گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 139 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

استان خوزستان يكي از مهم ترين استان هاي كشور به شمار مي رود مساحتي بالغ بر ۶۴۶۶۴ كيلومتر مربع بوده از سمت شمال و شمال شرق به مناطق لرستان و اصفهان و از شمال غربي به استان ايلام و از طرف شرق و جنوب شرقي به استان هاي چهار محال بختياري و كهگيلويه و بوير احمد و از سمت جنوب به خليج فارس و از غرب به كشور عراق محدود مي گردد.
خوزستان اين سرزمين حاصلخيز ، صاف و هواي به علت وجود منابع عظيم بويژه نفت در جنوب شرق ان نيز به علت دارا بودن منبع سطحي مرغوب و وجود بنادر مهم دريايي كشور در ان از موقعيت خاصي برخوردار است . 
با توجه به اينكه در حدود ۵۰۰۰ حلقه چاه نفتي در اين استان وجود دارد و به علت حاصل خيز بودن بعضي از قسمت هاي زمين كشاورزي اين استان بويژه در كشت ني شكر ، در تامين اقتصاد كشور اهميت خاصي دارد و دفاع از اين استان هم از اهميت كمي برخوردار نمي باشد . 
وجود رودخانه هيا كارون و كرخه از جمله رودهاي پر آب اين استان محسوب شده كه هم براي عبور و مرور كشتي هاي بازرگاني و هم براي تامين اب كشاورزي زمين هاي اطراف انها مي باشد .  
با وجود عوارض حساس يا كليد زمين   منطقه يا نقاط جغرافيايي است كه تصرف و يا كنترل انها امكانات قابل ملاحظه اي را براي طرفين متخاصم فراهم مي كند . 
بنابراين عوارض حساس منطقه عبارت اند از : پل هاي نصب شده بر روي رودخانه هاي منطقه ، تونل ها ، سدها ، مراكز حياتي و اقتصادي و نظامي ، گذرگاههاي عبور اجباري نظر تنگ جزاير ف و ارتفاعات حساس مرزي مسلط بر معابر بر وصولي و محورهاي نفوذي و ارتباطي منطقه نبرد .  
 
اهميت پژوهش
همان طور گفته شد . اين استان به دليل چاه هاي نفتي و زمين هاي مرغوب كشاورزي داراي اهميت خاصي مي باشد وچود بگودال هاي هدر العظيم يكي از مهمترين موانع براي يدلفند از اين منطقه را دارا مي باشد
 با توجه به اينكه اين گودال هاي سر تا سر پوشيده از ني مي باشد كه ديد و تير را از هر سوء محدود مي كند و با توجه به اينكه يكي از اهداف مهم دانشگاه افسري مهد پرورش افسران لايق ، شايسته و با ايمان است براي اعزام اين افسران به مناطق مرزي براي جلوگيري از وارد امدن كوچكترين ضربه به اين اب و خاك ميهن جمهوري اسلامي ايران 

پژوهش حاضر داراي دو اهميت است . 
الف – اهميت نظري : 
كمك مي كند كه محقق بتواند فرضيه ي قابل قبولي ارائه نمايد

ب – اهميت علمي : 
مي تواند راه كارهاي عملي براي حل مشكلات ارائه نمايد . 


هدف پژوهش:
هدف اصلي از پژوهش حاضر تهيه پاسخ مناسب براي اين پرسش است كه ايا بين خوزستان و منابع اقتصادي ايران رابطه ي وجود دارد يا نه 

سوال هاي پژوهش
الف – سوال هاي اصلي پژوهش
آيا بين خوزستان و منابع اقتصادي ايارن رابطه اي وجود دارد يا نه 

ب- سئوال هاي فرعي پژوهش
۱- هر ساله چه ميزان نفت از اين استان صادر مي شود
۲- علت اعزام راهيان نور به اين استان چيست ؟

فرضيه هاي پژوهش
الف – فرضيه اصلي پژوهش
بين افت ايران و استان خوزستان رابطه وجود دارد 

ب – فرضيه هاي فرعي پژوهش
هر ساله چه تعداد نفر به اين استان جهت بازديد مناطق جنگي اعزام مي شوند.
تعاريف نظري مفاهيم
۱- منابع اقتصادي : 
به كليه مكان هاي كه در تامين اقتصاد كشور صادر كردن محصولات و … اطلاع مي شود.

