گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 135 views
  • بدون نظر

هدف: هدف اصلي اين پژوهش بر رسي رابطه ي بين ميزان كاربرد مؤلفه ي كنترل با مؤلفه ي تصميم گيري الگوي سايبرنتيك در
اداره كل تربيتبدني استان اصفهان بود
روش: اين پژوهش، از نوع كاربردي و به روش همبستگي بود و جامعه ي آماري شامل ۲۲۱ نفر از كاركنان اداره كل تربيت بدني
استان اصفهان در سال تحصيلي ۱۳۹۰ بود از كه اين تعداد، ۱۳۲نفر با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي به و روش
متناسب با حجم انتخاب شدند. 

هدف: هدف اصلي اين پژوهش بر رسي رابطه ي بين ميزان كاربرد مؤلفه ي كنترل با مؤلفه ي تصميم گيري الگوي سايبرنتيك در
اداره كل تربيتبدني استان اصفهان بود
روش: اين پژوهش، از نوع كاربردي و به روش همبستگي بود و جامعه ي آماري شامل ۲۲۱ نفر از كاركنان اداره كل تربيت بدني
استان اصفهان در سال تحصيلي ۱۳۹۰ بود از كه اين تعداد، ۱۳۲نفر با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي به و روش
متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه ي الگوي سايبرنتيك ۱۹سؤال بسته پاسخ بر اساس مقياس
درجه بندي ليكرت با ضريب پايايي و ۰/۸۸ پرسشنامه ي بود. تجزيه و تحليل داده ها بر اساس آمار استنباطي ( آزمون هتلينگ و
ضريب همبستگي پيرسون) انجام و شد وضعيت توزيع آزمودني با ها استفاده از آزمون كلموگروف اسميرنوف طبيعي بود و
تجانس واريانس نيز برقرار بود. سطح معناداري داري در اين تحقيق ۰/۰۵ ≥ p در نظر گرفته . شدعتیقه زیرخاکی گنج