گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۰۰صفحه در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

ستونهای مشبک با بست افقی ومورب که درکنار مهاربندهای همگرا بطور متداول اجرا می شودکه اثر بار جانبی در این مقاطع موضوع حساس ومهمی است. در این ستونها مشاهده می شود که تاثیر لاغری ٬فاصله بستها٬ لاغری مهاربندکناری ومیزان بار ثابت روی ستون تاثیر بسزایی در ظرفیت باربری ستون وکمانش ستون دارد است. در این تحقیق به بررسی رفتارلرزه ای این نوع ستونهادر یک تحلیل غیر خطی (الاستو-پلاستیک) وبااستفاده از نرم افزار ANSYS به روش اجزا محدود بر روی ۸۰مدل با مقطع دوبل ناودانی کمک گرفته ورفتار کمانشی و رفتار الاستو-پلاستیک مقاطع رابااعمال بارگذاری رفت وبرگشتی وبدست آوردن منحنی های هیسترزیس برای ستون با ۳ عدد لاغری (۴۵-۶۵-۸۵)۴عدد فاصله بست نیروی محوری متفاوت(۵۰-۸۰درصدبیشینه ظرفیت ستون) ۳ عدد لاغری مهاربند کناری مورد بررسی قرار گرفت.
اهمیت فراوان مسایل اقتصادی، رقابتهای شدید در کیفیت محصولات با حفظ هزینهی تولید پایین، محدود بودن منابع طبیعی، نیاز روز افزون بشر به ضرورت استفاده از تکنیک های بهینه سازی در جهان کنونی را نشان میدهد. هدف از این تحقیق ارائه یک برنامه رایانهای و ارائه یک روش بهینه سازی برای طراحی بهین بستهای ستون مشبک می باشد. درتحقیق حاضر، کاربرد الگوریتم SQP درطراحی بهینهی بستهای مورب ستون مشبک نشان داده شده است. بدین منظور، طراحی بستهای ستون مشبک به عنوان یک مسئله بهینهسازی فرموله شد و تابع هدف وزن بستها در نظر گرفته شد. قیود طراحی بر مبنای آییننامه سازههای فولادی ایران تعریف شده است. پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق شامل ابعاد مقطع بست و زاویه بست با محور افق میباشد و با استفاده از الگوریتم SQP در محیط برنامه نویسی MATLAB و روابط حاکم آییننامهای و فرموله کردن مسئله مقطع بستها بهینه شد. سرانجام کاربرد روش ارائه شده در این تحقیق با استفاده از یک حل عددی نشان داده شده است و نتایج بهینه حاصل از آن با نتایج حاصل از طراحی کلاسیک مقایسه شده و نشان داده شد که روش پیشنهادی به آسانی میتواند برای بدست آوردن طرحهای اقتصادی اعمال شود و کاربردی باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج