواده در آن 
به سرمی برد در تمام موارد آن یکسان نیست بنابراین تاثیر خانواده ها و رفتار افراد، مختلف 
می باشد 

زندگی ، بهترین  مربی  و معلمی  است که  می تواند فن و روش زیستن را به انسان یاد دهد 

ولی  زندگی  در امر ازدواج  این صحنه های تعلیم را به قیمت ناکامی ها واوقات تلخی ها در 

مقابل فرد فرد انسان ها ،  خریده  و در اختیار می گذارد . انسان عاقل و موفق کسی است که 

از تجربیات  دیگران  سود  بجوید  و  از رنج  حاصل  از اشتباهات  اطرافیان بهره برده واز 

اشتباهات خود بکاهد .

نکاح  امری  ضروری  برای  به  وجود آوردن، کانونی که بتواند شخص در آن از آسایش و

 آرامش نسبی برخوردار باشد . 

زناشویی یعنی زندگی کردن مرد وزن با یکدیگر و در سایه امنیت روحی حاصل از ازدواج 

واحتیاج به اظهارونمایاندن میل جنسی و میل به ایجاد نسل می باشد بنابراین ازدواجی ایده آل 

رمز موفقیت در ا زدواج
 

خواهد  بود  که  در آن  گذشت  ،  رغبت ،  میل جنسی ، مهر و ایثار و ایمان  حاکم  باشد. 

مسلما ً رفاقت و دوستی حقیقی موقعی در خانواده حکم فرما می شود که سازگاری و توافق 

اخلاقی ، سلیقه  و علائق  و محبت  دو جانبه  بر مبنای  ایمان  و اتکا به خداوند موجود باشد  
اگرچه عشق و محبت  یکی  از ارکان ازدواج را تشکیل می دهد ولی جامع وکافی نمی باشد 

 چون عشق  را  به  تعریفی   باید محبت و علاقه مفرط به یکدیگر دانست ، اما این عـنایت و 

توجه  و مهر زمانی  در خانواده  حاصل  می شود  که  همراه  با گذشت و ایمان باشد در این 

صورت عشق   به  منزله  سیمانی خواهد بود که دو انسان را مانند سنگ چنان محکم می کند 

که  هر چه آب  بخورند  بر  استقامت  و  پایداری  آن ها  افزوده  می شود ، این  عشق عامل 

بقای  زندگی  آنها  است  و  در رابط زن و مرد که یکدیگر را با محبت و صمیمیت و عاطفه 

دوست  دارند ، عامل  وحدت  و پیوند  آن ها  می باشد .  پیوند  زناشویی  ایده آل  بدون چنین 

محبت  و ایمانی  امکان  ندارد  چون  این عشق  ومحبت  همراه با رفاقت و مراقبت  ، کانون 

خانواده  را شکوفا  و مطلوب  می سازد تا جایی که ازدواج موجب می شود که والدین با بچه 

و آینده خود ارتباطی منطقی برقرار کنند .

هر یک  از اعضای خانواده  با دیگری در ارتباط است که در چارچوب این روابط هر فردی 

در پرتو خود آگاهی ، شخصیت خود را شکل می دهد که اگر، روابط درون خانواده متکی به 

نقش انعطاف ناپذیری  باشد افرادی پرورش می دهد که فاقد ویژگی های فردی بوده و دنیا را 

رمز موفقیت در ا زدواج
 

در چارچوب  مشخصی  دیده  و  دارای  شخصیت  قالبی  هستند  که  قادر  نیستند  شهامت ، 

خواسته ها ، امیال و نیروی لازمه برای ایجاد یک زندگی پیشرفته ، را در خود بیابند .

در عین حال  زندگی ، واقعا ً زیباست و به منزله ی تک درختی در پای کوهی یا سایه ای بر 

روی  دیوار و لحظه ای  در تصویر آینه نبوده  ونیست بلکه با زندگی می توان دستان بلورین 

هوا  را بوسید  و در آسمان های محبت سفر کرد و از فراز خاک و ازمیان شادی گنجشک ها 

و با  عطر میخک ها به تمام آسمان ها پیوست و خورشید را از شاخه های درخت محبت چید 

و خود را  به  روح  سبز زندگی پیوند داد ، به شرط آن که انتخاب و ازدواج از روی تفکر و 

اندیشه وتعمق  صورت  گرفته باشد  ، دراین صورت  خواهید دید زندگی چقدر زیباست است 

چقدر پرطراوت ، شاداب  ،  فرح انگیز ،  روح پرور است  که  در آن می توان آرام غنود و

 خوش بود .

