گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مهنندسين معمولاً در سمتها و كارهاي مختلف گمارده مي‌شوند وهر يك بنوبه خود سعي در پيشبرد هدفهاي واحدهاي صنعتي مربوطه مي نمايند. در بيشتر مواقع مهندسين در نقش تصميم گيرندگاني ظاهر مي‌شوند كه بايستي در مورد پروژه ، طرح ويا ايده‌اي تصميم‌گيري نمايند . اين تصميم‌گيري معمولاً بايستي براساس معيارها و ضوابطي صورت گيرد كه نتيجه عمل تصميم را بهينه نمايد . يكي از هدفهاي عمده كتاب اقتصاد مهندسين تهيه وسائل و ابزارتكنيكي مناسب براي مهندسين تصميم گيرنده است ، كه آنان را قادر به گرفتن تصميم در رابطه با مسئله با توجه به عوامل زر بنمايد :
تصميم گيري‌ همان گونه كه شرح داده شد بايستي براساس ضوابط صورت گيرد اين ضوابط مي‌تواند بصورت اقتصادي  و يا تكنيكي باشند . ضوابط اقتصادي آنهائي هستند كه بر اساس آن تصميم‌گرفته شده ، پروژه را از نظر اقتصادي قابل قبول كند ضوابط تكنيكي ، شدن  ويا نشدن  طرح‌ را بررسي مي‌نمايد . 
۱- نقش مديران مهندس در تصميم‌گيري 
در جهان امروز نقش مديران بسيار مهم وارزنده است . مكانيزه شدن هر چه سريعترصنايع ، لزوم استفاده از نيروي كارگر را با يك برنامه‌ريزي صحيحـ‌تر ايجاب مي‌كند هر چه درجه مكانيزه شدن صنعتي بالاتر رود به همان ميزان نقش مديريت در برنامه‌ريزي موثرتر و دشوارتر مي شود يكي از وظايف مديريت تعيين ميزان مكانيزه شدن تشكيلاتي است كه زير نظر ، قرار دارد در اين مورد مسئوليتهاي مديريت با گذشت زمان از حالت اداره كارگري تشكيلاتي بصورت كنترل مكانيزه ماشينها در مي آيد . در اين مورد وظايف و مسئوليتهاي مديران ، بخصوص مهندسين بايستي طوري باشد كه بتواند در مقابل اين تغييرات موثر باشد يعني:
 1- قادر به انتخاب لوازم و تجهيزات كافي و موثر براي تشكيلات و پرسنل مناسب براي آن كار باشد .
۲- مشابه با خوب و يا بد بودن يك كارگر ، لوازم و تجهيزات نيز داراي خصوصياتي هستند كه آنها را از يكديگر متمايز مي‌سازد اين خصوصيات همگي بايد سنجيده شوند .
۳- براي انتخاب ماشين ، و تجهيزات و مكان ، بايستي پس از تصميم‌گيري در مورد آنها ، بدون عوض كردن تصميم ، آنرا به اجرا در آورد .
 4- بايستي قادر باشد مسائل تخصيص امكانات ( انسان ، ماشين ، جا و غيره ) را بخوبي و به نحو احسن اجرا نمايد .
۵- احيا كردن سيستم كنترل از وضعيت تشكيلات و قادر بودن به كنترل سيستم و مقايسه آن از اين نظر كه مطمئن باشد كه سيستم مورد نظر درست مبتني بر اهداف از پيش تعريف شده اجرا مي‌شوند .
۶- مديران بايستي هميشه مجهز به آخرين اطلاعات تكنيكي قابل دسترس و قادر بجابجائي اين تكنيكها با تكنيكهاي قديمي و بوجود آوردن بهبود فني در سيستم تشكيلاتي خود بوده ومرتباً از نتايج طرح‌هاي بزرگ اقتصادي ، صنعتي مطلع و اطلاعات آنها كاملاً مطابق روز باشد .
 3-1 اهداف و تحليل آنها :
 تجزيه و تحليل نهائي هدفها هميشه بايستي با عمل همراه باشد . عمل‌ها هميشه در نتيجه اجراي تصميمات مديريت حاصل مي‌شود كه اين تصميم‌ها ممكن است بر دو نوع باشد . 
الف : اجراي طرح 
ب: عدم اجراي طرح 
 اجرا و عدم اجراي يك طرح معمولاً بواسطه مقايسه آلترنيتيوهاي مختلف بوجود مي‌آيند .
گاهي ممكن است يك آلترنيتيو بهترين نباشد ولي با توجه به هدفهاي ما قابل قبول باشد كه در اين صورت سوال فوق بدين شكل مطرح مي‌شود كه آيا اين آلترنايتيو به اندازه كافي قابل قبول است ؟ مشكل‌ترين مرحله تصميم‌گيري شناسائي آلترنيتيوهاي مختلف آنها مي‌باشد . پس از اين شناسائي تصميم گيرنده مي‌تواند از بين آلترنيتيوهاي مختلف آنهائي را كه شدني هستند ، انتخاب كرده و در مرحله ديگر به انتخاب بهترين آنها اقدام نمايد . 

۴-۱ اهداف ، خط مشي‌ها ، ضوابط : 
اگر با مقايسه آلترنيتيوهاي مختلف بتوان به انتخاب يكي از آنها رسيد دراين صورت اين انتخاب بايد براساس ضوابطي صورت پذيرد . هر آلترناتيو براساس اين ضوابط ارزشيابي و مورد درجه‌بندي قرار خواهد گرفت . در زير بعضي از اين ضوابط ( محك‌ها ) آورده شده است .
۱- ماكزيمم نمودن سود
۲- مينيمم نمودن هزينه 
۳- ماكزيمم نمودن نسبت منافع به مخارج 
۴- ماكزيمم نمودن ميزان سوددهي 
۵- مينيمم نمودن ميزان ريسك 
۶- ماكزيمم نمودن ايمني 
۷- ماكزيمم نمودن كيفيت سرويس دهي 
۸- مينيمم كردن تغييرات مالي در شركت 
۹- ماكزيمم نمودن فروش 
۱۰- متعادل نمودن وضعيت با توجه به شرايط اقتصادي متلاطم 
۱۱- ماكزيمم نمودن پرستيژتشكيلات 
۱۲- ماكزيمم نمودن رشد شركت 
۱۳- خدمات و سرويس‌ به افراد بشر و برآوردن نياز آنها 
۱۴- ماكزيمم نمودن اهداف اقتصادي ، فيزيكي و رواني خدمتگذاران و بوجود آوردن امنيت شغلي 
اين ضوابط ممكن است با هم سازگار نباشند و مسلم است كه با برنامه ريزي معمولي گاهي فقط قادريم كه يك هدف را برآورد نمائيم يعني اينكه مي‌توانيم جواب بهينه را با توجه به يكي از اين اهداف بدست آوريم . 
با توجه به فاكتورهاي بالا ، اولين و دومين آنها ( ماكزيمم نمودن سود و مينيمم نمودن هزينه ) در اغلب موارد مي‌تواند حكمفرما شود چون مفهوم كلي بقيه را نيز مي‌رساند . همچنين اين اهداف مي‌تواند در مورد كارهاي عمومي و مردمي نيز بكار رود . 
من و شما هر يك بنوبه خود از اتوبان استفاده مي‌كنيم و از اين جهت اتومبيل ،‌كمتر مستهلك گشته و چون جاده با اصول مهندسي ساخته شده است كمتر در معرض خطر تصادف قرار مي‌گيريم و پس بطور كلي سود ساختن جاده مستقيماً بعوض آنكه بجيب دولت برود به جيب من و شما مي‌رود كه اين سود در نگاه اول بنظر نمي‌رسد در اين مورد در مباحث آينده بيشتر بحث خواهيم نمود .
موقعيتهاي سرمايه گذاري به حالتي گفته مي‌شود كه شركت ، سرمايه گذار و يا دولت نياز به سرمايه گذاري دارد كه نتيجه آن بصورت نقدي و يا غير نقدي درآينده مشخص خواهد شد . 
 بعبارت ديگر عملياتي است كه نياز به سرمايه گذاري در حال حاضر و برگشتن آن در آينده دارد مثلاً سرمايه گذاري براي تحقيقات گر چه نتيجه‌اش بلافاصله ظاهر نميگردد ولي در آينده منافع آن ظاهر مي‌شود . به همين ترتيب در مورد آموزش افراد يا تبليغات و غيره .
 موقعيتهاي سرمايه گذاري به سه دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند:
الف : نگهداري ظرفيت توليدي 
ب: مكانيزه كردن تجهيزات حال حاضر 
ج : گسترش خطوط توليدي 
موقعيت سرمايه گذاري شركتها، چگونگي در نظر گرفتن آنها در آينده شركت بسيار تاثير دارد زيرا برنامه‌ريزي آينده شركت ، موفقيت و عدم آنرا به همراه دارد .
 6-1 انتخاب مقدماتي در آناليز اقتصادي :
 گاهي اوقات براي انجام يك كار راه حلهاي مختلفي قابل پيشنهاد است كه همه آنها ممكن است قادر به انجام آن كار نباشند و همچنين اگر فرض شود كه هزينه‌هاي مربوط به اين راه حلها در يك زمان كوتاه اتفاق مي افتد ، دراينصورت مي‌توان زمان را در حال حاضر در نظر گرفت لذا در اينجا بايستي براي مقايسه هزينه‌هاي انجام گرفته ، هر يك از آنالترناتيوها را محاسبه كرد و بدون در نظر گرفتن زمان در مورد آنها قضاوت كرد . تصميم‌گيري براي قبول يك طرح و يا برنامه ، منتهي به ارزيابي منافع و زيان آن طرح نسبت به ساير طرحهاست .
مثال (۱) حذف برنامه يا طرح داراي اندازه اضافي 
در طراحي يك ساختمان جهت سقف ۱۸۰ پايه نگهدارنده به اندازه (۱۶× ۸×۲)لازم است تا صفحات پوشاننده هر ۱۶ فوت به ۱۶ فوت روي آن قرار گيرند هر چند كه استاندارد صفحات پوشاننده طوريست كه هر ۲۴ فوت را مي‌پوشاند و مقاومت لازم را نيز دارد يك طرح جديد به اندازه (۱۶×۱۰×۲) با توجه به اينكه داراي قدرت مقاومت بيشتري از نظر تحمل گشتاورهاي خمشي است( با توجه به فرمول  قدرتش برابر با  برابر حالت قبل است ) مي‌توانيد طولي به اندازه ۵۶/۱×۱۶ يعني ۲۵ فوت را تحمل نمايد در زير آناليز اقتصادي با توجه به استاندارد ۲۴×۲۴ براي پوشاننده سقف براي هر طرح در نظر گرفته شده است .( هر متر ۳۰۵/۳ فوت و هر اينچ ۵۴/۲سانتيمتر مي‌باشد ) 
 طرح اول : تعداد پايه‌هاي نگهدارنده مورد نياز ۱۸۰ 
اندازه‌ي اضافي براي پايه‌ها %۵ 
اندازه اضافي پوشاننده  
هزينه پايه‌ها ۱۴/۰ دلار در هر board foot  دلار 
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

