گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 69 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

طبق اين تيم خاك به گروههاي اصلي A-1 تا A-7 تقسيم مي شوند . خاك گروههاي A-1,A-2,A-3 مصالح دانه اي هستند ( شن و ماسه) درصد عبوري از الك نمره ۲۰۰ كمتر از ۳۵% است . خاك گروههاي A-4 تا A-7 از لاي و رس مي باشد . درصد عبوري آنها از الك نمره ۲۰۰ بيشتر از ۳۵% مي باشد . سيستم طبقه بندي برمبناي معيارهاي زير قرار دارد 
طبق اين تيم خاك به گروههاي اصلي A-1 تا A-7 تقسيم مي شوند . خاك گروههاي A-1,A-2,A-3 مصالح دانه اي هستند ( شن و ماسه) درصد عبوري از الك نمره ۲۰۰ كمتر از ۳۵% است . خاك گروههاي A-4 تا A-7 از لاي و رس مي باشد . درصد عبوري آنها از الك نمره ۲۰۰ بيشتر از ۳۵% مي باشد . سيستم طبقه بندي برمبناي معيارهاي زير قرار دارد . 
شن : دانه هايي كه از الك mm 75 (3) رد شده و بر روي الك mm 2 (نمره ۱۰) باقي مي ماند. 
لاي رس : ذراتي كه از الك mm 075/0 ( نمره ۲۰۰) عبور مي كند . 
سيستم طبقه بندي متحد( يونيفايد) 
خاكهايي كه درصد مانده روي الك ۲۰۰ بيشتر از ۵۰/۰ باشد خاكهاي درشت دانه گويند  خاكهاي درشت دانه را با S,G نشان مي دهند . 
مرز بين شن و ماسه : 
خاكي كه از الك ۳in عبور كرده و روي الك نمره ۴(mm 75/4) مي ماند شن و خاكي كه از الك mm 75/4 عبور كرده و روي الك نمره ۲۰۰ مي ماند ماسه گويند . خاكهاي عبوري از الك نمره ۲۰۰ را لاي و رس گويند. 

عتیقه زیرخاکی گنج