اگر به زندگی  به صورت بازیچه نگاه کنید در این صورت سپندی است که بر آتش گرفته اید 

و هر روزتان  مانند آن حسرت زدهایی  هستند که  با کاش  و اگرها سپری می کند و به جای 

سرود و  زمزمه محبت ، روزانه موسیقی غم انگیز رویاها را سر می هید . مثلا ً کاش آسمان 

حرف کویر را می فهمید و اشک خود را نثار گونه ی خشک او می کرد ، سپری می کنید که 

فقط افسوس را به همراه دارد .

به  هر حال  ازدواج  امری مسلم و حتمی است که همه ناگزیرند از جاده آن عبور کرده و بر 

رمز موفقیت در ا زدواج
 

سنگلاخ ها وچمن های آن پای گذارده وعبور کنند . اما چه زیباست که ازدواج شما مانندآمدن 

بهار باشد که  آرام و باتأنی و عمق ژرف نگری می آید : سبز ، سبز ، و جای جایش زیباست 

و اسمش هم ( ازدواج = بهار )  زیباست  .  مانند  لبخند  خورشید  ،  مثل لبخند مادر همچون 

عروسک که  چشمهایش آبی است و به قشنگی آرامش چشمهای مادر ، خورشید می خند و یا 

لبخند می زند . درختهای زندگی شکوفه می کنند و پرنده های خوش الحان زندگی می خوانند 

 در چنین  حالی  و هوایی  زندگی  برکت ،  سعادت ، خوشی به  همراه دارد  و ازدواج قرین 

موفقیت ، شادی  و بهروزی  خواهد  بود  و زن و  مرد  در بوستان  پر بار وپربرکت زندگی 

زناشویی  که آکنده  از عطر  صفا و مصونیت است لاله و یاسمن ها و میوهای بهشتی تربیت 

کرده و می چیند و بدین گونه در سپیده دم زندگی خود زن وشوهر به گوش دل ندای وحی را 

می شنوند که در پیوند  زناشویی شان اولین هدیه را خداوند که همان محبت قلبی است به آنان 

هدیه فرموده است .

ازدواج آئین الهی و امید آفرین است که در آن دلها به هم پیوند می خورند وچهره ها در آینه 

عشق به همسروفرزند در زندگی جلا داده می شوند وقلب ها با امید روزهای خوش صفا می 

یابند چه زیبا خواهد بود که این پیوند و صمیمت در سایه ی عشق و تفاهم  همیشه پایدار باقی 

بماند . زندگی فرازو نشیب های بسیار دارد و زن و مردی که به همسری یکدیگر در می آیند 

جز با تفاهم و توافق قادر به ادامه راهی که در پیش گرفته اند نخواهند بود .

رمز موفقیت در ا زدواج
 

وظایفی که در احادیث و اخبار برای شوهر نقل شده ، عبارت است از :

« دین ، امانت ، حسن خلق ، عفت ، اندکی مال »

عشق او باز اندر آوردم به بند       کوشش بسیار نامد سودمند 

عشق  به  زندگی ، زناشویی ، فرزند ،  کاشانه و … نیاز به از خود گذشتگی دارد  و چه بسا 

چیزهایی  که باب  میل  و اداره شما  نمی باشد ، روی می دهد . در این حالت باید آنها  را با 

علاقه ای که به لانه و کاشانه زناشویی خود دارید ، تحمل و خوب بنگارید تا زندگی شیرین ، 

به روی شما لبخند زند .

ازدواج امری شیرین وجذاب است برای هر ذائقه ای ، به شرطی که حلاوت و شیرینی آن از 

گرمی محبت و عشق نشأت گرفته باشد در این صورت باعث سلامت روح و روان و جسم و 

اعضاست .

تنها از دیدگاه  پزشکی : براساس  تازه ترین  تحقیقات  به عمل آمده ازدواج خطر ابتلای یک 

فرد به سکته را تا %۳۰ کاهش می دهد .

به  گزارش  خبر گزاری فرانسه از واشنگتن و به نوشته نشریه ی انجمن قلب آمریکا در بین

 زنان متأهل احتمال بروز سکته تا %۴۶ درصد کاهش می یابد .

پرفسور لئون  سیمونز از  بیمارستان  سن ونیستن  در استرالیا  می گوید :  با  فواید  متفاوت 

ازدواج و زندگی خانوادگی  بسیاری از بیماری ها شفا می یابند و از سکته ی قلبی جلوگیری 

رمز موفقیت در ا زدواج
 

می شود .  محققان در این تحقیق  وضعیت دو هزار وهشتصد وپنج مرد وزن بالای ۶۰ سال

 را برای مدت ۸ سال مورد بررسی قراردادند .