کار دانشمندان تئوری تصمیم این است که به انواع و اقسام رفتارهای آدم ها در شرایط عدم اطمینان نگاه کنند و مدلی برای مطلوبیت تحت این شرایط بسازند که بتواند رفتار را چارچوب بندی کند. مدل ساده و رایج فعلی مدل مطلوبیت انتظاری فون نویمان مورگن اشترن است که ثابت می کند که می توان تابع مطلوبیتی روی تک حالت ها داشت که بتواند رفتار روی گزینه های ریسکی را عقلانی کند. انواع آزمایش های بعدی نشان داده که رفتار تجربی همیشه منطبق با این مدل کار نمی کند (مثلا نقش احتمال ها بر خلاف ادعای این مدل خطی نیست) و لذا باید به دنبال مدل های بهتری بود. در واقع این آزمایش ها موارد ابطالی برای نظریه مطلوبیت انتظاری هستند و نه برای نظریه عقلانیت
تصميم گيري
هر فردي بدون استثنا در هر لحظه از زندگي مشغول تصميم گيري است . من و شما براي هر عملي كه انجام مي دهيم در خودآگاه يا ناخودآگاه خود ابتدا تصميم گيري مي كنيم .
فرآيند تصميم گيري زماني معني پيدا مي كند كه چندين راه براي انتخاب وجودداشته باشد . بديهي است در زماني هم كه اجبار وجود دارد ما باز هم در حال تصميم گيري مي كنيم . به عبارت ساده تر هيچ حركتي ( با اختيار يا به اجبار ) نيست كه انسان بر روي آن تصميم گيري انجام ندهد. شايد شما بگوييد در حالت اجبار ، آيا باز هم تصميم گيري وجود دارد ؟ جواب اين است كه بلي ، به عنوان مثال اگر هفت تيري بر روي شقيقه شما قرار بگيرد و از شما درخواستي بشود ، گرچه شما به ظاهر مجبور هستيد اما باز هم حق انتخاب داريد . انتخاب بين زنده ماندن و رفتن از اين ديار فاني ….
البته فعاليت هاي خودكار بدن ( مانند تپش قلب ) شايد از حيطه تصميم گيري ما خارج باشد . ( گرچه من اعتقاد دارم كه در يك … بالا ، نيز مي توان تپش قلب را نيز در اختيار گرفت .)
تعريف تصميم گيري : تصميم گيري عبارت است از انتخاب يك راه از ميان راه هاي مختلف .
همان طور كه از تعريف مشخص است ، كار اصلي تصميم گيرنده دريافت راه ها و طرق مختلف ممكن ، نتايج ناشي از هر يك و انتخاب اصلح از ميان آنهاست . اگر فرد تصميم گيرنده بتواند اين انتخاب را به نحو درست و مطلوبي انجام بدهد ، تصميم هاي او موثر و سازنده خواهد بود .
 فرآيند تصميم گيري شامل شش مرحله مي باشد :
۱٫ شناخت و تعيين مشكل 
۲٫ تشخيص و تعيين راه حلهاي ممكن براي رفع مشكل 
۳٫ انتخاب معيار براي سنجش راه حل ها 
۴٫ تعيين نتايج حاصل از هر راه حل به كمك معيار 
۵٫ ارزيابي راه حل ها با توجه به نتايج آنها 
۶٫ انتخاب يك راه از ميان راه حل هاي مختلف ( اخذ تصميم )
طبقه بندي تصميمات :
تصميمات را مي توانيم به ۳ دسته تقسيم كنيم :
تصميم گيري تحت شرايط اطمينان كامل
تصميم گيري در شرايط ريسك ( مخاطره )
تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان
تصميم گيري تحت شرايط اطمينان كامل :
زماني كه تصميم گيرنده با اطمينان كامل مي داند كه نتيجه حاصل از هر عمل چيست و در چه شرايطي اتفاق خواهد افتاد ، او از نظر تصميم گيري در شرايط اطمينان كامل قرار دارد .
در اين حالت تصميم گيري به راحتي و با يقين انجام مي شود.
تصميم گيري در شرايط ريسك ( مخاطره ) :
هنگامي كه تصميم گيرنده با اطمينان كامل نمي داند كه نتايج حاصل از هر عمل چيست ، ولي احتمال وقوع ( شانس نسبي وقوع نتايج ) آنها را مي داند ، او در شرايط ريسك يا مخاطره مي باشد .
در اين حالت با تعيين تمام راه حل ها و ضرب هر يك از نتايج در احتمال وقوع آن و مقايسه نتايج حاصل مي توان تصميم لازم را گرفت .
در اين حالت با اتكا به احتمالات تصميم گيري شده و نتايج قطعيت حالت اول را نداشته و همراه با ريسك خواهد بود .
تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان :
هنگامي كه كه تصميم گيرنده احتمال وقوع نتايج حاصل از هر عمل را نمي داند ، او در شرايط عدم اطمينان تصميم گيري مي كند .
در شرايط عدم اطمينان ، تصميم گيرنده يكي از سه شيوه زير را مي تواند بكار برد :
۱٫ روش حداكثر حداكثر ها (maximax)  :  در اين روش بهترين نتيجه از بين نتايج حاصل شده از شرايط محيطي مورد نظر انتخاب مي شود . اين يك شيوه خوشبينانه است . 
۲٫ حداكثر حداقل ها (maxmin)   :  در اين روش با يك نگاه بد بينانه اينطور فرض مي شود كه براي راه حل هاي ممكن بدترين نتيجه در شرايط محيطي رخ خواهد داد . در نتيجه بهترين از ميان بدترين نتايج انتخاب مي شود . 
۳٫ فرض يكسان بودن احتمال براي شرايط مختلف  :  در اين حالت احتمال براي نتايج يكسان فرض شده و در اين حالت نتايج با هم مقايسه مي شوند .
مهندسي اقتصاد و تصميم گيري
تحلیل اقتصادی پروژه، تکنیکهای مقایسه و تصمیم گیری و انتخاب از میان راه حل ها، بر اساس شرایط مطلوب پولی یا اقتصادی را شامل می شود.
مجموعا استفاده از این تکنیکها دارای اهمیت اساسی هستند، زیرا میزان سود یا ضرر حاصل از کیفیت راه حل خاص انتخاب شده، بستگی به استفاده بجا از این تکنیکها دارد.
شناسایی یک موضوع قابل بررسی
نقطه شروع در هر تلاش آگاهانه برای تصمیم گیری منطقی، شناخت موضوع، مشکل یا نارسایی و جوانب موجود می باشد.
معمولا مشکلات با وجود اهمیتی که در کاهش یا ایجاد مشکلات آینده دارند، بدون تحقیق و تدبر قابل تشخیص نیستند.
آگاهی از موضوع یا مشکل سبب حل آن یا تغییر آن در جهت سود رسانی می شود.
بررسی سیستم های تحلیل
سیستم های تحلیل، دسته ای از مراحل مربوط به هم می باشند که نتایج اصلی طرح و مدیریت را بررسی کرده و چگونگی همکاری افراد، پول و مواد را برای رسیدن به اهداف بزرگتر مشخص می نماید.
سیستم های تحلیل از طرق مختلف در پی به بدست آوردن شیوه برخورد مشکلات می باشند که عبارتند از: کشف علمی و اصولی اهداف ، راه حل ها ، فرضیات ، موازین و خطراتی که در کل بعنوان یک سیستم جامع محسوب می شوند.
این نحوه تحلیل، مناسبات مشترکی که تشکیل دهنده یک سیستم می باشند را آشکار می نمایند.
پنج محور اصلی در یک سیستم تحلیل به شرح زیر می باشد:
۱- شرح اهداف
۲- فرمول بندی معیارهای تاثیر پذیر
۳- ارایه راه حل ها
۴- ارزیابی راه حل ها
۵- انتخاب راه حل ها.
ارایه راه حل ها
ضرورت نیاز به ابتکار وخلاقیت در ارایه راه حل ها انکار ناپذیر می باشد، چنانچه نقیصه مشترک بسیاری از تحلیل ها فقدان ابتکار است.
جستجو برای یافتن راه حل های ممکن، در بر گیرنده دو نوع وظیفه می باشد: شرح رده ها یا شرح تفاوت راه حل ها بطور عملی، و شرح اختلافات چشمگیر تفاوت راه حل ها برای هر رده خاص در عمل.
اهمیت ارزیابی در تحلیل های اقتصادی
مشکل ترین بخش از یک تحلیل اقتصادی، ارزیابی کمیت های مرتبط با آینده می باشد.
ارزیابی ها بیشتر مبتنی بر نتایج گذشته بوده و بهترین و معمول ترین منبع اطلا عات در مورد نتایج گذشته، اطلاعات مربوط به گذشته تشکیلات اقتصادی است.
تعریف اقتصاد مهندسی
اقتصاد مهندسی عبارت است از مجموعه ای از تکنیک های ریاضی، برای ساده کردن مقایسه اقتصادی پروژه های صنعتی و یا به عبارت ساده تر، اقتصاد مهندسی ابزار تصمیم گیری برای انتخاب اقتصادی ترین پروژه هاست.
مهندسین، طراحان و مجریان هستند. وظایف آنها مدیریت، تصمیم گیری و حل مسایل جهت دستیابی به اهداف سازمان می باشد.
  • بازدید : 114 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

