گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر

اقتصاد رياضي

نويسنده: ادوارد ت. دالينگ

ويراستار: كنت داچ

برگردان به فارسی

هر علم يا دانش بشري با تدقيق روش و موضوع آن به سن كلاسيك ميرسد و به اين لحاظ علم رياضي از جمله قديميترين علوم است كه ريشههاي پيدايش آن به يونان باستان ميرسد. رشد نيازهاي بشري، اولين جوانههاي علم رياضي را ميزند زماني كه طغيان رودخانهها تقسيمبندي زمين را به هم زد، شروع شكلگيري هندسه اقليدسي بود. همپاي رشد و پيشرفت علوم ديگر، رياضيات نقش مهمي در كمي كردن مفاهيم موجود ايفا نمود. مفهوم مشتق در رياضيات را ميتوان در ارتباط با مفهوم سرعت لحظهاي در فيزيك پيوند داد. گرچه طرح نيازهاي بشري و رشد ساير علوم، ضرورت كاربرد رياضيات را توجيه نموده است، لكن پيشرفت آن تا حد زيادي تحت تأثير روششناسي آن (تجريد علمي) قرار ميگيرد و منطق خاص حاكم بر آن، مفاهيم جديدي را در اين علم مطرح ساخته است.

بستگي علم رياضي با مفاهيم فيزيكي امري محرز است و با تكوين علوم اجتماعي در سه سده گذشته و در رأس آن اقتصاد كه با تدوين كتاب ثروت ملل آدام اسميت در سال ۱۷۷۶ به عنوان يك علم نضج ميگيرد، كاربرد رياضيات به طور مشخص با ظهور مكتب مارژيناليسم (نهائيون) مطرح ميگردد و مفهوم تعادل اقتصادي براي اولين بار در دستگاه معادلات توسط والراس بيان رياضي مييابد. با گسترش شاخههاي مختلف علوم اقتصادي، رياضيات در گستره وسيعي پديدار ميشود به طوري كه امروزه رشتهاي تحت عنوان اقتصاد رياضي در كنار اقتصادسنجي (كه به آزمون آماري تئوريهاي اقتصادي ميپردازد) سنجش كمي مفاهيم اقتصادي را در دستور كار خود قرار داده است.

رياضيات كه زماني به عنوان مادر علوم دقيقه شناخته ميشد، هر چه بيشتر در علوم اجتماعي نيز كاربرد پيدا ميكند به گونهاي كه كمتر كتاب اقتصادي، فارغ از طرح مباحث رياضي است، ليكن اين پيشرفت گسترده رياضيات در علم اقتصاد تا بدان جا پيش رفته است كه در برخي مواقع تحت تأثير رشد منطق دروني علم رياضي، مفاهيم اقتصادي تحتالشعاع قرار ميگيرد و اين خطري است كه همچون كاربرد افراطي اقتصادسنجي، علم اقتصاد را ممكن است تهديد نمايد. لذا بر دانشآموختگان اقتصاد فرض است كه تأكيد بر تئوريها و نظريههاي اقتصادي منطبق با واقعيت بايد در اولويت قرار گيرد و از رياضيات به عنوان ابزاري علمي جهت كمي كردن مفاهيم اقتصادي بهره گيرند. برگردان كتاب اقتصاد رياضي
 Mathematical Economics از سري كتابهاي Schaum را نيز ميتوان در اين راستا توجيه نمود. ويژگي كتاب در كنار طرح مباحث رياضي، كاربرد آنها در اقتصاد است و مولف سعي نموده است تا با مثالها و مسايل حل شده، كاربرد تكنيكهاي رياضي را در اقتصاد نشان دهد. كتاب براي سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد توسط دو تن از مدرسان اقتصاد رياضي تنظيم شده است و مفاهيم پيچيدهتر به تدريج پس از طرح مباحث اوليه رياضي مطرح ميگردد.

اميد است برگردان كتاب در كنار استفاده از ساير كتب كه به طرح مباحث اقتصاد رياضي ميپردازند، كمكي در جهت ارتقاي دانش دانشگران رشته اقتصاد باشد. بديهي است پيشنهادات سازنده خوانندگان و كاربران عزيز در رفع كاستيهاي متن برگردان شده بسيار مؤثر و كارآ خواهد بود.


عتیقه زیرخاکی گنج