۲- استان خوزستان : 
يكي از استان هاي كشور بوده كه در جنوب غربي وجود دارد كه با كشور عراق همسايه مي باشد 

تعاريف عملياتي مفاهيم
۱- منابع اقتصادي : 
در پژوهش حاضر منابع اقتصادي با تعداد چاه هاي نفتي بدست خواهد امد

۲- استان خوزستان :
در پژوهش حاضر ويژگي هاي استان خوزستان بوسيله يك پرسش نامه اي ۲۰ سوالي بدست خواهد امد . 


پيشينه ي مطالعاتي
الف – كتب
۱- جغرافياي نظامي ايران ، گروه اموزشي ادبيات و علوم انساني دانشگاه افسري امام علي (ع) ،‌تهران ۱۳۷۸
۲- جغرافياي اقتصادي و سياسي ايران ، مشيري ، سيد رحيم و عزتي ، عزت الله ، چاپ اول ، دانشكده افسري ، تهران ۱۳۶۱

ب – مقالات
آب و هواي ايران ، جزوه درسي ، عليجاني ، بهلول ، انتشارات پيام نور ، تهران، بي تا 

ج- رساله 
رتيه هاي عدم تفاهم ايران و عراق و پيامد ان ، رساله كارشناس ارشد سنائي فر ، يونس ، دانشگاه شهيد بهشتي ، تهران ، بي تا

د – اينترنت 
www. Geography.com 

مطالعه ي پژوهشي
در هر پژوهش پژوهش گر از مطالعات مختلفي استفاده مي كند مانند همبستگي، پيمايشي ، تاريخي ، تجربي ، خفيفي ، شبه تجربي و …اما مطالعه كه بيشترين همخواني را با موضوع تحقيق ها دارد به عنوان مطالعه پژوهشي خوب ذكر مي كند بدين ترتيب در پژوهش حاضر مطالعه از نوع همبستگي است . زيرا بدون انكه متغير مستقل را دست كاري كنيم مي خواهيم رابطه ي آن را با متغير وابسته بسنجيم.

جامعه اماري
جامعه آماري حار را همه ي سياست مداران نضام جمهوري اسلامي تشكيل مي دهد 

حجم نمونه
حجم نمونه با توجه به فرمول تعيين حجم نمونه و نوع مطالعه ي پژوهش حجم نمونه پژوهش حاضر را كه بر اساس روش نمونه گيري تصادفي ساده بدست امده است ۴۰۰۰ نفر تشكيل مي دهد . ابزار سنجش
ابزار سنجش پژوهش حاضر را يك پرسشنامه ۲۰ سوالي محقق ساخته تشكيل مي دهد كه پيوستار ان پنج گزينه اي مي باشد 

شواهد مربوط به اعتياد ابزار سنجش
اعتياد يعني اگر يك آزمودني را دوبار با يك ابزار سنجش مشابه مورد سنجش قرار دهيم ، نتيجه ي ان تا چه حد دقيق ، مشابه و پيش بيني پذير است 
اعتياد هر ابزار سنجشي از روش هاي مختلفي مانند دو نيمه كردن ، اجراي مجدد ، آلفاي كرونباخ و … بدست مي ايد ( حافظ نيا ۱۳۸۳)
در پژوهش حاضر اعتياد ابزار سنجش پژوهش حاضر بوسيله ي آلفاي كرونباخ محاسبه خواهد شد . 

شواهد مربوط به روايي ابزار سنجش
روايي يعني ايا واقعا ابزار سنجش خصيصه مورد نظر را ي سنجد يا نه روايي هر ابزار سنجش از روش هاي مختلفي مانند روايي صوري ، روايي محتوا ، روايي ملاك و … بدست مي ايد ( حافظ نيا ، ۱۳۸۳)
در پژوهش حاضر روايي ابزار سنجش بوسيله روايي صوري بدست خواهد امد . 
روش هاي گرد اوري اطلاعات
داده هاي پژوهشي حاضر چنانچه قبلا سر اشاره شد بوسيله پرسشنامه بيست سوالي بدست خواهد امد
براي اين منظور محقق كه گروه نمونه اي كه تصادفي انتخاب شده بود مراجعه و پرسش نامه هاي مذكور بر روي انها اجرا خواهد شد . براي اخذ نتيجه ي بهتر ابتدا توضيحاتي راجع به اهميت پژوهشي و نحوه ي پاسخ گويي به سوالات داده شد . پس بصورت دستي پرسشنامه ها شمارش گرديد . 

روش هاي تحليل داده
در پژوهش حاضر علاوه بر استفاده از امار توصيفي از ازمون اماري موسوم به همبستگي نيز استفاده خواهد شد . اين ازمون جواب پرسش هاي پژوهش را تبيين خواهد نمود . 

عتیقه زیرخاکی گنج