در این کتاب سعی شده است مطالب برای آمادگی دانشجویان در کنکور کارشناسی ارشد پوشش داده شود لذا سعی شده است به  طور خلاصه مهمترین مطالب اقتصاد کلان ۱و۲کارشناسی ارائه شود از آنجا که نوشته حاضر به صورت یک خلاصه از مطلب درسی تهیه شده است وتوضیحات کامل را در برنمیگیرد ولی با خواندن همین کتاب می توانند کلیه موارد این کنکور را پوشش دهند.
در اقتصاد کلان(‌‌Macroeconomics) روابط اقتصادی متغیرهایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، درآمد، رشد اقتصادی، تورم و مانند اینها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر: اقتصاد کلان، بررسی وضع اقتصادی در سطح کل است و برخلاف اقتصاد خرد که به بررسی قیمت‌ها، مقدار خرید، فروش، هزینه، درآمد و غیره در سطح بنگاهها و بازارهای فردی می‌پردازد، اقتصاد کلان مجموعه نظریه‌هایی است که پدیده‌های اقتصادی را در سطح مقادیر جمعی تجزیه و تحلیل می‌کند و مجموع رفتارها و واکنشهای اقتصادی و نیز دورانهای بازرگانی و تغییرات ایجادشده در بازارهای کالاها و خدمات، کار، سرمایه و پول را مورد مطالعه قرار می‌دهد. دامنه اقتصاد کلان بسیار گسترده و مشتمل بر نظریه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، درآمد، اشتغال، بیکاری، تورم، مصرف، سطح عمومی قیمت‌ها، نظریه‌های پولی و نرخهای بهره، سود، هزینه‌ها و بدهیهای دولت، کسری بودجه، تجارت خارجی و به‌طورکلی شامل مجموعه سیاست‌های مالی و پولی و رشد اقتصادی و حتی پیش بینی تغییر آنها در آینده است. ‌
سوالات و موضوعات مطرح در اقتصاد کلان‌