ازدواج  یکی از مراحل زندگی طبیعی انسان است که برای زن ومرد سن وسال خاصی دارد 

و تأخیر در آن مجاز نیست . کسی که  دیر ازدواج می کند بی گمان مشکل دارد و حقیقت تلخ 

این  است  که این  مشکل  جامعه ی  او  نیست  بلکه  مشکل  خود اوست . در فرآیند ازدواج 

خانواده ها  نقش  محوری  دارند .  والدین باید از سنین خاص در کنار سایر آموزشهای لازم 

زندگی  به بچه ها  اجازه بدهند که به ازدواج فکر  کنند  و  به  آنان  بیاموزند و تمایل خود را 

ابراز نمایند  .  در واقع یک تمایل طبیعی است که والدین موظف به حفظ و رشد آن هستند .با 

کمال  تأسف شواهد متعدد به ما نشان می دهد که متأسفانه دسته ای از خانواده ها اعتقاد دارند 

که  موضوع  ازدواج ،  موضوعی ممنوع است که سخن گفتن پیرامون آن زشت و قبیح است 

در حالی  که ازدواج موضوعی مهم است که آموختن نکات متعددی پیرامون آن بسیار واجب 

و ضروری است  زیرا  هر واقعه ای  در مسیر رشد  و تکامل جسمی و درونی انسان زمانی 

مشخص  دارد  همان  طوری که در سراسر جهان حدودزمان خروج هر نوزاد از رحم معین 

است .  حدود  ازدواج  هر کس نیز معین شده است . سن ازدواج از دیدگاه علمی آن دوره ای 

است که فرد آماده شده است تا وظایف و تکالیف خود را در چارچوب یک زندگی مشترک به 

انجام برساند و حقوق خود را در آن چارچوب استیفا نماید .

رمز موفقیت در ا زدواج
 

هر زندگی  زناشویی  و هر اتاقی  مرکز جهان  است ،  یعنی  یک زن و شوهر می توانند در 

وسط اتاق خانه ی خود نشسته و دنیایی را بسازند و با دستان توانای خود گهواره ی جهان را 

به حرکت در آورند .

عوامل وموجباتی که شاید طلاق تنها راه گشای آن است 

۱- اعتیاد : از بزرگ ترین  مصائب  جهان امروز که سلا مت  میلیون  ها انسان را به شدت 

تهدید  می کند  اعتیاد به مواد مخدر است. گرایش به مواد مخدراز آسیب هایی است که انسان 

را نسبت به معنویت و فرهنگ اجتماعی بیگانه می کند و موجبات انحطاط و فروپاشی زندگی

 فردی و حیات جامعه را فراهم می آورد .

۲- الکل :الکل از آن  جهت  از علل و موجبات  طلاق محسوب  می شود که شخص معتاد به 

الکل مشاعد  خود را براثر استفاده الکل  کم کم  از دست می دهد .محیط زندگی را برای خود 

واطرافیان تنگ می سازد زیرا الکل درجسم وروان تأثیرمی گذارد وازاعصاب تا گلبول های 

خون از او متأثر گشته و سستی و ناتوانی ایجاد می کند. 

۳- دخانیات : عده ای  بر این باور هستند  که  دخانیات تأثیر چندان در زندگی زناشویی ندارد 

در حالی  که  اگراین موضوع جدی تلقی شود به خوبی ثابت می گردد که مصرف دخانیات و 

اثرات  دود  و عوامل آن  چنان  زندگی خانوادگی را تهدید می کند که اثرات آن نه تنها ناچیز

 نمی باشد بلکه  بسیار تأثیر گذار می باشد .

رمز موفقیت در ا زدواج
 

۴- قمار : خوش  بختانه  در کشور ما این مسئله بسیار جدی است قمار بازی در فرهنگ ملی 

و دینی و عرفی جامعه ایرانی از دیر باز بسیار زشت و نا پسند می باشد ولی به هر صورت 

یکی از پدید ههای  مهم طلاق  محسوب  می شود زیرا چه زن و چه مرد وقتی پای میز قمار 

قرارمی گیرند درحقیقت حیثت و شرف و ناموس و آبروی خود را به بازی و ملعبه می گیرند 

اینان  زنان  و مردان بی ارزشی هستند که تفریح و سرگرمی زشتی را انتخاب کرده اند زیرا 

همان  ساعاتی  که  دستان زن ومرد قمار باز به حرکت در می آید تمام اعصاب و جوارح او 

تحریک و مورد شدید ترین فشار های عصبی قرار می گیرند .

