گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 79 views
  • بدون نظر

عوامل بيشماري از قبيل پيشرفت سريع فناوري و گسترش و پيچيدهتر شدن سازمانها، تغييردر مديريت سازمان هاي نوين را ضروري
ساخته است و اين نياز بهتغيير، علم مديريت را با شتاب بيشتري بهپيش ميبرد و اين دانشي را به سمت حل مشكلات واقعي مديريت سوق
ميدهـد. فلسفه وجودي نگرش نظريه اقتضا، گذشتن ازمكتب هاي كلاسيك و رفتاري بهعنوان نظـريه جهان شمول و رويآوردن به اين
واقعيت است کـه اين نگرش، در عين حال، مغايرتي با مكتبهاي مذكور و مكتب سيستمي ندارد. بلكه مكمل آن ها است. 
عوامل بيشماري از قبيل پيشرفت سريع فناوري و گسترش و پيچيدهتر شدن سازمانها، تغييردر مديريت سازمان هاي نوين را ضروري 
ساخته است و اين نياز بهتغيير، علم مديريت را با شتاب بيشتري بهپيش ميبرد و اين دانشي را به سمت حل مشكلات واقعي مديريت سوق 
ميدهـد. فلسفه وجودي نگرش نظريه اقتضا، گذشتن ازمكتب هاي كلاسيك و رفتاري بهعنوان نظـريه جهان شمول و رويآوردن به اين 
واقعيت است کـه اين نگرش، در عين حال، مغايرتي با مكتبهاي مذكور و مكتب سيستمي ندارد. بلكه مكمل آن ها است. نگرش اقتضا 
فرايندهاي مربوط به مكتب كلاسيك و نيز مفاهيم انساني مربوط به مكتب رفتاري )نئوكلاسيك( را ميپذيرد، آن ها را بهعنوان متغيرها و 
عوامل داخلي سازمان محسوب ميدارد. هدف نظريه اقتضا، ارائه و پيشنهاد مناسبترين طرحهاي سازماني و سيستمهاي مديريت براي 
شرايط مشخص است و بـراي تحقيق اين هدف درصدد آن است كه ارتباطات مشخص را بين عوامل و سازمان بيابد. بهطور كلي نظريه اقتضا 
مبتني براين واقعيت است كه )محيطهاي گوناگون نيازمند روابط سازماني متفاوت است(. لذا شيوه مديريت موثر شيوهاي كه با محيط سازمان 
سازگار باشد تا از اين طريق بيشترين كارايي حاصل شود. دامنه شمول نظريه اقتضا بسيار وسيع است و در ابعاد مختلف مديريت به كار برده 
ميشود. كه مهمترين آن عبارت است از مديريت منابع انساني،برنامهريزي، سازماندهي، شيوههاي رهبري و انگيزش.

  • بازدید : 154 views
  • بدون نظر

شامل

مقدمه

نظریه اقتضایی چیست؟

تاریخچه نظریه اقتضایی

دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی

متغیرهای اقتضایی

محیط و عدم اطمینان محیطی

جمع بندی و نتیجه گیری

 منابع و مأخذ

نظریه پردازان سنتی مدیریت تلاش می‌کردند تا بهترین راه برای فعالیت مدیران را در وضعیتهای گوناگون شناسایی کنند. به طوری که پس از دستیابی به اصول جهان شمول، مدیریت خوب الزاماً در گرو یادگیری و نحوه به کارگیری آن‌ها باشد.
اما دیری نگذشت که پژوهشگران دریافتند، گاهی اوقات ضرورت دارد تا برخی اصول سنتی برای نتایج بهتر نادیده گرفته شوند. از این رو شکل گیری نظریه اقتضایی آغاز شد.

عتیقه زیرخاکی گنج