‌ همان گونه که گفته شد، موضوعات و مفاهیم و سوالات فراوانی را می‌توان یافت که در قالب اقتصاد کلان قابل طرح و بحث هستند، اما به نظر می‌رسد مهمترین موارد بدین‌قرارند:‌

۱‌- چه عواملی در تعیین میزان تولید و اشتغال در جامعه موثرند و موجب نوسان آنها می‌شوند؟‌

۲‌- چه عواملی در تعیین سطح عمومی قیمت‌ها موثرند و موجب نوسان آنها می‌شوند؟ تورم و رکود چگونه به وجود می‌آیند؟‌

۳‌- چه عواملی در تعیین میزان متوسط نرخ دستمزد در جامعه موثرند؟‌

۴‌- چگونه می‌توان آثار مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و تجارت بین‌الملل بر سطح کلی تولید و اشتغال و قیمت‌های داخلی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد؟

۵‌- چه عواملی و چگونه کل تولید جامعه را بین مصرف و پس‌انداز تقسیم می‌کنند و این امر برتولید، اشتغال و قیمت‌ها چه آثاری بر جای می‌گذارند؟‌

۶‌- چه عواملی موجب رشد مداوم در بخشهای مختلف اقتصادی می‌شوند؟

‌ یادآور می‌شود که در سطح کلان متغیرهای اقتصادی مانند مصرف، تولید، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، هزینه‌های دولتی و درآمد، همگی در سطح کلی مورد بررسی قرار می‌گیرند.‌هدفهای مهم اقتصاد کلان‌