عوامل طبقه بندی نشده و پنهانی طلاق

۱- خود فریبی : عوامل دیگری که در طلاق مؤثر است بستگی به طرز فکر و اندیشه زوج 

و زوجه دارد از جمله تأثیر شهر وروستا وفرهنگ متفاوت یا چگونگی مسکن و داشتن محل 

سکونت  مناسب  که  بتواند  زوج  وزوجه در کمال آسایش زندگی کنند و با عدم وجود مکان

 زندگی ، خانه به دوشی عامل مؤثر ناسازگاری و ایجاد تفرقه و تشدد در ارکان خانواده است 

۲- ناهماهنگی طبقاتی :  در ازدواجی  که زوج  و زوجه  از دو خانواده با اختلاف فاحش در 

زیر یک  سقف قرار گرفته اند  و هر یک سعی  دارند  با مقدمات و فرهنگ و رسوم و مبنای 

فکری  و اندیشه ای  خود  بر دیگری غلبه و برتری یابد . همین بایدها و نبایدها و کنش ها و 

واکنش ها موجب تعارض و اختلاف و طلاق می گردد.

رمز ومفقیت در ازدواج
 

 3- ثروتهای باد آورده : فقر و ثروت باد آورده از موجبات طلاق است چون یک طرف فقر 

وبیکاری و از جانب  دیگر برای  عده ای رسیدن  به ثروتهای ناگهانی و به قول معروف باد 

آورده هدف می باشد.

۴- محکومیت
 • بازدید : 111 views
 • بدون نظر

دانلود پروژه پایان نامه ورد افسردگی رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
برخی از عناوین موجود دراین فایل:
۱-بیان مسئله پژوهش
۲- اهمیت نظری و علمی پژوهش
۳-اهداف پژوهش
۴-سوال ها و فرضیه های پژوهش
۵-متغیرعای پژوهش
و بسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این مقاله مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.

مقدمه

بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس
نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است.

افراد افسرده نسبت به آينده ديد انعطاف پذيري ندارند. آنها احتمالاً بيشتر از افراد غير افسرده آينده خود را منفي مي بينند و به نظرشان احتمال دستيابي به تجارب خوشايند كمتر است به همين دليل افراد افسرده به جاي تلاش براي دستيابي به موفقيت هاي با ارزش در آينده تمام نيروي خود را صرف اجتناب از موقعيت هاي ناخوشايند موجود مي كنند ( ورتهايم [۱] ، ۱۹۸۳).

 • بازدید : 63 views
 • بدون نظر

دانلود کمک پایان نامه ارتباط سبک های مقابله ای با هوش هیجانی در دانش آموزان رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.

امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیزقرار بگیره.

مقدمه 
بررسي ها نشان دا ده اند كه چنان چه نوجوان به راهبردهايمقابله اي كارآمد مجهز نباشد و توانايي كمي براي دركهيجان هاي خود و ديگران داشته باشد ، در برخورد با فشارها وبحران هاي دوران نوجواني توان كمتري خواهد داشت ومشكلات رفتاري بيشتري را به صورت پرخاشگري، افسردگي و اضطراب نشان خواهد داد (الگار ۱، آرلت ۲ و گراوز ۳، ۲۰۰۲ ؛ سياروچي ۶، دين ۷ و اندرس ون ۸ ، ترينداد ۴ و جانسون ۵.( ۲۰۰۲ ؛ ويندل ۹ و ويندل، ۱۹۹۶راهبردهايي كه فرد براي مقابله برمي گزيند، بخشي ازنيم رخ آسي بپذيري وي به شمار م يروند. ب هكاربردنراهبردهاي نامناسب در رويارويي با عوامل فشار زا مي تواندموجب افزايش مشكلات گردد ، در حال ي ك ه ب ه كار گيريراهبرد درست مقابله اي م ي تواند پيامدهاي سودمندي در پيداشته باشد (داعي پور، ۱۳۷۸ ). د ر همين راستا اندا ۱۰ ، جاويدي،۱۹۹۱ ) افزايش شمار ) جفورد ۱۱ ، كوموروسكي ۱۲ و يانزال ۱۳نوجواناني كه خودكشي م ي كنند، افسرده م ي شوند و يا بهسوءمصرف مواد روي م يآورند را ب هعنوان شواهدي ازفشارهاي روا ني فزاينده و ناكارآمد بودن راهبردهاي مقابله ايآنان در برخورد با اين فشارها مي دانند.

عتیقه زیرخاکی گنج