هدفهای اقتصاد کلان در گذشته و امروز گرچه تفاوتهای عمده‌ای را به ویژه از نظر سیاست‌گذاری‌ها و دخالت دولتها در امور اقتصادی داشته است، اما کلیت آنها در جامعه تغییر چندانی نکرده است. مهمترین هدفهای اقتصاد کلان دستیابی و یا نزدیک شدن به موارد زیر است: ‌

۱‌- اشتغال کامل: وضعیتی که در آن بیکاری غیر ارادی (نوعا در مورد نیروی انسانی) وجود نداشته باشد و یا در حداقل ممکن و قابل قبول باشد.‌

۲- ثبات قیمت‌ها: یعنی سیاست‌گذاران اقتصادی با سیاست‌گذاریها و تصمیم‌های خود سعی کنند با اقدامات مناسب طوری عمل کنند که قیمت‌ها (قیمت کالاها، خدمات، عوامل تولید و غیره) نوسانات زیادی نداشته باشند.‌

۳‌- توزیع عادلانه درآمد در جامعه: دسترسی همه آحاد جامعه به امکانات با تبعیض و تمایز نباشد، به‌طوری که شکافهای موجود بین دهکهای درآمدی جمعیت کشور کم شود و یا حداقل، زیادتر نشود.‌

۴‌- رشد و توسعه اقتصادی مداوم: که همان هدف‌غایی مادی و معنوی همه اقتصادهای دنیاست.‌رشد اقتصادی چیست؟ ‌

هنگامی که درباره نرخ رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی افزایش سطح زندگی در بلندمدت صحبت می‌کنیم، در واقع به این پرسش مهم پاسخ می‌دهیم که: تغییر مثبت محصول ناخالص ملی واقعی چگونه باید حاصل شود؟ در نظریه‌های رشد، روابط متقابل میان عرضه عوامل، پس‌انداز و سرمایه در فرایند رشد به‌صورت الگو بیان می‌شود. در واقع در تابع تولید، آنچه موجب رشد اقتصادی می‌شود، رشد مجموعه نیروی کار، رشد سرمایه و بهبود کارایی‌ها یا دانش فنی هستند که خود را در قالب بهره‌وری عوامل نشان می‌دهند. هرکدام از این منابع سهمی در رشد دارند، اما از آنجا که سهم نیروی کار تقریبا ثابت است و دانش فنی نیز در کوتاه مدت تغییر چندانی ندارد، ازجمله مهمترین منابع برای رشد اقتصادی، رشد سرمایه است که در تعیین آن، پس‌انداز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و پس‌انداز هم به درآمد بستگی دارد که خود به سرمایه وابسته است، لذا اگرچه با فرایندی وابسته به هم روبرو هستیم؛ اما نرخ پس‌انداز در یک سیستم اقتصادی متعادل تعیین کننده میزان کالاهای سرمایه‌ای ( و سطح تولید ) است. هرچقدر نرخ پس‌انداز بالاتر رود، امکان افزایش میزان کالاهای سرمایه‌ای و سطح تولید فراهم‌تر خواهد شد. افزایش نرخ پس‌انداز تا رسیدن نظام اقتصادی به وضع پایدار جدید، رشد اقتصادی را بالا می‌برد. ‌عوامل‌ موثر در کاهش رشداقتصادی‌کدامند؟

‌ مجموعه عوامل موثر در کاهش رشد اقتصادی عبارتند از: عدم ثبات قیمت‌ها، انحراف منابع از تولید، افزایش هزینه‌های مبادله و تجاری، کاهش آزادی اقتصادی، وجود موانع مختلف در جریان سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش آن، تسلط دولت بر موسسات مالی و دخالت در جریان اعتبارات و غیره. از طرف دیگر، معمولا رشد اقتصادی بیکاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به همین دلیل در بررسی‌های اقتصادی، رشد و بیکاری را با یکدیگر مورد مطالعه قرار می‌دهند. یعنی به منظور ارزیابی وضعیت ‌اقتصادی، توجه خاصی نسبت به رشد اقتصادی و بیکاری مبذول می‌شود. رشد مثبت و پایدار نشانگر توان بالا و سلامت اقتصاد است اما افزایش بیکاری و نوسانات زیاد رشد، نشانگر ضعف اقتصاد می‌باشد. با افزایش تولید ناخالص ملی(‌‌GNP) از بیکاری کاسته می‌شود و بالعکس. در این مورد توجه به مطالعات اوکان سودمند خواهد بود. ‌

قانون اوکان: رابطه معکوسی بین بیکاری و تولید ناخالص ملی وجود دارد؛ با افزایش نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی حقیقی کاهش می‌یابد.‌

از مطالب بالا می‌توان در تعریف اقتصاد کلان بهره گرفت تا در عبارتی موجز به فواید آن نیز پی ببریم. اقتصاد کلان عبارت از مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و بررسی روابط بین متغیرهای کلی اقتصادی به منظور پیش‌بینی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای آینده و نیز اصلاح سیاستها و تصمیمات کلان اقتصادی گذشته یک کشور است. پس با شناخت و کاربرد اقتصاد کلان انتظار داریم از یک طرف پیش‌بینی‌های لازم و مناسبی برای اقتصاد کشور صورت گیرد و از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی گذشته به‌طور مداوم مورد بازنگری قرار گیرند تا وضعیت متغیرهای کلی اقتصادی بهبود پیدا کنند، رشد اقتصادی تحقق یابد و بیکاری و تورم مهارشوند.‌بازیگران عرصه اقتصاد کلان و پدیدآورندگان بازارها

‌ به‌طورکلی مفاهیم مربوط به چرخه اقتصادی (درآمد و تولید)، مفهوم درآمدملی، تولیدملی و غیره را در قالب مفاهیم کلی زیر می‌توان بیان نمود: آنچه در اقتصاد کلان مورد مطالعه و بررسی واقع می‌شود مجموعه روابطی است که بین عوامل موثر در اقتصاد شکل می‌گیرد. در این عرصه خانوارها ( با مصارف و پس‌اندازها )، بنگاهها ( با سرمایه‌گذاری و تولید)، دولت (با هزینه‌ها و مالیاتها) و مجموعه بازارهای کالاها و خدمات یا بازارهای مالی و سرمایه که در داخل و خارج از کشور شکل می‌گیرند، اقتصاد کلان یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

چرخه یا جریان اقتصادی مجموعه فعل و انفعال‌ها و فعالیتهایی هستند که بین مجموعه عوامل ( نهاد‌های ) اقتصادی در سطح ملی ( خانوارها و بنگاهها ) جریان پیدا می‌کنند و منجر به اشتغال، تولید و درآمد می‌شوند. دولت به عنوان یک نهاد قانونی متناسب با سطح رشد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هرجامعه، در امور اقتصادی مداخله می‌کند که چگونگی تاثیرگذاری و نقش آن در اقتصاد در قالب چرخه اقتصادی، متعاقبا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.‌

توضیح متغیرها و مفاهیم اصلی حسابهای ملی و کلان اقتصادی‌

‌ در اقتصاد کلان متغیرهای گوناگونی وجود دارند که تعدادی از آنها از اهمیت زیادی برخوردارند. همچون درآمد(محصول) ملی، سطح عمومی قیمت‌ها، سطح عمومی اشتغال و بیکاری، نرخ بهره، تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز و مانند این‌ها خواهد پرداخت. درآمد ملی، محصول ملی و تولید ملی به‌طور عام، کل تولیدات یک کشور را نشان می‌دهند. به‌عبارت دیگر حسابهای ملی برآورد منظمی از محصول ناخالص ملی را ارائه می‌کنند که موجب سنجش عملکرد اقتصاد کشور در تولید کالاها و خدمات می‌شوند. ‌

عتیقه زیرخاکی گنج